Άρθρο 02

Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2932/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές τακτικών γραμμών εκτελούνται από πλοία που δρομολογούνται σε γραμμή ή γραμμές του ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ή μέρος αυτής που καλύπτει τους λιμένες όλων των νησιών. Το ενδεικτικό δίκτυο καθορίζεται μέχρι την 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, και οι δρομολογιακές γραμμές χαρακτηρίζονται ως κύριες και τοπικές. Προκειμένου να καθοριστεί το δίκτυο, διενεργείται από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διαβούλευση με τοπικούς φορείς και ζητείται η Γνώμη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
5. Πλοίο δρομολογούμενο σε γραμμή ορισμένης κατηγορίας μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες, που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας. H διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία ανοιχτού τύπου, των οποίων η δρομολόγηση αφορά συγκεκριμένη γραμμή.»

 • 15 Μαΐου 2019, 14:55 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ν.Ε.

  Η τροποποίηση του Ν.2932/2001 μας βρίσκει σύμφωνους και κρίνουμε απαραίτητη την αναδρομική ισχύ της τροποποίησης αυτής.

 • ΙΟΝΙΟΝ Π ΝΕ
  ΠΛΟΊΑ 1. Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ( ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΤΎΠΟΥ ).
  2. Ε/Γ-Ο/Γ – Φ/Γ ΙΘΑΚΗ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ( ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΤΎΠΟΥ ).

  Σχετικά με την τροποποίηση του ν.2932/2001, η εταιρεία μας προτείνει η παράγραφος 5 του άρθρου 2 να αντικατασταθεί ως εξής :

  Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού τύπου σε ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΓΡΑΜΜΉ να είναι 12μηνη εκτός πλοίου που από το ίδιο νησί να μπορεί να επιλέγει διαφορετικές γραμμές που ενώνουν το νησί με άλλους προορισμούς.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:28 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 να μην συμπεριληφθεί :
  «H διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία ανοιχτού τύπου, των οποίων η δρομολόγηση αφορά συγκεκριμένη γραμμή.» Δηλαδή όλα τα Ε/Γ Ο/Γ πλοία (κλειστού και ανοικτού τύπου) που είναι δρομολογημένα σε γραμμή ορισμένης κατηγορίας μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες, που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:27 | ΣΕΕΝ

  Παράγραφος 4: Δεν συμφωνούμε με την προτεινόμενη τροποποίηση και ειδικότερα:

  Επαναφέρουμε τα όσα αναφέραμε περί ορισμού πλοίου. Η παράγραφος 2.4 πρέπει να παραμείνει ως έχει. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι υπάρχει ευκαιρία να διορθωθεί λάθος στην υφιστάμενη διάταξη και συγκεκριμένα στο τέλος της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 2.4 στη φράση «σε γραμμή ή γραμμές που ενδεικτικά αναφέρονται στο ενδεικτικό γενικό δίκτυο συγκοινωνιών που καλύπτει τους λιμένες των νησιών» να αντικατασταθούν οι λέξεις «όλων των νησιών» με τις λέξεις «όλης της χώρας».

  Επιπλέον, η δεύτερη παράγραφος του 2.4 θα πρέπει να μείνει ως είχε και να διαγραφεί η προτεινόμενη τροποποίηση καθώς :

  – Ο καθορισμός του ενδεικτικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και η διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες γίνεται ετησίως με βάση ειδική νομοθεσία προς το σκοπό αυτό [YA 2253.1-1/79189/18/2018/25-10-2018 ΦΕΚ 5062 Β/13.11.2018]. Ειδικότερα τονίζεται ότι, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ενδεικτικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ορίζεται με βάση την εκδήλωση της επιχειρηματικής βούλησης των ακτοπλοϊκών εταιρειών περί δραστηριοποίησής τους, όπως αυτή εκδηλώνεται από τις ετήσιες δηλώσεις δρομολόγησης. Αρχή η οποία ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΥΑ 3332.2/03/13/21-8-2013 ΦΕΚ 2129 Β/28-8-2013 το οποίο ορίζει «….. Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01…….διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο».

  – Επιπλέον, αναφέρουμε ότι η διαβούλευση με τοπικούς φορείς δεν είναι απαραίτητη, λαμβανομένου υπόψη ότι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών συμμετέχουν στο ΣΑΣ. Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει την διαδικασία δρομολόγησης.

  – Επίσης, η Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής εμπορίου της Βουλής, επίσης, είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει σημαντικά την διαδικασία δρομολόγησης. Tέλος είναι δυνατόν να εισαχθούν υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης του δικτύου.

  Παράγραφος 5:

  Προκειμένου για τη δρομολόγηση Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων ανοιχτού τύπου, σε συγκεκριμένη γραμμή, η οποία παρότι δεν αφορά σε μέλη μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις που επιβάλλουν την εν λόγω ρύθμιση.

 • Θέση του Επιμελητηρίου Καβάλας είναι η σταθερή δρομολόγηση των πλοίων 12 μήνες τον χρόνο και όχι εποχιακή δρομολόγηση τους καθώς συμβάλουν καθοριστικά στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
  Σε αυτά τα πλαίσια, πιο συγκεκριμένα με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄145/2001)
  Α)επιβάλλεται για πρώτη φορά στα Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου (πορθμεία) υποχρέωση δρομολόγησης σε συγκεκριμένη γραμμή για δώδεκα μήνες .
  Β) απαιτείται η ύπαρξη σε ισχύ και κατάθεση στην Αρχή των πιστοποιητικών ασφαλείας των πλοίων , τουλάχιστον δύο μήνες πριν την δρομολόγησή τους .
  Γ) αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για την ακινησία και περιορίζεται η καταχρηστική αποχή των πλοίων από τις δρομολογιακές τους υποχρεώσεις
  Δ) δεν επιτρέπονται προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο του έτους δρομολόγησης , οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση και σύγχυση στο επιβατικό κοινό

  Με βάσει τα παραπάνω το Επιμελητήριο Καβάλας πιστεύει ότι οι νέες διατάξεις συμβάλουν στην αποτελεσματική βελτίωση των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

  Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας
  Μάρκος Δέμπας

 • για την παρ. 5 του άρθρου 2 Θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ να υπάρχει ακόμη ένας περιορισμός για τα Ε/Γ-Ο/Γ Ανοικτού Τύπου τα οποία εκτελούν δρομολόγια μικρής απόστασης όπου η σημαντικότητα του έργου που εξυπηρετούν ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (12μηνες) είναι σε όλους γνωστή.
  Οι πλοιοκτήτες των οποίων έχουν δεχθεί όλο το οικονομικό βάρος των κατά καιρούς εναρμονίσεως των πλοίων τους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και φορολογίας, χωρίς καμία «προστασία» – «εξαίρεση» ως αποτέλεσμα αυτού τα πλοία αυτά να λαμβάνονται υπόψη από το ΥΝΑΝΠ ως πλοία «Μεγάλης Ακτοπλοΐας».
  Θεωρώ δικαιότερο η διάταξη αυτή ΝΑ ΜΗΝ Εξαιρεί τα Ε/Γ-Ο/Γ Ανοικτού Τύπου και να δίνει το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες τους να δρομολογούν πλοία σε άλλη γραμμή ή γραμμές ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ, ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ.
  Επίσης προτείνω για εξυπηρέτηση εποχικών προορισμών (κυρίως νησιωτικών) στη παρ.5 του άρθρου 2 να συμπληρωθεί ….πλοίο δρομολογούμενο σε γραμμή ή γραμμές μπορεί να εξυπηρετεί λιμένα ή λιμένες σε άλλη γραμμή, με την υποχρέωση της 12μηνης δρομολόγησης. Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας ΕΦΌΣΟΝ η επιπλέον γραμμή/ες ΔΕΝ εξυπηρετούνται ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ……

 • Συμφωνούμε με τις τροποποιήσεις του ν2932/2001 και θα πρέπει να προστεθεί στο
  αρθρο 2 » «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των οποίων η δρομολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10ν.μ.»

 • 15 Μαΐου 2019, 13:30 | ΓΕΡΙΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 να μην συμπεριληφθεί :
  «H διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα Ε/Γ- Ο/Γ πλοία ανοιχτού τύπου, των οποίων η δρομολόγηση αφορά συγκεκριμένη γραμμή.». Δηλαδή όλα τα Ε/Γ Ο/Γ πλοία (κλειστού και ανοικτού τύπου) που είναι δρομολογημένα σε γραμμή ορισμένης κατηγορίας μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες, που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας.

 • Η ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηροποιείται στη Θάσο και εκπροσωπώ συμφωνεί με τις τροποποιήσεις του ν2932/2001, οι οποίες θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ.
  Επίσης διαφωνούμε απόλυτα με την θέση της ένωσης πλοιοκτητών πορθμείων εσωτερικού και ειδικότερα με την αναφορά στο Άρθρο 1 «δευτερεύουσα γραμμή η οποία έχει καταργηθεί.
  Επιπλέον στο άρθρο 2 θα μπορούσε να διατυπωθεί ως «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των οποίων η δρομολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10ν.μ.»

 • Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ που δραστηροποιείται στη Θάσο και εκπροσωπώ συμφωνεί με την τροποποίηση του νόμου και διαφωνεί με την θέση της Ένωσης πλοιοκτητών πορθμείων εσωτερικού, στην οποία είμαι μέλος του Δ.Σ. και ψήφισα κατά αυτής. Ειδικότερα η αναφορά στο άρθρο 1 «δευτερεύουσα γραμμή» έχει καταργηθεί και δεν προβλέπεται.
  ΑΡΘΡΟ 2
  Η παρ 5 του άρθρου 2 του ν2932/2001 στο τέλος θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των οποίων η δρομολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10νμ.»

 • 15 Μαΐου 2019, 12:08 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ν.Ε.

  Η τροποποίηση του Ν. 2932/2001 μας βρίσκει σύμφωνους και κρίνουμε απαραίτητη την αναδρομική ισχύ της τροποποίησης αυτής.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:36 | Γιώργος Τελώνης

  και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ο χαρακτηρισμός σε τακτικές και τοπικές γραμμές , όπως σχολιάστηκε στο άρθρο 1 , αλλά και δεν υπάρχει ανάγκη να περνά από περαιτέρω διαβούλευση με τοπικούς φορείς , ή και από τις όποιες επιτροπές της Βουλής . Τυχόν αιτήματα των τοπικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβληθούν στο ΣΑΣ κατά τις τακτικές του συνεδριάσεις . Όλα τα υπόλοιπα θα δημιουργούν λόγους καθυστέρησης .

 • Η «ΘΑΣΙΑΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» που δραστηριοποιείται στις τοπικές πορθμειακές γραμμές της Θάσου , εκφράζει την θετική της γνώμη επί των προτεινομένων με το σχέδιο νόμου τροποποιήσεων του Ν. 2932/2001.
  Η εταιρεία μας , παρά το ότι μετέχει ως μέλος, δεν συμφωνεί με τις θέσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , που αφορούν στην διατήρηση της δυνατότητας δρομολόγησης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου σε περισσότερες από μία τοπικές γραμμές εντός της ίδιας δρομολογιακής περιόδου.

 • Η «Α.Ν.Ε.Θ. » , που δραστηριοποιείται με τέσσερα πλοία στις πορθμειακές γραμμές της νήσου Θάσου και στην οποία έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους ως μέτοχοι πάνω από 1200 συμπατριώτες μας :
  α) συμφωνεί με τις προτεινόμενες από το σχέδιο νόμου τροποποιήσεις /βελτιώσεις και εκτιμά ότι αυτές διορθώνουν σε μεγάλο βαθμό σφάλματα και παραλήψεις του Ν.2932/2001 όπως αυτός ισχύει σήμερα
  β) οι θέσεις που εκφράστηκαν από την ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και αφορούν στην διατήρηση της δυνατότητας της εποχικής δρομολόγησης των Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου στις τοπικές γραμμές , δεν μας βρίσκουν σύμφωνους διότι αγνοούν τις δικές μας ανησυχίες για την οικονομική μας επιβίωση . Αντίθετα εξυπηρετούν μόνο τους σχεδιασμούς των πλοιοκτητών της Σαλαμίνας που επιχειρούν να αφανίσουν τους πλοιοκτήτες της Ελληνικής Περιφέρειας.

 • 15 Μαΐου 2019, 09:47 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Κατά αναλογία της θέσης μας για την έννοια «δρομολογιακές γραμμές» η πρόταση «….και οι δρομολογιακές γραμμές χαρακτηρίζονται ως κύριες και τοπικές» θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «….και οι δρομολογιακές γραμμές χαρακτηρίζονται ως κύριες, δευτερεύουσες και τοπικές». Περαιτέρω χρήζει διευκρίνησης ο όρος «τοπικοί φορείς» των οποίων η γνώμη θα ζητείται (σε επίπεδο Περιφέρειας, Δήμου, ποιοι θα είναι, πόσοι, γιατί δεν αρκεί η εκπροσώπηση τους στο πλαίσιο του ΣΑΣ;). Γενικά, μας προβληματίζει αρνητικά η διαμόρφωση πλαισίου εξίσωσης της γνωμοδότησης του ΣΑΣ με τη γνωμοδότηση (άγνωστων ως προς τη σύνθεση, τον αριθμό, τη φύση) άλλων φορέων. Ακόμα, γιατί η γνώμη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα πρέπει να ζητείται κάθε χρόνο αν δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της δομής της Χώρας και των συναφών αναγκών για θαλάσσιες ενδομεταφορές.
  Όσον αφορά στη διάκριση για τα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου, ισχύει η θέση μας όπως αναφέρεται υπό τα Γενικά στην παρούσα επιστολή μας.

 • Σε ελαχιστα κερδοφορα γραμμη και πληρως ζημιογονα το χειμωνα (οπως αυτη της Ελαφονησου-Πουντα)θα πρεπει να γινεται δωδεκαμηνη δρομολογηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοιου στην ιδια γραμμη ( και να μην ειναι δυνατο να ερχεται ενα αλλο πλοιο απο αλλη γραμμη για 3 μηνες το καλοκαιρι), καθ οτι η γραμμη εκτος απο επιχειρηματικη δραστηριοτητα αποτελει και υπηρεσια κοινωφελους χαρακτηρα προς την τοπικη κοινωνια της Ελαφονησου(εξυπηρετηση Εκκλησιας- οπως κηδειες- Ομιλος Ψαραδων Ελαφονησου, γινονται δωρεαν, επισης εξυπηρετηση ΔΕΗ με εκτακτα δρομολογια ολο το 24ωρο για τις αναγκες του νησιου)

 • 12 Μαΐου 2019, 21:34 | Αβδημιώτης Σπυρίδων

  Είναι πολύ θετική η επισήμανση του άρθρου 5 τις παραγράφου 2 και ιδικά για τοπικές γραμμές πορθμείων που εξυπηρετούν νησιά κάτω των 3100 κατοίκων που είναι ελάχιστα κερδοφόρες. Οποιαδήποτε πιθανότητα δρομολόγησης σεζόν και όχι δωδεκάμηνη άλλων σκαφών θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην ίδια την γραμμή.