Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Οργανωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου (ΟΗΣΔΔΧ): είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα στο οποίο διενεργούνται αγορές και πωλήσεις του Διαφημιστικού Χρόνου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (εφεξής « Σύστημα »).
2. Διαφημιστικός Χρόνος: το σύνολο του Διαφημιστικού Χρόνου για την προβολή διαφημίσεων ή χορηγιών, τοποθέτηση προϊόντος ή άλλων προκαθορισμένων διαφημιστικών προϊόντων, σε ιδιωτικά και δημόσια τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά μέσα από το Σύστημα.
3. Μονάδα Διαφημιστικού Χρόνου: η μονάδα υπολογισμού του Διαφημιστικού Χρόνου που αποτελεί το διαπραγματεύσιμο Προϊόν στο Σύστημα.
4. Προϊόν: η συμφωνία παράδοσης ορισμένων μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι τυποποιημένα και καθορίζονται από τον αρχικό πωλητή (μέσο ενημέρωσης) του Διαφημιστικού Χρόνου.
5. Διαχειριστής: το νομικό πρόσωπο που παρέχει την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος, την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε αυτό καθώς και τη διενέργεια των Συναλλαγών στο Σύστημα.
6. Συμμετέχων: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να διαθέτει ή να αγοράζει μονάδες Διαφημιστικού Χρόνου στο Σύστημα σύμφωνα με προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
7. Ρυθμιστής: το νομικό πρόσωπο που εποπτεύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Εντολές: οι δηλώσεις βούλησης διάθεσης μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου (Εντολές Πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς Διαφημιστικού Χρόνου (Εντολές Αγοράς) που υποβάλλουν οι Συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος.
9. Συναλλαγή: η σύναψη συμφωνίας διάθεσης των μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος.
10. Εκκαθάριση: Η διαδικασία διενέργειας των Συναλλαγών που τελούνται διαμέσου του Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
11. Ημέρα παράδοσης: η ημέρα παράδοσης του Προϊόντος, σύμφωνα με τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά του.

 • 21 Ιουλίου 2016, 21:15 | Βολιωτη Χ.

  Εδ6: Ποια είναι τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο για τον συμμετεχοντα Και δη αγοραστή; Ο πωλητής είναι ξεκάθαρα ένα ΜΜΕ και εν προκειμένω ένας τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας και γενικού περιεχομένου. Ο αγοραστής τι είναι; Με ποιες προδιαγραφές λειτουργεί; Πως ορίζεται; Από ποιους κανόνες διέπεται; Πως ελέγχεται;

 • 21 Ιουλίου 2016, 21:57 | Βολιωτη Χ.

  Εδ4: Τι εννοείται <> της συμφωνίας παράδοσης ορισμένων μονάδων διαφημιστικού χρόνου; Παρακαλώ εξηγηστε σε τι αναφέρεται ή τυποποίηση.

 • 21 Ιουλίου 2016, 21:24 | Κολιας Α.

  Ποια η μονάδα διαφημιστικού χρόνου για τις χορηγίες και ποια π.χ. για την τοποθέτηση προϊόντος; Είναι με βάση τις οδηγίες και το γενικό πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή ένωση ή κάτι άλλο;

 • 21 Ιουλίου 2016, 20:30 | Κολιας Α.

  Σε ότι αφορά το διαφημιστικό χρόνο, ή μονάδα μέτρησης είναι το δευτερόλεπτο αλλά στη διαφήμιση η ουσιαστική έννοια επί της οποίας γίνονται οι αγοραπωλησίες είναι τα GRPs. Κατά συνέπεια, πως μία και μόνη τιμή ανα δευτερόλεπτο, επί ενός διαφημιστικού διαλείμματος, αναρτημένη στο σύστημα, μπορεί να καλύψει τα κόστη διαφορετικών προϊόντων, με διαφορετικά κοινά, που μπορεί να έχουν δεκάδες διαφημιζομενοι που θέλουν την προβολή τους στην ίδια ακριβώς εκπομπή;

 • 17 Ιουλίου 2016, 20:54 | george maniatis

  ο ορισμός των όρων »διαφημιστικός χρόνος’, »χορηγία΄’, »προιοντική τοποθετηση»κλπ. είναι η κατά το ευρωπαικό πλάισιο ερμηνεία ή ισχύει κάτι νέο?

 • 8 Ιουλίου 2016, 16:47 | Vassilis Ksilouris

  ο ορισμός του «Προϊόντος» και της «Μονάδας διαφημιστικού χρόνου» μοιάζουν να αναφέρονται στο ίδιο πράγμα

 • 4 Ιουλίου 2016, 10:26 | Ελευθέριος Αβραμίδης

  Στην παράγραφο 2 ορίζεται ως στόχος του Συστήματος αποκλειστικά τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο διάθεση διαφημιστικού χρόνου γίνεται και στο ραδιόφωνο. Η φύση του διαφημιστικού χρόνου στο ραδιόφωνο δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτόν της τηλεόρασης, οπότε θα είχε νόημα να αφεθεί περιθώριο για την ένταξη και του ραδιοφώνου στο Σύστημα, ακόμα και αν αυτή αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (πχ μέχρι την ολοκλήρωση της χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών).