Άρθρο 02 Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης αναγγέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Λιμενική Αρχή, με αίτηση, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος «A», στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
4. Διαθέτω την αριθ. ……..…δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……………………».
γ) Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.).
δ) Τίτλος ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κτιριακή εγκατάσταση, εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αίθουσα εκπαίδευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
ε) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.
στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.
ζ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και οποιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 500.000 ευρώ, τουλάχιστον.
η) Τα δικαιολογητικά, κατά το άρθρο 3, που πιστοποιούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διευθυντή και πίνακας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα έγγραφα-πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.
θ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, για τους εκπαιδευτές, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ψυχικά υγιείς, δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί, από ιατρικής άποψης, να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Διαθέτω τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. ……/…….. και η κτιριακή εγκατάσταση που διαθέτω είναι εμβαδού……..τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα ……… τετραγωνικά μέτρa χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αίθουσα εκπαίδευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων».
2. Είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και από νομικό πρόσωπο, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά στο καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ίδρυσης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός, τουλάχιστον, από τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή και η βεβαίωση της παραγράφου 5 εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,
β) Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και
γ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι: « (Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. ………. και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις».
3. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, τον ακόλουθο υλικοτεχνικό εξοπλισμό:
α) Βιντεοπροβολέα (projector) ή τηλεόραση.
β) Ηλεκτρονικό υπολογιστή.
γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, τουλάχιστον 3,30 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια.
δ) Δύο κυκλικά σωσίβια εγκεκριμένου τύπου, με βάση την Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
ε) Το φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και τα όργανα του Παραρτήματος «Γ».
στ) Εξοπλισμό κολυμβητή για δέκα (10), τουλάχιστον, άτομα (βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες).
ζ) Δέκα (10) ναυαγοσωστικά σωσίβια (rescue can), σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
η) Πέντε (5) ναυαγοσωστικούς σωλήνες (rescue tube), σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε».
θ) Ναυαγοσωστική σανίδα (rescue board), τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
ι) Πρόπλασμα ενηλίκου (τρία (03) τεμάχια).
ια) Πρόπλασμα βρέφους (τρία (03) τεμάχια) και πρόπλασμα παιδιού (τρία (03) τεμάχια).
ιβ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής
συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
ιγ) Πτυσσόμενο φορείο.
ιδ) Εκπαιδευτικό απινιδωτή.
ιε) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, με εφεδρική μηχανή, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS –PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
ιστ) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση 2) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
ιζ) Τουλάχιστον ένα (01) επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δυο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
ιη) Εκπαιδευτικό ομοίωμα τραύματος από κόψιμο (3 τεμάχια).
ιθ) Εκπαιδευτικό ομοίωμα τραύματος από γυαλί (3 τεμάχια).
κ) Εκπαιδευτικό ομοίωμα σπασμένου κόκκαλου (3 τεμάχια).
κα) Εκπαιδευτικό ομοίωμα σπασμένης μύτης (3 τεμάχια).
κβ) Εκπαιδευτικό ομοίωμα θρυμματισμένου κατάγματος (3 τεμάχια).
κγ) Ανθρώπινο ομοίωμα θαλάσσιας διάσωσης.
κδ) Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο ενηλίκων (3 τεμάχια).
κε) Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό (3 τεμάχια).
κστ) Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα (10 τεμάχια).
κζ) Ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης (3 τεμάχια).
κη) Επίθεμα θωρακικού τραύματος (3 τεμάχια).
κθ) Μετρονόμος θωρακικών συμπιέσεων (3 τεμάχια).
λ) Νάρθηκας ακινητοποίησης βραχίονα μηρού-κνήμης-καρπού-αστραγάλου (3 τεμάχια).
λα) Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου (3 τεμάχια).
λβ) Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί σετ 6 τεμαχίων (διαφορετικών μεγεθών).
λγ) Εκπαιδευτική συσκευή αυτόματης έκχυσης αδρεναλίνης (3 τεμάχια).
λδ) Χειροκίνητη εκπαιδευτική συσκευή αναρρόφησης (3 τεμάχια).
λε) Φορείο διάσωσης για ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο.
4. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παραγράφου 1, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν.3919/2011 (Α’ 32)].
5. Εφόσον, από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία της αναγγελίας, ταχυδρομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη της Υπηρεσίας, βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και την λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αν δεν αποσταλεί η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση απαγόρευσής της.
6. Για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, κατατίθενται:
α) Αποδεικτικό είσπραξης 100,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., μέσω καταβολής μετρητών στην επισπεύδουσα Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή ή μέσω διαδικτυακής διατραπεζικής συναλλαγής (web banking) στους τηρούμενους λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθ. 1329.1/14/05-9-2007 Απόφασης ΥΕΝ (Β΄1854)].
β) Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον Α.Λ.Ε. 1140106001 (πρώην Κ.Α.Ε.3435), ύψους 176,08 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης» [αριθ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β΄ 2000)].
γ) Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α΄285)].
7. Ανά τετραετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της τετραετίας, εξαμήνου, ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 5 υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Είμαι κάτοχος της με αριθ. πρωτ. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.». Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, αυθημερόν, Βεβαίωση Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, που έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Η» και την οποία ο δικαιούχος τηρεί μαζί με την Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, προκειμένου αμφότερες να επιδεικνύονται στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων.
8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 7, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης αφαιρείται προσωρινά και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται, προσωρινά, η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος. Η βεβαίωση αποδίδεται στον δικαιούχο, με την πάροδο δύο (02) ημερών από την επομένη της ημέρας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου και, με νέα απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, αίρεται η σχετική απαγόρευση δραστηριοποίησης.
9. Εάν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, η οικεία Λιμενική Αρχή, με απόφασή της, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος και η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 5 αφαιρείται οριστικά. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.
10. Στην περίπτωση αλλαγής της κτιριακής εγκατάστασης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, υποβάλλονται, από τον κάτοχο της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με αίτηση, στην Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η νέα κτιριακή εγκατάσταση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 1. Σχετική παρατήρηση καταχωρίζεται στη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
11. Η κτιριακή εγκατάσταση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή και σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
12. Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης μπορεί να δραστηριοποιείται στις περιοχές αρμοδιότητας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, υπό τον όρο τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος Διατάγματος.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:53 | Dimitra Ant

  ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1/6/2020!ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:45 | ΑΣΗΜΙΝΑ

  Πέρυσι είχα ατύχημα εντός νερού.Πιστεύω οτι εαν υπήρχε jet ski δεν θα είχε τεθεί η ζωή μου σε κίνδυνο. Το jet ski είναι οτι καλύτερο προτάθηκε.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:56 | Jim K

  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο!Άμεση εφαρμογή .Οτι καλύτερο έχει προταθεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:18 | Ada S

  Η ναυαγοσωστικη προχωραει δυναμικα μπροστα. Ας εφαρμοστεί επιτέλους ένας σωστός νόμος για τον κλάδο μας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:20 | ΣΠΥΡΟΣ Σ

  Συγχαρητήρια κ.Υπουργέ για τα σωστικά μέσα που επιλέξατε. Θα αποτραπούν πολλοί πνιγμοί με τα σύγχρονα σωστικά που προβλέπονται. Ο στόχος σας σίγουρα θα επιτευχθεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:17 | Seaside

  Απαραίτητα τα όσα προβλέπονται, ώστε να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε σωστά τις εργολαβίες που αναλαμβάνουμε. Το ΠΔ μας βοηθάει στην σωστή εκτέλεση του τόσο σημαντικού έργου που αναλαμβάνουμε και έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή.

 • Μέσα από την ενεργή ενασχόληση μου όλα αυτά τα χρόνια με τη ναυαγοσωστική και ξεκινώντας την οργανωμένη προσπάθεια ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα πριν από είκοσι οκτώ χρόνια, έχω ζήσει όλα τα στάδια εξέλιξης της.
  Παρουσιάζοντας τις απόψεις μου ,ως εκπρόσωπος σχολής ναυαγοσωστικής να αναφέρω, ότι μία από τις μεγαλύτερες, δυσκολίες που αντιμετώπισαν αρκετές σχολές, ήταν όταν ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2018 το ΠΔ, όπου:
  Ξαφνικά και άμεσα, υποχρέωνε όλες τις σχολές, να αποκτήσουν, ένα μεγάλο σκάφος τουλάχιστον 5μ, με όλα τα παρελκόμενα και ένα δεύτερο πιο μικρό 3,30
  Μέχρι τότε, κάθε σχολή, έπρεπε να διαθέτει, ένα σκάφος τουλάχιστον 2,80μ και ένα κωπήλατο.
  Στην προσπάθεια εξασφάλισης ,όλων των απαιτούμενων που όριζε ΠΔ του 2018 χάθηκε η Σεζόν και υπάρχουν σχολές, που μπόρεσαν και ανανέωσαν την άδειά τους, μόλις πριν από τέσσερεις μήνες.
  Δεν πρόλαβαν να ορθοποδήσουν και καλούνται εκ νέου, να «αντιμετωπίσουν» το νέο προτεινόμενο ΠΔ βάση του οποίου τις υποχρεώνει να αποκτήσουν, επιπλέον 3 σκάφη.
  1ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,30Μ (στο υπό έκδοση ΠΔ προσδιορίζεται το μήκος, ενώ στο ΠΔ του 2018 δεν διευκρινιζόταν)
  1ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5Μ (στο υπό έκδοση ΠΔ διευκρινίζεται το υλικό, πνευστό, ενώ στο ΠΔ του 2018 δεν διευκρινιζόταν)
  1ΤΖΕΤ ΣΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,75Μ (ΝΕΟ ΠΔ )
  1ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,30Μ ( ΠΔ ΤΟΥ 2018)

  Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκαν οι σχολές ναυαγοσωστικής, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ,καθώς δεν συνάδει με τις νέες απαιτήσεις, ενώ το επιπλέον κόστος, είναι υπέρογκο.
  Δεδομένου ότι η νέα τάση που εμφανίστηκε στον κλάδο μας, είναι οι εργολαβίες με αντικείμενο, τις ναυαγοσωστικές καλύψεις,
  διαφαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του σχετικού ΠΔ, κινούνται προς την κάλυψη αυτού του θέματος.
  Ωστόσο ,προκειμένου να παραμείνουν ενεργές οι σχολές-μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, που ασχολούνται κυρίως με την εκπαίδευση ,πιο συγκεκριμένα προτείνεται:
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ
  Άρθρο 2
  Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  παρ.3. γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, τουλάχιστον 3,30 μέτρων…
  ιστ) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων……….
  Για να μπορέσουν οι περισσότερες σχολές να ανταπεξέλθουν στα υπέρογκα έξοδα που προκύπτουν από την αγορά όλων αυτών των σκαφών, προτείνεται όπως:
  Το κωπήλατο και το μηχανοκίνητο να αντικατασταθούν από ένα σκάφος 3,30, με μηχανή 6 ίππων και σκαρμούς απαραίτητους για την τοποθέτηση των κουπιών Επίσης θεωρώ ότι αποτελεί ασφάλεια ,να υπάρχει και μία μικρή εξωλέμβια πάνω στο κωπήλατο, όπως και το αντίστροφο.
  ιζ) Ένα(01) επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον 2,75 μέτρων, δυο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί…»
  Αν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει το τζετ σκι στον εξοπλισμό μιας σχολής ,προτείνεται όπως:
  Να είναι ιπποδύναμης, τουλάχιστον 60ίππων και όχι 80ίππων,ώστε να μην αχρηστευθούν τα πολύ δυνατά, σχεδόν καινούργια, τριθέσια σωστικά τζετ σκι, τα οποία διαθέτουν κάποιες από τις σχολές και αποτελούν μέρος του εξοπλισμού τους.

  Άρθρο 2 Παρ. ιε) « Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων…
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ όπως, να μην διευκρινίζεται το υλικό από το οποίο θα είναι φτιαγμένο το σωστικό. Να αφαιρεθεί η λέξη «πνευστό»
  Όπως και με τα πιο μικρά σκάφη, δεν διευκρινίζεται το υλικό που πρέπει να είναι φτιαγμένα, η ίδια λογική να επικρατήσει και για το πεντάμετρο σκάφος.
  Γενικότερα, το χρονικό διάστημα όπου αρκετές σχολές συμμορφωθήκαμε με το ΠΔ του 2018, αναγκαστήκαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία, να αποκτήσουμε ΣΚΑΦΗ άνω των πέντε μέτρων (όχι όμως φουσκωτά), με όλα τα ακριβά τους παρελκόμενα.
  Είναι πολύ δύσκολο να μεταπωληθούν μέσα σε διάστημα δύο μηνών και το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει ποτέ αγοραστής
  Επειδή είχα στην κατοχή μου και φουσκωτό σκάφος και πλαστικό ,μεταξύ των δύο προτιμώ, το πλαστικό γιατί αντέχει πολύ περισσότερο στο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπλοο από ένα φουσκωτό, ιδιαίτερα όταν συγκρίνουμε, πεντάμετρα σκάφη και σε συνθήκες με πολύ αέρα.
  Έχοντας ανανεώσει τις άδειες μας λίγο πριν τη νέα χρονιά και έχοντας χάσει ήδη μία Σεζόν ,για να αποκτήσουμε όσα ορίζονταν από το ΠΔ 2018, με τα νέα δεδομένα, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, χάνουμε τη δουλειά μας.
  Μια μικρή επισήμανση
  Υπάρχουν σωστικές ομάδες που χρησιμοποιούν πλαστικά σκάφη και άλλες φουσκωτά. Δεν υπάρχει περιορισμός.
  Επίσης να αναφέρω, ότι ένα μικρό σκάφος τουλάχιστον 2,75 ή έστω 3,30, και έχοντας προσωπική εμπειρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη άνεση για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς πάνω σε τεχνικές διάσωσης, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο στην μεταφορά του, είναι πιο ευέλικτο και πρακτικό, από ότι ένα μεγαλύτερο σκάφος, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι παραλίες μας είναι γεμάτες λουόμενους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:52 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Στο άρθρο 2 τα σκάφη που απαιτούνται για την ίδρυση σχολής ναυαγοσωστικής θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την μη δυνατότητα αυτή. Το μόνο που κάνει είναι να αυξήσει το κόστος χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία και τη προστασία της ανθρώπινης ζωής.

  Στο άρθρο 2 παράγραφο 1 εδάφιο θ όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός». Τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος σύμφωνα με εγκύκλιο υπουργείου Υγείας. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό που σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο ιε όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος. Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό.
  Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύων ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους.

  Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από κανένα υπόχρεο ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό.

  Μάλιστα η πλειονότητα των υπόχρεων της ναυαγοσωστικής κάλυψης, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων.

  Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να αναφέρει όπως το ΠΔ 31/2018 μικρό ταχύπλοο σκάφος.

  Όσων αφορά την ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:10 | Μanos

  Συγχαρητήρια για το νέο ΠΔ και ιδιαίτερα για τα σύγχρονα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά μέσα που προβλέπονται.

 • Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος θ

  Τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ιατρών για τους Εκπαιδευτές και τον Διευθυντή να είναι πρόσφατα, εντός του τελευταίου έτους Και όχι εντός του τελευταίου μηνός. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος.

 • Φτάνοντας αυτή η ολιγοήμερη διαβούλευση στο τέλος της, το ΣΩΜΑΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ απευθύνει έκκληση προς τη νέα ηγεσία του ΥΝΠΠ :
  Μην συνεχίσετε τις αποτυχημένες πολιτικές των προκατόχων σας. Αυτό το ΠΔ που προτείνουν τα όργανα σας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν επικεντρώνεται στο κοινωνικό συμφέρον και την ασφάλεια στις καθορισμένες από την Πολιτεία ακτές κολύμβησης, αλλά επικεντρώνεται στην ανάδειξη και καθιέρωση των εργολάβων – σχολών ναυαγοσωστικής σε αναγκαία και εκβιαστική επιλογή των παράκτιων ΟΤΑ.
  Εμείς ως επαγγελματίες ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δική μας ζωή, και τη ζωή συνανθρώπων μας εκβιαζόμενοι από οποιονδήποτε, σε εκτέλεση έργου εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 1504 ακτών κολύμβησης. Τα στοιχεία και τα όρια αυτών των ακτών έχουν καθοριστεί ακριβώς από την Πολιτεία, και επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε στον ισότοπο http://www.bathingwaterprofels.gr του ΥΠΕΚΑ. Εντός των καθορισμένων ορίων των ακτών κολύμβησης, σας βεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες, έχει τις σωματικές ικανότητες και γνώσεις, για να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Για αυτή τη δουλειά ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος έως 2,5 μ. είναι υπεραρκετό, και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
  Η οποιαδήποτε διάσωση και αρωγή στην ανοικτή θάλασσα, εκτός των καθορισμένων ορίων των επιτηρούμενων ακτών κολύμβησης, είναι ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με τα δικά τους μέσα. Αποτελεί κοινωνική πρόκληση, και κανείς δεν πείθεται ότι ο οποιοσδήποτε άσχετος και ανίκανος εργολάβος με οποιαδήποτε 5μετρα φουσκωτά και τζετ σκι πρέπει να ακριβοπληρώνεται από την κοινωνία μέσω εκβιαζόμενων με πρόστιμα ΟΤΑ, για αποκλειστικές ειδικές και επικίνδυνες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ο Ελληνικός Λαός από καταβολής Κράτους πληρώνει και συντηρεί. Αλήθεια ποιο «πλήρωμα» ενός «5μετρου διασωστικού σκάφους ιδιώτη εργολάβου» και με ποια «εκπαίδευση», έχει τις ικανότητες των ανδρών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος;

  Κύριοι εισηγητές του ΠΔ, πρέπει να κατανοήστε ότι η ασφάλεια στις ακτές κολύμβησης έχει πρωταγωνιστές τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες και μόνον αυτούς, και αυτό με προτεραιότητα εντός των ορίων των ακτών κολύμβησης.
  Ως Επαγγελματικό Σωματείο προειδοποιούμε για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο και σας καλούμε:
  1ον : Να λάβετε υπόψη τα σχόλια μας της 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29, προκειμένου να εναρμονιστείτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρουμε.
  2ον : Να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα για τις ακτές τους, επαγγελματίες ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό και για κάθε μία ακτή ξεχωριστά, και όχι με διαγωνισμούς για ανάθεση του συνόλου των ακτών σε εργολάβους.
  3ον : Να ορίσετε και να εξασφαλίσετε καθαρό ποσό 13.000 €, ως ελάχιστη ετήσια αποζημίωση του επαγγελματία ναυαγοσώστη – επιτηρητή ακτής ο οποίος με το δικό του προσωπικό εξοπλισμό θα εκτελεί μόνος του το έργο του.
  Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, αυτή τη χρονιά το κόστος για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στη ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι περίπου 28.000 €. Από αυτά, τα 4.000 € θα καταλήγουν στο ναυαγοσώστη, και τα υπόλοιπα στους «εργολάβους».

  Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:

  Αναθέσετε απευθείας σε εμάς, τους κατά κύριο επάγγελμα ναυαγοσώστες την ασφάλεια των ακτών κολύμβησης. Ως επαγγελματίες έχουμε ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έναντι οποιουδήποτε «εργολάβου».
  Με τα 20.000.000 € που εκτιμήσατε ότι είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η πολιτεία εφέτος, οι παράκτιοι ΟΤΑ θα μπορέσουν να προσλάβουν 1.500 δίκαια αμειβόμενους ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό, και για όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής για τη χώρα μας κολυμβητικής περιόδου των 5 μηνών (1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου).
  Θα επιτρέψετε έτσι σε 1.500 νέους ανθρώπους να ζήσουν αξιοπρεπώς, και θα μπορέσει ο καθένας τους να κάνει όνειρα για τη ζωή του συμμετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη τοπική του κοινωνία.
  Αναλογιστείτε το κοινωνικό όφελος με την δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας σε μια Πατρίδα που τόσο δοκιμάζεται.
  Αναλογιστείτε το όφελος στον τουρισμό μας κατά το μήνα Οκτώβριο με επιτηρούμενες και ασφαλείς ακτές.

  Εκτός και αν με το ίδιο κόστος των 20.000.000€ θεωρούνται από κάποιους προτιμότεροι η ίσως και αποτελεσματικότεροι 711 «εποχικοί δούλοι» κάποιων «εργολάβων» για 4 μήνες.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ κάθε επαγγελματία ναυαγοσώστη σε αποχή εργασίας, χωρίς να ευτελίζεται δεχόμενος όρους δουλικότητας από κανένα «εργολάβο» μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αγωνιστούμε για το δίκαιο και για τη Πατρίδα μας.

  ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στην πολιτική σωφροσύνη και κοινωνική ευαισθησία της νέας ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, την οποία σεβόμαστε και εκτιμούμε.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:30 | ΜΑΙΡΗ Π

  Όλα όσα προβλέπονται είναι απαραίτητα.Συγχαρητήρια.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:02 | Κασσιανή Ε

  Καλό το μέτρο με τα Φουσκωτα σκάφη . Τι θέλουν οι σχολές να τα παίρνουν απο τους Δήμους με βαρκομπανιερες του 1970.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:23 | Σταματιάδη Φ

  Οι ναυαγοσωστικές σχολές και οι υπόχρεοι ναυαγοσωστικής κάλυψης επιβάλετε να χρησιμοποιούν σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα . Πολύ θετικό να είναι τα σκάφη πνευστά και με σωστές προδιαγραφές .

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:32 | ΝΑΠΕΛ

  Η αναβάθμιση των μέσων παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης και η βελτίωση της παρεχόμενης ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που απορρέουν από το προσχέδιο του ΠΔ θα συντελέσουν σίγουρα στην μείωση των πνιγμών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:40 | Ευάγγελος Τσαμπάζης

  Στο άρθρο 2 τα σκάφη που απαιτούνται για την ίδρυση σχολής ναυαγοσωστικής θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την μη δυνατότητα αυτή. Το μόνο που κάνει είναι να αυξήσει το κόστος χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία και τη προστασία της ανθρώπινης ζωής
  Στο άρθρο 2 παράγραφο 1 εδάφιο θ όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός». Τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος σύμφωνα με εγκύκλιο υπουργείου Υγείας. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό που σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.
  Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο ιε όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος. Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύων ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από κανένα υπόχρεο ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των υπόχρεων της ναυαγοσωστικής κάλυψης, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να αναφέρει όπως το ΠΔ 31/2018 μικρό ταχύπλοο σκάφος.
  Όσων αφορά την ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:18 | Γεώργιος Στάϊκος

  Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο θ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός»:
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο ιε, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος:
  Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τα μέλη μας ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των μελών μας, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Επίσης, καθώς η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη συνολικά μέσω όλων των σχολών, όταν το επιβάλουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που καλύπτουν τα μέλη μας και θεωρείται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη ενός από τον δύο πνευστού ή πολυεστερικού, η απόφαση λαμβάνεται με αυτά τα δεδομένα. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να επιτρέπει και τα δύο.
  Όσον αφορά στην ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων. Εξηγείστε μας παρακαλώ τον λόγο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ίππων!!…

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 12:01 | Ματίνα

  Σύγχρονα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά μέσα, σοβαρή εκπαίδευση ναυαγοσώστη . Συγχαρητήρια κε Υπουργέ

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:40 | ACTION CLUB HELLAS

  1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο θ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός»:
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο ιε, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος:
  Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τα μέλη μας ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των μελών μας, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Επίσης, καθώς η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη συνολικά μέσω όλων των σχολών, όταν το επιβάλουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που καλύπτουν τα μέλη μας και θεωρείται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη ενός από τον δύο πνευστού ή πολυεστερικού, η απόφαση λαμβάνεται με αυτά τα δεδομένα. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να επιτρέπει και τα δύο.
  Όσον αφορά στην ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων. Εξηγείστε μας παρακαλώ τον λόγο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ίππων!!…

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 08:46 | Λεοντίου Μάρινος

  Υπουργε χτυπήσεις συμφέροντα , συγχαρητήρια . Τέλος οι μίζες και οι συνδιαλλαγές στις ναυαγοσωστικές συμβάσεις

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:41 | ΣΤΑΘΗΣ kA

  1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο θ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός»:
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο ιε, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος:
  Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τα μέλη μας ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των μελών μας, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Επίσης, καθώς η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη συνολικά μέσω όλων των σχολών, όταν το επιβάλουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που καλύπτουν τα μέλη μας και θεωρείται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη ενός από τον δύο πνευστού ή πολυεστερικού, η απόφαση λαμβάνεται με αυτά τα δεδομένα. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να επιτρέπει και τα δύο.
  Όσον αφορά στην ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων. Εξηγείστε μας παρακαλώ τον λόγο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ίππων!

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 23:16 | Λακόπουλος Δημητρης

  Αναφορικά με το άρθρο 2 τα πλωτά μέσα της σχολης δεν είναι επαρκεί για μια εκπαίδευση 15-20 ατόμων! Κάθε τμήμα έχει έως 20 εκπαιδευόμενους ! Για να μπορούνε να εκπαιδευτούν χρειάζεται η σχολη να έχει 4 κωπηλάτα , 4 σκάφη άνω των 3,30 μέτρων , 2 φουσκωτά σκάφη άνω των 5 μέτρων και 4 jet ski ! Και όχι κινεζικά αλλά με προδιαγραφές !

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 19:47 | Αντώνης Χαλκέας

  Αναφορικά με αρ. 2 παρατηρείται μια αδικαιολόγητη αύξηση των πλωτών μέσων της Σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια της εκπαίδευσης.
  Θεωρούμε ότι δύο σκάφη (ένα μηχανοκίνητο και ένα κωπήλατο) είναι ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στην άσκηση της πρακτικής διδασκαλίας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πριν ένα χρόνο η κείμενη νομοθεσία μας υποχρέωσε να αποκτήσουμε 5μετρο σκάφος χωρίς διαχωρισμό πλαστικού ή φουσκωτού. Στο νέο προσχέδιο φαίνεται αποκλειστικά απαιτητή η χρήση φουσκωτού σκάφους με αποτέλεσμα τον παροπλισμό των υπαρχόντων σκαφών.
  Η ύπαρξη θαλασσίων μοτοποδηλάτων είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη γνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση μηχανοκίνητων μέσων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Σχολών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών.
  Στην παρ. 12 του αρ. 2 αναφέρεται ότι η κτιριακή εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και σχολές χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Θεωρούμε ότι στην παρούσα νομοθεσία πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα και να μην μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:39 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο θ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός»:
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο ιε, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος:
  Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τα μέλη μας ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των μελών μας, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Επίσης, καθώς η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη συνολικά μέσω όλων των σχολών, όταν το επιβάλουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που καλύπτουν τα μέλη μας και θεωρείται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη ενός από τον δύο πνευστού ή πολυεστερικού, η απόφαση λαμβάνεται με αυτά τα δεδομένα. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να επιτρέπει και τα δύο.
  Όσον αφορά στην ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων. Εξηγείστε μας παρακαλώ τον λόγο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ίππων!!…

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 17:13 | Νίκος Αν.

  1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο θ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που απατούνται ιατρικά πιστοποιητικά προστέθηκε, στην τελευταία έκδοση, η λέξη «πρόσφατα (εντός του τελευταίου μηνός»:
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα πιστοποιητικά υγείας είναι ετήσιας ισχύος. Επίσης όταν ένας υποψήφιος παρακολουθεί την αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας και εάν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για παραλία μετά από τέσσερις μήνες θα χρειαστεί εκ νέου πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα τόσο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γεγονός που απομακρύνει πολλούς υποψηφίους από την άδεια ναυαγοσώστη.

  2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο ιε, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις και άρθρα που αναφέρονται στο μικρό ταχύπλοο σκάφος:
  Όπως ορίζεται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σκάφος μπορεί να είναι μόνο πνευστό. Από την μακρόχρονη εμπειρία μας με τη χρήση σκαφών αλλά και από την πρόσφατη υποχρέωση παρουσίας ενός μικρού ταχύπλοου σκάφους σε κάθε δήμο σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 31/2018, δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά στα στατιστικά μας μεταξύ της χρήσης πνευστού ή πολυεστερικού σκάφους. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τα μέλη μας ανά την επικράτεια ότι το πνευστό σκάφος υπερίσχυσε σε δυνατότητες από ένα πολυεστερικό. Μάλιστα η πλειονότητα των μελών μας, χρησιμοποιεί πολυεστερικά με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς αναφορές για έλλειψη δυνατοτήτων. Επίσης, καθώς η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη συνολικά μέσω όλων των σχολών, όταν το επιβάλουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που καλύπτουν τα μέλη μας και θεωρείται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη ενός από τον δύο πνευστού ή πολυεστερικού, η απόφαση λαμβάνεται με αυτά τα δεδομένα. Άρα για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε το ΠΔ να περιορίζει την επιλογή μεταξύ πνευστού ή πολυεστερικού, αλλά να επιτρέπει και τα δύο.
  Όσον αφορά στην ιπποδύναμη των μικρών ταχύπλοων σκαφών, προτείνουμε να είναι αυτή που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τη βέλτιστη απόδοση του σκάφους επιλογής μας και να μην είναι σε καμία περίπτωση κατώτερη των 75 ίππων. Εξηγείστε μας παρακαλώ τον λόγο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ίππων!!…

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 16:47 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ

  Η ίδρυση και λειτουργία Ναυαγοσωστικών Σχολών θα πρέπει να ελέγχονται από τα Λιμεναρχεία και στην ΕΝΑΡΞΗ της αλλά και στην ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ της στην 4ετια.

  Μια απλή υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ αποδεικνύει την κατοχή και ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού.

  Υπάρχουν Σχολές στην Ελλάδα που λειτουργούν με ελλείψεις του εξοπλισμού ή και καθόλου .
  Με αυτόν τον τρόπο οι ήδη εκπρόσωποι Σχολών και ιδίως αυτών που ήδη έχουν ενταχθεί στην ΕΝΩΣΗ
  θα ανοίξουν κ άλλες «πλαστές» με άλλη επωνυμία κ εκπρόσωπο προκειμένου να αυξηθούν τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ και να μεγαλώνει η πλειοψηφία τους!

  Και μετά μιλαμε για ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των εξετάσεων.

  ΜΗΔΕΝ αξιοπιστία ΜΗΔΕΝ αξιοκρατία ….ΑΘΕΜΗΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΜΟΣ!!!

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:01 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ LIFE SAVING ACADEMY

  1.θ) Να τονιστεί ότι χαρτιά ιατρών να προσκομίζουν μόνο οι εκπαιδευτές όπου διδάσκουν πρακτικά το μάθημα τις ναυαγοσωστικής? Γιατί ο καθηγητής αγγλικών ή άτομα όπου δεν διδάσκουν στο νερό να προσκομίζουν χαρτιά δερματολόγου?Σε ένα φροντιστήριο όπου διδάσκουν αγγλικά τους τα ζητάνε αυτά?

  3)1)ια) Γιατί 3 προπλάσματα απο το κάθε είδος (ενήλικας/παιδί/βρέφος) σύνολο 9 προπλασμάτων χρειάζεται για να εκπαιδευτούν οι μαθητές ΚΑΡΠΑ? Αυτόν το εξοπλισμό δεν τον διαθέτει ούτε η ιατρική σχολή Αθηνών!!!!
  Ποιος σας είπε ότι οι μαθητές έρχονται στις σχολές μας κατά 10αδες και δεν φθάνουν οι κούκλες? Οι μαθητές όσοι και να είναι εξετάζονται ένας -ένας στην ΚΑΡΠΑ για να μπορούν να υπάρχουν διορθώσεις στην τεχνική τους. Οπότε 3 προπλάσματα( 1 ενήλικα/ 1 παιδί/1 βρέφος) είναι αρκετά.

  ιε)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του 5μετρου σκάφους/του 3,30 σκάφους και του τζετ σκι.
  -Βάση του νέου Π.Δ. δεν υποχρεώνεται πουθενά η υποχρέωση οι σχολές ναυαγοσωστικής να εκπαιδεύουν σε μηχανοκίνητα σκάφη.Για πιο λόγο να έχουν ένα στόλο σκαφών (3 σκάφη και 1 τζετ σκι) και να πληρώνουν (αγορά,συντήρηση,ασφάλιση,επιθεώρηση,ναυπηγό,φύλαξη) εφόσον δεν τα χρησιμοποιούν ΠΟΥΘΕΝΑ????

  -Δεν υπάρχει πουθενά στην εξέταση των ναυαγοσωστών «σκάφος-τζετ σκι.

  -Οι ναυαγοσώστες εκπαιδεύονται σε μηχανοκίνητα σκάφη στην σχολή ταχύπλοου.

  -Αν θα υπήρχε το 5 μετρο σκάφος για πιο λόγο να περνάει επιθεώρηση κάθε χρόνο (ενώ δεν μπαίνει καν στο νερό) ενώ όλα τα επαγγελματικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα( αλιευτικά,καταδυτικά,σωμάτων ασφαλείας)που κάνουν χιλιάδες μίλια περνούν επιθεώρηση κάθε 2 χρόνια?

  -ιη)ιθ)κ)κα)κβ)κγ) Φωτογραφίζεται αυτούσια και καθαρά σελίδα eshop απο εταιριά πώλησης εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που εδρεύει στην Βόρεια Ελλάδα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

  -Τα συγκεκριμένα προπλάσματα είναι για μακιγιάζ σε ταινίες του HOLLYWOOD. Για πιο λόγο όλα τα προπλάσματα απο 3 τεμάχια εφόσον δεν είναι μιας χρήσης και αυτό τον εξοπλισμό δεν τον έχουν ούτε στην ιατρική σχολή,διασώστες ΕΚΑΒ,Ερυθρός Σταυρός και ζητάτε να τον έχουμε οι ιδιώτες?

  -Βελόνες πνευμοθώρακα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Είναι ιατρική πράξη και ειδικότερα χειρούργου. Για πιο λόγο να έχουμε στο φαρμακείο αντικείμενα που όχι μόνο δεν μπορούμε να διδάξουμε αλλά ούτε να πούμε καν? Και ειδικά 10 τεμάχια???

  -Για πιο λόγο η σχολή ναυαγοσωστικής δεν μπορεί να συστεγάζεται με σχολή κατάδυσης/σχολή πρώτων βοηθειών/σχολή εκμάθησης κολύμβησης /κατάστημα πώλησης ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και μπορεί μόνο με σχολές ταχύπλοου????
  Ποιον εξυπηρετεί αυτό???

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 10:15 | ΑΝΝΑ

  Μπράβο, ουσιαστική αλλαγή του Π.Δ., οι σχολές εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα, τα σκάφη φουσκωτά, τα jet ski με φορεία, VHF για την σωστή επικοινωνία. Οι υποψήφιοι θα εκπαιδεύονται με τα σωστά μέσα, θα υπάρχει μέχρι και απινιδωτής ώστε να δίνετε ουσιαστική βοήθεια σε κάποιον.
  Συγχαρητήρια!!

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 10:40 | Ευα

  Όσα προβλέπονται αναβαθμίζουν τις σχολές…θετικότατη εξέλιξη!

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 09:11 | ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΝΙΟΒΗ

  Μέσα από την ενεργή ενασχόληση μου όλα αυτά τα χρόνια με τη ναυαγοσωστική και ξεκινώντας την οργανωμένη προσπάθεια ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα πριν από είκοσι οκτώ χρόνια, έχω ζήσει όλα τα στάδια εξέλιξης της.
  Παρουσιάζοντας τις απόψεις μου ,ως εκπρόσωπος σχολής ναυαγοσωστικής να αναφέρω, ότι μία από τις μεγαλύτερες, δυσκολίες που αντιμετώπισαν αρκετές σχολές, ήταν όταν ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2018 το ΠΔ, όπου:
  Ξαφνικά και άμεσα, υποχρέωνε όλες τις σχολές, να αποκτήσουν, ένα μεγάλο σκάφος τουλάχιστον 5μ, με όλα τα παρελκόμενα και ένα δεύτερο πιο μικρό 3,30
  Μέχρι τότε, κάθε σχολή, έπρεπε να διαθέτει, ένα σκάφος τουλάχιστον 2,80μ και ένα κωπήλατο.
  Στην προσπάθεια εξασφάλισης ,όλων των απαιτούμενων που όριζε ΠΔ του 2018 χάθηκε η Σεζόν και υπάρχουν σχολές, που μπόρεσαν και ανανέωσαν την άδειά τους, μόλις πριν από τέσσερεις μήνες.
  Δεν πρόλαβαν να ορθοποδήσουν και καλούνται εκ νέου, να «αντιμετωπίσουν» το νέο προτεινόμενο ΠΔ βάση του οποίου τις υποχρεώνει να αποκτήσουν, επιπλέον 3 σκάφη.
  1ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,30Μ (στο υπό έκδοση ΠΔ προσδιορίζεται το μήκος, ενώ στο ΠΔ του 2018 δεν διευκρινιζόταν)
  1ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5Μ (στο υπό έκδοση ΠΔ διευκρινίζεται το υλικό, πνευστό, ενώ στο ΠΔ του 2018 δεν διευκρινιζόταν)
  1ΤΖΕΤ ΣΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,75Μ (ΝΕΟ ΠΔ )
  1ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,30Μ ( ΠΔ ΤΟΥ 2018)

  Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκαν οι σχολές ναυαγοσωστικής, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ,καθώς δεν συνάδει με τις νέες απαιτήσεις, ενώ το επιπλέον κόστος, είναι υπέρογκο.
  Δεδομένου ότι η νέα τάση που εμφανίστηκε στον κλάδο μας, είναι οι εργολαβίες με αντικείμενο, τις ναυαγοσωστικές καλύψεις,
  διαφαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του σχετικού ΠΔ, κινούνται προς την κάλυψη αυτού του θέματος.
  Ωστόσο ,προκειμένου να παραμείνουν ενεργές οι σχολές-μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, που ασχολούνται κυρίως με την εκπαίδευση ,πιο συγκεκριμένα προτείνεται:
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ
  Άρθρο 2
  Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  παρ.3. γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, τουλάχιστον 3,30 μέτρων…
  ιστ) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων……….
  Για να μπορέσουν οι περισσότερες σχολές να ανταπεξέλθουν στα υπέρογκα έξοδα που προκύπτουν από την αγορά όλων αυτών των σκαφών, προτείνεται όπως:
  Το κωπήλατο και το μηχανοκίνητο να αντικατασταθούν από ένα σκάφος 3,30, με μηχανή 6 ίππων και σκαρμούς απαραίτητους για την τοποθέτηση των κουπιών Επίσης θεωρώ ότι αποτελεί ασφάλεια ,να υπάρχει και μία μικρή εξωλέμβια πάνω στο κωπήλατο, όπως και το αντίστροφο.
  ιζ) Ένα(01) επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον 2,75 μέτρων, δυο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί…»
  Αν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει το τζετ σκι στον εξοπλισμό μιας σχολής ,προτείνεται όπως:
  Να είναι ιπποδύναμης, τουλάχιστον 60ίππων και όχι 80ίππων,ώστε να μην αχρηστευθούν τα πολύ δυνατά, σχεδόν καινούργια, τριθέσια σωστικά τζετ σκι, τα οποία διαθέτουν κάποιες από τις σχολές και αποτελούν μέρος του εξοπλισμού τους.

  Άρθρο 2 Παρ. ιε) « Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων…
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ όπως, να μην διευκρινίζεται το υλικό από το οποίο θα είναι φτιαγμένο το σωστικό. Να αφαιρεθεί η λέξη «πνευστό»
  Όπως και με τα πιο μικρά σκάφη, δεν διευκρινίζεται το υλικό που πρέπει να είναι φτιαγμένα, η ίδια λογική να επικρατήσει και για το πεντάμετρο σκάφος.
  Γενικότερα, το χρονικό διάστημα όπου αρκετές σχολές συμμορφωθήκαμε με το ΠΔ του 2018, αναγκαστήκαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία, να αποκτήσουμε ΣΚΑΦΗ άνω των πέντε μέτρων (όχι όμως φουσκωτά), με όλα τα ακριβά τους παρελκόμενα.
  Είναι πολύ δύσκολο να μεταπωληθούν μέσα σε διάστημα δύο μηνών και το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει ποτέ αγοραστής.
  Επειδή είχα στην κατοχή μου και φουσκωτό σκάφος και πλαστικό ,μεταξύ των δύο προτιμώ, το πλαστικό γιατί αντέχει πολύ περισσότερο στο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπλοο από ένα φουσκωτό, ιδιαίτερα όταν συγκρίνουμε, πεντάμετρα σκάφη και σε συνθήκες με πολύ αέρα.
  Έχοντας ανανεώσει τις άδειες μας λίγο πριν τη νέα χρονιά και έχοντας χάσει ήδη μία Σεζόν ,για να αποκτήσουμε όσα ορίζονταν από το ΠΔ 2018, με τα νέα δεδομένα, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, χάνουμε τη δουλειά μας.
  Μια μικρή επισήμανση
  Υπάρχουν σωστικές ομάδες που χρησιμοποιούν πλαστικά σκάφη και άλλες φουσκωτά. Δεν υπάρχει περιορισμός.
  Επίσης να αναφέρω, ότι ένα μικρό σκάφος τουλάχιστον 2,75 ή έστω 3,30, και έχοντας προσωπική εμπειρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη άνεση για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς πάνω σε τεχνικές διάσωσης, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο στην μεταφορά του, είναι πιο ευέλικτο και πρακτικό, από ότι ένα μεγαλύτερο σκάφος, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι παραλίες μας είναι γεμάτες λουόμενους.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό και ιατρικό εξοπλισμό ΠΒ
  Άρθρο 2
  παρ3.κστ)« Βελόνα αποσυμπίεσες πνευμοθώρακα (10 τεμάχια)»
  κζ)« Ιμάντας ίσχαιμος περίδεσης (3 τεμάχια)»
  Το ΠΔ -Θα έρθει σε αντίθεση με την κείμενη πρακτική και τις οδηγίες των γιατρών ,γιατί απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω υλικών πρώτων βοηθειών από μη επαγγελματίες υγείας, επομένως
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η απαλοιφή τους

  Παρ. 11 « Η κτιριακή εγκατάσταση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση » …
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αφαιρεθεί η λέξη «αποκλειστικά». Να υπάρχει ελευθερία, να γίνονται και άλλα σεμινάρια, κυρίως σε σχέση με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 23:03 | Έκτορας Φ

  Οι σχολές εφοδιάζονται με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα , οι ναυαγοσώστες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες πιάνοντας τόπο τα χρήματα που δαπανούν για την εκπαίδευση τους, οι υπόχρεοι ναυαγοσωστικής κάλυψης εξοικονομούν χρήματα αφού η υπηρεσία που αγοράζουν έχει υψηλά ποιοτικά στάνταρ. Τελικά σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται ο σκοπός .Η δραστική μείωση των πνιγμών ,που τελικά είναι το μόνο κέρδος όλων .

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:47 | Παρασκευή Γρ.

  Σύγχρονα και απολύτως απαραίτητα τα εκπαιδευτικά εφόδια των ναυαγοσωστικών σχολών ,συγχαρητήρια

 • Οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης επιβαρύνουν δυσβάστακτα τις σχολές με εξοπλισμό που δεν εξυπηρετεί στην εκπαίδευση των ναυαγοσωστών.
  Στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι κάθε σχολή πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει μεταξύ άλλων και «Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατόν (100) ίππων ……» ενώ στην περίπτωση ιζ’ της ιδίας παραγράφου ορίζεται ότι πρέπει επίσης να διαθέτει «Ενα (01) επαγγελματικό ατομικά σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών (80) ίππων τουλάχιστον, δυο (2) θέσεων…….» .
  Τόσο το σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων όσο και το 1 θαλάσσιο μοτοποδήλατο δεν εξυπηρετούν σε καμία χρήση στην εκπαίδευση των ναυαγοσωστών από τη σχολή. Εξάλλου για τέτοιου είδους εκμάθηση χρήσεις, υπεύθυνες είναι οι σχολές ταχυπλόων και όχι οι σχολές ναυαγοσωστικής. Επίσης ο εξοπλισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ορίζει το άρθρο 7 της παραγράφου 1 της περίπτωσης ζ) και τις περίπτωσης στ). Μόνο άσκοπα θα μπορούσαν να θεωρηθούν
  Γενάτετο ερώτημα ποια είναι η χρηστικότητα αυτών καθώς στο προτεινόμενο διάταγμα δεν διευκρινίζετε πουθενά ποια θα είναι η χρήση τους, η θέση τους όπως και ο ρόλος τους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι δεν προτίθενται ούτε για εκπαιδευτική χρήση, ούτε για να αποτελέσουν εξοπλισμό σε λουτρική εγκατάσταση. Το κόστος των δυο παραπάνω μπορεί να ανέλθει στις 70.000 ευρώ άρα ως μόνο σκοπό έχει το κλείσιμο των περισσότερων σχολών έτσι ώστε να δημιουργηθεί μονοπώλιο, με αντίκτυπο την δυσβάστακτη επιβάρυνση των Δήμων.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 17:20 | Ναυαγοσωστική Σχολή Ηπείρου

  Τον Απρίλιο του 2018 με την αιφνίδια αλλαγή του π.δ. 23/2000, όπου προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε Δήμους και ναυαγοσωστικες σχολές, όλοι οι ιδιοκτήτες ναυαγοσωστικών σχολών υποχρεώθηκαν να αγοράσουν ταχύπλοο σκάφος τουλάχιστον 5 μέτρων με αρκετά σύγχρονο και ακριβό εξοπλισμό.
  Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό το προσχέδιο καθιστά τα σκάφη (πολυεστερικά) άχρηστα, χωρίς να προβλέπει ένα διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μιά τέτοια αλλαγή που το μόνο που προσφέρει είναι ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ.

  – Επίσης, προσθέτει ιατρικό εξοπλισμό που δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ ένας ναυαγοσώστης ( π.χ. βελόνες πνευμοθώρακα), καθώς επίσης δεν αναφέρεται καν στην ύλη εκπαίδευσης του υποψηφίου ναυαγοσώστη.

  -Όλα αυτά, συν το κόστος αγοράς του jet ski θα οδηγήσουν πολλές ναυαγοσωστικες σχολες που ήδη λειτουργούν στο να κλείσουν και παράλληλα δυσκολεύει την ίδρυση νέων σχολών.
  Που σημαίνει ακόμα λιγότεροι ναυαγοσώστες στην αγορά εργασίας τη στιγμή που υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ έλλειψη στη χώρα μας.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:22 | ΘΑΝΟΣ

  Οι προϋποθέσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο ΠΔ εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των ναυαγοσωστικών σχολών και διαχωρίζουν τους επαγγελματίες από τους μη επαγγελματίες. Συμφωνώ απόλυτα με την άμεση ισχύ του.

 • 11. Η κτιριακή εγκατάσταση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή και σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

  Για ποιο λόγο η σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σαν επιχείρηση που είναι, να μην έχει δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασής της και για άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της (εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων κτλ.) παρά αποκλειστικά και μόνο σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών μπορεί να φιλοξενήσει; Μήπως «φωτογραφίζει» κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα;

  Και τι σχέση μπορεί να έχει μια σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών με μία σχολή εκπαίδευσης ταχύπλοων σκαφών;

  Με την ίδια λογική και μια σχολή αυτόνομης κατάδυσης θα μπορούσε να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο.

  Κάνει απαγορευτική την λειτουργία μιας τέτοιου είδους δραστηριότητα με αυτές τις προϋποθέσεις και πολλές από τις σχολές που είδη υπάρχουν, θα αναγκαστούν να κλείσουν, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη ναυαγοσωστών στις παραλίες της χώρας μας.

 • Παρ. 3. λε)

  Φορείο διάσωσης για ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο
  Είναι εξοπλισμός (ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο ) που η σχολή εκπαίδευσης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση ναυαγοσωστών αλλά και δεν αναφέρετε στην εκπαιδευτική ύλη του ναυαγοσώστη.
  Οι υποψήφιοι που έρχονται προς φοίτηση στην σχολή ναυαγοσωστικής, δεν απαιτείται και συνήθως δεν έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

  Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει οι σχολές να εφοδιαστούν με όλο αυτό τον μη απαραίτητο εξοπλισμό;

 • κστ) Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα

  Η αποσυμπίεση πνευμοθώρακα είναι πολύ ειδικευμένη αντιμετώπιση περιστατικού και επιβάλλεται ο διασώστης να έχει συγκεκριμένες γνώσεις και στην αναγνώριση του αλλά και στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού και να υπάρχει παρουσία ιατρού.
  Βάση νόμου, είναι ιατρική πράξη !!!
  Δεν ορίζεται στην ύλη και στις γνώσεις που θα πρέπει να λάβει ο ναυαγοσώστης από την σχολή.
  Για ποιο λόγο θα πρέπει η κάθε σχολή να έχει τέτοιο εξοπλισμό ;

  λγ) Εκπαιδευτική συσκευή αυτόματης έκχυσης αδρεναλίνης

  Η χορήγηση φαρμάκων και ιδιαίτερα αδρεναλίνης, νομικά, είναι καθαρά ιατρική πράξη και δεν έχει δικαίωμα κανένας διασώστης να την χορήγηση χωρίς την παρουσία ιατρού.
  — Συνεπώς και η εκπαίδευση σε χρήση τέτοιου εξοπλισμού

  Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει η κάθε σχολή να έχει τέτοιο εξοπλισμό και ποια η χρησιμότητα του αφού δεν αναφέρεται και στην ύλη εκπαίδευσης του υποψήφιου ναυαγοσώστη;

 • Παρ. 2, γ) ιε) ιστ) ιζ)

  Σύμφωνα με το Π.Δ.31/2018, Αρ.2 παρ. 3, γ, ιε, ιστ, που ισχύει από τον Μάιο του 2018, υποχρεώθηκαν οι σχολές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (δηλ. το αντικείμενο εργασίας τους είναι εκπαίδευση ναυαγοσωστών) να εφοδιαστούν με:

  1. Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.
  2. Επαγγελματικό μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια και, επιπλέον, με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS-PLOTER.
  3. Επαγγελματικό μηχανοκίνητο μικρό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.

  Εξοπλισμό, που ΔΕΝ επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουν οι σχολές για την εκπαίδευση των υποψηφίων ναυαγοσωστών, μιας και δεν είναι σχολές εκπαίδευσης ταχύπλοων σκαφών, αλλά και δεν ορίζεται στην εκπαιδευτική ύλη του ναυαγοσώστη, από το ίδιο ΠΔ 31, Άρθρο 5, παρ. 2, β.

  Επίσης οι υποψήφιοι στις σχολές, δεν διαθέτουν απαραίτητα «άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους»….

  Σύμφωνα λοιπόν με την νέα πρόταση, θα πρέπει πλέον τα σκάφη αυτά να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, τουλάχιστον 3,30 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια.
  ε) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, με εφεδρική μηχανή, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών,
  ιστ) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών,

  Δηλαδή, θα πρέπει το μηχανοκίνητο (πάει το ταχύπλοο) σκάφος των πέντε μέτρων, να είναι αποκλειστικά φουσκωτό, πράγμα που σημάνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο φουσκωτό σκάφος, σε περίπτωση που δεν είναι με όλα τα αναφερόμενα εφόδια(κινητήρα).

  Επιπλέον αδικαιολόγητα έξοδα, για την αντικατάσταση του σκάφους, που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και λογική και δεν εξυπηρετεί κανένα απολύτως σκοπό, εκτός από την αδικαιολόγητη και υπερβολική αύξηση των εξόδων των σχολών.

  Επιπλέον των τριών σκαφών που θα πρέπει να έχει η σχολή, σύμφωνα με την νέα πρόταση, θα πρέπει να εφοδιαστεί και με ένα jet ski, για να έχει δικαίωμα να λειτουργεί ως σχολή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.

  – Εξοπλισμό που επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση των υποψηφίων ναυαγοσωστών αλλά ούτε και σε οργάνωση παραλίας.
  – Ακριβός εξοπλισμός που απλά πρέπει να υπάρχει για να «κάθετε» και να σαπίζει.
  – Αυξάνει απαγορευτικό το κόστος λειτουργίας της σχολής, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.

  Αποτέλεσμα αυτού, πολλές σχολές που ήδη λειτουργούν, θα αναγκαστούν να κλείσουν λόγω του απαγορευτικού κόστους λειτουργίας και προμήθειας τέτοιου εξοπλισμού.

 • Παρ. 1, θ)
  Η απόκτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται, για τους τέσσερις γιατρούς, είναι σχεδόν αδύνατον να συγκεντρωθούν σε διάστημα ενός μηνός, όταν αναφερόμαστε στα δημόσια νοσοκομεία, πράγμα που σημάνει ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη ιατρό, το οποίο έχει ένα οικονομικό κόστος το οποίο, αρκετός κόσμος αδυνατεί να αντεπεξέλθει…
  Θα μπορούσε να είναι εντός τελευταίου εξαμήνου, όπως ορίζεται και στο Άρθρο 05, παρ. 2, α, 4

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:00 | ΑΝΤΑ

  Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσχέδιο για την ίδρυση και την λειτουργία των ναυαγοσωστικών σχολών διασφαλίζουν την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών (εκπαίδευση ναυαγοσωστών, κτλ).

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:32 | Βαγγέλης κ

  Επιτέλους οι σχολές αναβαθμίζονται και οι εξετάσεις απο την ένωση διασφαλίζουν τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι ναυαγοσωστες

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:46 | βασιλης

  Άρθρο 2- Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών
  Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  Στην παρ.1 περ. η (πιστοποιητικά βεβαιώσεις) να μην συμπεριληφθεί για τους εκπαιδευτές.
  Παρ-3 περ. δ: ή δύο (2) διασωστικούς σάκους ρίψης με επίπλευστο σχοινί χρώματος κόκκινου, κίτρινου ή άσπρου (throw-bags)
  Παρ-3 περ. ιβ: Πλωτό φορείο με σανίδα ακινητοποίησης με τα παρελκόμενα τους (ιμάντες, ακινητοποίηση κεφαλής, αυχενικό ρυθμιζόμενο κολλάρο, πλωτήρες)
  Παρ-3 περ. ιε: Χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, κόκκινου η κίτρινου.
  Παρ -3 περ. ιστ: Χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, κόκκινου ή κίτρινου.
  Παρ-3 περ. ιζ: Ένα (1) επαγγελματικό θαλάσσιο μοτοποδήλατο 3-θέσεων (jet ski) συνοδευόμενο από φορείο έλξης (rescue-sled) χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, κόκκινου η κίτρινου.
  Παρ-3 περ. λβ: Στομαφαρυγγικοί αεραγωγοί 6 τεμαχίων (διαφορετικών μεγεθών) καθώς και το αντίστοιχο ομοίωμα για την πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων ναυαγοσωστών.
  Παρ-3 περ. λγ: Εκπαιδευτική συσκευή αυτόματης έκχυσης αδρεναλίνης (2 τεμάχια), πρέπει να υπάρξει κατοχύρωση για αυτό όπως και για το οξυγόνο για τον ναυαγοσώστη, γιατί υπάγονται στις ιατρικές πράξεις.
  Παρ-6: καλό είναι να εισπράττει κάτι και ο εκπρόσωπος της ILS?
  Παρ-9: Εάν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, η οικεία Λιμενική Αρχή, με απόφασή της και δίνοντάς της χρονικό περιθώριο ενός (1) μηνός για την απόκτηση της προϋπόθεσης που είναι σε έλλειψη να αντικατασταθεί/αγοραστεί, ενημερώνει και αφού επέλθει το διάστημα του ενός (1) μηνός και αν η Σχολή με άδεια λειτουργίας δεν συμμορφωθεί, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος και η βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 5, αφαιρείται για διάστημα έξι (6) μηνών και αν η Σχολή δεν έχει συμμορφωθεί πέραν των έξι (6) μηνών, τότε αφαιρείται οριστικά. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με την βεβαίωση δραστηριοποίησης , στην Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει την σχετική βεβαίωση, εφόσον η απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στην Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.
  Παρ-11: Η κτηριακή εγκατάσταση της Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση (άρθρο 2-παράγραφος 3/α-ιε), από περισσότερες της μίας σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αν η Σχολή διαθέτει και άδεια εκμάθησης χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η κτηριακή εγκατάσταση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.