Άρθρο 09 – Αναστολή καταβολής

1. Η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. αναστέλλεται, εάν ο δικαιούχος απομακρύνθηκε από τους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος για χρόνο πλέον του τετραμήνου εντός του ίδιου έτους.

2. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής, εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.