Άρθρο 06 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή τον/ την υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης επιχείρησης μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.

Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
ββ) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
γγ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
β) Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/ την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, ζητείται η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.

γ) Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., του AMΚΑ, του ΕΦΚΑ και του Ο.Α.Ε.Δ. και προσυμπληρώνονται αυτόματα. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του ΚΑ.Μ.Κ. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στο δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του ΚΑ.Μ.Κ. και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του. Σε περίπτωση που ο αριθμός λογαριασμού IBAN δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.

3. Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκύπτει φιλοξενούμενο μέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που παρέχεται από το σύστημα. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία Δ.Ο.Υ. σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια, ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

4. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών οφείλει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στη συνέχεια, πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

5. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της.

7. Η αίτηση δύναται να ακυρώνεται από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.

8. Άτομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα δεν είναι χωριστά δικαιούχοι ΚΑ.Μ.Κ.

 • 24 Απριλίου 2018, 10:56 | Γιάννης Θεοφίλου

  Στο άρθρο 6 παρ. 1 αναφέρεται πως η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. αλλά δεν γίνεται σαφές σε ποια ιστοσελίδα.

 • Δεχθείτε καταρχάς τις θερμές μας ευχαριστίες για την προσπάθεια της εφαρμογής του μεταφορικού Ισοδύναμου μια προσπάθεια η οποία ιδιαίτερα στα μικρά νησιά προσθέτει ένα εργαλείο ανάπτυξης. Ένα εργαλείο το οποίο θα είναι και μια ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης στα μικρά μας νησιά.
  Στη προσπάθεια σας αυτή είμαστε αρωγοί. Ερμηνεύοντας καταρχάς την προοπτική εφαρμογής του θα επιθυμούσαμε να σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε την πιλοτική εφαρμογή σε μικρά νησιά της εφαρμογής του ΜΙ στο σύνολο των επισκεπτών των Νησιών με το κύριο μεταφορικό τους ακτοπλοϊκό κέντρο. Αυτή είναι και η πεμπτουσία του εργαλείου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» όπως εξάλλου σας το έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενες συναντήσεις μας.

  Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μελετηθεί το αποτέλεσμα, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και συναφείς δράσεις , ώστε να εισπράξουν οι μικρονησιωτικες κοινωνίες το όφελος αυτής της δυνατότητας που προσφέρει το ΜΙ.
  Αντιλαμβανόμαστε τις όποιες καταρχάς δυσκολίες στο όλο εγχείρημα και η υποστήριξη μας είναι δεδομένη.

  Σας προτείνουμε κατόπιν συζήτησης και με τα ενδιαφερόμενα νησιά την καταρχάς εφαρμογή του στα Νησιά Τήλος, Ψαρά και Λειψοί και από την 1-1-2019 στα διαπόντια νησιά του Δήμου Κέρκυρας.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε επιπλέον διευκρίνιση θελήσετε.