Άρθρο 04 – Δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ.

1. Δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ. είναι οι εξής:

α. Η ωφελούμενη μονάδα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας.

β. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί. Για τους δεύτερους, απαιτείται άδεια διαμονής εν ισχύ, ενώ όσοι δικαιούχοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους.

β. Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), για χρονική διάρκεια που διαρκεί όσο η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την παρουσίασή τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του διδακτικού έτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 35557/Δ2/2003 (Β’ 465).

δ. Ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, όπως ορίζονται στο ν.δ. 67/1968 (Α’ 303), με χρονική διάρκεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 3730/2008 (Α’ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), όπως επίσης ιατροί που έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και διορίζονται ως ιατροί επί θητεία, 12μηνης διάρκειας, βάσει του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α’ 236). Δικαιούχοι θεωρούνται και οι ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη Διοίκηση του εκάστοτε νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α’ 172), καθώς και οι επικουρικοί ιατροί που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα έως τρία (1-3) έτη.

ε. Ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ. είναι ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ισχύουν τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Δεν δικαιούνται καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/ η σύζυγος αυτών.

4. Οι ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαμένουν να ή εδρεύουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

5. Ο δικαιούχος οφείλει είτε να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ένα (1) μήνα μέχρι και την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως, είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και

β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

6. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον έχουν υποχρέωση.

 • 24 Απριλίου 2018, 18:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΔΗΣ

  Τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παρ 2 αναφέρονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου 4308/2014?

  • 26 Απριλίου 2018, 10:36 | ynanp 16042018

   Εννοείται η "Διάκριση ΜμΕ με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)"
   κατά την οποία ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από
   250 εργαζομένους και της οποίας ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ
   ή το σύνολο του ενεργητικού της δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται
   η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της
   δεν υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού της δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ.
   ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
   εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 700 χιλ. ευρώ ή το σύνολο
   του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τις 350 χιλ. ευρώ.

 • 24 Απριλίου 2018, 07:04 | Μάρθα Σύλβα

  Στο άρθρο 4 για τους δικαιούχους του ΚΑΜΚ δεν αναφέρονται τα ανήλικα μέλη της οικογένειας.

 • 23 Απριλίου 2018, 19:08 | Χρήστος Καβουρίδης

  Τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παρ 2 δεν είναι γνωστά.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:37 | ynanp 16042018

   Εννοείται η "Διάκριση ΜμΕ με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να παραλειφθεί η διάταξη του άρθρου 4 (παράγραφος ε), σύμφωνα με την οποία οι ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη θέση του νόμου σε ισχύ.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:12 | ynanp 16042018

   "Δεκτό καταρχήν. Βρίσκεται υπό επεξεργασία."

 • Η περίπτωση β της παρ. 5 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω »

 • ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
  Σας προτείνουμε κατόπιν συζήτησης και με τα ενδιαφερόμενα νησιά την καταρχάς εφαρμογή του στα Νησιά Τήλος, Ψαρά και Λειψοί και στα διαπόντια νησιά του Δήμου Κέρκυρας.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:05 | ynanp 16042018

   Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά σε καθολική βάση και όχι σε φάσεις για όλα τα νησιά
   περιλαμβανομένων Τήλου, Ψαρά, Λειψών, Μαθράκι, Ερεικούσσα, Οθωνοί από 1-1-2019. Η
   πιλοτική εφαρμογή αφορά τα συγκεκριμένα νησιά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1.

 • Δεχθείτε καταρχάς τις θερμές μας ευχαριστίες για την προσπάθεια της εφαρμογής του μεταφορικού Ισοδύναμου μια προσπάθεια η οποία ιδιαίτερα στα μικρά νησιά προσθέτει ένα εργαλείο ανάπτυξης. Ένα εργαλείο το οποίο θα είναι και μια ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης στα μικρά μας νησιά.
  Στη προσπάθεια σας αυτή είμαστε αρωγοί. Ερμηνεύοντας καταρχάς την προοπτική εφαρμογής του θα επιθυμούσαμε να σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε την πιλοτική εφαρμογή σε μικρά νησιά της εφαρμογής του ΜΙ στο σύνολο των επισκεπτών των Νησιών με το κύριο μεταφορικό τους ακτοπλοϊκό κέντρο. Αυτή είναι και η πεμπτουσία του εργαλείου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» όπως εξάλλου σας το έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενες συναντήσεις μας.

  Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μελετηθεί το αποτέλεσμα, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και συναφείς δράσεις , ώστε να εισπράξουν οι μικρονησιωτικες κοινωνίες το όφελος αυτής της δυνατότητας που προσφέρει το ΜΙ.
  Αντιλαμβανόμαστε τις όποιες καταρχάς δυσκολίες στο όλο εγχείρημα και η υποστήριξη μας είναι δεδομένη.

  Σας προτείνουμε κατόπιν συζήτησης και με τα ενδιαφερόμενα νησιά την καταρχάς εφαρμογή του στα Νησιά Τήλος, Ψαρά και Λειψοί και από την 1-1-2019 στα διαπόντια νησιά του Δήμου Κέρκυρας.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε επιπλέον διευκρίνιση θελήσετε.

 • 21 Απριλίου 2018, 08:17 | Νίκος Αντωνόπουλος

  Να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στις ΕΔ και ΣΑ στους δικαιούχους.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:07 | ynanp 16042018

   Ο μηχανισμός αναγνώρισης και η σχετική διάταξη θα εξεταστεί κατά τη πιλοτική
   εφαρμογή.