Άρθρο 06 Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και διενέργειας εξετάσεων

1. Με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης συγκροτείται, για κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, μόνιμη ή κατά περίπτωση επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Ένωσης, ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), όπως ισχύει ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των υποψηφίων ναυαγοσωστών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5.
3. Στις εξετάσεις παρίστανται και δύο (02) βαθμοφόροι της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, οι οποίοι ορίζονται με διαταγή του προϊσταμένου της. Τα καθήκοντα των βαθμοφόρων του προηγούμενου εδαφίου είναι η διαπίστωση της ορθής τήρησης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5, καθώς και της διαδικασίας της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 ή και τη διαδικασία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια των εξετάσεων και κρίνεται ως αποτυχών. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σχετική εγγραφή στο ειδικό πρακτικό της επόμενης παραγράφου από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής.
4. Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και τον Πρόεδρο της επιτροπής και υποβάλλεται μαζί με τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας της παραγράφου 8 του άρθρου 5 στον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις.
5. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.

  • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:45 | Lina M

    Σωστή η Ευρυκλεια Κ. Απόλυτα καθαρό το νέο ΠΔ. Γιατί η ενόχληση ορισμένων;