Άρθρο 02 – Παράρτημα Γ: Υπόδειγμα Σύμβασης

Άρθρο 1
Παραχώρηση ποικιλιών

1. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παραχωρεί στην αντισυμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση ………….. το δικαίωμα σποροπαραγωγής (αναπαραγωγής και εμπορίας) της ποικιλίας …[ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ και ΠΟΙΚΙΛΙΑ]… η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και ανήκει κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην κυριότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με ποσοστό παραχώρησης …….%.

2. Η παραχώρηση γίνεται τόσο για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, όσο και για εξαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παραχώρηση της ποικιλίας ισχύει:
Α) Για όλες τις πόλεις της Ελλάδας
Β) Για τις παρακάτω χώρες του εξωτερικού:
(αα) ……..
(ββ) ……..

Η αντισυμβαλλόμενη θα πρέπει να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στοιχεία (πώληση ποσοτήτων και συμφωνητικά με συνεργάτες εξωτερικού) σε περίπτωση εξαγωγής ποσοτήτων από την ανωτέρω ποικιλία.

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει την ποικιλία και σε άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού (καταγγελία σύμβασης), όταν μετά την παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της παρούσης διαπιστώσει, ότι δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα της αντισυμβαλλομένης για τη συγκεκριμένη ποικιλία, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες ποσότητες προς διάθεση στην αγορά ήτοι:
1. έτος 2017: ……………. κιλά Α΄ αναπαραγωγής (R1 )
2. έτος 2018: ……………. κιλά Α΄ και Β’ αναπαραγωγής (R1 και R2)
3. έτος 2019: ……………. κιλά Α΄ και Β’ αναπαραγωγής (R1 και R2)
4. έτος 2020: ……………. κιλά Α΄ και Β’ αναπαραγωγής (R1 και R2)
5. έτος 2021: ……………. κιλά Α΄ και Β’ αναπαραγωγής (R1 και R2)
Σε περίπτωση απόκλισης κατά 50% η σύμβαση παραχώρησης θα επανεξετάζεται από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η παραχώρηση αυτή γίνεται ύστερα από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την αντισυμβαλλόμενη.

Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια της παραχώρησης

Η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ποικιλίας της παρ. 1 του άρθρου 1 αρχίζει από την …[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]…, η δε χρονική της διάρκεια ορίζεται πενταετής. Παράταση της σύμβασης αυτής για μία ακόμη πενταετία μπορεί να γίνει εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές και εφόσον υλοποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης, ύστερα από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσης.

Άρθρο 3
Καθορισμός αξίας υλικού εκκίνησης και δικαιώματα εκμετάλλευσης ποικιλιών – Χρόνος καταβολής

1. Η αξία του υλικού εκκίνησης (βασικός σπόρος) καθορίζεται κάθε χρόνο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Το ύψος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζεται επί της εκάστοτε τιμής διάθεσης του σπόρου από την αντισυμβαλλόμενη και υπολογίζεται στις συνολικά πιστοποιηθείσες ποσότητες από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), πιστοποιημένου σπόρου Α’ και Β΄ εμπορικής αναπαραγωγής (R1 και R2) και για την/τις παραχωρούμενη/ες ποικιλία/ες ανέρχεται σε ποσοστό ……%.

3. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις τιμές διάθεσης των σπόρων σποράς στους πελάτες της για την/τις ανωτέρω ποικιλία/ες, με την επισύναψη των σχετικών τιμολογίων πώλησης. Σε περίπτωση δε εξαγωγής, η αντισυμβαλλόμενη θα καταβάλει το 60% των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η δε ποσότητα θα αποδεικνύεται από τα τιμολόγια εξαγωγής τα οποία θα επισυνάπτονται κατά τη γνωστοποίηση των τιμών πώλησης.

4. Η καταβολή του τιμήματος από την αντισυμβαλλόμενη στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το υλικό εκκίνησης θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παράδοση του υλικού, για τα δε δικαιώματα εκμετάλλευσης έως την …[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ]… του κάθε έτους. Ως προς τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, σε εξαιρετική περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη αποδείξει με έγγραφα ότι από τον πιστοποιηθέντα κάθε φορά σπόρο διέθεσε μικρότερη ποσότητα του πιστοποιηθέντος και το ύψος των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μη διατεθείσα ποσότητα υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ, η καταβολή των δικαιωμάτων αυτών μεταφέρεται για τον επόμενο χρόνο.

Η αξία του υλικού εκκίνησης και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) αποτελούν έσοδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 4
Όροι παραχώρησης

Η παραχώρηση γίνεται με τους παρακάτω όρους:
1. Η αντισυμβαλλόμενη δεσμεύεται από την από ………… έγγραφη δήλωσή της ως προς τις προβλεπόμενες ελάχιστες ποσότητες ανά έτος τις οποίες μπορεί να διαθέσει στην αγορά για την/τις παραχωρούμενη/ες ποικιλία/ες, όπως αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 1 της παρούσης. Η έγγραφη δήλωση αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται μετά από αίτηση της αντισυμβαλλομένης που θα υποβάλλεται κάθε φορά (μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους), να παραδίδει σε αυτήν τις ποσότητες κατηγορίας βασικού σπόρου που έχουν ζητηθεί σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα σποροπαραγωγής και αντίστοιχα η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να παραλαμβάνει όλη την ποσότητα κατηγορίας βασικού σπόρου που έχει ζητήσει από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράγει (πολλαπλασιάζει) σπόρους σταδίων Α’ και Β’ εμπορικής Αναπαραγωγής (R1 και R2) και με έγγραφη δήλωσή της, συνοδευόμενη από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο αναφέρει τις ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου από την αντισυμβαλλόμενη, να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις πιστοποιημένες ποσότητες σπόρων των σταδίων αυτών ανά καλλιεργητικό έτος για την/τις ποικιλία/ες της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης.

4. Συμφωνείται επίσης, ότι η αντισυμβαλλόμενη μπορεί να αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη σποροπαραγωγή για λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (facon) βασικού σπόρου από την/τις παραχωρούμενη/ες σε αυτή ποικιλία/ες που διανέμει στην αγορά, αφού προηγηθεί επί τούτου υπογραφή σχετικής σύμβασης.

5. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ν. 1564/85 και ειδικότερα τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν ο Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση, οι ειδικοί κανονισμοί για τα κτηνοτροφικά φυτά και τα σιτηρά, καθώς και ο Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολ/κού Υλικού Φυτικών Ειδών (Μέρος Β’) με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

6. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δια του αρμοδίου Ινστιτούτου του, υποχρεούται να παρέχει στην αντισυμβαλλόμενη κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την παραχωρούμενη ποικιλία και να καθορίζει σε συνεργασία με την αντισυμβαλλόμενη τα σπορόκεντρα.

7. Μετά το πέρας της περιόδου σποράς, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να κοινοποιεί προς το αρμόδιο Ινστιτούτο αντίγραφα όλων των φύλλων δηλώσεων σποροκαλλιέργειας και να το ενημερώνει εγγράφως για τυχόν αποθέματα σπόρων που παραμένουν σε αυτήν. Μετά το πέρας της συγκομιδής, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να κοινοποιεί στο αρμόδιο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όλα τα δελτία καλλιεργητικού ελέγχου και λεπτομερώς τις αποδόσεις ανά αγρό παραγωγής.

8. Όλη η παραγόμενη ποσότητα σπόρων Α’ και Β’ Αναπαραγωγής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί ελέγχου και πιστοποίησης, θα πρέπει να πιστοποιείται. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε όλες οι παραγόμενες ποσότητες σπόρων να αποδίδονται από τους παραγωγούς και να πιστοποιούνται.

9. Η όλη εργασία πολλαπλασιασμού γίνεται από την αντισυμβαλλόμενη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (που μπορεί να ελέγχει όλα τα στάδια της σποροπαραγωγής μέχρι και την τυποποίηση του σπόρου) ώστε να τηρείται απαραίτητα η αμιγότητα των διαφόρων κατηγοριών.

10. Η αντισυμβαλλόμενη έχει την υποχρέωση να τηρεί αποθέματα σπόρου της ποικιλίας που πολλαπλασιάζει. Το ύψος των αποθεμάτων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5% του συνολικού προγράμματος. Τα αποθέματα αυτά ελέγχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ανανεώνονται κάθε χρόνο. Ο προγραμματισμός παραγωγής και ανανέωσης των αποθεμάτων αποτελεί ρητή υποχρέωση της αντισυμβαλλομένης. Εξάλλου, η τελευταία, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει άριστες συνθήκες αποθήκευσης του σπόρου για να αποφεύγεται η υποβάθμισή του.

11. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο τη διάδοση της ποικιλίας που της έχει παραχωρηθεί για εκμετάλλευση, βελτιώνοντας συνεχώς όλους τους τομείς που αυξάνουν την εμπορικότητά της, όπως η τυποποίηση και η διαφήμιση του προϊόντος. Μετά από τον δεύτερο χρόνο ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική πορεία ποσοστού κάλυψης της ελληνικής αγοράς με την παραχωρούμενη ποικιλία της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφού λάβει υπόψη του τις ποσότητες, που έχει δηλώσει η αντισυμβαλλόμενη ότι θα πιστοποιήσει στην πενταετία, καθώς επίσης αφού εξετάσει και δεν αποδεχθεί τους λόγους, που έγγραφα θα προβάλλει η αντισυμβαλλομένη για να αιτιολογήσει την υστέρηση, έχει τη διακριτική ευχέρεια να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να προχωρήσει σε ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης δικαιωμάτων σποροπαραγωγής, με διαγωνισμό, της συγκεκριμένης ποικιλίας σε τρίτους. Στη δεύτερη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η αναφερόμενη στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου εγγυητική επιστολή.

12. Η αντισυμβαλλόμενη, για την εκτέλεση της εργασίας αναπαραγωγής, μπορεί να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα, κατά προτεραιότητα σε εκείνα που διαθέτουν εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας ή ιδιώτες συμβεβλημένους με αυτήν, την εκτέλεση τμημάτων της εργασίας, υπογράφοντας σχετική σύμβαση ανάθεσης, την οποία θα γνωστοποιεί αμελλητί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να θεωρείται αποδεκτή η εν λόγω ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη απέναντι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παραμένει η αντισυμβαλλόμενη. Για την επιλογή των συνεργατών της και την ποιότητα της εργασίας που θα προσφέρεται σχετικά, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η αντισυμβαλλόμενη. Η παρούσα σύμβαση, καθώς και οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα και υποχρέωση αυτής, μπορεί να εκχωρηθεί από την αντισυμβαλλόμενη σε τρίτο, μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

13. Σε όλες τις συσκευασίες των παραγόμενων σπόρων σποράς της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 ποικιλίας, μετά την πιστοποίησή τους, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να τοποθετεί, την επίσημη «ετικέτα» πιστοποίησης που χορηγείται από τα τοπικά Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) και την «ετικέτα» με την επωνυμία της. Υποχρεούται επίσης, σε εμφανές σημείο της κατά περίπτωση συσκευασίας να αναγράφεται και η επωνυμία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (με μικρότερη γραμματοσειρά) συνοδευόμενη από το σχετικό λογότυπο.

14. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται, πριν την υπογραφή της παρούσης, να καταθέσει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, εγγυητική επιστολή από νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα Τραπεζικό Ίδρυμα, ύψους 800 ευρώ ανά ποικιλία, η ισχύς της οποίας εγγυητικής επιστολής είναι διάρκειας (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται με την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων και εκκαθάριση των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 5
Μονομερής λύση της σύμβασης – Κυρώσεις

1. Η αντισυμβαλλόμενη μπορεί να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την πρόθεσή της να διακοπεί η παρούσα σύμβαση, αιτιολογώντας τους λόγους. Η εν λόγω δήλωση εάν ασκηθεί εντός των πρώτων 12 μηνών της συμβατικής διάρκειας της παρούσης, επιφέρει το επιθυμητό για την αντισυμβαλλόμενη αποτέλεσμα, χωρίς επιπλέον κυρώσεις (ποινική ρήτρα) παρά μόνο με κατάπτωση της οικείας εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 14 του άρθρου 4 της παρούσης, υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται, εκτός από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να αποζημιώσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ποσό αντίστοιχο με τα δικαιώματα που θα εισέπραττε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με βάση την ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που είχε δηλώσει η αντισυμβαλλόμενη ότι θα πιστοποιήσει κατά το έτος που ζητείται η διακοπή της σύμβασης.

2. Η αθέτηση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ των συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως δε η, χωρίς την επίκληση και απόδειξη λόγων ανωτέρας βίας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση να διαθέσει στην αντισυμβαλλόμενη δια του αρμοδίου Ινστιτούτου του τις ζητηθείσες ποσότητες βασικού σπόρου της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης ποικιλίας (παράγραφος 2 άρθρο 4 της σύμβασης), παρέχει το δικαίωμα στην αντισυμβαλλόμενη να ζητήσει μονομερώς τη διακοπή (καταγγελία) της σύμβασης, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων χρονικών ή άλλων που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Αρκεί η γραπτή δήλωση της αντισυμβαλλομένης προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην αντισυμβαλλομένη την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η αντισυμβαλλόμενη δεν διατηρεί άλλη αξίωση έναντι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης (καταγγελίας) της παρούσης σύμβασης: (α) Όταν η αντισυμβαλλόμενη δεν εκπληρώνει προσηκόντως στο σύνολό τους τις συμβατικές της υποχρεώσεις εκτός από εκείνη που περιγράφεται στην παρ.10 του άρθρου 4 της παρούσης (το να τηρεί αποθέματα σπόρου της ποικιλίας που πολλαπλασιάζει). (β) Όταν διαπιστωθεί με έγκυρο τρόπο, ότι η αντισυμβαλλόμενη, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από την παρούσα διαδικασία και επιμέρους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους παράγει και διακινεί απιστοποίητο σπόρο οποιασδήποτε ποικιλίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. (γ) Όταν συντρέξουν οι προβλεπόμενες στο στοιχείο (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 4 της παρούσης προϋποθέσεις (δ) Όταν η αντισυμβαλλόμενη καθυστερεί, χωρίς την επίκληση και απόδειξη λόγων ανωτέρας βίας, να εξοφλήσει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση που κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης δημιουργηθεί πρόβλημα διακοπής του προγράμματος σποροπαραγωγής, λόγω αδυναμίας της αντισυμβαλλομένης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να λύσει μονομερώς τη σύμβαση αναλαμβάνοντας την ευθύνη διάθεσης των σπόρων αυτών.

4. Η κατά τα αμέσως ανωτέρω αθέτηση όρων της σύμβασης από την αντισυμβαλλόμενη, συνεπάγεται, τη μονομερή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διακοπή (καταγγελία) της σύμβασης και την αφαίρεση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της παραχωρηθείσας ποικιλίας από την αντισυμβαλλόμενη για την επόμενη δεκαετία. Εξυπακούεται, η κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 14 του άρθρου 4 της παρούσης, καθώς επίσης και η επιβολή ποινικής ρήτρας, ίσης προς το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από κάθε συγκεκριμένη παράβαση. Ως ποινική ρήτρα ορίζεται ο μέσος όρος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των δύο τελευταίων ετών, από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση καταγγελθεί μετά το δεύτερο έτος. Αν η σύμβαση καταγγελθεί μετά το πρώτο έτος ισχύος της, η ποινική ρήτρα ορίζεται στο ποσό των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν για το πρώτο έτος. Αν η σύμβαση καταγγελθεί πριν τη λήξη του πρώτου έτους ισχύος της, τότε η ποινική ρήτρα υπολογίζεται αντίστοιχα με το πλάνο πιστοποίησης για το οποίο δεσμεύτηκε η αντισυμβαλλόμενη στον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Στην κατά τα ανωτέρω ποινική ρήτρα προστίθενται τα διαφυγόντα κέρδη από την τυχόν μη πιστοποίηση των αναμενόμενων ποσοτήτων σπόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο πιστοποίησης για το οποίο δεσμεύτηκε η αντισυμβαλλόμενη. Στις περιπτώσεις αυτές προσδιορίζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οι τιμές εξαγοράς των αποθεμάτων σπόρων που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση. Η εκτίμηση της εμπορικής αξίας των αποθεμάτων σπόρων προκύπτει από την καταγραφή των αποθεμάτων σπόρων, την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπόρων, την εκτίμηση της βλαστικής ικανότητάς τους, των εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών κλπ, σε συνάρτηση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ως αποθέματα ορίζονται οι ποσότητες βασικού σπόρου αλλά και οι απιστοποίητες ποσότητες όλων των κατηγοριών που έχει στη διάθεσή της η σποροπαραγωγική επιχείρηση, τις οποίες υποχρεούται να μας τις δηλώνει κάθε έτος εγγράφως, και να ελέγχονται με αυτοψία από το ενδιαφερόμενο Ινστιτούτο.

Άρθρο 6
Τροποποίηση Όρων

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις, κάθε τροποποίησή τους θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 7
Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά που δημιουργείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής και αφορά στην εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων της και στην έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων που απορρέουν από αυτή, επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, στην έδρα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Προηγείται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά η διαφορά.

Οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφουν και από τα οποία δύο (2) παίρνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα (1) η Αντισυμβαλλόμενη.