Άρθρο 11

Το άρθρο 11 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Όποιος εκτελεί δρομολόγια ή εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια, για τα οποία δεν υφίσταται Ανακοίνωση Δήλωσης Δρομολόγησης ή Απόφαση Δρομολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα για άλλη αξιόποινη πράξη, και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Για την ποινική δίωξη απαιτείται αίτηση του αρμόδιου Υπουργού .
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης πλοίου, διαπιστώνεται με κάθε τρόπο ότι δεν πληρείται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων 2 έως και 4Α του παρόντος νόμου και διαταράσσεται για τον λόγο αυτόν η εξυπηρέτηση της γραμμής, ο Υπουργός δύναται με απόφασή του, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., να άρει την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου.
3. Στις περιπτώσεις που, μετά την ανακοίνωση της δρομολόγησης, το πλοίο δεν ξεκινήσει ή, αφού ξεκινήσει, διακόψει τα δρομολόγιά του, χωρίς να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 6 παρ. 3, η ανακοίνωση της δρομολόγησης ανακαλείται μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., και επιβάλλεται κατά του πλοιοκτήτη πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρω στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο ενισχύει την ΚΑΕ για τις άγονες γραμμές.
4. Στις περιπτώσεις που γίνεται δεκτό αίτημα πλοιοκτήτη να δρομολογήσει ένα επιπλέον πλοίο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 και αν για οποιονδήποτε λόγο το πλοίο, για το οποίο έχει ανακοινωθεί δήλωση δρομολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3, διακόψει τα δρομολόγιά του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ. δύναται να ανακαλείται η ανακοίνωση της δρομολόγησης του επιπλέον πλοίου.
5. Στις παραπάνω υπό 1 έως 5 περιπτώσεις, το προσωπικό Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ. Συντάσσει έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.»

 • 15 Μαΐου 2019, 14:58 | ΣΕΕΝ

  Άρθρο 11, 1: Συμφωνούμε.

  Άρθρο 11, 2: Το δικαίωμα παρέχεται ήδη.

  Άρθρο 11, 3: Δεν συμφωνούμε.

  Το πλοίο ήδη επιβαρύνεται με τις υποχρεώσεις υποχρεωτικής στελέχωσης.

  Άρθρο 11, 4: Ήδη προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 6.

  Άρθρο 11, 5: Να ισχύει μόνο για την περίπτωση 1 ανωτέρω.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:31 | Ανδρέας Μπαμπούνης

  Υπερθεματίζουμε την ψήφιση αυτού του άρθρου (ποινικές και διοικητικές κυρώσεις), στο σύνολο του. Θα βοηθήσει στη διασφάλιση εφαρμογής του νόμου συνολικά.