Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μεταφορτώστε εδώ το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • 18 Μαΐου 2021, 11:21 | Σωτηρία Ρέκκα

  Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην δημόσια διαβούλευση του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχόλιό σας θα αξιολογηθούν και εφόσον συνάδουν με τις ανάγκες του Προγράμματος θα ενσωματωθούν σε αυτό.

 • 14 Μαΐου 2021, 14:37 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Για την ορθολογική χρήση των επιφανειακών υδάτων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων προτείνεται να συμπεριληφθεί η εφαρμογή Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης των Υδάτων (Νatural Water Retention Measures-NWRM). Οι λύσεις αυτές αποσκοπούν α) στο να συγκρατούν τα ύδατα (ροής ή απορροής του ποταμού) που υπερβαίνουν την υφιστάμενη ικανότητα συγκράτησης των συστημάτων (εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, αντιπλημμυρική προστασία), β) να ελευθερώνουν τα ύδατα με ελεγχόμενο ρυθμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα υπόγεια ύδατα μέσω διήθησης, γ) να χρησιμοποιούν την ικανότητα συγκράτησης των εδαφών και των υδάτινων οικοσυστημάτων παρέχοντας περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ποιότητα των υδάτων, βιοποικιλότητα, προσαρμογή και αντοχή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (περιβαλλοντική προστασία). Επιπλέον, συμπληρωματικά προτείνεται η υλοποίηση ήπιων πράσινων παρεμβάσεων – Λύσεις που Βασίζονται στη Φύση (Nature Based Solutions-NBS). Τα ΝΒS είναι ήπιες παρεμβάσεις που εμπνέονται και υποστηρίζονται από τη φύση και χρησιμοποιούν ή μιμούνται τις φυσικές διαδικασίες. Τα NBS είναι μια καινοτόμος ολιστική προσέγγιση χρήσης έργων γεωργικής μηχανικής σε επίπεδο λεκανών απορροής, προσανατολισμένα στις κοινωνικές προκλήσεις εφαρμόζοντας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους συμμετοχικές διαδικασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία. Τα ΝΒS, τα οποία υποστηρίζουν την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συνολικά είναι οικονομικά αποδοτικές λύσεις, παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη καθώς επίσης βοηθούν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

 • 14 Μαΐου 2021, 14:50 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Για την ορθολογική χρήση των επιφανειακών υδάτων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων προτείνεται να συμπεριληφθεί η εφαρμογή Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης των Υδάτων (Νatural Water Retention Measures-ΝWRM). Οι λύσεις αυτές αποσκοπούν στο α) να συγκρατούν τα ύδατα (ροής ή απορροής του ποταμού) που υπερβαίνουν την υφιστάμενη ικανότητα συγκράτησης των συστημάτων (εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, αντιπλημμυρική προστασία), β) να ελευθερώνουν τα ύδατα με ελεγχόμενο ρυθμό, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τα υπόγεια ύδατα μέσω διήθησης, γ) να χρησιμοποιούν την ικανότητα συγκράτησης των εδαφών και των υδάτινων οικοσυστημάτων παρέχοντας περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ποιότητα των υδάτων, βιοποικιλότητα, προσαρμογή και αντοχή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (περιβαλλοντική προστασία).
  Επιπλέον, συμπληρωματικά προτείνεται η υλοποίηση ήπιων πράσινων παρεμβάσεων – Λύσεις που Βασίζονται στη Φύση (Nature Based Solutions-NBS). Τα ΝΒS είναι ήπιες παρεμβάσεις που εμπνέονται και υποστηρίζονται από τη φύση και χρησιμοποιούν ή μιμούνται τις φυσικές διαδικασίες. Τα NBS είναι μια καινοτόμος ολιστική προσέγγιση χρήσης έργων γεωργικής μηχανικής σε επίπεδο λεκανών απορροής, προσανατολισμένα στις κοινωνικές προκλήσεις εφαρμόζοντας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους συμμετοχικές διαδικασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία. Τα ΝΒS, τα οποία υποστηρίζουν την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συνολικά είναι οικονομικά αποδοτικές λύσεις, παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη καθώς επίσης βοηθούν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.