ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 8

Μεταφορτώστε εδώ το σχέδιο προτύπου AGRO 8.

 • 20 Ιουνίου 2021, 04:26 | Γεώργιος Βατζιάς

  Επισημάνσεις

  Η ομάδα σύνταξης του προτεινόμενου προτύπου για την “παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος” με μία συνοπτική περιγραφή παρουσιάζει τα στάδια της καθετοποιημένης παραγωγής χοιρείου κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται σε κάθε παραγωγικό τομέα ξεχωριστά, από την εκτροφή των χοίρων έως και τη διάθεση του παραγόμενου πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος. Με βάση την υποχρεωτική τήρηση αρχείου εκτροφής (εφαρμογή πρωτοκόλλου ιχνηλασιμότητας) θα ελαχιστοποιηθεί το καταστροφικό φαινόμενο της “Ελληνοποίησης” αμφιβόλλου προέλευσης και ποιότητας χοιρινού κρέατος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ευζωία των χοίρων, στη βιοασφάλεια της εκτροφής αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

  Όμως, “επί της αρχής” προτείνεται να διευρυνθεί ο τύπος εκτροφής και ταυτόχρονα να εξειδικεύσει την προέλευση και τον τύπο του προϊόντος για την πληρέστερη διασφάλισή του. Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση πρότυπο προτείνεται ένας τύπος εκτροφής, αυτός της εντατικής “συμβατικής” χοιροτροφίας και το παραγόμενο προϊόν, το χοιρινό κρέας (σφάγιο, ημιμόριο, συγκεκριμένα τεμάχια κοπής), υπό συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής (απογαλακτισμός, ηλικία – χρόνος σφαγής, διατροφή). Η προτεινόμενη διεύρυνση, αφορά την εκτροφή του μαύρου Ελληνικού χοίρου και τη βιολογική εκτροφή χοίρων.

  Ιδιαίτερα για το μαύρο Ελληνικό χοίρο, θα πρέπει να υποστηριχθεί, αναπτυχθεί και προβληθεί τόσο η παραγωγή του όσο και το υψηλής ποιότητας κρέας του. Η εκτροφή του μαύρου Ελληνικού χοίρου συνδυάζει το υψηλό επίπεδο ευζωίας του εκτρεφόμενου χοίρου (υπό συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής και ζωοτεχνικής διαχείρισης και το μοναδικό σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κρέας του. Στην περίπτωση μάλιστα βιολογικής εκτροφής μαύρου Ελληνικού χοίρου, τότε η προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος είναι διασφαλισμένη. Εάν γίνει αποδεκτή η παρούσα πρόταση, τότε είναι θεμιτό (καθαρά για λόγους ιχνηλασιμότητας) να αναφέρεται στο πιστοποιητικό του χοιρινού κρέατος και η γενετική ταυτότητα (φυλή, μιγάς-υβρίδιο, γενετική γραμμή) των χοίρων αναπαραγωγής της εκτροφής (συμπεριλαμβανομένου και της περίπτωσης εισαγόμενου γενετικού υλικού –σπέρματος). Ο μοναδικός λόγος είναι ότι η χώρα μας, στην οποία η σύγχρονη μορφή εντατικής χοιροτροφίας υπερβαίνει το μισό αιώνα, είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα που δεν εκτρέφει πιστοποιημένη – εγκλιματισμένη ξενική φυλή χοίρου (ως απλό παράδειγμα, η γνωστή σε όλους Σκανδιναβική –Δανέζικη- φυλή Landrace απαντάται σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες με τον εθνικό όρο να προηγείται της φυλής).

  Η παραπάνω διεύρυνση στους τύπους εκτροφών θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω εξειδίκευση της ζωοτεχνικής διαχείρισης ανά παραγωγική φάση στον κύκλο των εργασιών της εκτροφής. Για παράδειγμα, ο προτεινόμενος χρόνος απογαλακτισμού μπορεί να παραμείνει ο ίδιος (4-6 εβδομάδες) ή ακόμη και να παραταθεί για μία επιπλέον εβδομάδα, αλλά ο θεμιτός χρόνος πώλησης των χοίρων θα πρέπει να επιμηκυνθεί τουλάχιστον έως τον 8ο ακόμη και στον 9ο μήνα ζωής του χοίρου τελικής πάχυνσης λόγω του διαφορετικού μίγματος – σιτηρεσίου σε συνδυασμό με τη βόσκηση και τον παράγοντα άσκηση, που επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης με αποτέλεσμα η μέση ημερήσια αύξηση βάρους να είναι αρκετά μικρότερη αυτής των χοίρων πάχυνσης των χοιροτροφικών μονάδων εντατικής εκτροφής. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες αναλογίες των πρώτων υλών (ζωοτροφών) στα σιτηρέσια ανά ηλικιακή ομάδα/παραγωγική φάση είναι μεταβαλλόμενες λόγω της ιδιαιτερότητας της εκτροφής (αντικατάσταση «ΓΤ» σογιάλευρου με εγχώρια ψυχανθή –λούπινο, κτηνοτροφικό ρεβύθι, μπιζέλι, κουκί κ.α.) ενώ πρέπει να συνεκτιμηθεί το ποσοστό της βοσκήσιμης ύλης/ζωοτροφής. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η διαφορετική χωροθέτηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και υποδομών, η ύπαρξη αύλειου χώρου και φυσικά βοσκήσιμης έκτασης υπό συνθήκες σκίασης (δενδρώδεις εκτάσεις).
  Ως προς τους περιορισμούς που άπτονται της ζωοτεχνικής διαχείρισης, συνίσταται να ληφθούν υπόψη το ποσοστό θνησιμότητας των χοιριδίων κατά τη γαλουχία, κατά το στάδιο ανάπτυξης (απογαλακτισμός και προπάχυνση) όπως επίσης και των χοιρομητέρων, διότι αποτελούν έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες ευζωίας (κριτήριο ευζωίας καταναλωτών Δανίας).

  Η διάθεση όμως χοιρινού κρέατος προέλευσης διαφορετικών τύπων εκτροφών, οδηγεί αναπόφευκτα στην αδήριτη ανάγκη της δημιουργίας και εφαρμογής συστήματος ποιοτικής αξιολόγησης και τιμολογιακής διαβάθμισης των επιμέρους τεμαχίων του σφάγιου.

  Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ενσωματωθούν στον οδηγό ζωοτεχνικών πρακτικών και διαχείρισης του αναπαραγωγικού πληθυσμού έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν η εύρυθμη λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας αφετέρου δε η αειφόρος ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

  Ευχαριστώ την Ομάδα Σύνταξης του προτύπου για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση

  Γεώργιος Βατζιάς, Ph.D
  Ζωοτέχνης – Φυσιολόγος Αναπαραγωγής χοίρων

 • 20 Ιουνίου 2021, 03:31 | Γεώργιος Βατζιάς

  Επισημάνσεις

  Η ομάδα σύνταξης του προτεινόμενου προτύπου για την “παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος” με μία συνοπτική περιγραφή παρουσιάζει τα στάδια της καθετοποιημένης παραγωγής χοιρείου κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται σε κάθε παραγωγικό τομέα ξεχωριστά, από την εκτροφή των χοίρων έως και τη διάθεση του παραγόμενου πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος. Με βάση την υποχρεωτική τήρηση αρχείου εκτροφής (εφαρμογή πρωτοκόλλου ιχνηλασιμότητας) θα ελαχιστοποιηθεί το καταστροφικό φαινόμενο της “Ελληνοποίησης” αμφιβόλλου προέλευσης και ποιότητας χοιρινού κρέατος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ευζωία των χοίρων, στη βιοασφάλεια της εκτροφής αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

  Όμως, “επί της αρχής” προτείνεται να διευρυνθεί ο τύπος εκτροφής και ταυτόχρονα να εξειδικεύσει την προέλευση και τον τύπο του προϊόντος για την πληρέστερη διασφάλισή του. Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση πρότυπο προτείνεται ένας τύπος εκτροφής, αυτός της εντατικής “συμβατικής” χοιροτροφίας και το παραγόμενο προϊόν, το χοιρινό κρέας (σφάγιο, ημιμόριο, συγκεκριμένα τεμάχια κοπής), υπό συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής (απογαλακτισμός, ηλικία – χρόνος σφαγής, διατροφή). Η προτεινόμενη διεύρυνση, αφορά την εκτροφή του μαύρου Ελληνικού χοίρου και τη βιολογική εκτροφή χοίρων.

  Ιδιαίτερα για το μαύρο Ελληνικό χοίρο, θα πρέπει να υποστηριχθεί, αναπτυχθεί και προβληθεί τόσο η παραγωγή του όσο και το υψηλής ποιότητας κρέας του. Η εκτροφή του μαύρου Ελληνικού χοίρου συνδυάζει το υψηλό επίπεδο ευζωίας του εκτρεφόμενου χοίρου (υπό συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής και ζωοτεχνικής διαχείρισης και το μοναδικό σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κρέας του. Στην περίπτωση μάλιστα βιολογικής εκτροφής μαύρου Ελληνικού χοίρου, τότε η προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος είναι διασφαλισμένη. Εάν γίνει αποδεκτή η παρούσα πρόταση, τότε είναι θεμιτό (καθαρά για λόγους ιχνηλασιμότητας) να αναφέρεται στο πιστοποιητικό του χοιρινού κρέατος και η γενετική ταυτότητα (φυλή, μιγάς-υβρίδιο, γενετική γραμμή) των χοίρων αναπαραγωγής της εκτροφής (συμπεριλαμβανομένου και της περίπτωσης εισαγόμενου γενετικού υλικού –σπέρματος). Ο μοναδικός λόγος είναι ότι η χώρα μας, στην οποία η σύγχρονη μορφή εντατικής χοιροτροφίας υπερβαίνει το μισό αιώνα, είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα που δεν εκτρέφει πιστοποιημένη – εγκλιματισμένη ξενική φυλή χοίρου (ως απλό παράδειγμα, η γνωστή σε όλους Σκανδιναβική –Δανέζικη- φυλή Landrace απαντάται σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες με τον εθνικό όρο να προηγείται της φυλής).

  Η παραπάνω διεύρυνση στους τύπους εκτροφών θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω εξειδίκευση της ζωοτεχνικής διαχείρισης ανά παραγωγική φάση στον κύκλο των εργασιών της εκτροφής. Για παράδειγμα, ο προτεινόμενος χρόνος απογαλακτισμού μπορεί να παραμείνει ο ίδιος (4-6 εβδομάδες) ή ακόμη και να παραταθεί για μία επιπλέον εβδομάδα, αλλά ο θεμιτός χρόνος πώλησης των χοίρων θα πρέπει να επιμηκυνθεί τουλάχιστον έως τον 8ο ακόμη και στον 9ο μήνα ζωής του χοίρου τελικής πάχυνσης λόγω του διαφορετικού μίγματος – σιτηρεσίου σε συνδυασμό με τη βόσκηση και τον παράγοντα άσκηση, που επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης με αποτέλεσμα η μέση ημερήσια αύξηση βάρους να είναι αρκετά μικρότερη αυτής των χοίρων πάχυνσης των χοιροτροφικών μονάδων εντατικής εκτροφής. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες αναλογίες των πρώτων υλών (ζωοτροφών) στα σιτηρέσια ανά ηλικιακή ομάδα/παραγωγική φάση είναι μεταβαλλόμενες λόγω της ιδιαιτερότητας της εκτροφής (αντικατάσταση «ΓΤ» σογιάλευρου με εγχώρια ψυχανθή –λούπινο, κτηνοτροφικό ρεβύθι, μπιζέλι, κουκί κ.α.) ενώ πρέπει να συνεκτιμηθεί το ποσοστό της βοσκήσιμης ύλης/ζωοτροφής. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η διαφορετική χωροθέτηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και υποδομών, η ύπαρξη αύλειου χώρου και φυσικά βοσκήσιμης έκτασης υπό συνθήκες σκίασης (δενδρώδεις εκτάσεις).

  Ως προς τους περιορισμούς που άπτονται της ζωοτεχνικής διαχείρισης, συνίσταται να ληφθούν υπόψη το ποσοστό θνησιμότητας των χοιριδίων κατά τη γαλουχία, κατά το στάδιο ανάπτυξης (απογαλακτισμός και προπάχυνση) όπως επίσης και των χοιρομητέρων, διότι αποτελούν έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες ευζωίας (κριτήριο ευζωίας καταναλωτών Δανίας).

  Η διάθεση όμως χοιρινού κρέατος προέλευσης διαφορετικών τύπων εκτροφών, οδηγεί αναπόφευκτα στην αδήριτη ανάγκη της δημιουργίας και εφαρμογής συστήματος ποιοτικής αξιολόγησης και τιμολογιακής διαβάθμισης των επιμέρους τεμαχίων του σφάγιου.

  Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ενσωματωθούν στον οδηγό ζωοτεχνικών πρακτικών και διαχείρισης του αναπαραγωγικού πληθυσμού έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν η εύρυθμη λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας αφετέρου δε η αειφόρος ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

  Ευχαριστώ την Ομάδα Σύνταξης του προτύπου για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση

  Γεώργιος Βατζιάς, Ph.D
  Ζωοτέχνης – Φυσιολόγος Αναπαραγωγής χοίρων

 • 19 Ιουνίου 2021, 14:10 | ΙΠΚ

  ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι.Π.Κ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ AGRO 8

  I. Εισαγωγή – Το προτεινόμενο πρότυπο

  Οι χοιροτροφικές μονάδες που επιθυμούν, θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής που περιγράφεται στο Πρότυπο και τα χοιρινά που θα παράγονται θα σφάζονται και θα συνεχίζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας την ιχνηλασιμότητά τους.
  Με το πρότυπο AGRO 8, πιστοποιούνται οι επιχειρήσεις:
  Α – εκτροφής χοίρων, από τα σφάγια των οποίων θα παραχθεί πιστοποιημένο χοιρινό κρέας.
  Β – τεμαχισμού, τυποποίησης, συσκευασίας, εμπορίας.
  Γ- διάθεσης λιανικής στην αγορά (δυνατόν όμως ταυτόχρονα και εμπορίας).
  Το προϊόν είναι «Πιστοποιημένο Χοιρινό Κρέας, από σφάγια χοίρων που προέρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές».
  Ό,τι έχει παραχθεί στις πιστοποιημένες χοιροτροφικές μονάδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτροφής, αποκτά και διατηρεί την ονομασία «πιστοποιημένο χοιρινό κρέας» σε όλη την πορεία του στην εφοδιαστική αλυσίδα, με μοναδική προϋπόθεση τη διατήρηση/απόδειξη της ιχνηλασιμότητάς του.
  Η πιστοποίηση των οικονομικών μονάδων Α, Β και Γ, πραγματοποιείται από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης ενώ προβλέπονται και έλεγχοι της ιχνηλασιμότητας του κρέατος που πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσής τους, οι χοίροι που έχουν εκτραφεί τηρώντας το πρότυπο, μεταφέρονται στο σφαγείο και από τα σφάγια αυτών θα προέλθει το Πιστοποιημένο Χοιρινό Κρέας.

  II. Αξίζουν προσοχής τα εξής σημεία

  1. Θα υπάρχουν χοίροι που δεν έγινε δυνατόν να ακολουθήσουν όλους τους κανόνες του Προτύπου. Επομένως θα συμβαίνει να προωθούνται στα σφαγεία χοίροι και να διοχετεύονται στη συνέχεια στα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, σφάγια και μη πιστοποιημένο κρέας χοίρων, από Πιστοποιημένες όμως Χοιροτροφικές Εκτροφές.
  Δεν αναφέρεται στα κείμενα, με ποιους κανόνες (συχνότητα, μέγεθος παρτίδων, κλπ.) η χοιροτροφική μονάδα θα χάνει την πιστοποίηση.
  2. Τα σφαγεία δεν περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να υπάγονται στο Πρότυπο. Θα πρέπει όμως να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις διατήρησης της ιχνηλασιμότητας, που θα συνεχίζεται στα τεμαχιστήρια. Για τους όρους, προϋποθέσεις κλπ. του Προτύπου στα σφαγεία δεν γίνεται αναφορά στο κείμενο. Αυτό, μπορεί να σχολιαστεί ως κενό στην ολοκλήρωση της πιστοποίησης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.
  3. Τα σφάγια και των δυο κατηγοριών (Πιστοποιημένα και Μη) θα συνεχίζουν στις μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης. Όσες μονάδες τεμαχισμού θα είναι πιστοποιημένες θα δέχονται και τις δυο κατηγορίες σφάγιων. Οι μη πιστοποιημένες μονάδες τεμαχισμού εξυπακούεται πως δεν θα μπορούν να δέχονται τα Πιστοποιημένα σφάγια (κρέας) του προτύπου.
  Στις Πιστοποιημένες μονάδες τεμαχισμού τα πιστοποιημένα σφάγια θα τυποποιούνται και θα συσκευάζονται. Θα μπορούν όμως, πιστοποιημένα σφάγια και κρέας, να μην τυποποιούνται και να μην συσκευάζονται, αλλά να διανέμονται χύμα. Από τις μονάδες αυτές τεμαχισμού όμως θα φεύγουν και τα κρέατα από μη πιστοποιημένα σφάγια, αν και μερικά από αυτά θα μπορούν να προέρχονται από πιστοποιημένες μονάδες (βλ. παραπάνω).
  Τα πιστοποιημένα, συσκευασμένα και τυποποιημένα καθώς και τα πιστοποιημένα αλλά μη συσκευασμένα χοιρινά κρέατα, θα διοχετεύονται στην εμπορία μέχρι και τα σημεία λιανικής. Εφόσον όμως οι επιχειρήσεις τεμαχισμού θα επεξεργάζονται και μη πιστοποιημένα σφάγια θα προμηθεύουν πρακτικά όλων των κατηγοριών τα χοιρινά κρέατα, σε όλους.
  4. Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις εμπορίου/λιανικής θα διαχειρίζονται όλα τα σφάγια-κρέατα, διατηρώντας την ιχνηλασιμότητα. Θα μπορούν ακόμη και να αποσυσκευάζουν και να ανασυσκευάζουν πιστοποιημένα συσκευασμένα σφάγια.
  Οι μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις εμπορίας/λιανικής θα μπορούν να δέχονται μόνον μη πιστοποιημένα σφάγια/κρέας. Εάν θελήσουν να δέχονται και μη συσκευασμένο αλλά πιστοποιημένο κρέας το οποίο θα τεμαχίζουν και θα διαθέτουν, θα πρέπει να πιστοποιούνται (με το πιστοποιητικό Γ;). Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να διατηρούν την ιχνηλασιμότητά του.
  5. Συνοπτικά, όλες οι επιχειρήσεις που θα φέρουν πιστοποίηση (Α,Β ή Γ), θα μπορούν να παράγουν και να χειρίζονται ταυτόχρονα πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα χοιρινά κρέατα.
  6. Όπως φαίνεται να προκύπτει, σε τελευταία ανάλυση, πολύ μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή του Προτύπου έχει η αυστηρή τήρηση της ιχνηλασιμότητας και των ισοζυγίων στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρά η πιστοποίηση των επιχειρήσεων, δεδομένης της ανάμιξης της παρουσίας των πωλούμενων προϊόντων. Η συσκευασία/τυποποίηση εφόσον διατηρείται είναι εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.
  7. Τα ανωτέρω δεν αναφέρονται σε επεξεργασμένα προϊόντα (π.χ γύρος).

  III. Παρατηρήσεις στο σύστημα εκτροφής του προτύπου

  Οι μονάδες που θα ενταχθούν εθελοντικά θα εφαρμόζουν το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής που περιγράφεται στο Πρότυπο. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος εκτροφής θα ελέγχεται υποχρεωτικά από τον φορέα πιστοποίησης.
  Στο κείμενο του Προτύπου γίνεται ανάμιξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το σύστημα εκτροφής, με τις ενέργειες του κτηνιάτρου με τον οποίο συμβάλλεται η εκτροφή. Πολλές, αν όχι όλες, αυτές οι ενέργειες-έλεγχοι, είναι ούτως ή άλλως στις αρμοδιότητες του κτηνιάτρου που επιβλέπει/συνεργάζεται με μια χοιροτροφή μονάδα, ενώ άλλες υπάγονται στην αρμοδιότητα και άλλων εξειδικευμένων ζωοτεχνών.
  Το προτεινόμενο σύστημα εκτροφής θα πρέπει να περιγράφεται με συνεκτικό τρόπο αλλά και με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις του. Δεν θα πρέπει, τουλάχιστον για λόγους οικονομίας του κειμένου, να γίνονται αναφορές στους ρόλους των επιστημόνων που επιβάλλονται από την ίδια την επιστήμη τους και τους υφιστάμενους κανονισμούς.
  Ο πιστοποιητικός οργανισμός έχει την ευθύνη να ζητά να προσκομίζονται όλα τα πιστοποιητικά και τα σχετικά αποδεικτικά και να ελέγχει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν. Η νόμιμη υπογραφή τους από συμβεβλημένο υπεύθυνο πρόσωπο (κτηνίατρο, ζωοτέχνη, άλλον υπεύθυνο διοικητικά) βρίσκεται στις αρμοδιότητες των ελέγχων που πραγματοποιεί ο πιστοποιητικός οργανισμός.
  Παρατήρηση για τα αντιβιοτικά. Η νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ σήμερα στην Ε.Ε, επιβάλλει την υποχρέωση, της χρήσης τους κάτω από αυστηρούς όρους ελέγχου, όχι την πλήρη απαγόρευσή τους, στον απογαλακτισμό και μέχρι την προπάχυνση. Σε ορισμένες χώρες εφαρμόζεται ένας χρωματικός κώδικας ανάλογα με την ποσότητα των αντιβιοτικών που έχει παραλαβει η μονάδα από το εμπόριο. Γνωρίζουμε τη συζήτηση σχετικά με τον αυστηρό περιορισμό της χρήσης τους, που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, αλλά εφόσον τελικά απαγορευτούν με νομοθεσία της Ε.Ε, τότε και εμείς μπορούμε να τα απαγορεύσουμε αμέσως, σύμφωνα με τους κανόνες που θα οριστούν.

  IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις

  Θεωρούμε ότι ο σκοπός του συντάκτη είναι μάλλον να θεσμοθετήσει έναν σύγχρονο κώδικα ορθής πρακτικής στις χοιροτροφικές μονάδες, στον οποίο ως δελεαστικό έπαθλο έχει το πιστοποιημένο προϊόν, κρέας.
  Στο προτεινόμενο Πρότυπο, το σύστημα εκτροφής δεν έχει καμία χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα, εκτός από την διατροφή των ζώων με σιτηρέσια που περιλαμβάνουν 70% δημητριακά.
  Όλες οι άλλες απαιτήσεις που επιβάλλει (πλην της απαγόρευσης της χρήσης αντιβιοτικών στην προπάχυνση) περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις κάθε ορθολογικά διαχειριζόμενης εκτροφής και μάλιστα η συντριπτική τους πλειοψηφία επιβάλλεται από την ήδη ισχύουσα νομοθεσία.
  Το Πρότυπο δημιουργεί όμως σοβαρά προβλήματα. Η προ-συσκευασία και η πώληση προ-συσκευασμένων τεμαχίων, που προωθούνται, δημιουργεί προβλήματα στον υφιστάμενο τρόπο εμπορίας (όπου επικρατούν τα μισά σφάγια) ενώ από την άλλη επιτρέπει και την αποσυσκευσία ή ανασυσκευσία, στην λιανική πώληση (στα πιστοποιημένα σημεία πώλησης). Στην περίπτωση διάθεσης πιστοποιημένου, μη συσκευασμένου κρέατος, επιβάλλεται κάποιου είδους πιστοποίηση του σημείου λιανικής πώλησης, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για πιστοποιητικό Γ.
  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρήσαμε, προτείνουμε να υπάρξει ένας νέος κύκλος συζήτησης στον οποίο με χαρά θα συμμετέχει και εκπρόσωπός μας. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός προτύπου για «Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας Ελληνικής εκτροφής».
  Με την νέα ευκαιρία που θα δοθεί, μπορεί να εφαρμοσθεί η ιχνηλασιμότητα με βάση κατάλληλο και σύγχρονο λογισμικό (τεχνολογία blockchain), χωρίς τους περιορισμούς που σήμερα γνωρίζουμε.
  Παράλληλα, θα γίνει δυνατόν να τεθούν οι βάσεις για την εισαγωγή σήμανσης στα προϊόντα που θα σχετίζεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής F2F της Ε.Ε, οι οποίες θα παρουσιαστούν πολύ σύντομα και επιτακτικά.
  Παραμένουμε στην διάθεσή σας με διάθεση υποστήριξης του έργου σας,

  Με εκτίμηση
  Για το Ι.Π.Κ
  Ο Πρόεδρος
  Απόστολος Ράντσιος