Άρθρο 05 – Άδεια Λειτουργίας Διαχειριστή Συστήματος

1. Ως Διαχειριστής του Συστήματος αναδεικνύεται ανά τρία ( 3 ) έτη κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού οιοδήποτε νομικό πρόσωπο λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3606/2009 ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης εποπτικής αρχής του εξωτερικού.
2. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Διαχειριστή καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

  • 21 Ιουλίου 2016, 01:57 | Λευτέρης Παπαδόπουλος

    Με ποιά λογική η άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος χορηγείται από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Τι σχέση έχει η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τη διαφήμιση;

  • 8 Ιουλίου 2016, 16:56 | Vassilis Ksilouris

    Πώς προσδιορίζει ο Διαχειριστής τις λοιπές τεχνικές και άλλες ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από το Νομο?