Άρθρο 07 – Αρμόδια όργανα – Διαδικασία υλοποίησης

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες και όργανα για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η Α.Α.Δ.Ε. και οι Δήμοι εφαρμογής του προγράμματος.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για την εφαρμογή του «Μηχανισμού Καταβολής ΚΑΜΚ επιβατών και Κριτήρια Δικαιούχων» και του «Μηχανισμού Καταβολής ΚΑΜΚ εμπορευμάτων και Κριτήρια Δικαιούχων», όπως και για τα εξής:
α) υποδοχή των αιτήσεων – δηλώσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος,
γ) ανάπτυξη και τήρηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου ωφελουμένων και αιτούντων,
δ) πιστοποίηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος,
ε) δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, στην οποία έχουν πρόσβαση και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων στους οποίους εφαρμόζεται το πρόγραμμα και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
στ) ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.-Α.Α.Δ.Ε., των πληροφορικών συστημάτων Ο.Α.Ε.Δ., Α.Α.Δ.Ε., Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων,
ζ) προώθηση των Εγκεκριμένων Πινάκων Δικαιούχων για καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής και την αποδοχή ή την απόρριψη των ενστάσεων,
η) ενημέρωση των δικαιούχων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει, για την αποστολή στο σύστημα «ΔΙΑΣ» και την επικείμενη καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.
θ) έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, εκκαθάριση δαπανών, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων, αποστολή Χρηματικών Ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων, εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων, έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλμάτων, Χρηματικά Εντάλματα δευτερεύοντα διατάκτη – Μηνιαίες καταστάσεις όπως και ανάκληση Επιτροπικών Ενταλμάτων, όπως ορίζονται στα άρθρα 75-91 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

3. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α) επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί όλων των περιπτώσεων που παραπέμπονται αρμοδίως σε αυτή και δύναται να ζητεί επιπλέον στοιχεία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
β) εισηγείται τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων/ Προσφυγών και Καταγγελιών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η συγκρότηση της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου.
γ) εξετάζει τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισηγείται σχετικά στην αρμόδια για ενέργεια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δ) εκδίδει ανακοινώσεις για κάθε θέμα που αφορά στα ως άνω σημεία,
ε) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματος τους και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
στ) αναζητά περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διαβιβάζει αρμοδίως για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων,
ζ) υποδέχεται, επεξεργάζεται προσφυγές/ ενστάσεις και καταγγελίες από τους δικαιούχους και τον πληθυσμό εν γένει. Μετά από τη διερεύνηση των ανωτέρω και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις, τις προωθεί με τη σχετική εισήγηση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:
α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του μεταφορικού ισοδύναμου στις τιμές των προϊόντων,
β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων μεταφορικού ισοδυνάμου,
γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του προγράμματος,
δ) με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,
ε) με τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για κάθε θέμα το οποίο αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος.

5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

6. Κάθε Δήμος στον οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:
α) ορίζει πρόσωπο – αναφοράς (σημείο επαφής) για το πρόγραμμα,
β) συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και το συντονισμό του προγράμματος,
γ) παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση,
δ) παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των συναρμόδιων για την υλοποίηση του προγράμματος φορέων και υπηρεσιών.

8. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει επιστημονικά το πρόγραμμα για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του, βάσει συστήματος δεικτών, καθώς και τη διαχείριση και το συντονισμό προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης της νησιωτικότητας.