Άρθρο 09

Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) αντικαθίσταται ως εξής:
7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού και του πλοιοκτήτη, αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στην εν λόγω προκήρυξη μπορεί να ανατίθεται δημόσια υπηρεσία διάρκειας δώδεκα ετών, εφόσον ο πλοιοκτήτης δηλώνει την πρόθεσή του να αντικαταστήσει το εν λόγω πλοίο με νεότευκτο ή πλοίο με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης ορίζεται, ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του μισθώματος, ο τρόπος εξασφάλισης της συμβατικής αυτής υποχρέωσης καθώς και οι ποινικές ρήτρες και οι διοικητικές κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση μη εκπλήρωσής της.

  • 15 Μαΐου 2019, 14:19 | ΣΕΕΝ

    Παρ. 7, άρθρο 8: Προτείνουμε να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν, ώστε να χαρακτηρίζεται ένα πλοίο ως «νεότευκτο» ή «φιλικό προς το περιβάλλον».
    Επίσης προτείνουμε η παράγραφος να επαναδιατυπωθεί διότι δημιουργεί σύγχυση σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του ιδίου άρθρου και να διευκρινισθεί σαφώς ότι η ηλικία του νεότευκτου πλοίου ή του πλοίου φιλικού προς το περιβάλλον δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι (20) έτη στο τέλος της δωδεκαετίας (12ετίας).