Άρθρο 06

Υλοποίηση «εθνικής πολιτικής»

1. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013 φορείς που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης ΑΚΡΑ έχουν την ευθύνη υλοποίησης της «εθνικής πολιτικής». Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να ενεργούν και να αποφασίζουν σύμφωνα με τις αρχές της «εθνικής πολιτικής», όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.

2. Κατά την υλοποίηση της «εθνικής πολιτικής» όσον αφορά τη διάθεση ΡΑ σε εγκαταστάσεις εντός της χώρας, εφαρμόζονται, κατάλληλα,  οι διατάξεις της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.2006 (Β’ 1225) «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001», ακολουθώντας κλιμακούμενη προσέγγιση.