Άρθρο 11 – Εγγύηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων Διαχειριστή

1.Για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της κατ’ έτος ανανέωσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ), το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών.
2. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει, εάν ο Διαχειριστής δεν
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Επικρατείας, μετά από εισήγηση του Ρυθμιστή.
3.Το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου όσο και το ποσό της εγγυητικής επιστολής που τυχόν καταπίπτει, αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  • 24 Ιουλίου 2016, 20:07 | Μανώλης Γερασίμου

    Στο εδάφιο 3 πρακτικά προστίθεται ένας ακόμα φόρος στην διαφήμιση. Προσθέτοντας όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Ειδικός φόρος, ΦΠΑ και ποσοστό κερδών) φτάνει κανείς στο δυσθεώρητο ποσόστο του 54%. Πως θα λείτουργήσει μια ελληνική τηλεοπτική επιχείρηση και θα είναι και ανταγωνιστική; Σκοπός δεν είναι η δημιουργιά βιώσιμων και ανεξάρτητων καναλιών και με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτό μειώνοντας τόσο δραστικά τα έσοδα τους;
    Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες τις Ε.Ε.;