Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:

α) Αρμόδια Αρχή: η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπου αναφέρονται στον παρόντα νόμο οι λέξεις «Υπουργός» και «Υπουργείο» νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός και το Υπουργείο, που έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη: οικογένειες που απαρτίζονται από ένα άτομο, ή από έγγαμο ζευγάρι, ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

β1) τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

αα) είναι ανήλικα έως δέκα οκτώ (18) ετών ή

ββ) είναι ενήλικα έως είκοσι πέντε (25) ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

γγ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β2) Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:

αα) τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/ γονέων

ββ) αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων

β3) Ανιόντες.

β4) Ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/ γονέων, ελλείψει δικαστικής απόφασης επιμέλειας από άλλο άτομο.

γ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Καταβαλλόμενου Μεταφορικού Κόστους (ΚΑ.Μ.Κ). φορολογικού έτους. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νοούνται οι εκκαθαρισμένες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 31.12.2017.

δ) Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο, που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελούμενης επιχείρησης, η οποία αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 4.

ε) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό που ισούται με το ύψος του συνολικού μεταφορικού κόστους, που θα κατέβαλε η ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση με την ίδια σύνθεση μελών, εάν διέμενε στην ηπειρωτική Ελλάδα.

στ) Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος (ΚΑ.Μ.Κ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση και προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου.

ζ) Συνολικό εισόδημα: το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση –, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31.12.2017 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του προηγούμενου έτους (2017), όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2017. Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα της περίπτ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1, το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1.

η) Ωφελούμενη Επιχείρηση: Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις παρ. 2-5 του άρθρου 2 του ν .4308/2014 (Α’ 251) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δηλώνουν ως έδρα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους νησί των Δήμων του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

θ) Ωφελούμενη Μονάδα: το νοικοκυριό, του οποίου ο δικαιούχος δηλώνει ως μόνιμη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους νησί των Δήμων του ν. 3852/2010 (Α’ 87), απαρτιζόμενο από όλα τα εν ζωή κατά την υποβολή της αίτησης άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή Μ.Ι. και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.

 • 24 Απριλίου 2018, 18:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΔΗΣ

  Η μόνιμη κατοικία υπάρχει στις φορολογικές δηλώσεις 2016, γιατί αναφέρεται στο Άρθρο 2/θ πως πρέπει να δηλωθεί ξανά;

  • 26 Απριλίου 2018, 10:29 | ynanp 16042018

   Δεν απαιτείται εκ νέου δήλωση, η διατύπωση εισάγεται για να ενημερωθεί ο δικαιούχος
   με ποιό τρόπο γίνεται η διασταύρωση.

 • Στην παρ. ζ) Συνολικό εισόδημα, να καταστεί σαφές, ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδόματα δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία.

  • 26 Απριλίου 2018, 11:50 | ynanp 16042018

   Δεν υπάρχει προηγούμενο για προσθήκη ρητής εξαίρεσης επιδομάτων αναπηρίας.

 • Η περίπτωση β2 του άρθρου 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «β2) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, εφόσον είναι άγαμα[…]»

  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία την προσθήκη του παραπάνω μέτρου, με στόχο την υποστήριξη των νησιωτών με αναπηρία που, αν και επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, για λόγους απουσίας υποδομών και υπηρεσιών υγείας αλλά και προσβασιμότητας στα νησιά τους αναγκάζονται να μετακινούνται συχνότερα από κάθε άλλο σε μεγαλύτερα νησιά και την ενδοχώρα.

 • 21 Απριλίου 2018, 08:31 | Νίκος Αντωνόπουλος

  Καταργηση της προτασης οτι τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή Μ.Ι. και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.

  Είναι ο παράγοντας που θα δημιούργησει σημαντικά προβλήματα.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:00 | ynanp 16042018

   Εξετάζεται η διόρθωση της συγκεκριμένης διατύπωσης.