Άρθρο 05 Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων

 

 1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού επιτρέπεται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες, εφόσον, προηγουμένως, εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.
 2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους αθροιστικά:

α)           Υποβάλουν σε Λιμενική Αρχή  αίτηση με  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)            Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.

2)            Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

3)            Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 1. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

4)            Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

5)           Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

6)            Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

β)           Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1)            Περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος.

2)            Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.

3)            Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.

4)            Τρόποι προσέγγισης θύματος.

5)            Λαβές αποφυγής.

6)            Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

7)            Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

8)            Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

9)            Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.

10)         Επικίνδυνα ψάρια.

11)         Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.

12)         Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.

13)         Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

14)         Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

15)         Φυσιολογία πνιγμού.

16)         Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή – εγκαύματα από τον ήλιο.

17)         Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

18)         Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

19)         Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

20)         Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

γ)            Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:

1)            Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.

2)            Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2′ 00″).

3)            Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′).

4)            Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.

5)            Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.

6)            Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

7)            Κωπηλασία.

 1. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται ανά μήνα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (02) άτομα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 6, μία ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με δική του μέριμνα, παραλαμβάνει από τις Λιμενικές Αρχές, που υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις,  λίστες με τα ονόματα και τον αριθμό των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 ή/ και των διατάξεων των παραγράφων 12 και 15. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται, στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, αναφέροντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
 2. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα, που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/ απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις πενήντα (50). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον χιλίων (1000) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής. Επιπλέον, μεριμνά για τη δημιουργία τουλάχιστον εκατό (100) μοναδικών ερωτηματολογίων των πενήντα (50) ερωτήσεων έκαστο, οι οποίες επιλέγονται αποκλειστικά από την παραπάνω δεξαμενή ερωτήσεων και καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα της παραγράφου 2.β.. Οι ερωτήσεις και τα ερωτηματολόγια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου. Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης,  κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 6, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων διπλάσιο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.  Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.  Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά (47), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης  που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6.
 3. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα), που έχουν προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται στο φύλλο εξέτασης της παραγράφου 4. Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες, στη χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων, καθώς και στην έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο.
 4. Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες 1 έως και 20 της υποπαραγράφου 2.β) ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2.γ), θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εγχειριδίου πρακτικών εξετάσεων, σύμφωνα με το οποίο θα εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση, το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτάται  στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
 5. Τον τελικό βαθμό του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε μέλους της επιτροπής και του Προέδρου.
 6. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες, ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα, τον οποίο υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργήθηκαν οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη, για το σκοπό αυτό, ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης σε Λιμενική Αρχή μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (01) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση πραγματοποιείται υπηρεσιακά.
 7. Στους επιτυχόντες χορηγείται, από τη Λιμενική Αρχή, άδεια ναυαγοσώστη. Η άδεια ναυαγοσώστη έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Θ».
 8. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχους αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με την υποβολή, στη Λιμενική Αρχή, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α)           Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

β)           Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου και του διπλώματος ειδίκευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ)            Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 1. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

δ)           Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

ε)            Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες  φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

στ)         Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

 1. Για την έκδοση της άδειας ναυαγοσώστη κατατίθενται τα κάτωθι:

α)           Αποδεικτικό είσπραξης 5,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., μέσω καταβολής μετρητών στην επισπεύδουσα Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή ή μέσω διαδικτυακής διατραπεζικής συναλλαγής (web banking) στους τηρούμενους λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθ. 1329.1/14/05-9-2007 Απόφασης ΥΕΝ (Β΄1854)].

β)           Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον Α.Λ.Ε. 1140106001 (πρώην Κ.Α.Ε. 3435), ύψους 14,67 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Άδεια ναυαγοσώστη» [αριθ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β΄ 2000)].

γ)            Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α΄285)].

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο. Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια  (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι απώλεσε την άδεια και ότι, σε περίπτωση ανεύρεσής της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου. Για κάθε έκδοση αντιγράφου άδειας ναυαγοσώστη, κατατίθενται τα όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου αυτής.

 1. Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή  της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)           Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της αριθ. πρωτ. ………….. άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

β)           Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

γ)            Επικαιροποιημένο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

           Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγεται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί  η αίτηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 1. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας ναυαγοσώστη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της και η άδεια ανακαλείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.
 2. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος, και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, από αυτά που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα, που εκείνη κρίνει σκόπιμο.
 3. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ και

α)   είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως και σαράντα πέντε (45) ετών και ανανεώνουν ετησίως τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης 4) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2,

β)      είναι ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45)  έως και εξήντα (60) ετών. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των  πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι ετήσιας διάρκειας. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνονται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

αα)        Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της αριθ. πρωτ. ………….. άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

ββ)         Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν – πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζουν  και πιστοποιητικό – βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει – πιστοποιεί ότι δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

           Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγεται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί  η αίτηση ανανέωσης της άδειας.

Οι ναυαγοσώστες μετά τη συμπλήρωση των (45) ετών έως και πενήντα πέντε (55) ετών, κατά τα έτη για τα οποία δεν απαιτείται η ανανέωση της άδειάς τους, προσκομίζουν στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας δραστηριοποιούνται, τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης ββ).

Η μη ανανέωση των ιατρικών πιστοποιητικών – βεβαιώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α) και η μη ανανέωση και προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας ναυαγοσώστη, αλλά τη μη δυνατότητα δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα μέχρι την ανανέωση αυτών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:35 | Ζοι Κ

  Πολύ σωστή σκέψη η αύξηση του ορίου ηλικίας. Φέρνει στο προσκήνιο πάλι πολύ ικανούς ναυαγοσώστες και με μεγάλη εμπειρία.

 • Άρθρο 5, παράγραφος 5:

  «Η πρακτική εξέταση που αφορά τους τρόπους διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες , στην χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων , καθώς και στην έρευνα , εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο».

  Προτείνουμε να προβλέπεται και το τεχνητό κολυμβητήριο ( πισίνα) διότι: α) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας είναι πολύ χαμηλή. β)οι υποψήφιοι των σχολών που λειτουργούν σε περιοχές μακριά από την θάλασσα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις ( Σέρρες , Κομοτηνή ).

 • Φτάνοντας αυτή η ολιγοήμερη διαβούλευση στο τέλος της, το ΣΩΜΑΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ απευθύνει έκκληση προς τη νέα ηγεσία του ΥΝΠΠ :
  Μην συνεχίσετε τις αποτυχημένες πολιτικές των προκατόχων σας. Αυτό το ΠΔ που προτείνουν τα όργανα σας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν επικεντρώνεται στο κοινωνικό συμφέρον και την ασφάλεια στις καθορισμένες από την Πολιτεία ακτές κολύμβησης, αλλά επικεντρώνεται στην ανάδειξη και καθιέρωση των εργολάβων – σχολών ναυαγοσωστικής σε αναγκαία και εκβιαστική επιλογή των παράκτιων ΟΤΑ.
  Εμείς ως επαγγελματίες ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δική μας ζωή, και τη ζωή συνανθρώπων μας εκβιαζόμενοι από οποιονδήποτε, σε εκτέλεση έργου εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 1504 ακτών κολύμβησης. Τα στοιχεία και τα όρια αυτών των ακτών έχουν καθοριστεί ακριβώς από την Πολιτεία, και επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε στον ισότοπο http://www.bathingwaterprofels.gr του ΥΠΕΚΑ. Εντός των καθορισμένων ορίων των ακτών κολύμβησης, σας βεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες, έχει τις σωματικές ικανότητες και γνώσεις, για να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Για αυτή τη δουλειά ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος έως 2,5 μ. είναι υπεραρκετό, και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
  Η οποιαδήποτε διάσωση και αρωγή στην ανοικτή θάλασσα, εκτός των καθορισμένων ορίων των επιτηρούμενων ακτών κολύμβησης, είναι ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με τα δικά τους μέσα. Αποτελεί κοινωνική πρόκληση, και κανείς δεν πείθεται ότι ο οποιοσδήποτε άσχετος και ανίκανος εργολάβος με οποιαδήποτε 5μετρα φουσκωτά και τζετ σκι πρέπει να ακριβοπληρώνεται από την κοινωνία μέσω εκβιαζόμενων με πρόστιμα ΟΤΑ, για αποκλειστικές ειδικές και επικίνδυνες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ο Ελληνικός Λαός από καταβολής Κράτους πληρώνει και συντηρεί. Αλήθεια ποιο «πλήρωμα» ενός «5μετρου διασωστικού σκάφους ιδιώτη εργολάβου» και με ποια «εκπαίδευση», έχει τις ικανότητες των ανδρών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος;

  Κύριοι εισηγητές του ΠΔ, πρέπει να κατανοήστε ότι η ασφάλεια στις ακτές κολύμβησης έχει πρωταγωνιστές τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες και μόνον αυτούς, και αυτό με προτεραιότητα εντός των ορίων των ακτών κολύμβησης.
  Ως Επαγγελματικό Σωματείο προειδοποιούμε για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο και σας καλούμε:
  1ον : Να λάβετε υπόψη τα σχόλια μας της 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29, προκειμένου να εναρμονιστείτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρουμε.
  2ον : Να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα για τις ακτές τους, επαγγελματίες ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό και για κάθε μία ακτή ξεχωριστά, και όχι με διαγωνισμούς για ανάθεση του συνόλου των ακτών σε εργολάβους.
  3ον : Να ορίσετε και να εξασφαλίσετε καθαρό ποσό 13.000 €, ως ελάχιστη ετήσια αποζημίωση του επαγγελματία ναυαγοσώστη – επιτηρητή ακτής ο οποίος με το δικό του προσωπικό εξοπλισμό θα εκτελεί μόνος του το έργο του.
  Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, αυτή τη χρονιά το κόστος για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στη ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι περίπου 28.000 €. Από αυτά, τα 4.000 € θα καταλήγουν στο ναυαγοσώστη, και τα υπόλοιπα στους «εργολάβους».

  Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:

  Αναθέσετε απευθείας σε εμάς, τους κατά κύριο επάγγελμα ναυαγοσώστες την ασφάλεια των ακτών κολύμβησης. Ως επαγγελματίες έχουμε ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έναντι οποιουδήποτε «εργολάβου».
  Με τα 20.000.000 € που εκτιμήσατε ότι είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η πολιτεία εφέτος, οι παράκτιοι ΟΤΑ θα μπορέσουν να προσλάβουν 1.500 δίκαια αμειβόμενους ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό, και για όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής για τη χώρα μας κολυμβητικής περιόδου των 5 μηνών (1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου).
  Θα επιτρέψετε έτσι σε 1.500 νέους ανθρώπους να ζήσουν αξιοπρεπώς, και θα μπορέσει ο καθένας τους να κάνει όνειρα για τη ζωή του συμμετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη τοπική του κοινωνία.
  Αναλογιστείτε το κοινωνικό όφελος με την δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας σε μια Πατρίδα που τόσο δοκιμάζεται.
  Αναλογιστείτε το όφελος στον τουρισμό μας κατά το μήνα Οκτώβριο με επιτηρούμενες και ασφαλείς ακτές.

  Εκτός και αν με το ίδιο κόστος των 20.000.000€ θεωρούνται από κάποιους προτιμότεροι η ίσως και αποτελεσματικότεροι 711 «εποχικοί δούλοι» κάποιων «εργολάβων» για 4 μήνες.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ κάθε επαγγελματία ναυαγοσώστη σε αποχή εργασίας, χωρίς να ευτελίζεται δεχόμενος όρους δουλικότητας από κανένα «εργολάβο» μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αγωνιστούμε για το δίκαιο και για τη Πατρίδα μας.

  ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στην πολιτική σωφροσύνη και κοινωνική ευαισθησία της νέας ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, την οποία σεβόμαστε και εκτιμούμε.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:35 | Θαλασσινός

  Με τόσο υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται για τα μέλη της επιτροπής σε περίπτωση παρατυπίας, δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης για τα αποτελέσματα. Για να τροποποιεί το Υπουργείο την σύνθεση της επιτροπής κάτι περισσότερο θα γνωρίζει από εμάς τους απλούς. Συγχαρητήρια στους φορείς που ασχολήθηκαν για το νεο ΠΔ. Ήταν απαραίτητο και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:20 | Ευάγγελος Τσαμπάζης

  Παράγραφος 1 εδάφιο α «Εφόσον ο υπόχρεος … 1 συντονιστή/επόπτη ναυαγοσωστών» Να ισχύει όπως αναφέρεται και όχι ανά λουτρική εγκατάσταση.
  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 1. Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο προτείνουμε να είναι ολικού μήκους δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον 50 ίππων. Ο λόγος είναι ότι καθώς αυτά τα σκάφη πρέπει να είναι ευέλικτα και σχετικά μικρά, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ίππων αλλάζει και το μέγεθος. Δηλαδή 80 ίπποι συνεπάγεται σκάφος μεγαλύτερο των 3 μέτρων και 3θεσιο σε αντιπαράθεση με όσα αναφέρονται στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 1.
  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 2 «Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα…» . Να αντικατασταθεί το πλέγμα με προστατευτικό δακτύλιο όπως και στα σωστικές λέμβους των μεταγωγικών πλοίων. Το πλέγμα επιφέρει μείωση στην ισχύ πρόωσης της μηχανής με αποτέλεσμα να μειώνεται η ταχύτητα του μικρού σκάφους. Ο δακτύλιος προσφέρει απόλυτη ασφάλεια και χωρίς το πλέγμα.
  Παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση 1. Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο παρότι γρήγορο και αποτελεσματικό σε διασώσεις μακριά από την ακτή και σε θάλασσα με κυματισμό, έχει σοβαρά μειονεκτήματα κατά τη χρήση του από ένα μόνο ναυαγοσώστη και σε αποστάσεις κοντινές από την ακτή. Αρχικά είναι απολύτως αδύνατο να κάνει ένας ναυαγοσώστης διάσωση αναίσθητου θύματος. Ακόμη και να τον ανεβάσει στη σανίδα, λόγω έλλειψης αισθήσεων το θύμα δεν θα μπορεί να κρατηθεί στη σανίδα άρα δεν θα μπορέσει να τον μεταφέρει στην παραλία. Επίσης σε διασώσεις κοντά στην ακτή ο χειρισμός και οι ελιγμοί μέσα στον κόσμο αρχικά καθυστερούν τη διάσωση αλλά και θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους σε ένα δυνατό και γρήγορο σκάφος. Σε αντίθεση το μικρό σκάφος κινείται με μικρότερη ταχύτητα μειώνοντας το κίνδυνο ισχυρής πρόσκρουσης σε λουόμενο. Το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο επίσης, σε περίπτωση βλάβης δεν μπορεί να επιστρέψει εύκολα στην ακτή και έτσι ο μοναδικός ναυαγοσώστης της παραλίας θα βρεθεί εγκλωβισμένος στη θάλασσα έχοντας αναρτημένη την πορτοκαλί σημαία, χωρίς όμως να μπορεί να παρέχει βοήθεια. Το μικρό σκάφος διαθέτει κουπιά για το σκοπό αυτό. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο να έχει ένα χειριστή αποκλειστικά επιφορτισμένο με το χειρισμό του σκάφους, ο οποίος με το ναυαγοσώστη κατά περίπτωση, να επεμβαίνουν για διάσωση. Προτείνουμε δε ο χειρισμός να γίνεται από τον εκάστοτε συντονιστή επόπτη σε κάθε περιοχή όπου υπάρχει ένας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:51 | Ευάγγελος Τσαμπάζης

  Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6. Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο». Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:28 | κουβαρης κωνσταντινος

  Πρώτα από όλα το να γίνονται εξετάσεις από την Ένωση αν διαβάσετε όλα τα σχόλια στην διαβούλευση εξηγούν επακριβώς τι προβλήματα θα υπάρχουν.
  Εκτός τον αθέμιτο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολών, εκτός ότι δεν είναι ανώτεροι από το λιμεναρχείο αλλά και τους υπόλοιπος ιδιοκτήτες που δεν είναι στην Ένωση, εκτός από το ότι δεν γίνεται 7-10 ιδιώτες να καλύψουν τις εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα όλο το χρόνο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ χωρίς να χρηματιστούν ή να έχουν κάποιο άλλο όφελος, είναι ΑΝΕΝΤΙΜΟ ΚΥΡΙΟΙ!!!!!
  Εκτός αυτών:
  -Εάν υπάρξει άλλη ένωση με περισσότερα μέλη ποιος διασφαλίζει την σωστή διαδικασία των εξετάσεων?
  -Εάν υπάρχουν 2 ενώσεις με ισάριθμα μέλη ποιος θα διενεργεί τις εξετάσεις?
  -Ποιος ελέγχει εάν τα άτομα που δηλώθηκαν στο καταστατικό της Ένωσης είναι ακόμα ενεργά και μέλη της Ένωσης?
  Από καταλαβαίνετε δημιουργούνται πολλά ΕΑΝ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με το να δώσετε τις εξετάσεις ναυαγοσωστών σε ιδιώτες.
  Οι εξετάσεις μπορούνε πλέον αφού θα είναι γραπτά πολλαπλής επιλογής να γίνονται από 2 βαθμοφόρους λιμενικούς μέσα σε λίγες ώρες. Δεν έχει καμία δουλειά στις εξετάσεις ούτε η Ένωση, ούτε γυμναστές, ούτε ιατρός αφού έτσι και αλλιώς δεν επιτρέπεται από την διαδικασία να ρωτήσουν κάτι. Οι λιμενικοί θα μοιράζουν τα θέματα, θα διορθώνουν πολύ εύκολα καθώς είναι πολλαπλής επιλογής και χρονομετρούν τις αθλητικές δοκιμασίες.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:55 | Λεπτοκαρυδου κωνσταντινα

  Τι είναι η Ένωση όπου διενεργεί εξετάσεις ναυαγοσωστών?

  Όλοι οι διευθυντές και εκπαιδευτές ναυαγοσωστικής είναι απόφοιτοι Τεφαα με ειδικότητα κολύμβηση/ναυαγοσωστική ή αθλημάτων υγρού στίβου.

  Με πιο δικαίωμα το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνει τον τίτλο ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ και την δυνατότητα να διενεργούν εξετάσεις άτομα που είναι στην Ένωση ( επειδή πλήρωσαν την συνδρομή των 800 ευρώ ) ενώ είναι άτομα με τις ίδιες σπουδές με εμάς???

  Γιατί υποβιβάζεται το λιμενικό σώμα και τους βάζετε σε θέση εποπτών των διαδικασιών?

  Πως ξαφνικά το λιμενικό σώμα έγινε ακατάλληλο ενώ όλα αυτά τα χρόνια διενεργούνται εξετάσεις χωρίς προβλήματα?

  Οι εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται απο αυτούς που πιστοποιούν το δίπλωμα και αυτό είναι το λιμενικό σώμα.

  Γιατί σε όλες τις πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις του λιμενικού γίνονται απο το λιμενικό εκτός απο τις εξετάσεις των ναυαγοσωστών? (ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ,ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΥΤΗ,ΚΤΛ) ??????

  Ενώ υπάρχουν σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα/εργασίες ΕΝΩΣΕΙΣ γιατί δεν δίνεται και σε αυτούς τα πλεονεκτήματα που δίνεται σε αυτή την Ένωση???

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:39 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ LIFE SAVING ACADEMY

  Αρθρο 5
  Παρ. 2 α, 6 Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε ισχύ
  Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, δεν απαιτείτε από την νομοθεσία για τον χειρισμό σκάφους με εξωλέμβιο κινητήρα 6 (ph) ίππων από τους πολίτες. Οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν απαιτούν την συγκεκριμένη άδεια από τον πολίτη, προκειμένου να του εκμισθώσουν ένα βαρκάκι με εξωλέμβιο κινητήρα, πολλές φορές μεγαλύτερο των 6 ίππων.
  Για ποιο λόγο λοιπόν ο επαγγελματίας ναυαγοσώστης, θα πρέπει απαραίτητα να έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, για ένα σκάφος με εξωλέμβιο κινητήρα 6 (ph) ίππων;
  Και επίσης αν υπερισχύσει να υπάρχει άδεια χειριστή ταχυπλόου γιατί να είναι προαπαιτούμενο για να δώσει εξετάσεις και όχι όταν είναι να παραλάβει την άδεια εργασίας του?
  Παρ. 2 β, 2 Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα
  –Αυτό σημαίνει, ότι ο ναυαγοσώστης θα πρέπει να γνωρίζει και αγγλικά;
  –Ποια είναι αυτή η ορολογία αντικειμένου στην Αγγλική γλώσσα, δεν ορίζεται πουθενά σε κανένα Π.Δ. όλα τα χρόνια.
  -Είναι υποχρεωτικό σε άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ναυαγοσώστες να μιλούν αγγλικά? ΙΤΑΛΊΑ? Ισπανία? Κύπρος?

  Παρ. 2 γ, 7 Κωπηλασία Η εξέταση της κωπηλασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί τελείως, γιατί είναι πολύ αόριστο.
  –Κωπηλασία: με τι σκάφος, πόσα μέτρα, τι δεξιότητες θα εξεταστούν.

  Παρ. 3 γ, 7 Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση
  -Αυτό θα πρέπει να είναι, όπως και τώρα, αρμοδιότητα του κράτους, από τη στιγμή μάλιστα που η «Άδεια Ναυαγοσώστη» είναι «Κρατική Πιστοποίηση» με σφραγίδα του αρμόδιου Υπουργείου και εκδίδεται από το Λιμεναρχείο.
  -Για ποιο λόγο και με ποια αρμοδιότητα και εμπειρία η Ένωση (ιδιώτες επιχειρηματίες) θα διενεργεί εξετάσεις ναυαγοσωστών ;
  -Για ποιο λόγο παρακάμπτεται η Δημόσια Αρχή, το Λιμενικό Σώμα και αποκτά χρέη παρατηρητή στην όλη διαδικασία και την αρμοδιότητά του αναλαμβάνουν ιδιώτες με ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΤΡΑ ΓΝΩΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από άλλους ιδιοκτήτες/εκπαιδευτές σχολών που δεν ανήκουν στην Ένωση?
  -Ποιος τους έδωσε τον τίτλο ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ και με ποιο δικαίωμα?
  -Η Ένωση δεν εκπροσωπεί όλες τις σχολές ναυαγοσωστών, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό θέμα, αθέμιτου ανταγωνισμού και μεροληψίας για τις σχολές που δεν υπάγονται και δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην όποια Ένωση.
  -Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, οι εξετάσεις να μην είναι αμερόληπτες και αξιοκρατικές.
  Οι υποψήφιοι των σχολών, που είναι μέλη της Ένωσης που διενεργεί τις εξετάσεις, πιθανόν να έχουν πλεονέκτημα (ακόμα και ψυχολογικής στήριξης) και καλύτερη αντιμετώπιση, από τούς υποψήφιους των σχολών, μη μελών της Ένωσης.

  Παρ. 5 Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα),
  –Για ποιο λόγο οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται «κεκλεισμένων των θυρών χωρίς την παρακολούθηση των εξετάσεων από τους εκπαιδευτές των ναυαγοσωστών»;
  –Αυτή η διατύπωση από μόνη του δημιουργεί ερωτηματικά και καχυποψία

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:07 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6:
  Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»:
  Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 12:59 | ΑΜΑΛΙΑ

  Κύριε πρόεδρε της ΙΟΝΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, και όχι μόνο, για όσους δεν σας γνωρίζουν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω στο ναυαγοσωστικό κοινό και να γνωστοποιήσω ότι κατέχεται και την θέση του προέδρου στην Ένωση σχολών ναυαγοσωστικής Ελλάδος, την πλέον αντιπροσωπευτική όπως εσείς αναφέρετε. Για να είμαι δίκαιη θα ήθελα να γνωστοποιήσω και την δική μου ιδιότητα, είμαι επαγγελματίας ναυαγοσώστης, ιδιότητα η οποία κατανοώ ότι ωχροί μπροστά στα αξιώματα τα οποία επικαλείστε. Ωστόσο από τα λίγα γράμματα που γνωρίζω, έχω το δικαίωμα να συμμετάσχω και εγώ όπως και όλοι μας στη τρέχουσα διαβούλευση, εφόσον είμαστε μέρος μια δημοκρατικής χώρας και δεν έχει καταλυθεί απ όσο γνωρίζω, και να γράφουμε την άποψη μας χωρίς φόβο και πάθος. Με μια γρήγορη ματιά που μπορεί κανείς εύκολα να κάνει, μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχουν δυο όψεις, του ίδιου νομίσματος, η μια υποστηρίζει το παρών προσχέδιο εφ όλης της ύλης και η άλλη που προσπαθεί να εντοπίσει τις αστοχίες, τα λάθη και τα άρθρα που θέλουν επανεξέταση και καθολική διαγραφή καθώς τίθενται σοβαρά θέματα αντισυνταγματικότητας. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δυο πλευρών είναι ότι οι υποστηρικτές βρίσκονται συνεχώς σε έναν κουραστικό αντίλογο και απλά την επευφημούν με επιθετικούς προσδιορισμούς και μηδενικά επιχειρήματα, και η άλλη άρθρο-άρθρο, επιχειρηματολογεί και τεκμηριώνει τον λόγο της όπως πρέπει για να έχει υπόσταση και νόημα. Το βρίσκω παντελώς ανούσιο, άσκοπο και ευτελή να έχουν καταγραφεί τόσα ερωτήματα και κανένα μέλος της Ένωσης να μην παίρνει θέση επίσημα και να μην απαντάει, με προβληματίζει σε τέτοιο βαθμό που ανησυχώ μήπως κρύβεται κάποιος φόβος από μέρους της. Μήπως θα μπορούσατε εσείς Κ. Πρόεδρε να μου απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα καθώς θα βοηθήσει πολύ να σταματήσουν και οι πλέων καχύποπτοι να κινδυνολογούν. Λόγο της μείζονος σημασίας Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με επιχειρήματα και να κάνετε εσείς τη διαφορά ενάντια στην κινδυνολογία-καταστροφολογία των διαφωνούντων σε άλλη περίπτωση κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε αδίκως για αερολογία και δειλία, πράγμα το οποίο απεύχομαι. Αν ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα δεν επαρκεί, θα ήθελα να ζητήσετε παράταση μέχρι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.1)ο εκάστοτε πρόεδρος των εξετάσεων θα έχει κάποια κατάρτιση πάνω στην ναυαγοσωστική ώστε να προεδρεύει;2) Γιατί πουθενά δεν αναγράφεται στο παρών προσχέδιο για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο πρόεδρος καθώς και τα μέλη της ένωσης που θα προεδρεύουν στις εξετάσεις;3) Ποιο γνωστικό αντικείμενο θα βαθμολογεί;4) Μήπως με το συγκεκριμένο προσχέδιο ευνοείται η εκκόλαψη σχέσεων μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενων καθώς οι υποψήφιοι των σχολών θα κρίνονται από τον πρόεδρο ιδιοκτήτη κάποιας σχολής;5)Για ποιο λόγο δεν έχει ανατεθεί στη Λιμενική αρχή η συγκρότηση της επιτροπής, η επιλογή των θεμάτων, και η συγκέντρωση και διόρθωση των ερωτηματολογίων εφόσον υποστηρίζεται ότι γίνεται υπό την επίβλεψη της δημόσιας αρχής; Δεν είναι αντιφατικό;6) Πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος δεν θα εκμεταλλευτεί την εξουσία που του δίνεται για να ωφελήσει τους δικούς του εξεταζόμενους; Έστω και ψυχολογικά.7)Πως μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα εφόσον δεν θα υπάρχει κάποιος που να μπορεί να αποδείξει τυχόν αστοχίες και σφάλματα και οι εξετάσεις και ειδικά οι αθλητικές δοκιμασίες που δεν θα γίνονται παρουσία της λιμενικής αρχής και θα διενεργούνται κεκλεισμένων των θυρών;8)Οι ανταγωνιστικές εταιρίες δεν έχουν έννομο συμφέρον να παρακολουθούν τις εξετάσεις;9)Όπως αναφέρεται ο πρόεδρος φέρει τα ερωτηματολόγια, τα όποια έχει διαλέξει πρωτύτερα ο ίδιος, γιατί δεν αποστέλλονται από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, την ίδια ώρα μπροστά στους εξεταζόμενους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Δεν ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος διαρροής των θεμάτων?Κύριε Πρόεδρε, η διαβούλευση σύμφωνα με τον ορισμό της είναι γένος θηλυκού και περιγράφει την συνάθροιση ατόμων για την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών μετά από σκέψη και ανταλλαγή ιδεών. Βοηθείστε να διαδώσουμε την πραγματική έννοια αυτής, και να την υπερασπιστούμε όλοι μαζί, μόνο εσείς μπορείτε.Υ.Γ Κύριε Πρόεδρε, να απαντηθούν εγκαίρως από εσάς προσωπικά ως ο κύριος εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ν.Ε. Παρακαλώ όποιος γνωρίζει τον Πρόεδρο, ας τον ενημερώσει άμεσα..

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 11:27 | LIFEGUARD VOLOS

  Τα πιστοποιητικά ιατρών να μπορούν να επικυρώνονται από τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ που γίνονται ΔΩΡΕΑΝ και όχι απαραίτητα από ΔΙΚΗΓΟΡΟ όπου υπάρχει χρέωση για τους υποψήφιους!

  Επισης τα πιστοποιητικά να μην διαχωρίζονται ανάλογα με το ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή για την ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

  ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το κόστος επιπλέον των υποψηφίων ή τους αποτρέπει να ασχοληθούν με την ναυαγοσωστικη .
  Ένα πιστοποιητικό ασκεί είτε για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είτε για την ΑΣΚΗΣΗ του επαγγέλματος.

  Ή είσαι υγιής Ή Δεν είσαι !

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:09 | ACTION CLUB HELLAS

  7. Άρθρο 5, Παράγραφος 12, υποπερίπτωση Γ: «Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας…»
  Θεωρούμε ότι οι νέοι από 18-45 ετών δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά τις αθλητικές δοκιμασίες. Επί 20 χρόνια και σύμφωνα με τα προηγούμενα ΠΔ που δεν απαιτούσαν κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε ναυαγοσώστης που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο να παρατήσει κάποιος το επάγγελμα, κυρίως εκείνος που εργάζεται σε άλλον τομέα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:43 | ACTION CLUB HELLAS

  4. Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6:
  Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»:
  Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:52 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑ

  Άρθρο 5, Παράγραφος 12, υποπερίπτωση Γ: «Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας…»
  Θεωρούμε ότι οι νέοι από 18-45 ετών δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά τις αθλητικές δοκιμασίες. Επί 20 χρόνια και σύμφωνα με τα προηγούμενα ΠΔ που δεν απαιτούσαν κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε ναυαγοσώστης που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο να παρατήσει κάποιος το επάγγελμα, κυρίως εκείνος που εργάζεται σε άλλον τομέα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:42 | Αγγελικη

  Διαφωνώ πλήρως με το καινούριο προ νομοσχέδιο.θεωρώ πως είναι μια προσπάθεια για να καλύψει πλήρως τα συμφέροντα κάποιων γι αυτό και αλλάζει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Επισης δεν θεωρώ πως μπορεί να κρίνει εάν κάποιος είναι ικανός Ναυαγοσωστης μια επιτροπή μη δημοσίου-αντικειμενικού φορέα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:40 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑ

  Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6:
  Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»:
  Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:09 | ΣΤΑΘΗΣ

  Άρθρο 05, Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων:
  «Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας…»
  Το να διενεργούνται οι εξετάσεις από την Ένωση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μεταξύ των Σχολών Ναυαγοσωστικής και «συγκρούσεις». Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν θα πρέπει να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Ένωσης, αλλά αξιωματικός του Λιμενικού και να παίρνουν μέρος στην επιτροπή, επίσης, εκπρόσωποι των Σχολών που λαμβάνουν μέρος μαθητές τους στις εξετάσεις.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 23:04 | Lifeguard volos

  Οι εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται απο το Λ.Σ. και όχι από την Ένωση γιατί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των σχολών κ τα αποτελέσματα θα είναι αναξιόπιστα κ σίγουρα όχι αξιοκρατικά!
  Επίσης τα πιστοποιητικά υγείας πρέπει να ανανεώνονται ανά τετραετία κ όχι κάθε χρόνο γιατί είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για τους ναυαγοσώστες λόγω κόστους κ ταλαιπωρίας.Εξαλλου σε όλα τα επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ανά 5ετια

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 21:55 | Νίκος

  Σε οτι αφορά την εκπαίδευση. Τα αντικείμενα 1 έως 13 να μπόρουν να εκπαιδεύουν εκτός από τον διευθυντή:πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων του εκεπίς που κατέχουν επαγγελματική άδεια κατ ελαχιστο 5 ετη και δώσουν γραπτες εξετάσεις στη λιμενική αρχή. αυτοί π κάνουν τη δουλεία την ξέρουν και γιατί ένας απόφοιτος τεφα μόνο ξέρει για τα επικίνδυνα ψάρια κλπ…(υπάρχουν ήδη οι ειδικότητες ασφάλειας στο νερό κλπ στο εκεπις κα δεν αφορούν αποφοίτουσ τεφα)
  τα αντικείμενα 14,16,18,19 να μπορεί να διδάξει πιστοποιημένος εκπαιδευτής οργανισμου συνεργαζόμενου ή αναγνωρισμένου από το ευρωοαικό συμβούλιο αναζωογόνησης ή κάτοχοι άδειας διασώστη(εκαβ) ή εκπαιδευτες διεθνών φορέων που συνεργάζονται και αναγνωρίζονται από το ευρωπαικό συμβούλιο αναζωογόνησης. δεν χρειάζεται μόνο από γιατρό και αυτό αντίκειται σε άλλες διατάξεις κα οι εκπαιδευτές αυτοί εκπαιδεύουν νομιμα ενήλικους στην βασική υποστηριξη ζωης κλπ και στη χρήση απινιδωτή.
  Τα 15 κ 17 μόνο από γιατρό.
  να καθόριστει τι σημαίνει χρήση φαρμακευτικού υλικου. να θεσπιστεί η δυνατότητα τιτλοποιημένης χορήγησης φαρμάκων σε κίνδυνο ζωης. χάνονται άνθρώποι αναίτια και αν τους βοηθησει ο ναυαγοσώστης κινδυνεύει να παει στον εισαγγελέα για ασκηση ιατρικής πράξης.
  τα πρακτκά μαθήματα να μπορουν να γίνονται από αποφοιτο τεφαα. τα διασωστικά μαθήματα να μπορεί να διδάξει και εκπαιδευτής διεθνούς ναυαγοσωστικού οργανισμού κατά τα πρότυπα αναγνώρισης από το κράτος των διεθνών οργανισμών αυτόνομης κατἀδυσης.
  τα παραπάνω αφορούν εκτός των ἀλλων την εφαρμογή του νόμου για την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην ἀσκηση επαγγελμάτων…

  Να προστεθει ως αθλητική δοκιμασία το τρέξιμο 200 μέτρων σε χρόνο κάτω των 40΄΄ . να προστεθεί ως αθλητική δοκιμασία η μεταφορά δυο βαρών ταυτοχρόνως βάρους 50 κιλά συνολικά για 25 μέτρα.
  να προστεθεί ως αθλητική δοκιμασία η επίδειξη έρευνας βύθου με χρήση μάσκας , πεδίλων και αναπνευστήρα.

  η θεωρητική εξέταση να είναι γραπτή σε 50 ερωτήσεις από τράπεζα ερωτήσεων. Η τράπεζα ερωτήσεων να συντασεται σε συνεργασια με επιστημονικούς φορείς και να οριστικοποιείται και αναρτάται με ευθύνη της λιμενικής αρχής.
  Να γίνεται πρακτική εξέταση εφαρμογής αναζωογόνησης για 5 λεπτά τουλαχιστον και χρήσης απινιδωτή.
  θεωρητική εξέταση για τις λαβές αποφυγής κλπ έξω από το νερό με επίδειξη.

  οι εξετάσεις να διενεργούνται μες την πλήρη ευθύνη του λιμενικού σωματος που είναι και ο εφαρμοστής του νόμου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 19:20 | Νικόλαος Ριτζακης

  Καλησπέρα σας κύριοι χαιρετίζω το καινούριο πδ και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο υπουργό που μετά από τόσα χρονια απραγίας και αμέλειας πάει να γίνει μια συντονισμένη και οργανωμένη δουλειά σε όλους τους τομείς της ναυαγοσωστικής.με το ΔΙΑΤΑΓΜΑ αυτό και ειδικά με τα τζετ σκι θα δείτε στο τέλος του καλοκαιριού πόσους λιγότερο πνιγμούς θα έχουμε και ποσο θωρακισμένη θα είναι πλέον η ναυαγοσωστική σε όλες τις παραμέτρους !τωρα είναι η ευκαιρία μας!!!ραντεβου τον Οκτωβρίο να έχουμε την υγεία μας να ξανά ανταλλάξουμε απόψεις!! SO MAY OTHERS LIVE…

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 19:23 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 05, Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων:
  «Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας…»
  Το να διενεργούνται οι εξετάσεις από την Ένωση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μεταξύ των Σχολών Ναυαγοσωστικής και «συγκρούσεις». Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν θα πρέπει να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Ένωσης, αλλά αξιωματικός του Λιμενικού και να παίρνουν μέρος στην επιτροπή, επίσης, εκπρόσωποι των Σχολών που λαμβάνουν μέρος μαθητές τους στις εξετάσεις.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:23 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  4. Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6:
  Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»:
  Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.