Άρθρο 10 – Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. διακόπτεται:
α) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου,
β) σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στο εξωτερικό,
γ) εάν περιέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις,
δ) όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου, ηλεκτρονικού ή δειγματοληπτικού, ο δικαιούχος παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.