Άρθρο 10

1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2932/2001 (Α’145) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. είναι ο Τομεακός Γραμματέας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και μέλη του ο Τομεακός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο Τομεακός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τρεις (3) εκπρόσωποι του Υ.ΝΑ.ΝΠ., ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), , και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού, την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και την Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας (Ο.Ν.Π.Ε.). Στο Σ.Α.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου Όρους.»
2. Στο άρθρο 9 του ν. 2932/2001 (Α’145) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ. εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Σ., στον οποίον ορίζεται ο τρόπος και οι αρχές λειτουργίας του. Για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας ζητείται η γνώμη του Σ.Α.Σ. »

 • 15 Μαΐου 2019, 14:34 | ΣΕΕΝ

  Παρ. 1, άρθρο 9: Δεν συμφωνούμε με την τοποθέτηση μόνο ενός εκπροσώπου του ΣΕΕΝ στο ΣΑΣ. Ήδη σήμερα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι, ενώ εκκρεμεί η αίτηση για έναν τρίτο. Προτείνουμε στην παρούσα τροποποίηση ο αριθμός των εκπροσώπων ΣΕΕΝ να γίνει τρεις.

  Λόγω του μεγάλου αριθμού και των ιδιαιτεροτήτων των δρομολογίων αλλά και των πλοίων, η ενισχυμένη παρουσία εκπροσώπων των Ακτοπλοϊκών εταιρειών είναι απαραίτητη και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας των στελεχών τους.

  Παρ. 5, άρθρο 9: Αντί για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας προτείνουμε την θέσπιση αρχών και την δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος θα συζητείται και θα αποφασίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΣΑΣ.

 • 15 Μαΐου 2019, 12:16 | Γιώργος Τελώνης

  Είναι η απαραίτητη η θέσπιση κανονισμού λειτουργίας του ΣΑΣ .
  στον κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει απαραιτήτως να γίνουν τα ακόλουθα :
  1. θέσπιση αρχών λειτουργίας
  2. θέσπιση κανόνων δεοντολογίας
  3. Συνεδρίαση μία φορά τον μήνα (τουλάχιστον ) . Έτσι οι συνεδριάσεις θα είναι συντομότερες και παραγωγικότερες .
  4. Η ενημέρωση των μελών εγκαίρως ,με τα αιτήματα συμπληρωμένα με τις έγγραφες θέσεις των ενδιαφερομένων , ώστε να σταματήσουν αυτές οι παρουσιάσεις των διαφωνιών και αιτημάτων πριν από την κλειστή συνεδρίαση που τελικά δεν παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη αν αποκτήσουν πλήρη εικόνα του αιτήματος . Χάνεται πολύτιμος χρόνος σε προσωπικές και επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις.
  5. Υπογραφή πρακτικών σε κάθε επόμενη συνεδρίαση
  6. Ενδεχομένως θα μπορούσε να λειτουργήσει και μία πλατφόρμα διαβούλευσης, όπου θα αναρτώνται τα θέματα και θα υπάρχουν οι απόψεις των ενδιαφερομένων .

 • 15 Μαΐου 2019, 09:29 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Δηλώνουμε την απόλυτη συμπάθειά μας στους συμπολίτες μας, άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτή, εκ μέρους των πλοιοκτητών πλοίων πορθμείων εκδηλώνεται έμπρακτα, ουσιαστικά και διαρκώς με διάφορους αποτελεσματικούς τρόπους, ενέργειες και μέσα.
  Όμως, θεωρούμε ότι η συμπερίληψη εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο ΣΑΣ και η συμμετοχή του στο έργο του Συμβουλίου και στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του, όχι μόνο ουσιαστικά δεν θα έχει προστιθέμενη αξία αλλά, ταυτόχρονα θα ερμηνευθεί ως διάκριση σε βάρος άλλων, πολλών και διάφορων εξίσου ευπαθών κοινωνικών ομάδων και θα χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για συμμετοχή και εκπροσώπων άλλων τέτοιων ομάδων με αποτέλεσμα το ΣΑΣ να μεταβληθεί σε ένα δυσκίνητο, μη αξιόπιστο και αναποτελεσματικό όργανο. Προς το σκοπό αυτό και χωρίς να παραβλέπεται η δυνατότητα κάθε ευπαθούς κοινωνικής ομάδας να διατυπώνει απόψεις, θέσεις ή και αιτήματα σε σχέση με τη διενέργεια των θαλασσίων ενδομεταφορών, θεωρούμε θα πρέπει να επανεξετάσετε την άποψη για συμπερίληψη εκπροσώπου της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας στις εργασίες του ΣΑΣ.

 • 4 Μαΐου 2019, 04:25 | Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης

  Στο Άρθρο 10, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2932/2001 (Α’145), και αναμορφώνονται οι διατάξεις για την συγκρότηση και την λειτουργία του Σ.Α.Σ. προτείνεται η πρόσθεση ενός ακόμη φορέα μέλος, αυτή του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) που έχει άμεσο σχέση με την ακτοπλοϊα, έχει ασχοληθεί συστηματικά με την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου ενδεικτικού δικτύου προτείνοντας την αντικατάστασή του από ενα στρατηγικό δίκτυο και επεξεργάζεται και μελετά, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε.Ν αλλά και το ΥΝΑΝΠ την προετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης « Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους και Συνεργασία Κομβικών Γραμμών και Ακτινικών ή/και Περιφερειακών Συνδέσεων (Hub and Spoke) και τον συνδυασμό Μεταφορικών Μέσων ».