Άρθρο 07 Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού

1. Οι φορείς διαχείρισης χώρων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.)], οι οποίοι (χώροι) θεωρούνται λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται όπως:
α) Κατά τη χρονική περίοδο από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ΄ ελάχιστον, προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών. Η χρονική περίοδος και το εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ για τα επόμενα έτη εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών.
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
1) Αδιάβροχο φακό.
2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.
3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με
το Παράρτημα «ΣΤ».
5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.
7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και
σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.
9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.
10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.
11) Γυαλιά ηλίου.
12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80χ100εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.
13) Ισοθερμικές κουβέρτες.
14) Καταδυτικό μαχαίρι.
15) Μάσκα βυθού.
16) Βατραχοπέδιλα.
17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
21) Κοινή σφυρίχτρα.
22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.
23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ.
24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.
25) Φορητή συσκευή VHF marine
26) Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.
δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).
ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.
στ) Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό:
1) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον (02) ναυαγοσώστες διαθέτουν ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο ίδιος.
2) Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
ζ) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS –PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.
2. Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 .
3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:43 | Γιώργος Περγιάλης

  Κύριοι δεν έχετε καταλάβει τι είναι η δημόσια διαβούλευση. Αυτό που γίνεται είναι ένα τσίρκο.

  Η Ένωση ναυαγοσωστικων Σχολών Ελλάδος (εσνε) θα πρέπει να συζητήσει με Υπουργείο, Κεδε, και αρχηγείο του λιμεναρχείου ώστε να βγει άμεσα το ΠΔ με τις οποίες αλλαγές ίσως χρειαστούν.

  Οι 5-6 σχολές που δεν είναι στην εσνε καλό θα ήταν να μπουν κ αυτές ώστε να υπάρχει μια άποψη από το πλέον αρμόδιο σωμάτιο.

  Εκτός αν δεν θέλουν να γίνουν μέλη της εσνε γιατί είναι παράνομες η δεν τηρούν τα στάνταρ μιας σχολής ναυαγοσωστικης.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:20 | Γεωργία Παλαιοχώρη

  Αντικατάσταση τώρα των μηχανοκίνητων σκαφών 3.30 σε μικρά φουσκωτά. Εχουμε άχρηστα και ασηκωτα σκάφη κάτω από τους πύργους μας που χρειάζονται 3και 4 άτομα να τα σηκώσουν και να πέσουν στο νερό. Συντονιστές χωρίς καθαρό ρόλο, αχρείαστα σκάφη που κάθονται στα λιμάνια ή λουφαρουν ψαρεύοντας μεσοπέλαγα και πληρώνουν οι δημότες υπέρογκα ποσά!!τζετ σκι χωρίς προδιαγραφές ασφάλειας!! Απαράδεκτο. Αμεση απόσυρση του εν λόγω προσχεδίου πριν μπει ταφόπλακα στην ναυαγοσωστικό!! Κύριε υπουργέ πάρτε τα μέτρα σας και συμβουλευτείτε τα κατάλληλα άτομα πριν βρεθείτε εκτεθειμένος όπως ο προκάτοχος σας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:36 | Θανάσης Κ.

  Η αναβάθμιση και οι προδιαγραφες του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και ειδικα των σωστικών σκαφών ουδεμία επιβάρυνση φερνει στους δήμους. Ο εκάστοτε Δήμος πληρωνει ενα πεντάμετρο σκαφος μαζι με το προσωπικο του δαπανώντας για τη χρήση του κατα μεσο ορο το ποσο των 15 χιλιάδων ευρω ειτε η αξια του σκαφους ειναι 2 χιλιαδες ευρω ειτε ειναι 25 χιλιαδες ευρω. Ποιος κοροιδευει ποιον; Πρεπει ολοι να αντιληφθούν οτι η προχειρότητα και η κοροιδεια τελειωσαν. Συγχαρητηρια σε ολους οσους συνέβαλαν σε αυτη την προσπαθεια.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:36 | Stella

  Επιτέλους η δημόσια ασφαλεια και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωης μπαινουν σε προτεραιοτητα. Άμεση εφαρμογη του νέου ΠΔ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:33 | Στάθης Ξ.

  Τις μελέτες για τα κόστη της ναυαγοσωστικης κάλυψης τις βγαζουν οι υπηρεσιες των δήμων. Οι ναυαγοσωστικες σχολές δεν ειναι αυτο που υποτιμητικά αναφέρονται ως «εργολάβοι». Ειναι αυτες που μεσω των ναυαγοσωστων προασπίζονται την ανθρώπινη ζωη στη θαλασσα. Το άρθρο 7 ειναι απολυτα εξελιγμένο και σωστα μελετημένο σε ολα τα σημεια του.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Άρθρο 7
  Παράγραφος 1 περίπτωση α. Προτείνουμε την τροποποίηση της σύστασης και λειτουργίας της επιτροπής του άρθρου 11, (όπου θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω στο σχετικό άρθρο) με σκοπό να αποφασίζει η κάθε Λιμενική Αρχή για το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστη στην περιοχή δικαιοδοσίας της σύμφωνα με τις ανάγκες της και με ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά τους μήνες από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 10:00 έως 18:00. Δηλαδή η επιτροπή να μπορεί να λαμβάνει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της.

  Παράγραφος 1 εδάφιο α «Εφόσον ο υπόχρεος … 1 συντονιστή/επόπτη ναυαγοσωστών» Να ισχύει όπως αναφέρεται και όχι ανά λουτρική εγκατάσταση.

  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 1. Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο προτείνουμε να είναι ολικού μήκους δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον 50 ίππων.
  Ο λόγος είναι ότι καθώς αυτά τα σκάφη πρέπει να είναι ευέλικτα και σχετικά μικρά, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ίππων αλλάζει και το μέγεθος. Δηλαδή 80 ίπποι συνεπάγεται σκάφος μεγαλύτερο των 3 μέτρων και 3θεσιο σε αντιπαράθεση με όσα αναφέρονται στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 1.

  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 2 «Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα…» . Να αντικατασταθεί το πλέγμα με προστατευτικό δακτύλιο όπως και στα σωστικές λέμβους των μεταγωγικών πλοίων. Το πλέγμα επιφέρει μείωση στην ισχύ πρόωσης της μηχανής με αποτέλεσμα να μειώνεται η ταχύτητα του μικρού σκάφους. Ο δακτύλιος προσφέρει απόλυτη ασφάλεια και χωρίς το πλέγμα.
  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 1.

  Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο παρότι γρήγορο και αποτελεσματικό σε διασώσεις μακριά από την ακτή και σε θάλασσα με κυματισμό, έχει σοβαρά μειονεκτήματα κατά τη χρήση του από ένα μόνο ναυαγοσώστη και σε αποστάσεις κοντινές από την ακτή. Αρχικά είναι απολύτως αδύνατο να κάνει ένας ναυαγοσώστης διάσωση αναίσθητου θύματος. Ακόμη και να τον ανεβάσει στη σανίδα, λόγω έλλειψης αισθήσεων το θύμα δεν θα μπορεί να κρατηθεί στη σανίδα άρα δεν θα μπορέσει να τον μεταφέρει στην παραλία.

  Επίσης σε διασώσεις κοντά στην ακτή ο χειρισμός και οι ελιγμοί μέσα στον κόσμο αρχικά καθυστερούν τη διάσωση αλλά και θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους σε ένα δυνατό και γρήγορο σκάφος.

  Σε αντίθεση το μικρό σκάφος κινείται με μικρότερη ταχύτητα μειώνοντας το κίνδυνο ισχυρής πρόσκρουσης σε λουόμενο. Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο επίσης, σε περίπτωση βλάβης δεν μπορεί να επιστρέψει εύκολα στην ακτή και έτσι ο μοναδικός ναυαγοσώστης της παραλίας θα βρεθεί εγκλωβισμένος στη θάλασσα έχοντας αναρτημένη την πορτοκαλί σημαία, χωρίς όμως να μπορεί να παρέχει βοήθεια.

  Το μικρό σκάφος διαθέτει κουπιά για το σκοπό αυτό.

  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο να έχει ένα χειριστή αποκλειστικά επιφορτισμένο με το χειρισμό του σκάφους, ο οποίος με το ναυαγοσώστη κατά περίπτωση, να επεμβαίνουν για διάσωση. Προτείνουμε δε ο χειρισμός να γίνεται από τον εκάστοτε συντονιστή επόπτη σε κάθε περιοχή όπου υπάρχει ένας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:49 | Τσιαντούκλα Βάνα

  Όπως θα διαπιστώσει κάποιος βλέποντας τα ποσά για τις ναυαγοσωστικές καλύψεις τα τελευταία 2 χρόνια θα δει οτι τα ποσά για το ναυαγοσωστικό σκάφος είναι υπέρογκα σε σχέση με τις υπόλοιπες καλύψεις, αυτό συμβαίνει γιατί ο εκάστοτε εργολάβος κοστολογεί τιμές καυσίμων λες και το σκάφος περιπολεί σε όλη την διάρκεια της βάρδιας του, στην πραγματικότητα στις περισσότερες των περιπτώσεων βλέπουμε σκάφη αραγμένα στα λιμάνια πολλές φορές και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, καθώς είναι πολύ δύσκολο ο καθημερινός τους έλεγχος από το εκάστοτε λιμεναρχείο. Όποιος έχει ασχοληθεί πραγματικά με την ναυαγοσωστική στην Ελλάδα καταλαβαίνει για τι περιπτώσεις αισχοκερδιας μιλάμε εις βάρος των δήμων.το παρών προσχέδιο φροντίζει να εκτινάξει ακόμα περισσότερο το κόστος και τα κέρδη κάποιον βάζοντας ένα επιπλέον 5μέτρο σκάφος για κάθε συντονιστή!! Πραγματικά διερωτώμαι υπήρχε κάπου στην Ελλάδα η ανάγκη για δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πεντάμετρο ανά δήμο; ΟΧΙ!! Τότε όλο αυτό σε τι εξυπηρετεί;; Μήπως τελικά το παρόν προσχέδιο έχει ξεφύγει από την πρόληψη των πνιγμών και τείνει σε άλλη κατεύθυνση;;;

 • Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος γ , εδάφιο 5

  Ο Εφοδιασμός με Σωστικό Σωλήνα ( Rescue Tube) πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός . Σε Ευρώπη , Αυστραλία και Αμερική το Rescue Tube έχει αντικαταστήσει το Rescue Can εδώ και χρόνια.

  Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος στ

  «Εφόσον υποχρεούνται να προσλάβουν τουλάχιστον (2) Ναυαγοσώστες διαθέτουν επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο».

  Προτείνουμε τα εξής:

  · Ή όπου υπάρχει jet ski να υπάρχει και Χειριστής αυτού, διότι σε αντίθετη περίπτωση , ήτοι της διάσωσης από ένα Ναυαγοσώστη – Χειριστή, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τραυματισμό – ατύχημα και του Ναυαγοσώστη και του Λουόμενου. Στην περίπτωση μάλιστα αναίσθητου πνιγόμενου η Διάσωση από ένα Ναυαγοσώστη που είναι ταυτόχρονα και Χειριστής καθίσταται αδύνατη.

  · Ή στο άρθρο 7 παράγραφος 1 υποπαράγραφος στ να προβλέπεται jet ski σε πολυσύχναστες παραλίες που υπάρχουν τουλάχιστον 3 (όχι δύο ) Ναυαγοσώστες διότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ήδη πρόβλεψη ότι ο Συντονιστής- Επόπτης θα χειρίζεται το jet ski.

 • Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος γ , εδάφιο 5

  Ο Εφοδιασμός με Σωστικό Σωλήνα ( Rescue Tube) πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός . Σε Ευρώπη , Αυστραλία και Αμερική το Rescue Tube έχει αντικαταστήσει το Rescue Can εδώ και χρόνια.

  Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος στ

  «Εφόσον υποχρεούνται να προσλάβουν τουλάχιστον (2) Ναυαγοσώστες διαθέτουν επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο».

  Προτείνουμε τα εξής:

  · Ή όπου υπάρχει jet ski να υπάρχει και Χειριστής αυτού, διότι σε αντίθετη περίπτωση , ήτοι της διάσωσης από ένα Ναυαγοσώστη – Χειριστή, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τραυματισμό – ατύχημα και του Ναυαγοσώστη και του Λουόμενου. Στην περίπτωση μάλιστα αναίσθητου πνιγόμενου η Διάσωση από ένα Ναυαγοσώστη που είναι ταυτόχρονα και Χειριστής καθίσταται αδύνατη.

  · Ή στο άρθρο 7 παράγραφος 1 υποπαράγραφος στ να προβλέπεται jet ski σε πολυσύχναστες παραλίες που υπάρχουν τουλάχιστον 3 (όχι δύο ) Ναυαγοσώστες διότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ήδη πρόβλεψη ότι ο Συντονιστής- Επόπτης θα χειρίζεται το jet ski.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:07 | Σπύρος Μητριτσακης

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΔ
  ❗️Κινδυνεύουμε και με διεθνή διασυρμό της Ελλάδας καθώς όλοι οι μεγάλοι διεθνεις οργανισμοί, μιλούν για κερδοσκοπία κ τερατώδες νομοθετημα.
  Καθώς τζετ-σκι δεν υπάρχει σε καμμία χώρα στον κόσμος, ούτε υποχρέωση διπλώματος ταχύπλοου,
  απευθυνθήκαμε με ερώτημα σε δυο παγκόσμια αναγνωρισμένους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε
  -Συγκεκριμένα:
  Πρόεδρος του
  – International Surf Lifesaving Association στις ΗΠΑ σχετικά με το τζετ-σκι:
  ••»Wow that’s horrible. Seems like the Greece coast guard is trying to make money any way it can. A jet ski for every life guard tower is not practical and you will not see that as a standard any where in the world.»••

  -K38 RESCUE, Διεθνής οργανισμός των ΗΠΑ εκπαίδευσης σε διάσωση (oχι ναυαγοσωστικη) με jetski που εκπαιδεύει στρατό, κυβερνήσεις, coastguard,εμακ, κλπ :

  •••» That is dangerous! Completely unusable and useless.
  What a crazy world. Everything seems so difficult»•••

  ▶️Αν λοιπόν μάθουμε διεθνώς ότι πχ η Βραζιλία θα προμηθευτεί 200-300 τζετ σκι,αμέσως καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφού όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη και είναι άχρηστα. Θα βρίσκονται μόνιμα αραγμένα,αχρησιμοποίητα.

  -Το ΠΔ όπως έχετε καταλάβει έχει μόνο τέτοια νομοθετηματα,που αυξάνουν μόνο το κόστος χωρίς να προστατεύουν τη δημόσια ασφάλεια. Αν δεν αλλάξει ολοκληρωτικά η κατάσταση θα είναι τραγική φέτος και κυρίως τα επόμενα χρόνια.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ!
  Να ξεκινήσει να δημιουργείται καινούργιο χωρίς την εμπλοκή όσων δημιούργησαν το καταστροφικό 31/3018 και αυτό έσω το επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 17:48 | Λαμπρινη Κ.

  Το άρθρο 7 ειναι οτι καλυτερο εχει παρουσιαστεί για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωης. Να εφαρμοστεί αμεσα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 17:55 | Βάσω Ηλιόπουλου

  Συγχαρητήρια υπουργέ για την προσπάθεια!

  Το ΠΔ είναι σε σωστή κατεύθυνση και λύνει αρκετά ζητήματα!

  Αν κάποιος ναυαγοσώστης δεν είναι ευχαριστημένος από τον εργοδότη του.. Πολύ απλά αλλάζει, το ίδιο ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα.

  Υπάρχουν σχολές όπως η Bayline του Αντωνιάδη, ο Καπράνος, ο Κούνος, ο Μπονελης, η Βάνια, ο Χειλουδάκης, ο Μυτριτσακης και αρκετοί άλλοι που είναι άψογοι με τους ναυαγοσώστες τους κ στις πληρωμές, και στα πόσα που δίνουν αλλά και στον τρόπο που φέρονται στους εργαζόμενους τους!
  Αν κάποιος σας φέρετε σαν να είστε δούλος φεύγετε και φυσικά ρωτάτε πριν δουλέψετε κάπου!

  Όσον αφορά τους εργολάβους/σχολές. Καλούς και κακούς: 1ον. Θα έπρεπε να είστε ενωμένοι και να μην γίνετε όλος αυτός ο χαμός. Πάρτε μια απόφαση μεταξύ σας κ να την τηρείται ακόμη κ αν δεν σας συμφέρει όλους.
  2ον. Όσοι δεν μπορείτε να εναρμονιστειτε με το νέο ΠΔ. Κάντε άλλη δουλειά.
  Το επάγγελμα μας είναι για σοβαρές εταιρείες κ σοβαρούς επιχειρηματίες ώστε το αποτέλεσμα να είναι άψογο!

  Όσον αφορά την και καλά ένωση ναυαγοσωστων δεν το σχολιάζω καν καθώς δεν υπάρχει.

  Υπουργέ απόφαση άμεσα για το καλό του επαγγέλματος και την ασφάλεια στις παραλίες μας!!!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 17:10 | George K

  Jet ski και φουσκωτό αποτελούν τα καλύτερα και πιο σύγχρονα μέσα διάσωσης. Μακάρι να είχαν προβλεφθεί από το προηγούμενο ΠΔ.