Άρθρο 07

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.122/2013 προεδρικού διατάγματος, η ΕΕΑΕ συντάσσει και εισηγείται το αρχικό (πρώτο) σχέδιο του «εθνικού προγράμματος» των άρθρων 11 και 12 του π.δ.122/2013, το οποίο υποβάλλει στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό προς έγκριση. Μετά την έγκριση από τον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό, το «εθνικό πρόγραμμα» καθίσταται εκτελεστό και κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εναρμονίσουν τα συντασσόμενα από αυτούς σχέδια και δράσεις. Το «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιείται, επίσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μέριμνα της ΕΕΑΕ.