Άρθρο 10 – Εκχώρηση ποσοστού κερδών

Ποσοστό δέκα επί τοις εκατό ( 10 % ) των ακαθαρίστων εσόδων του συνόλου των Συναλλαγών του Συστήματος θα καταβάλλεται ημερησίως κατά τον διακανονισμό των Συναλλαγών από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά στον Ρυθμιστή. Τα έσοδα αυτά προορίζονται για την συντήρηση της λειτουργίας του Συστήματος και την κάλυψη των αναγκών του «Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» ( Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ), σύμφωνα με τα άρθρα 44 και επ. του Ν. 4339/2015.

  • 24 Ιουλίου 2016, 20:16 | Γιώργος Πολίτης

    Με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς το ετήσιο έσοδο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ ετησίως, με ανοικτό το δεδομένο της αύξησης αυτού σε παρόμοια πορεία της διαφημιστικής δαπάνης. Δεν θεωρείται πολύ μεγάλο το ποσό για τη συντήρηση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Συστήματος; Τι επιδράσεις θα έχει στην διαφημιστική αγορά η αφαίμαξη τέτοιου ποσού πέραν των απόλύσεων ξανά στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχων προσλήψεων στον δημόσιο τομέα;

  • 8 Ιουλίου 2016, 16:01 | Vassilis Ksilouris

    Μάλλον το ποσοστό είναι επί της ακαθάριστης Αξίας του Συνόλου των συναλλαγών στο Συστημα

  • 1 Ιουλίου 2016, 14:28 | Yannis Alexandrou

    10% πάνω στην συνολική τηλεοπτική διαφημιστική δαπάνη! Ποιος θα επιβαρυνθεί με το εν λόγω κόστος, οι διαφημιζόμενοι?