Άρθρο 06

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη μετά την υποβολή της Δήλωσης Δρομολόγησης, πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, με απόφαση Υπουργού, εφόσον υποβάλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ. 2 δ’ του άρθρου 3.»

 • 15 Μαΐου 2019, 14:56 | ΣΕΕΝ

  Παρ. 1 άρθρο 5: Προτείνουμε μετά τη φράση «πριν την έναρξη ή κατά την διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου» να προστεθεί η φράση: «ακόμα και πριν την ανακοίνωση των δρομολογίων κατά το άρθρο 4 του παρόντος».

 • 1) Νέο πλοίο : Αίτηση Τακτικής δρομολόγησης.
  Κάθε νέο πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ Ο/Γ που για πρώτη φορά πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο θα μπορεί να αιτήσει δρομολόγηση εφόσον πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου …… παράγραφος …… και το ΥΝΑΠ να κάνει δεκτό το αίτημα δρομολόγησης τον Ιανουάριο (κατάθεση τακτικής δρομολόγησης) και με τον τρόπο αυτό το πλοίο θα μπορέσει να κατοχυρώσει τα αιτηθέντα δρομολόγιά του χωρίς όμως να μπορεί να ανοίξει πλάνα και να γίνονται πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών μηχανών κρατήσεων ή των κατά τόπους πρακτορείων. Το άνοιγμα των πωλήσεων όμως θα γίνεται μέσω των πρακτορείων και των ηλεκτρονικών διαδικτυακών μηχανών κρατήσεων, μόνο εφ όσον το πλοίο εφοδιασθεί με το πιστοποιητικό ασφαλείας (ΠΑ) και κατόπιν τούτου εφόσον ο πλοιοκτήτης λάβει πιστοποιητικό από τον πρόεδρο του οργανισμού λιμένος θεωρημένο από το αντίστοιχο λιμεναρχείο ότι υπάρχει θέση παραβολής/πρόσδεσης/υποδοχης του πλοίου.

  2) Νέο πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ ή Τ/Χ Ο/Γ που θα καταθέσει αίτηση δρομολόγησης εκπρόθεσμα.
  Μπορεί να δρομολογηθεί εκπρόθεσμα αιτηθέν πλοίο εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου ….
  Αναλυτικότερα αιτούνται τα εξής :

  i. Συμβατικό

   Η δρομολόγηση να είναι ετήσια

   Να υπάρχουν θέσεις παραμονής στους λιμένες αφετηρίας

   Η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία και τους ενδιάμεσους λιμένες είναι μια ώρα μετά από την αναχώρηση των άλλων συμβατικών πλοίων.
   Το αιτηθέν δρομολόγιο δεν θα συμπίπτει με τα υπόλοιπα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.
  Το εκπρόθεσμο πλοίο θα πρέπει να παρεκκλίνει και να προσεγγίζει σε δυο τουλάχιστον διαφορετικούς λιμένες από τα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.

  ii. Ταχύπλοο

  • Η δρομολόγηση να είναι για 7 μήνες στην ίδια γραμμή

  • Να υπάρχουν θέσεις παραμονής στους αφετήριους λιμένες

  • Η ώρα αναχώρησης είναι μια ώρα μετά από τα αλλά δρομολογημένα ταχύπλοα και δυο ώρες μετά από τα συμβατικά που εκτελούν την ίδια δρομολογιακή γραμμή.

  Το αιτηθέν δρομολόγιο δεν θα συμπίπτει με τα υπόλοιπα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία. Το εκπρόθεσμο πλοίο θα πρέπει να παρεκκλίνει και να προσεγγίζει σε δυο διαφορετικούς λιμένες από τα εμπρόθεσμα δρομολογημένα πλοία.

  3) Τροποίηση δρομολογίων
  Η τροποποίηση δρομολογίων μπορεί να γίνει μετά από έγκριση του ΣΑΣ μέχρι τον μήνα Μάρτιο, και εφόσον με την τροποποίηση των λιμένων προσέγγισης, δεν προηγούνται τα ωράρια των προς τροποποίηση δρομολογίων, από τα ήδη δρομολογημένα πλοία. Με την έννοια τροποποίηση δρομολογίων εννοείται ότι ο πλοιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει τον κύριο κορμό των εγκεκριμένων δρομολογίων του πλοίου, παρά μόνο να προσθέσει ή να αφαιρέσει έναν μόνο λιμένα, από τα αρχικά εγκεκριμένα δρομολόγια του.

  4) Τροποποίηση ωραρίων στα εγκεκριμένα δρομολόγια
  Η τροποποίηση των ωραρίων μπορεί να εγκριθεί μόνον εφόσον με την μεταβολή αυτήν τα προς τροποποίηση δρομολόγια, έπονται των ήδη δρομολογημένων πλοίων, και σε ουδεμία περίπτωση θα προηγηθούν τόσο από τους λιμένες αφετηρίας όσο και από τους ενδιάμεσους λιμένες.

  5) Αντικατάσταση Ε/Γ-Ο/Γ από Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ
  Απαγορεύεται η αντικατάσταση Ε/Γ-Ο/Γ με Τ/Χ Ε/Γ-Ο/Γ.
  Μετά από γνωμάτευση του ΣΑΣ, μπορεί να αντικατασταθεί συμβατικό πλοίο από ταχύπλοο (Τ/Χ Ε/Γ-Ο/Γ) εφόσον η αντικατάσταση αιτείται λόγω μεγάλης ζημιάς του συμβατικού πλοίου (μεγάλη ζημιά θεωρείται αυτή που απαιτεί χρονικό διάστημα αποκατάστασης πέραν των 3 μηνών) και εφόσον το ταχύπλοο εκτελέσει επακριβώς τα ωράρια και δρομολόγια του συμβατικού πλοίου.

  Προς τούτο πρέπει να προσκομισθεί σχετική πρωτότυπη επιστολή από κατασκευαστές (Ναυπηγείο) του πλοίου που να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ταχύπλοο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, μπορεί να εκτελέσει συνεχή ταχύτητα αυτή του συμβατικού, και ότι διατηρούνται οι ελικτικές ικανότητες του πλοίου.

  Το αιτηθέν αντικατάσταση πλοίο θα απαγορεύεται να ναυλωθεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό και θα πρέπει να παραμείνει σε ακινησία

  6) Αντικατάσταση Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ με Τ/Χ Ε/Γ.
  Απαγορεύεται η αντικατάσταση των ανωτέρων τύπων πλοίου, έστω και αν προσκομιστεί διαφορετικό πιστοποιητικό καταμέτρησης (ως τύπος πλοίου λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτός που αρχικά έχει δηλωθεί στο ΥΝΑΠ με την αρχική δήλωση δρομολόγησης. Μετά από γνωμάτευση του ΣΑΣ μπορεί να αντικατασταθεί Τ/Χ-Ε/Γ Ο/Γ με Τ/Χ-Ε/Γ εφόσον η αντικατάσταση αιτείται λόγω μεγάλης ζημιάς του πλοίου (μεγάλη ζημιά θεωρείται αυτή που απαιτεί χρονικό διάστημα αποκατάστασης πέραν των 3 μηνών) και εφόσον το δρομολόγιο θα εκτελεστεί στα ωράρια του προς αντικατάσταση πλοίου.

  Το αιτηθέν αντικατάσταση πλοίο θα απαγορεύεται να ναυλωθεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό και θα πρέπει να παραμείνει σε ακινησία. Το δε έγγραφο εθνικότητας θα δεσμεύεται και από το ΥΝΑΠ για όλο το χρονικό διάστημα της ακινησίας του.

  7) Εταιρεία και πλοίο που παραποιεί στην μηχανή κρατήσεων τα δρομολόγια και τα ωράρια, αφιξαναχωρήσεων από τα εγκεκριμένα.
  Η υπηρεσία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει μέσω τριών διαδικτυακών μηχανών κρατήσεων αλλά και από τα εκδιδόμενα εισιτήρια και εφόσον διαπιστωθεί ότι πωλούνται εισιτήρια με διαφορετικά ωράρια ή και λιμένες προσέγγισης από αυτά των εγκεκριμένων, τότε το ΥΝΑΠ θα στερεί την άδεια δρομολόγησης του συγκεκριμένου πλοίου και για ένα έτος το πλοίο θα πρέπει να παραμείνει εκτός δρομολογίων. Θα επιβάλλετε δε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 ευρώ).

  8) Εκτέλεση δρομολογίων.

  A. Πλοίο το οποίο δεν εκτελεί τα δρομολόγιά του και αιτεί παράταση εκτέλεσης δρομολογίων.
  Η μη εκτέλεση των δρομολογίων απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ζημιάς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί βλάβη/ζημιά από κλιμάκιο της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων ή της αρμόδιας αρχής του λιμενικού αλλά και από την κλάση του πλοίου. Η δε μεταφορά των επιβατών σε άλλο πλοίο της εταιρείας θα μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς του πλοίου. Ο πλοιοκτήτης μπορεί να ζητήσει μη εκτέλεση δρομολογίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη περίοδο δρομολόγησης, με την προϋπόθεση ότι τις ημέρες που δεν θα εκτελέσει τα δρομολόγια θα τις προσθέσει στην περίοδο της παρούσας δρομολογιακής περιόδου, έτσι ώστε οι συνολικές ημέρες δρομολόγησης του πλοίου να είναι ίσες με αυτές των ημερών της εγκεκριμένης δρομολόγησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμύριου ευρώ (1.000.0000 ευρώ)

  B. Πλοίο δρομολογημένο που αιτεί αποδρομολόγηση.
  Πλοίο το οποίο έχει έγκριση δρομολόγησης και αιτεί να αποδρομολογηθεί, είτε πωλεί εισιτήρια μέσω διαδικτύου ή μέσω πρακτορείων, είτε δεν πωλεί εισιτήρια, απαγορεύεται η αποδρομολόγησή του. Επιτρέπεται η αποδρομολόγηση του, μόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι ζημιάς ή βλάβης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί η βλάβη/ζημιά από κλιμάκιο της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων ή της αρμόδιας αρχής του λιμενικού, αλλά και από την κλάση του πλοίου. Το πιστοποιητικό εθνικότητας και το πιστοποιητικό ασφάλειας του πλοίου αφαιρούνται, και επιστρέφονται στο πλοίο μόνο όταν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή η αποκατάσταση της βλάβης/ζημιάς.

  Στην περίπτωση της αποδρομολόγησης δεν επιτρέπεται η εκτέλεση άλλης γραμμής στην συγκεκριμένη δρομολογιακή περίοδο αλλά ούτε επιτρέπεται η ναύλωση του πλοίου στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

  Γενικά :
   Εφόσον δεν υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης λόγω πολλών πλοίων, προτεραιότητα θέσεις θα έχουν τα ετήσια δρομολογημένα πλοία.
   Η ώρα αναχώρησης των ταχύπλοων που δεν δραστηριοποιούνται για 12 μήνες, θα είναι μια ώρα μετά την αναχώρηση όλων των συμβατικών από τους αφετήριους λιμένες.
   Εφόσον υπάρχουν συναφίξεις στους ενδιάμεσους λιμένες, θα δίνεται προτεραιότητα πρόσδεσης στα συμβατικά πλοία.

  Ως λιμένες αφετηρίας εννοούνται :
   Πειραιάς
   Ραφήνα
   Λαύριο
   Ηράκλειο
   Θεσσαλονίκη