Άρθρο 06 – Υποχρεώσεις Διαχειριστή

1. Μεριμνά για την αποτελεσματική και αμερόληπτη λειτουργία του Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία.
2. Λειτουργεί και ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Διαχειριστή.
3. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Συστήματος.
4. Διαθέτει τα αναγκαία όσο και απαραίτητα μέσα που θα του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Σύστημα, να εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς και συστήματα για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών για τη λειτουργία του Συστήματος κινδύνων και να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό τους.
5. Εποπτεύει την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του Συστήματος, και εφαρμόζει τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας του Συστήματος.
6. Διασφαλίζει τη δίκαιη και εύρυθμη διεξαγωγή των Συναλλαγών.
7. Διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς οι οποίοι επιτρέπουν την αποτελεσματική και έγκαιρη οριστικοποίηση των Συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια του Συστήματος.
8. Προβαίνει τόσο στην καταγραφή όσο και την τήρηση του συνόλου των στοιχείων των Συναλλαγών για τη διασφάλιση των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισμού.
9. Τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο Συναλλαγών του Συστήματος, τις οποίες οφείλει να γνωστοποιεί μηνιαίως στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να φορολογηθούν βάσει των οικείων διατάξεων.

 • 21 Ιουλίου 2016, 01:43 | Γιώργος Πολίτης

  Πως διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα μεταξύ των συναλλασομένων είτε πρόκειται για μέσα είτε για διαφημιζόμενους (6.8);

 • 21 Ιουλίου 2016, 01:14 | Μιχάλης Πάνου

  Είναι αντίληψη ελεύθερου ανταγωνισμού (6.8) η έννοια εποβολής ειδικού φόρου 20% και η εκχώρηση ποσοστού 10% επί των εσόδων, μόνο στα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου ή ακριβώς το αντίθετο, δόμησης συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού; Οι δε διαφημιζόμενοι που επιλέγουν αυτά τα κανάλια, ώς κύριο μέσο προβολής τους γιατί να υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό άλλων που δεν επιλέγουν αυτά τα μέσα;

 • 21 Ιουλίου 2016, 01:52 | Μανώλης Γερασίμου

  Θα πρέπει να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν οι όροι «αποτελεσματική και αμερόληπτη λειτουργία¨ (6.1) και «δίκαιη διεξαγωγή συναλλαγών» (6.6) και πώς αυτά επιτυγχάνονται διότι υπάρχει ο κίνδυνος υψηλής παρεμβατικότητας με αδιαφανή κριτήρια.

 • 15 Ιουλίου 2016, 12:00 | ΕΣΡ

  Τα στοιχεία που συλλέγει ο Διαχειριστής με σκοπό τη φορολόγηση των επιχειρήσεων ΜΜΕ μπορούν να γνωστοποιούνται μόνο στην αρμόδια φορολογική αρχή, ήτοι την αρμόδια ΔΟΥ, και όχι στη Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως Ρυθμιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 9 ΣχΝ. Το ίδιο πρόβλημα δημιουργεί και η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ΣχΝ, που προβλέπει ότι η Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχει πρόσβαση στο σύνολο των συναλλαγών του Συστήματος.

 • 1 Ιουλίου 2016, 14:38 | Yannis Alexandrou

  Καλησπέρα,
  προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την αποπμπή/αντικαστάση του Διαχειριστή πριν το πέρας της τριετίας & εφόσον εκείνος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεωσεις του?
  Ευχαριστώ,
  Γ.