Άρθρο 01

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος τίθενται οι κάτωθι ορισμοί:
α) πλοιοκτήτης: είναι το πρόσωπο που ορίζεται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) με αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης Kυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών – Μελών (θαλάσσιες ενδoμεταφορές)» – L 364/7-10/12-12-92.
β) πλοίο: είναι τα επιβατηγά και οχηματαγωγά, επιβατηγά ή φορτηγά, τα οποία είναι δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών, καθώς και τα πλοία που έχουν ολική χωρητικότητα μέχρι εξακόσιες πενήντα μονάδες υπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου αυτού. Ο τύπος του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας (certificate of registry).
γ) δρομολογιακές γραμμές: είναι εκείνες που εντάσσονται στο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διακρίνονται σε κατηγορίες ως κύριες και τοπικές. Ειδικότερα, κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή. Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή δεν διαταράσσουν την οργάνωση του ευρύτερου εσωτερικού δικτύου θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.
δ) αρμόδιο Υπουργείο/ αρμόδιος Υπουργός: είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

 • 15 Μαΐου 2019, 14:56 | ΣΕΕΝ

  Γενική Παρατήρηση

  Ο παρακάτω σχολιασμός αφορά στα άρθρα τα οποία έχουν προταθεί οι τροποποιήσεις από το ΥΝΑΝΠ.
  Επισημαίνουμε ότι δεν θίγονται στο σύνολό τους οι τροποποιήσεις οι οποίες επροτάθηκαν στην Ομάδα Εργασίας με τις από 19.1.2018 και 26.3.2018 έγγραφες τοποθετήσεις μας και για τις οποίες προτείνουμε όπως ληφθούν υπόψη στις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:09 | ΣΕΕΝ

  Προτείνεται η διαγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης. Να παραμείνουν τα άρθρα 1 και 2 του ν.2932/2001 ως έχουν.

  Δεν συμφωνούμε με την προτεινόμενη τροποποίηση, καθώς οι προτεινόμενοι ορισμοί δημιουργούν σύγχυση, ιδιαίτερα καθώς όλοι ορίζονται και σε άλλα σημεία του ν. 2932/2001 καθώς και σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, i) ο ορισμός του «πλοίου» (περίπτωση (β)) προκύπτει από την παράγραφο 1 του Άρθρου 1. ii). ο «τύπος» πλοίου κατά το έγγραφο εθνικότητας αναφέρεται σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων από τις θεσπιζόμενες στον ν.2932/01, άρθρο 1 παρ 1. iii) οι «δρομολογιακές γραμμές» (περίπτωση γ) ορίζονται σε άλλο νομοθέτημα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο ορισμός της «τοπικής γραμμής» ως ανάμεσα σε λιμένες «που δεν διαταράσσουν την οργάνωση του ευρύτερου εσωτερικού δικτύου θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους». Εν γένει ότι δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα της τροποποίησης καθώς δεν προσφέρει κάτι στα πλαίσια του ν. 2932/2001. iv) περί αρμοδιότητας Υπουργείου, ήδη προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2932/2001.

 • 15 Μαΐου 2019, 12:13 | Κυριακος Λαμπρακης

  ΚΑΤΩΝΗΣΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  «ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»

  ΡΘΡΟ 2
  Η παρ 5 του άρθρου 2 του ν 2932/01 στο τέλος θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:
  «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των οποίων η δρομολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10 ν.μ »
  Η διάταξη αυτή δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ

  ΑΡΘΡΟ 4 Παρ 1
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν 2932/01 στο οποίο προστίθεται εδάφιο, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:
  «Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10 ν.μ, είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  Η διάταξη αυτή δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ

 • 15 Μαΐου 2019, 12:05 | ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

  Στην περίπτωση γ) κατά την κατηγοριοποίηση των γραμμών να λαμβάνεται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ υπόψη πλην των γεωφυσικών χαρακτηριστικών (ποιοι λιμένες συνδέονται)
  Α) ο αριθμός της ετήσιας & χειμερινής επιβατικής κίνησης
  Β) ο αριθμός και ο τύπος των πλοίων που την εξυπηρετούν

 • 1) Νέο πλοίο : Αίτηση Τακτικής δρομολόγησης.
  Κάθε νέο πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ Ο/Γ που για πρώτη φορά πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο θα μπορεί να αιτήσει δρομολόγηση εφόσον πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου …… παράγραφος …… και το ΥΝΑΠ να κάνει δεκτό το αίτημα δρομολόγησης τον Ιανουάριο (κατάθεση τακτικής δρομολόγησης) και με τον τρόπο αυτό το πλοίο θα μπορέσει να κατοχυρώσει τα αιτηθέντα δρομολόγιά του χωρίς όμως να μπορεί να ανοίξει πλάνα και να γίνονται πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών μηχανών κρατήσεων ή των κατά τόπους πρακτορείων. Το άνοιγμα των πωλήσεων όμως θα γίνεται μέσω των πρακτορείων και των ηλεκτρονικών διαδικτυακών μηχανών κρατήσεων, μόνο εφ όσον το πλοίο εφοδιασθεί με το πιστοποιητικό ασφαλείας (ΠΑ) και κατόπιν τούτου εφόσον ο πλοιοκτήτης λάβει πιστοποιητικό από τον πρόεδρο του οργανισμού λιμένος θεωρημένο από το αντίστοιχο λιμεναρχείο ότι υπάρχει θέση παραβολής/πρόσδεσης/υποδοχης του πλοίου.

  2) Νέο πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ Ο/Γ που θα καταθέσει αίτηση δρομολόγησης εκπρόθεσμα.
  Μπορεί να δρομολογηθεί εκπρόθεσμα αιτηθέν πλοίο εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου ….
  Αναλυτικότερα αιτούνται τα εξής :

  i. Συμβατικό

   Η δρομολόγηση να είναι ετήσια

   Να υπάρχουν θέσεις παραμονής στους λιμένες αφετηρίας

   Η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία και τους ενδιάμεσους λιμένες είναι μια ώρα μετά από την αναχώρηση των άλλων συμβατικών πλοίων.
   Το αιτηθέν δρομολόγιο δεν θα συμπίπτει με τα υπόλοιπα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.
  Το εκπρόθεσμο πλοίο θα πρέπει να παρεκκλίνει και να προσεγγίζει σε δυο τουλάχιστον διαφορετικούς λιμένες από τα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.

  ii. Ταχύπλοο

  • Η δρομολόγηση να είναι για 7 μήνες στην ίδια γραμμή

  • Να υπάρχουν θέσεις παραμονής στους αφετήριους λιμένες

  • Η ώρα αναχώρησης είναι μια ώρα μετά από τα αλλά δρομολογημένα ταχύπλοα και δυο ώρες μετά από τα συμβατικά που εκτελούν την ίδια δρομολογιακή γραμμή.

  Το αιτηθέν δρομολόγιο δεν θα συμπίπτει με τα υπόλοιπα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία. Το εκπρόθεσμο πλοίο θα πρέπει να παρεκκλίνει και να προσεγγίζει σε δυο διαφορετικούς λιμένες από τα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.

  3) Τροποίηση δρομολογίων
  Η τροποποίηση δρομολογίων μπορεί να γίνει μετά από έγκριση του ΣΑΣ μέχρι τον μήνα Μάρτιο, και εφόσον με την τροποποίηση των λιμένων προσέγγισης, δεν προηγούνται τα ωράρια των προς τροποποίηση δρομολογίων, από τα ήδη δρομολογημένα πλοία. Με την έννοια τροποποίηση δρομολογίων εννοείται ότι ο πλοιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει τον κύριο κορμό των εγκεκριμένων δρομολογίων του πλοίου, παρά μόνο να προσθέσει ή να αφαιρέσει έναν μόνο λιμένα, από τα αρχικά εγκεκριμένα δρομολόγια του.

  4) Τροποποίηση ωραρίων στα εγκεκριμένα δρομολόγια
  Η τροποποίηση των ωραρίων μπορεί να εγκριθεί μόνον εφόσον με την μεταβολή αυτήν τα προς τροποποίηση δρομολόγια, έπονται των ήδη δρομολογημένων πλοίων, και σε ουδεμία περίπτωση θα προηγηθούν τόσο από τους λιμένες αφετηρίας όσο και από τους ενδιάμεσους λιμένες.

  5) Αντικατάσταση Ε/Γ-Ο/Γ από Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ
  Απαγορεύεται η αντικατάσταση Ε/Γ-Ο/Γ με Τ/Χ Ε/Γ-Ο/Γ.
  Μετά από γνωμάτευση του ΣΑΣ, μπορεί να αντικατασταθεί συμβατικό πλοίο από ταχύπλοο (Τ/Χ Ε/Γ-Ο/Γ) εφόσον η αντικατάσταση αιτείται λόγω μεγάλης ζημιάς του συμβατικού πλοίου (μεγάλη ζημιά θεωρείται αυτή που απαιτεί χρονικό διάστημα αποκατάστασης πέραν των 3 μηνών) και εφόσον το ταχύπλοο εκτελέσει επακριβώς τα ωράρια και δρομολόγια του συμβατικού πλοίου.

  Προς τούτο πρέπει να προσκομισθεί σχετική πρωτότυπη επιστολή από κατασκευαστές (Ναυπηγείο) του πλοίου που να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ταχύπλοο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, μπορεί να εκτελέσει συνεχή ταχύτητα αυτή του συμβατικού, και ότι διατηρούνται οι ελικτικές ικανότητες του πλοίου.

  Το αιτηθέν αντικατάσταση πλοίο θα απαγορεύεται να ναυλωθεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό και θα πρέπει να παραμείνει σε ακινησία

  6) Αντικατάσταση Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ με Τ/Χ Ε/Γ.
  Απαγορεύεται η αντικατάσταση των ανωτέρων τύπων πλοίου, έστω και αν προσκομιστεί διαφορετικό πιστοποιητικό καταμέτρησης (ως τύπος πλοίου λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτός που αρχικά έχει δηλωθεί στο ΥΝΑΠ με την αρχική δήλωση δρομολόγησης. Μετά από γνωμάτευση του ΣΑΣ μπορεί να αντικατασταθεί Τ/Χ-Ε/Γ Ο/Γ με Τ/Χ-Ε/Γ εφόσον η αντικατάσταση αιτείται λόγω μεγάλης ζημιάς του πλοίου (μεγάλη ζημιά θεωρείται αυτή που απαιτεί χρονικό διάστημα αποκατάστασης πέραν των 3 μηνών) και εφόσον το δρομολόγιο θα εκτελεστεί στα ωράρια του προς αντικατάσταση πλοίου.

  Το αιτηθέν αντικατάσταση πλοίο θα απαγορεύεται να ναυλωθεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό και θα πρέπει να παραμείνει σε ακινησία. Το δε έγγραφο εθνικότητας θα δεσμεύεται και από το ΥΝΑΠ για όλο το χρονικό διάστημα της ακινησίας του.

  7) Εταιρεία και πλοίο που παραποιεί στην μηχανή κρατήσεων τα δρομολόγια και τα ωράρια, αφιξαναχωρήσεων από τα εγκεκριμένα.
  Η υπηρεσία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει μέσω τριών διαδικτυακών μηχανών κρατήσεων αλλά και από τα εκδιδόμενα εισιτήρια και εφόσον διαπιστωθεί ότι πωλούνται εισιτήρια με διαφορετικά ωράρια ή και λιμένες προσέγγισης από αυτά των εγκεκριμένων, τότε το ΥΝΑΠ θα στερεί την άδεια δρομολόγησης του συγκεκριμένου πλοίου και για ένα έτος το πλοίο θα πρέπει να παραμείνει εκτός δρομολογίων. Θα επιβάλλετε δε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 ευρώ).

  8) Εκτέλεση δρομολογίων.

  A. Πλοίο το οποίο δεν εκτελεί τα δρομολόγιά του και αιτεί παράταση εκτέλεσης δρομολογίων.
  Η μη εκτέλεση των δρομολογίων απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ζημιάς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί βλάβη/ζημιά από κλιμάκιο της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων ή της αρμόδιας αρχής του λιμενικού αλλά και από την κλάση του πλοίου. Η δε μεταφορά των επιβατών σε άλλο πλοίο της εταιρείας θα μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς του πλοίου. Ο πλοιοκτήτης μπορεί να ζητήσει μη εκτέλεση δρομολογίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη περίοδο δρομολόγησης, με την προϋπόθεση ότι τις ημέρες που δεν θα εκτελέσει τα δρομολόγια θα τις προσθέσει στην περίοδο της παρούσας δρομολογιακής περιόδου, έτσι ώστε οι συνολικές ημέρες δρομολόγησης του πλοίου να είναι ίσες με αυτές των ημερών της εγκεκριμένης δρομολόγησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμύριου ευρώ (1.000.0000 ευρώ)

  B. Πλοίο δρομολογημένο που αιτεί αποδρομολόγηση.
  Πλοίο το οποίο έχει έγκριση δρομολόγησης και αιτεί να αποδρομολογηθεί, είτε πωλεί εισιτήρια μέσω διαδικτύου ή μέσω πρακτορείων, είτε δεν πωλεί εισιτήρια, απαγορεύεται η αποδρομολόγησή του. Επιτρέπεται η αποδρομολόγηση του, μόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι ζημιάς ή βλάβης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί η βλάβη/ζημιά από κλιμάκιο της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων ή της αρμόδιας αρχής του λιμενικού, αλλά και από την κλάση του πλοίου. Το πιστοποιητικό εθνικότητας και το πιστοποιητικό ασφάλειας του πλοίου αφαιρούνται, και επιστρέφονται στο πλοίο μόνο όταν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή η αποκατάσταση της βλάβης/ζημιάς.

  Στην περίπτωση της αποδρομολόγησης δεν επιτρέπεται η εκτέλεση άλλης γραμμής στην συγκεκριμένη δρομολογιακή περίοδο αλλά ούτε επιτρέπεται η ναύλωση του πλοίου στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

  Γενικά :
   Εφόσον δεν υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης λόγω πολλών πλοίων, προτεραιότητα θέσεις θα έχουν τα ετήσια δρομολογημένα πλοία.
   Η ώρα αναχώρησης των ταχύπλοων που δεν δραστηριοποιούνται για 12 μήνες, θα είναι μια ώρα μετά την αναχώρηση όλων των συμβατικών από τους αφετήριους λιμένες.
   Εφόσον υπάρχουν συναφίξεις στους ενδιάμεσους λιμένες, θα δίνεται προτεραιότητα πρόσδεσης στα συμβατικά πλοία.

  Ως λιμένες αφετηρίας εννοούνται :
   Πειραιάς
   Ραφήνα
   Λαύριο
   Ηράκλειο
   Θεσσαλονίκη

 • 15 Μαΐου 2019, 10:26 | Γιώργος Τελώνης

  Στην παράγραφο γ , δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός σε κύριες και τακτικές γραμμές . Θα πρότεινα όμως να υπάρχει διαχωρισμός μόνο από εκείνες που συνδέουν δύο λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας μεταξύ τους , πχ . Βόλος Πειραιάς ή Θεσσαλονίκη Πειραιάς , ή ακόμη και Ρίο Αντίρριο .

 • 15 Μαΐου 2019, 10:35 | Γιώργος Τελώνης

  Σχετικά με την παράγραφο β θέλει προσοχή στο θέμα ΤΥΠΟΣ ή ΕΙΔΟΣ όπως αναφέρετο μέχρι σήμερα . Θα πρέπει να μείνει στο ΕΙΔΟΣ , δεδομένου ότι , όπως συνέβη και στο πρόσφατο ΣΑΣ , η τυχόν αντικατάσταση πλοίου σε περίπτωση ανωτέρας βίας , θα πρέπει να ανατρέχουμε σε πλοίο ίδιου ΤΥΠΟΥ και όχι ΕΙΔΟΥΣ , γεγονός το οποίο θα δυσκολεύει υπερβολικά την εξυπηρέτηση της έκτακτης ανάγκης

 • 15 Μαΐου 2019, 09:53 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Το Πρώτο Μέρος του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει που αφορά στην Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο για την προσαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας προς τον Κανονισμό 3577/92 της ΕΕ. Σαφώς, από το έτος 2001 και μετά, επήλθαν πολλές και διάφορες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στο νόμο αυτό προκειμένου να καλυφθούν δυσλειτουργίες ή για να αντιμετωπισθούν θέματα που προέκυψαν σε σχέση με την εφαρμογή του.
  Δεδομένου ότι από το έτος 2001 και μετά, σχεδόν σε κάθε νόμο που προώθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας συμπεριλήφθησαν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις του νόμου 2932/2001, με αποτέλεσμα σήμερα αναφορά στο νόμο αυτό να γίνεται με τη διατύπωση «ν.2932/2001, όπως ισχύει» θεωρούμε αναγκαία, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, την κωδικοποίηση του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού, ώστε να παρέχεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εφαρμογή του (Διοίκηση, Δικαστικές Αρχές, Πλοιοκτήτες, Ναυτικοί) η δυνατότητα πλήρους, σαφούς και ενιαίας εικόνας των διατάξεών του.

  απευθυνόμενοι ιδιαίτερα σε εσάς, όχι μόνο ως πολιτικό αλλά κυρίως ως έγκριτο νομικό, θεωρούμε θα αντιληφθείτε άμεσα τη σπουδαιότητα και τη σημασία για την «ασφάλεια του δικαίου» της πιο πάνω θέσης μας, που διατυπώθηκε με επιμονή και στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Αναδιάρθρωση του Θεσμικού Πλαισίου των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Εκτιμούμε ότι αν ζητήσετε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας να σας προσκομίσουν τα ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκε ο αρχικός νόμος και μετέπειτα όλες και κάθε τροποποίησή του, θα διαπιστώσετε ότι η θέση μας αυτή δεν ικανοποιεί τον τύπο αλλά την ουσία της εφαρμογής του νόμου έναντι όλων. Η αναμενόμενη θετική σας ανταπόκριση στην θέση μας αυτή, θα συνδέσει καθοριστικά το όνομά σας με το πλαίσιο των διατάξεων για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, μαζί με τις όποιες τροποποιήσεις κριθούν τελικά σκόπιμες και αναγκαίες.
  Περαιτέρω, εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τη διάκριση που επιφυλάσσει το σχέδιο νόμου όσον αφορά στα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου. Πλέον από ανεξήγητη και αδικαιολόγητη, θεωρούμε με βεβαιότητα ότι η διάκριση αυτή αντιτίθεται και στον Κανονισμό 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που πρέπει να διέπει την αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Κανονισμός δεν εισάγει ουδεμία διάκριση σε σχέση με πλοία ανάλογα με τον τύπο τους και σαφώς προβλέπει ότι κάθε αξιόπλοο πλοίο μπορεί να έχει πρόσβαση στις θαλάσσιες ενδομεταφορές χωρίς διακρίσεις. Εξίσου, η προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διάκριση σε βάρος των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου, επιπλέον της απαξίωσης που επιφυλάσσει σε μια κατηγορία πλοίων με κοινά, θεωρούμε, αναγνωρισμένη την προσφορά τους στις θαλάσσιες μεταφορές, σαφώς θα έχει ως αποτέλεσμα και την εμπορική απαξίωση των πλοίων αυτών ενώ παράλληλα σε τίποτα πραγματικά και ουσιαστικά δεν συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές υπηρεσίες, ιδιαίτερα προς κάλυψη των πραγματικών συγκοινωνιακών αναγκών. Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το άρθρο 9 του Κανονισμού 3577/92 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, αναμένουμε όπως, προ προώθησης περαιτέρω διαδικασιών, μας ενημερώσετε επί της θέσης της Ε. Επιτροπής ειδικά σε σχέση με τη διάκριση των Ε/Γ – Ο/Γ ανοικτού τύπου, όπως αυτή εισάγεται με το υπόψη σχέδιο νόμου.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο ν. 2932/2001, όπως ισχύει, κάνει αναφορά στα άρθρα του ως «πρώτο, δεύτερο, τρίτο κλπ» και η αναφορά στα άρθρα αυτά με αριθμητικούς όρους («1, 2, 3 κλπ) στο υπό σχολιασμό σχέδιο εντείνει την πολυπλοκότητα και την ανασφάλεια του δικαίου που προκύπτει από τη μη κωδικοποίησή του νόμου, παρά τη σωρεία των τροποποιήσεων που έχουν γίνει.
  Β. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 1
  Η διατύπωση «…ή δεν διαταράσσουν την οργάνωση του ευρύτερου εσωτερικού δικτύου θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους» για τον προσδιορισμό της έννοιας «τοπική γραμμή» είναι κατηγορηματικά απολύτως μη αποδεκτή εφόσον δεν προσδιορίζονται επακριβώς, εκ των προτέρων, με ασφάλεια και σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις, το ποιος και με ποια διαδικασία λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Περαιτέρω είναι άξιο απορίας και μόνο πώς μπορεί μια θαλάσσια σύνδεση να διαταράσσει το σύνολο ή μέρος των θαλάσσιων ενδομεταφορών; Εκτιμούμε ότι η διατύπωση αυτή αποδεικνύει την προχειρότητα της πρότασης συνολικά ταυτόχρονα με την εισαγωγή μιας απαράδεκτης (και θέλουμε να πιστεύουμε χωρίς υστεροβουλία) απόλυτης αδιαφάνειας με άγνωστες συνέπειες και αποτελέσματα. Προς τούτο και έχοντας υπόψη τη διαμορφωμένη πλέον εικόνα της έννοιας «δρομολογιακή γραμμή» στη βάση των κοινά αναγνωρισμένων ιδιαιτεροτήτων τους, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:
  « δρομολογιακές γραμμές: είναι εκείνες που εντάσσονται στο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διακρίνονται σε κατηγορίες ως κύριες, δευτερεύουσες και τοπικές. Ειδικότερα, κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι δευτερεύουσα ή τοπική γραμμή. Δευτερεύουσα γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών ανεξάρτητα του νομού στον οποίο ανήκουν και απέχουν μεταξύ τους περισσότερα από τρία ναυτικά μίλια και λιγότερο από τριάντα ναυτικά μίλι και δεν είναι τοπική γραμμή. Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια και στην περίπτωση αυτή εφόσον συνδέει λιμένες εντός του ίδιου νομού ταυτίζεται ως προς λοιπές απαιτήσεις με γραμμή του εδαφίου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 359/74 (Α’ 359/74)»
  Όσον αφορά στον εισαγόμενο ορισμό της έννοιας του «πλοίου» σε σχέση με τη διατύπωση «τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών» σημειώνεται ότι ο νόμος αναφέρεται σε «δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών» που εμπεριέχει και μεταφορές αμιγώς φορτίων άνευ επιβατών (πχ μεταφορά επικινδύνων φορτίων από Πειραιά σε Αίγινα όταν γίνεται το πλοίο δεν θα θεωρείται ως εντεταγμένο στις θαλάσσιες ενδομεταφορές;). Κατά συνέπεια η πιο πάνω διατύπωση είναι ακριβής ως ακολούθως «τακτική γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών»

 • 6 Μαΐου 2019, 11:55 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Άρθρο 1γ
  Κύρια γραμμή Πόρος-Μέθανα δεν ανήκουν στον ίδιο νόμο. Τοπική γραμμή, ο όρος σύμφωνα με τον Ν.2932 είναι διαφορετικός από τον όρο τοπικοί που αναγράφονται στα ΠΓΕ.

  Πορθμεία
  Ο ορισμός πορθμεία είναι ασαφής ακόμη και σε συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ. Πρέπει να γίνει λεπτομερής περιγραφή για να διευκρινισθούν ποια πλοία ανήκουν στην κατηγορία αυτή ώστε να εντάσσονται τα πλοία ανάλογα σε συλλογικές συμβάσεις.

 • 6 Μαΐου 2019, 10:06 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν στα επιβατηγά πλοία συμπεριλαμβάνονται και τα Υ/Γ & ΤΑΧ