Άρθρο 04

Γενικές αρχές

  1. Η «εθνική πολιτική» είναι σύμφωνη με τις σχετικές διεθνείς και Ευρωπαϊκές αρχές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας για την ασφαλή διαχείριση των ΑΚΡΑ , καθώς και όλες τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.
  2. Οι πρωταρχικές αρχές της «εθνικής πολιτικής» καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του π.δ.122/2013.