Άρθρο 03

1. Τα εδάφια α) και β) της παρ. 2 του άρθρο 3 του ν. 2932/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδομεταφορών στο κράτος-μέλος, όπου είναι νηολογημένο. Επίσης να διαθέτει κατάλληλο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια λιμενική αρχή τουλάχιστον (2) δύο μήνες πριν από την έναρξη των δρομολογίων.
β) Το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής, καθώς και στις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης γραμμής που θα εξυπηρετεί, και να διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό Ασφαλείας σε ισχύ κατά την έναρξη εκτέλεσης των δρομολογίων του.»
2. Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρο 3 του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος:
αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία και για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού,
ββ) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους – μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία,
γγ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2932/2001, οι λέξεις «ίδιου είδους» αντικαθίσταται με οι λέξεις «ίδιου τύπου».

 • ΙΟΝΙΟΝ Π ΝΕ
  ΠΛΟΙΑ 1. Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ( ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ )
  2. Ε/Γ-Ο/Γ-Φ/Γ ΙΘΑΚΗ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ( ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΤΎΠΟΥ )

  1. Τα εδάφια α) και β) της παρ. 2 του άρθρο 3 του ν. 2932/2001 με την προϋπόθεση το πλοίο να διαθέτει Πιστοποιητικό Ασφαλείας , το οποίο να προσκομίζεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 2 μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων μπορεί να αντικατασταθεί με την διατύπωση κατά το χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων , όπως και είναι απαραίτητο.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:55 | ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

  Για την διασφάλιση από το ΥΝΑΝΠ της ισότητας μεταξύ των πλοιοκτητών που δρομολογούν πλοίο/α, τα τελευταία έτη παρατηρούνται συχνά φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, όπου η δρομολογούσα αρχή ΥΝΑΝΠ, χορηγεί άδειες δρομολόγησης (κυρίως σε εποχικές – νησιωτικές γραμμές) σε πλοιάρια, με κοχ κάτω των 25 και υλικό κατασκευής πλαστικό, τα οποία εξαιρούνται της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, υποκείμενα στην Ελληνική Νομοθεσία, με ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας, (ενδεικτικά αναφέρω, εξαίρεση Παρακολούθησης από Νηογνώμωνα, P&I Club, ευνοϊκότερη Οργανική Σύνθεση, εκτέλεση δρομολογίων με άλλα ανεμολογικά στοιχεία, κ.α.)

  ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ TO YNANΠ σε τέτοια πλοία να δρομολογούνται σε γραμμές του ακτοπλοϊκού δικτύου, εφόσον αυτά εναρμονιστούν ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ όπως ισχύει με τα λοιπά πλοία με υλικό κατασκευής χάλυβα ή αλουμίνιο, αφού όταν μιλάμε για δρομολόγηση πλοίου ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ανάθεση Δημόσιας Υπηρεσίας.
  Συνεπώς θα πρέπει το ΥΝΑΝΠ να επανακαθορίσει το θεσμικό πλαίσιο του 2932/2001 διασφαλίζοντας την ισονομία μεταξύ των πλοιοκτητών, εκτός εάν επιθυμεί να δρομολογεί και να εξυπηρετεί νησιωτικούς και μη προορισμούς, ΜΟΝΟ με τέτοιου είδους πλοία μήκους έως 22-23m χωρίς δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων & εμπορευμάτων.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:28 | ΣΕΕΝ

  Παρ. 2, εδάφιο α: Αντί της πρότασης «Επίσης ……….. δρομολογίων» να προστεθεί : «με την υποβολή της δήλωσης δρομολόγησης, το πλοίο να προσκομίζει πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο να υπήρξε σε ισχύ οποιοδήποτε διάστημα του προηγούμενου έτους πριν την κατάθεση της δήλωσης δρομολόγησης». Προκειμένου για νέες αγορές ή για πλοία τα οποία είναι υπό ναυπήγηση, δεν απαιτείται να προσκομισθεί Π.Α. του προηγούμενου έτους.

  Παρ. 2, εδάφιο β: Συμφωνούμε

  Παρ. 2, εδάφιο δ, ββ): Συμφωνούμε, μετά από διαγραφή της φράσης «ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας», που δεν ορίζεται στο νόμο και δημιουργεί προβλήματα λόγω ασάφειας.

  Παρ. 6, εδάφιο α: Δεν συμφωνούμε με την τροποποίηση. Ο «ΤΥΠΟΣ» αντί «ΕΙΔΟΣ» δημιουργεί σύγχυση γιατί σύμφωνα με το έγγραφο Εθνικότητας αλλά και το Π.Α των πλοίων, για το ίδιο είδος πλοίου πχ ταχύπλοο υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πχ catamaran, monohall, flying dolphin κτλ. Τα είδη των πλοίων να παραμείνουν τρία όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 : Πλοία (α)Ε/Γ (β) Ε/Γ Ο/Γ και (γ) Φορτηγά.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:48 | Ανδρέας Μπαμπούνης

  Να αντικατασταθεί η πρόβλεψη «να διαθέτει κατάλληλο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια λιμενική αρχή τουλάχιστον (2) δύο μήνες πριν από την έναρξη των δρομολογίων», ώστε για τα υπάρχοντα πλοία κατά την προηγουμένη δρομολογιακή περίοδο ή αυτά που είχαν κάνει δήλωση δρομολόγησης σε προηγουμένη δρομολογιακή περίοδο, να απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ μέχρι την λήξη της προηγουμένης δρομολογιακής περιόδου και όχι 2 μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων. Με αυτή την πρόβλεψη θα σταματήσουν οι εικονικές δρομολογήσεις από πλοία που ουσιαστικά είναι παροπλισμένα, δεν είναι αξιόπλοα, αλλά έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν τις γραμμές και να μην επιτρέπουν σε αλλά πλοία που είναι αξιόπλοα να κάνουν δηλώσεις δρομολόγησης σε νησιά μας, επειδή θεωρούν ότι η γραμμή είναι καλυμμένη. Το γεγονός αυτό, ως κάτοικοι μικρού νησιού, το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, με πλοία που είχαν ανακοινωθεί και παραμονές της θερινής περιόδου αποσύρονται.

 • Eδάφιο α): Τα υπάρχοντα πλοία την προηγούμενη δρομολογιακη περίοδο ή αυτά που είχαν κάνει δήλωση δρομολόγησης σε προηγούμενη δρομολογιακή περίοδο, να προσκομίζουν πιστοποιητικό ασφαλείας που ήταν σε ισχύ σε οποιαδήποτε ημερομηνία την προηγούμενη δρομολογιακή περίοδο και όχι 2 μηνες πριν την έναρξη δρομολογίων. Αποφεύγονται έτσι οι εικονικές δρομολογήσεις και δεσμεύσεις γραμμών και ωραρίων αφιξοαναχωρήσεων.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:43 | Γιώργος Τελώνης

  στην παράγραφο 2 το ίδιου ΤΥΠΟΥ να αντικατασταθεί με το ίδιο ΕΙΔΟΣ , για τους λόγους που αναφέρονται στα σχόλια του 1ου άρθρου

 • 15 Μαΐου 2019, 09:21 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Η απαίτηση να διαθέτει το πλοίο κατάλληλο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια λιμενική αρχή τουλάχιστον (2) δύο μήνες πριν από την έναρξη των δρομολογίων, δεν έχει κανένα νόημα και λογική και το θέμα καλύπτεται πλήρως από την επόμενη απαίτηση περί διάθεσης κατάλληλου Πιστοποιητικού Ασφαλείας σε ισχύ κατά την έναρξη εκτέλεσης των δρομολογίων του, που μπορεί να συμπληρωθεί με τη διατύπωση «και καθ’ όλο το χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων».

 • 6 Μαΐου 2019, 11:11 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Άρθρο 3α
  Το κατάλληλο πιστοποιητικό δεν θα είναι πάντοτε εφικτό να προσκομίζεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την έναρξη των δρομολογίων. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να δηλώνεται υπεύθυνα ότι το Πιστοποιητικό που θα προσκομισθεί δεν θα διαφοροποιείται από το τελευταίο κατάλληλο πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί για το πλοίο.