Άρθρο 07

Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένης της δρομολογιακής γραμμής και του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, επιτρέπεται αν υποβληθεί σχετικό αίτημα και κριθεί, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι με την αποδοχή του αιτήματος δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για την αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών, ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος να αποφασίζει για προσωρινή τροποποίηση ή περικοπή δρομολογίων, μεταβολή του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, μεταβολή δρομολογιακής γραμμής, καθώς και εκτέλεση έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία. Σε περίπτωση που η παραπάνω αρμοδιότητα μεταβιβάζεται, στη σχετική απόφαση καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα. Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίων δεν μπορεί να αποφασιστεί από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο του έτους δρομολόγησης.»
Η περίπτ. β) της παραγρ. 3 του άρ. 6 ν. 2936/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης και για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο γι’ αυτήν, με τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»
Η περίπτ. δ) της παραγρ. 3 του άρ. 6 ν. 2936/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης επιθεώρησης. Ως λόγοι εξαιρετικής ανάγκης θεωρούνται και οι ζημίες ή βλάβες μικρότερης κλίμακας από αυτές του εδ. β) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της βλάβης. Αμέσως μετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δρομολόγιά του κατά τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με τις περιστάσεις τρόπο.»
Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων του πλοίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη λιμενική αρχή. Για τις περιπτώσεις β’ και γ’ απαιτείται και αίτηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωμάτευση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την ακινησία.»

 • 15 Μαΐου 2019, 14:27 | ΣΕΕΝ

  Παρ. 2, άρθρο 6 : Πάγια θέση του ΣΕΕΝ αποτελεί ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του πλοιοκτήτη να μεταβάλλει τα δρομολόγιά του, ιδιαίτερα εφόσον η εν λόγω απόφαση αιτιολογείται επαρκώς.
  Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση τροποποιεί το νόμο προς το χείρον και για το λόγο αυτό, δεν συμφωνούμε με την αντικατάσταση και προτείνουμε να παραμείνει το άρθρο όπως ισχύει.

  Η απαγόρευση προσωρινής τροποποίησης των δρομολογίων της περιόδου Μαΐου – Αυγούστου είναι βέβαιο ότι θα έχει σαν συνέπεια την αδυναμία αντιμετώπισης προβλημάτων και έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών.

  Επίσης προτείνουμε στην υφιστάμενη μορφή της παραγράφου, να γίνει ερμηνεία του όρου «διακρίσεις».

  Παρ. 3, αρ. 6, περιπτώσεις β) και δ): Συμφωνούμε

  Παρ. 4, αρ. 6: Συμφωνούμε

 • 15 Μαΐου 2019, 13:46 | Ανδρέας Μπαμπούνης

  Θα πρέπει ο χρόνος στον οποίο δεν μπορεί να αποφασιστεί προσωρινή τροποποίηση δρομολογίων, ιδίως στα νησιά που εκτός της τουριστικής περιόδου εμφανίζεται πρόβλημα εξυπηρέτησης, να επεκταθεί και στην χειμερινή περίοδο και όχι μόνον από Μάιο έως Αύγουστο. Αφορμή για την παρατήρηση μας αποτελεί η κατάργηση του 4ου δρομολογίου κάθε εβδομάδας την χειμερινή περίοδο στις Δυτικές Κυκλάδες, με αποτέλεσμα την αδυναμία μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο.

 • ΑΡΘΡΟ 7
  Επειδή έχει παρατηρηθεί η εκτέλεση εικονικών δρομολογίων ολικής ναύλωσης πριν την εκτέλεση τακτικών δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ( έως 10ν.μ. ) ομαδοποιώντας φορτηγά διαφόρων επαγγελματιών τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα τακτικά δρομολόγια των πλοίων της γραμμής ενάντια στον υγιή ανταγωνισμό, θα μπορούσε η παρ2 του άρθρου 6 του ν2932/2001 όπως αντικαθίσταται να συμπληρωθεί για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία δρομολογημένα σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10νμ ως εξής:
  «Ε/Γ-Ο/Γ πλοία δρομολογημένα σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10νμ μπορούν να εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ομάδας μετακίνησης, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους και η εκτέλεση των εγκεκριμένων τακτικών δρομολογίων των δρομολογημένων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας για την δρομολόγηση του Αρχή».

 • Άρθρο 7:Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: Να παραμείνει η απαγόρευση μεταβολής δρομολογίων από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο γιατί διαφορετικά αιφνιδιαστικά μεταβάλλεται το επιχειρησιακό περιβάλλον στην περιοχή σε βάρος αυτού που έχει προγραμματίσει τον αριθμό δρομολογίων από την προηγούμενη περίοδο σύμφωνα με τον ανταγωνισμό που ήταν γνωστός από τις δηλώσεις δρομολόγησης, έχει διαθέσει εισιτήρια από πολύ νωρίς και δεν μπορεί να αντιδράσει στην κάθε τροποποίηση που γίνεται.

 • 15 Μαΐου 2019, 09:57 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Η προχειρότητα κατάρτισης του υπό σχολιασμό σχεδίου νόμου αποδεικνύεται και από τη διατύπωση «Για την αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών, ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος να αποφασίζει για προσωρινή τροποποίηση ή περικοπή δρομολογίων, μεταβολή του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, μεταβολή δρομολογιακής γραμμής, καθώς και εκτέλεση έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα». Ειδικότερα, πώς είναι δυνατόν να υφίστανται έκτακτες συγκοινωνιακές ανάγκες και για την αντιμετώπισή τους να αποφασίζεται περικοπή δρομολογιών;
  Στο ίδιο πλαίσιο, η απάλειψη της διατύπωσης « ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών» από την παρ.2 του άρθρου έκτου του νόμου, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.