Άρθρο 04 Λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

1. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του άρθρου 5. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), όπως ισχύει ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή.
2. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5 διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5 διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται πέντε (5), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
3. Στο αρχείο της η σχολή τηρεί:
α) Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον οποίο θέτει:
1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.
2) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
3) Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.
β) Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής.
γ) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
5. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ, αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
6. Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας αυτής.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής, η σχολή λειτουργεί κανονικά, εφόσον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, ορισθεί νέος Διευθυντής, ο οποίος έχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή από τον ιδιοκτήτη της σχολής. Η μη τήρηση της προθεσμίας των τριάντα εργάσιμων ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.
8. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, απαγορεύεται η λειτουργία της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και ο ιδιοκτήτης της οφείλει να υποβάλει, εντός τριάντα (30) ημερών, στην οικεία Λιμενική Αρχή, τον προβλεπόμενο, στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πίνακα προσωπικού, μαζί με τα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η μη τήρηση της προθεσμίας των τριάντα ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:53 | Μανια

  Σε πολύ καλή κατεύθυνση βρίσκεται το νεο ΠΔ. Η εκπαίδευση καθώς και η ναυαγοσωστική κάλυψη πρέπει να γίνονται σε αυστηρά πλαίσια καθώς σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

 • Άρθρο 4 , παράγραφος 1 να προστεθεί:

  «Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του άρθρου 5. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5) και από ιατρό ή εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών πιστοποιημένο από διεθνή οργανισμό ή εκπαιδευτή από το ΕΚΑΒ (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5)».

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών αναγνωρίζεται όποιος έχει πιστοποιηθεί από Διεθνή Οργανισμό (EFR, AHA, ERC κ.α) αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αναφέρουμε το παράδειγμα των Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών στην Αυτόνομη Κατάδυση στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένοι από τον Emergency First Response (EFR).

  è Άρθρο 4, παράγραφος 5:

  «Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και είναι κάτοχοι Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ , αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών».

  Η Άδεια Χειριστή ως προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση από τις Σχολές θα μειώσει τις ροές των υποψηφίων Ναυαγοσωστών διότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και της προκαταβολικής καταβολής χρημάτων για την εξασφάλιση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου . Στατιστικά από αυτούς που αποφασίζουν να γίνουν ναυαγοσώστες ο ένας στους 25 έχει Άδεια Χειριστή από πριν. Πρώτα αναμένουν αν θα καταφέρουν να περάσουν τις εξετάσεις για Άδεια Ναυαγοσώστη και μετά αποφασίζουν αν θα διαθέσουν άλλα χρήματα για να βγάλουν Άδεια Χειριστή .

  Η Άδεια Χειριστή ως προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση από τις Σχολές θα οδηγήσει σε δραματική μείωση των υποψήφιων Ναυαγοσωστών και θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή κάλυψη των ελληνικών ακτών και την αύξηση των πνιγμών . Ήδη από την στιγμή που έγινε γνωστό το προσχέδιο του νέου Π.Δ. έχουμε δεκάδες ακυρώσεις συμμετοχών σε Νέα Τμήματα Ναυαγοσωστών.

  Προτείνουμε να παραμείνει η διάταξη ως έχει στο Π.Δ.31/2018: Το φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου σε ισχύ, να υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την χορήγηση της Άδειας Ναυαγοσώστη.

  Καθώς γνωρίζουμε ότι η Άδεια Χειριστή ως προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση από τις Σχολές προτάθηκε λόγω της καθιέρωσης ύπαρξης και χρήσης jet ski προτείνουμε τα εξής:

  · Ή όπου υπάρχει jet ski να προβλέπεται και Χειριστής αυτού, διότι σε αντίθετη περίπτωση , ήτοι της διάσωσης από ένα Ναυαγοσώστη – Χειριστή, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τραυματισμό – ατύχημα και του Ναυαγοσώστη και του Λουόμενου. Στην περίπτωση μάλιστα αναίσθητου πνιγόμενου η Διάσωση από ένα Ναυαγοσώστη που είναι ταυτόχρονα και Χειριστής καθίσταται αδύνατη.

  · Ή στο άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος στ να προβλέπεται jet ski σε πολυσύχναστες παραλίες που υπάρχουν τουλάχιστον 3 (όχι δύο ) Ναυαγοσώστες διότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ήδη πρόβλεψη ότι ο Συντονιστής- Επόπτης θα χειρίζεται το jet ski.

 • Φτάνοντας αυτή η ολιγοήμερη διαβούλευση στο τέλος της, το ΣΩΜΑΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ απευθύνει έκκληση προς τη νέα ηγεσία του ΥΝΠΠ :
  Μην συνεχίσετε τις αποτυχημένες πολιτικές των προκατόχων σας. Αυτό το ΠΔ που προτείνουν τα όργανα σας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν επικεντρώνεται στο κοινωνικό συμφέρον και την ασφάλεια στις καθορισμένες από την Πολιτεία ακτές κολύμβησης, αλλά επικεντρώνεται στην ανάδειξη και καθιέρωση των εργολάβων – σχολών ναυαγοσωστικής σε αναγκαία και εκβιαστική επιλογή των παράκτιων ΟΤΑ.
  Εμείς ως επαγγελματίες ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δική μας ζωή, και τη ζωή συνανθρώπων μας εκβιαζόμενοι από οποιονδήποτε, σε εκτέλεση έργου εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 1504 ακτών κολύμβησης. Τα στοιχεία και τα όρια αυτών των ακτών έχουν καθοριστεί ακριβώς από την Πολιτεία, και επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε στον ισότοπο http://www.bathingwaterprofels.gr του ΥΠΕΚΑ. Εντός των καθορισμένων ορίων των ακτών κολύμβησης, σας βεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες, έχει τις σωματικές ικανότητες και γνώσεις, για να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Για αυτή τη δουλειά ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος έως 2,5 μ. είναι υπεραρκετό, και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
  Η οποιαδήποτε διάσωση και αρωγή στην ανοικτή θάλασσα, εκτός των καθορισμένων ορίων των επιτηρούμενων ακτών κολύμβησης, είναι ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με τα δικά τους μέσα. Αποτελεί κοινωνική πρόκληση, και κανείς δεν πείθεται ότι ο οποιοσδήποτε άσχετος και ανίκανος εργολάβος με οποιαδήποτε 5μετρα φουσκωτά και τζετ σκι πρέπει να ακριβοπληρώνεται από την κοινωνία μέσω εκβιαζόμενων με πρόστιμα ΟΤΑ, για αποκλειστικές ειδικές και επικίνδυνες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ο Ελληνικός Λαός από καταβολής Κράτους πληρώνει και συντηρεί. Αλήθεια ποιο «πλήρωμα» ενός «5μετρου διασωστικού σκάφους ιδιώτη εργολάβου» και με ποια «εκπαίδευση», έχει τις ικανότητες των ανδρών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος;

  Κύριοι εισηγητές του ΠΔ, πρέπει να κατανοήστε ότι η ασφάλεια στις ακτές κολύμβησης έχει πρωταγωνιστές τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες και μόνον αυτούς, και αυτό με προτεραιότητα εντός των ορίων των ακτών κολύμβησης.
  Ως Επαγγελματικό Σωματείο προειδοποιούμε για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο και σας καλούμε:
  1ον : Να λάβετε υπόψη τα σχόλια μας της 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29, προκειμένου να εναρμονιστείτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρουμε.
  2ον : Να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα για τις ακτές τους, επαγγελματίες ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό και για κάθε μία ακτή ξεχωριστά, και όχι με διαγωνισμούς για ανάθεση του συνόλου των ακτών σε εργολάβους.
  3ον : Να ορίσετε και να εξασφαλίσετε καθαρό ποσό 13.000 €, ως ελάχιστη ετήσια αποζημίωση του επαγγελματία ναυαγοσώστη – επιτηρητή ακτής ο οποίος με το δικό του προσωπικό εξοπλισμό θα εκτελεί μόνος του το έργο του.
  Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, αυτή τη χρονιά το κόστος για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στη ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι περίπου 28.000 €. Από αυτά, τα 4.000 € θα καταλήγουν στο ναυαγοσώστη, και τα υπόλοιπα στους «εργολάβους».

  Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:

  Αναθέσετε απευθείας σε εμάς, τους κατά κύριο επάγγελμα ναυαγοσώστες την ασφάλεια των ακτών κολύμβησης. Ως επαγγελματίες έχουμε ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έναντι οποιουδήποτε «εργολάβου».
  Με τα 20.000.000 € που εκτιμήσατε ότι είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η πολιτεία εφέτος, οι παράκτιοι ΟΤΑ θα μπορέσουν να προσλάβουν 1.500 δίκαια αμειβόμενους ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό, και για όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής για τη χώρα μας κολυμβητικής περιόδου των 5 μηνών (1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου).
  Θα επιτρέψετε έτσι σε 1.500 νέους ανθρώπους να ζήσουν αξιοπρεπώς, και θα μπορέσει ο καθένας τους να κάνει όνειρα για τη ζωή του συμμετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη τοπική του κοινωνία.
  Αναλογιστείτε το κοινωνικό όφελος με την δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας σε μια Πατρίδα που τόσο δοκιμάζεται.
  Αναλογιστείτε το όφελος στον τουρισμό μας κατά το μήνα Οκτώβριο με επιτηρούμενες και ασφαλείς ακτές.

  Εκτός και αν με το ίδιο κόστος των 20.000.000€ θεωρούνται από κάποιους προτιμότεροι η ίσως και αποτελεσματικότεροι 711 «εποχικοί δούλοι» κάποιων «εργολάβων» για 4 μήνες.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ κάθε επαγγελματία ναυαγοσώστη σε αποχή εργασίας, χωρίς να ευτελίζεται δεχόμενος όρους δουλικότητας από κανένα «εργολάβο» μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αγωνιστούμε για το δίκαιο και για τη Πατρίδα μας.

  ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στην πολιτική σωφροσύνη και κοινωνική ευαισθησία της νέας ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, την οποία σεβόμαστε και εκτιμούμε.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:29 | Ευάγγελος Τσαμπάζης

  Παράγραφος 1 «..5) και από ιατρό…». Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Αν ο γιατρός είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής μπορεί να διδάξει. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι γιατρός
  Παράγραφος 1 «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..». Όσων αφορά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης.
  Παράγραφος 5 «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ». Είναι πλέον απαραίτητο να αποσυνδεθεί η άδεια χειριστή ταχυπλόου από την άδεια ναυαγοσώστη. Αρχικά η ναυαγοσωστική δεν έχει καμία σχέση με το ταχύπλοο για τον απλούστατο λόγο ότι ένας ναυαγοσώστης ΜΟΝΟΣ του, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για διάσωση οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος. Πρώτον γιατί οι διασώσεις μέσα στην περιοχή κολύμβησης που οριοθετούν οι σημαδούρες δεν ξεπερνά τα 100 μέτρα και δεύτερον γιατί οι ελιγμοί ανάμεσα στον κόσμο στην περιοχή κολύμβησης είναι χρονοβόροι και επικίνδυνοι για τους άλλους λουόμενους. Επίσης η χρήση του μικρού μηχανοκίνητου σκάφους 3,30 με 6ΗΡ ΔΕΝ χρειάζεται άδεια χειριστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ούτος ή άλλως η εκπαίδευση χρήσης των μικρών σκαφών με λαγουδέρα γίνεται αποκλειστικά από τις σχολές ναυαγοσωστικής καθώς οι εξετάσεις ταχυπλόου γίνονται μόνο με τιμόνι. ‘Όσων αφορά τη χρήση του θαλάσσιου μοτοποδηλάτου είναι αδύνατον να γίνει από τον ναυαγοσώστη που βρίσκεται στον πύργο. Όπως και στο μικρό σκάφος ακόμη περισσότερο στο θαλάσσιο μοτοποδήλατο οι ελιγμοί μέσα στη περιοχή κολύμβησης είναι αδύνατοι και επικίνδυνοι. Επίσης είναι ΑΔΥΝΑΤΟ για ΕΝΑΝ χειριστή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου να κάνει διάσωση σε αναίσθητο θύμα. Για το λόγο αυτό το θαλάσσιο μοτοποδήλατο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλον ναυαγοσώστη μαζί με τον ναυαγοσώστη παραλίας. Ο ναυαγοσώστης χειριστής του θαλάσσιου μοτοποδηλάτου θα πρέπει να έχει προφανώς άδεια χειριστή και θα μπορεί να είναι ο συντονιστής.
  Επίσης η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να πάρει άδεια ναυαγοσώστη από τη λιμενική αρχή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή με αποτέλεσμα την έλλειψη ναυαγοσωστών. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 23 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμάει να το αποφύγει.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την κατάργηση της άδειας χειριστή ταχυπλόου από τη διαδικασία έκδοσης της άδειας ναυαγοσώστη. Εφόσον ο ναυαγοσώστης χειρίζεται οπουδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος που χρειάζεται άδεια χειριστή ταχυπλόου, τότε θα την προσκομίζει στη λιμενική αρχή που τον εποπτεύει, όπως γίνεται σήμερα με το χειριστή του μικρού ταχύπλοού σκάφους.
  Όσων αφορά την εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:07 | Γεώργιος Στάϊκος

  3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, «…5) και από ιατρό…»:
  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι και ιατρός

  Παράγραφος 1, «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..»:
  Όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης. Επίσης, η διδασκαλία της γλώσσας θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της όλης εκπαίδευσης, χωρίς λόγο.

  Παράγραφος 4, «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ»:
  Η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να συμμετέχει στη σχολή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή για την απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και κατ’ επέκταση απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για την παραλία. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 31 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμά να το αποφύγει. Αντιθέτως, όταν έχει πετύχει στις εξετάσεις και έχει προοπτικές πλέον για να εργαστεί, ξεκινάει τη διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου, γνωρίζοντας ότι θα αποσβέσει το κόστος. Για τους λόγους αυτούς και για να μην βρεθούμε σε μια τεράστια έλλειψη ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες με συνέπεια την αύξηση των πνιγμών και κατ΄ επέκτασιν τη δυσφήμηση του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνουμε την απόσυρση της άδειας χειριστή ταχυπλόου ως προαπαιτούμενο για τη σχολή και για την άδεια ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:42 | Λεπτοκαρυδου κωνσταντινα

  Tα μαθήματα πρώτων βοηθειών να διδάσκονται από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών απο αναγνωρισμένο οργανισμό.Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ιατρός.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:49 | ACTION CLUB HELLAS

  3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, «…5) και από ιατρό…»:
  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι και ιατρός

  Παράγραφος 1, «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..»:
  Όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης. Επίσης, η διδασκαλία της γλώσσας θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της όλης εκπαίδευσης, χωρίς λόγο.

  Παράγραφος 4, «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ»:
  Η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να συμμετέχει στη σχολή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή για την απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και κατ’ επέκταση απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για την παραλία. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 31 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμά να το αποφύγει. Αντιθέτως, όταν έχει πετύχει στις εξετάσεις και έχει προοπτικές πλέον για να εργαστεί, ξεκινάει τη διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου, γνωρίζοντας ότι θα αποσβέσει το κόστος. Για τους λόγους αυτούς και για να μην βρεθούμε σε μια τεράστια έλλειψη ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες με συνέπεια την αύξηση των πνιγμών και κατ΄ επέκτασιν τη δυσφήμηση του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνουμε την απόσυρση της άδειας χειριστή ταχυπλόου ως προαπαιτούμενο για τη σχολή και για την άδεια ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:14 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑ

  3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, «…5) και από ιατρό…»:
  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι και ιατρόςΠαράγραφος 1, «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..»:
  Όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης. Επίσης, η διδασκαλία της γλώσσας θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της όλης εκπαίδευσης, χωρίς λόγο.Παράγραφος 4, «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ»:
  Η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να συμμετέχει στη σχολή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή για την απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και κατ’ επέκταση απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για την παραλία. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 31 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμά να το αποφύγει. Αντιθέτως, όταν έχει πετύχει στις εξετάσεις και έχει προοπτικές πλέον για να εργαστεί, ξεκινάει τη διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου, γνωρίζοντας ότι θα αποσβέσει το κόστος. Για τους λόγους αυτούς και για να μην βρεθούμε σε μια τεράστια έλλειψη ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες με συνέπεια την αύξηση των πνιγμών και κατ΄ επέκτασιν τη δυσφήμηση του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνουμε την απόσυρση της άδειας χειριστή ταχυπλόου ως προαπαιτούμενο για τη σχολή και για την άδεια ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:41 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  7. Άρθρο 5, Παράγραφος 12, υποπερίπτωση Γ: «Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας…»
  Θεωρούμε ότι οι νέοι από 18-45 ετών δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά τις αθλητικές δοκιμασίες. Επί 20 χρόνια και σύμφωνα με τα προηγούμενα ΠΔ που δεν απαιτούσαν κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε ναυαγοσώστης που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο να παρατήσει κάποιος το επάγγελμα, κυρίως εκείνος που εργάζεται σε άλλον τομέα.

  8. Άρθρο 7, Παράγραφος 1, υποπαράγραφος Γ, υποπερίπτωση 6: «Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών…»
  Να αντικατασταθεί η λέξη βρεφών με τη λέξη παιδιών, καθώς υπάρχουν απινιδωτές για παιδιά από 1 έτους έως και 8 ετών και όχι βρεφών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:46 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, «…5) και από ιατρό…»:
  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι και ιατρός

  Παράγραφος 1, «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..»:
  Όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης. Επίσης, η διδασκαλία της γλώσσας θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της όλης εκπαίδευσης, χωρίς λόγο.

  Παράγραφος 4, «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ»:
  Η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να συμμετέχει στη σχολή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή για την απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και κατ’ επέκταση απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για την παραλία. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 31 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμά να το αποφύγει. Αντιθέτως, όταν έχει πετύχει στις εξετάσεις και έχει προοπτικές πλέον για να εργαστεί, ξεκινάει τη διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου, γνωρίζοντας ότι θα αποσβέσει το κόστος. Για τους λόγους αυτούς και για να μην βρεθούμε σε μια τεράστια έλλειψη ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες με συνέπεια την αύξηση των πνιγμών και κατ΄ επέκτασιν τη δυσφήμηση του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνουμε την απόσυρση της άδειας χειριστή ταχυπλόου ως προαπαιτούμενο για τη σχολή και για την άδεια ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 17:36 | Νίκος Αν.

  3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, «…5) και από ιατρό…»:
  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Διεθνή Οργανισμό Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και όχι από ιατρούς. Ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται να είναι και ιατρός

  Παράγραφος 1, «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας..»:
  Όσον αφορά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μάθημα αγγλικών στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μας ορολογία στην αγγλική γλώσσα που σχετίζεται με το αντικείμενο μας άρα καλύπτουμε τις ανάγκες των αγγλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης. Επίσης, η διδασκαλία της γλώσσας θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της όλης εκπαίδευσης, χωρίς λόγο.

  Παράγραφος 4, «…και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ»:
  Η υποχρέωση ενός υποψηφίου ναυαγοσώστη να έχει άδεια χειριστή ταχυπλόου για να συμμετέχει στη σχολή, περιορίζει στο ελάχιστο την συμμετοχή για την απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και κατ’ επέκταση απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για την παραλία. Από το 2000 με την έκδοση του ΠΔ 31 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις της λιμενικής αρχής για την απόκτηση της άδειας ναυαγοσώστη παρουσιάστηκε από τη στιγμή που αποσυνδέθηκαν οι εξετάσεις από την υποχρεωτική άδεια χειριστή ως δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε αυτές. Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές που σημαίνει ότι αν κάποιος πρέπει να πληρώσει για την άδεια χειριστή πριν πετύχει στις εξετάσεις, μπαίνει σε ένα αβέβαιο κόστος και προτιμά να το αποφύγει. Αντιθέτως, όταν έχει πετύχει στις εξετάσεις και έχει προοπτικές πλέον για να εργαστεί, ξεκινάει τη διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου, γνωρίζοντας ότι θα αποσβέσει το κόστος. Για τους λόγους αυτούς και για να μην βρεθούμε σε μια τεράστια έλλειψη ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες με συνέπεια την αύξηση των πνιγμών και κατ΄ επέκτασιν τη δυσφήμηση του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνουμε την απόσυρση της άδειας χειριστή ταχυπλόου ως προαπαιτούμενο για τη σχολή και για την άδεια ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στην εκπαίδευση του χειριστή στη χρήση του ατομικού μοτοποδηλάτου στη διάσωση κινδυνεύοντος, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ως άλλο πιστοποιητικό χωρίς να συνδέεται με την άδεια ναυαγοσώστη.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 13:02 | κουβαρης κωνσταντινος

  Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών να γίνονται από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών από αναγνωρισμένο οργανισμό Ή απο ιατρό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης ιατρού στην σχολή εφόσον αυτά που διδάσκονται οι μαθητές είναι πρώτες βοήθειες και όχι ιατρικές πράξεις.
  Τα σώματα ασφαλείας όταν εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες από σχολές πρώτων βοηθειών τα μαθήματα τους τα διδάσκει γιατρός ή εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών?

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 12:44 | Lifeguard volos

  Να μπορούν να διδάξουν πρώτες βοήθειες πιστοποιημένοι από παγκόσμιο οργανισμό εκπαιδευτές οι οποίοι ενημερώνονται άμεσα για αλλαγές πρωτοκολων πάνω στις πρώτες βοήθειες.
  Να μειωθούν οι ώρες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους γιατί ουσιαστικά δεν είναι τόσο χρόνοβορα η εκμάθηση αλλά η διατήρηση των γνώσεων κ των ικανοτήτων η οποία πρέπει να διασφαλιστεί με επανέλεγχο από τις σχολές ή επανεξέταση από το Λ.Σ.Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες γιατί όλο κ μειώνονται λόγω κόστους που θα μετακυλιθει στους ναυαγοσώστες από την αύξηση των ωρών διδασκαλίας συν τά πιστοποιητικα 4 καθε χρόνο συν το ταχύπλοο κ.τ.λ. όλα αυτά είναι αποτρεπτικα για πολλούς.
  Να καταργηθούν τα σκάφη 5μ μηχανοκίνητο 3,30μ και τζέτ σκι από τις σχολές ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις παραλίες.
  Υποχρεώνουν τις σχολές να έχουν πανάκριβο εξοπλισμό Χωρίς να έχουν πρακτική εφαρμογή αφού οι εκπαιδευόμενοι μόνο να δουν τα σκάφη θα μπορούσαν αφού δεν προβλέπεται κάτι άλλο από τα αντικείμενα διδασκαλίας τους κ γιατί άλλωστε να μην μπορούν να τα δουν επί τω έργω στις παραλίες.Οι σχολές που ασχολούνται με Ναυαγοσωστικά έργα την καλοκαιρινή περίοδο δεν κάνουν παράλληλα μαθήματα (ή να μην μπορούν.αυτο ελέγχεται εύκολα από το μαθητολογιο)οπότε δεν βλέπω το λόγο να μην μπορούν τα σκάφη να χρησιμοποιηθούν στις παραλίες

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 11:25 | ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΝΙΟΒΗ

  παρ 1.« Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται… και από ιατρό (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5)»
  Προτείνεται ,στην παραπάνω παράγραφο, να προστεθεί :« Η θεωρητική διδασκαλία μπορεί να γίνεται… και από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο φορέα Πρώτων Βοηθειών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 10:55 | Jim

  Σε σωστή κατεύθυνση…εξασφαλίζεται η άρτια οργάνωση των Σχολών με όσα προβλέπονται.

 • Η υποχρέωση που προτείνεται, λειτουργεί ανασταλτικά προς τους επίδοξους ναυαγοσώστες καθώς τους ζητείται να επενδύσουν χρηματικά ένα όχι αμελητέο ποσό χωρίς να γνωρίζουν αν θα είναι σε θέση να επιτύχουν στις μέχρι τώρα αδιάβλητες εξετάσεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης, πράγμα που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επάνδρωση των λουτρικών εγκαταστάσεων με σωστά καταρτισμένους ναυαγοσώστες.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:28 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ LIFE SAVING ACADEMY

  1)Γιατί τα μαθήματα πρώτων βοηθειών να διδάσκονται από ιατρό με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και όχι από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών ή ιατρό?
  Γιατί ένας εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών πιστοποιημένος από παγκόσμιο οργανισμό που δεν είναι ιατρός είναι ακατάλληλος να διδάξει πρώτες βοήθειες σε ναυαγοσώστες ενώ μπορεί να εκπαιδεύει τα σώματα ασφαλείας και όλους τους πολίτες?
  Παρακαλούμε να διορθωθεί με το » διδάσκει εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών ή ιατρός.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:58 | Σπυρίδων Σαλαμαστράκης

  Συμπλήρωση στην παράγραφο 1: «Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) να μπορεί να γίνεται και από Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστικής πιστοποιημένο από την ILS ή την ILSE (δεδομένου πως η ILS είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, αναγνωρισμένη παγκοσμίως, η δε ILSE είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής της Ευρώπης)».

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 18:44 | Αντώνης Χαλκέας

  Σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη λειτουργία της Σχολής Ναυαγοσωστικής που αναφέρεται στο αρ. 4 του προσχεδίου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2000, στα πρακτικά μαθήματα δινόταν η δυνατότητα η εκπαίδευση να γίνεται και από εκπαιδευτή αυτοδυτών. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν στα προγράμματα των αναγνωρισμένων οργανισμών κατάδυσης, εκπαιδευτικά προγράμματα διάσωσης θύματος τόσο στην επιφάνεια όσο και υποβρυχίως, βασισμένα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης. Με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτές αυτοί έχουν και την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, θεωρούμε ότι έχουν μια πλήρης κατάρτιση και εμπειρία ώστε να συμμετέχουν στα πρακτικά μαθήματα των Σχολών Ναυαγοσωστικής.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη οι εκπαιδευτές που επί 19 έτη κάνανε τα πρακτικά μαθήματα στις σχολές ναυαγοσωστικής έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση, και παράλληλα ως αδειοδοτημένοι ναυαγοσώστες διαθέτοντας δεκάδες διασώσεις στο ενεργητικό τους, να μπορούν να συνεχίσουν να μεταδίδουν τις γνώσεις τους.
  Σε όλα τα συστήματα ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης παγκοσμίως υπάρχουν προγράμματα εκπαιδευτών ναυαγοσωστικής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ναυαγοσώστες που θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι της εκπαίδευσης να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να μεταδώσουν την πολύτιμη εμπειρία τους.
  Για το γνωστικό αντικείμενο των ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου, προτείνουμε η εκπαίδευση να γίνεται από γιατρό ή πιστοποιημένο εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών από Αναγνωρισμένο Διεθνή φορέα, το οποίο αποτελεί παγκοσμίως μία αποδεκτή και συνήθης πρακτική.
  Στην παρ.4 του αρ. 4 αναφέρεται ότι στις Σχολές Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σε ισχύ.
  Πιστεύουμε ότι για την προώθηση της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και των τεχνικών ασφάλειας στο νερό σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, ο ηλικιακός περιορισμός και η κατοχή άδεια χειριστή ταχύπλοου δρα αποτρεπτικά. Το ηλικιακό όριο των 18 ετών και η κατοχή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους προτείνεται να αποτελούν προσόντα των υποψηφίων για την αδειοδότηση τους στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:15 | Δήμητρα

  Συμφωνώ με την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Για τους λόγους που αναφέρει θέλω να εφαρμοστεί το νέο ΠΔ.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 14:30 | Ευανθία

  Μπράβο στη Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας. Τα επιχειρήματά σας είναι πολύ σοβαρά και εμπεριστατωμένα. Όσον αφορά την αναγκαστική απόκτηση του διπλώματος ταχύπλοου σκάφους πριν την αποφοίτηση από μία σχολή ναυαγοσωστικης εκπαίδευσης, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ τα πράγματα τον τελευταίο καιρό, λόγω του ότι σκοπεύω να γίνω και εγώ ναυαγοσώστρια θα με απέτρεπε άμεσα λόγω κόστους να πάρω την απόφαση να γραφτώ σε μία σχολή.
  Και απ την άλλη, έστω ότι αποκτώ δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους και αποφοιτώ από μία σχολή ναυαγοσωστικης εκπαίδευσης, ΑΝ δεν καταφέρω να επιτύχω στις εξετάσεις που ακολουθούν για την απόκτηση της άδειας, για ποιο λόγο να μου μείνει ένα δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους που θα μου είναι πραγματικά άχρηστο?

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 23:14 | Βασίλης

  Συμφωνώ με την Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας. Δεν σας γνωριζω αλλά έχετε απόλυτο δικιο και προτείνω και αλλες σχολές ναυαγοσωστικής ονομαστικά να πάρουν θέση ακομα και εκτος της ένωσης και να ψηφιστεί οτι θελει η πλειοψηφία!

 • Παρ. 5
  Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε ισχύ, αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών.

  –Κάνει ακόμα πιο δεσμευτική και απαγορευτική την εγγραφή και παρακολούθηση των μαθημάτων στις σχολές, μειώνει σαφώς τα άτομα που θα παρακολουθήσουν τελικά τα μαθήματα των σχολών, συνέπεια αυτού, λιγότεροι ναυαγοσώστες για εργασία την καλοκαιρινή περίοδο.

  –Το να εφοδιαστεί ο υποψήφιος ναυαγοσώστης με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους μετά από την επιτυχή του εξέταση, για την Άδεια Ναυαγοσώστη, έτσι όπως είναι και τώρα δηλαδή, είναι σαφώς πιο λειτουργικό και ενθαρρυντικό για κάποιον, να δει και να ασχοληθεί με την ναυαγοσωστική πολύ πιο σοβαρά.

  –Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα πρέπει να μην απαιτείται καν, για την έκδοση της Άδειας ναυαγοσώστη, για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο σκάφος που ορίζεται από την νομοθεσία να έχει ο ναυαγοσώστης στην παραλία του και με την ιπποδύναμη που ορίζεται, δεν απαιτεί από τον χειριστή του να έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

  –Το συγκεκριμένο μέτρο, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο άλλα συμφέροντα και σε καμία περίπτωση δεν προάγει την ναυαγοσωστική και την ασφάλεια στις παραλίες.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:31 | ANTA

  Απόλυτα ορθός ο τρόπος λειτουργίας των ναυαγοσωστικών σχολών όπως προβλέπεται στο νέο ΠΔ. Επιτέλους οι παράνομες σχολές που δεν πληρούν ούτε τα βασικά και παίζουν με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής θα σταματήσουν την λειτουργία τους. Η άμεση εφαρμογή του νέου ΠΔ είναι απαραίτητη.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:19 | βασίλης

  Παρ-1: Θεωρητική εκπαίδευση…… η από Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστικής πιστοποιημένο από την ILS η από τον ίδιο τον Διευθυντή. Επίσης «πρακτική εκπαίδευση»….. η από Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστικής πιστοποιημένο από την ILS.
  Παρ-2: Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα…….. πρακτική διδασκαλία σαράντα (40) ώρες, ελάχιστη διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος 105 ώρες.
  Παρ-3 περ. β: Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το Βιβλίο φυλλομετράτε και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής, τον υπεύθυνο/εκπρόσωπο της Σχολής και τον Ιατρό της Σχολής.
  Παρ-4: Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
  Παρ-5: Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών χωρίς ημερομηνία λήξης. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης καθώς και τα αντικείμενα τα οποία έχει εκπαιδευτεί (Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΑ, Χρήση AED CPR/AED, Ναυαγοσωστική Εκπαίδευση). Με το τέλος της εκπαίδευσής τους οι υποψήφιοι πρέπει να εφοδιαστούν με άδεια χείριστού ταχυπλόου, για να μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας.
  Παρ-6: Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών…. Γίνονται επίσης αποδεκτά, αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες η αλλοδαπούς σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί η αναγνωριστεί επίσημα από κρατική αρχή της χώρας αυτής ή από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία ILS/ILSE.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 07:58 | Λουκάς

  Πολύ σωστός ο τρόπος λειτουργίας των ναυαγοσωστικών σχολών . Επιτέλους ένας σωστός νόμος που βάζει τα πράγματα στη θέση τους , είχαμε κουραστεί απο τις σχολές βιτρίνα και τα διπλώματα των 2 ημερών εκπαίδευσης με σεμινάρια ανα την Ελλάδα . Άντε να μείνουν μόνο οι σοβαροί .

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 14:54 | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Σε πολύ σωστή κατεύθυνση! Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν την λειτουργεία παράνομων σχολών που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις! Η εκπαίδευση καθώς και η ναυαγοσωστική κάλυψη πρέπει να γίνεται σε αυστηρά πλαίσια καθώς έχει να κάνει με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Οι παράνομες σχολές που δεν έχουν τα στοιχειώδη πρέπει να συμμορφωθούν επιτέλους!