Άρθρο 01

Σκοπός  και αντικείμενο

 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων (εφεξής «εθνική πολιτική») σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 122/2013 (A’ 177) «Προσαρμογή   της ελληνικής νομοθεσίας  στην Οδηγία  2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/ 02.08.2011)».
 2.  Η «εθνική πολιτική», έχοντας ως προτεραιότητα  τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης των Αναλωθέντων Καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων (εφεξής ΑΚΡΑ) στη χώρα, καθορίζει τις δεσμευτικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων, του πληθυσμού και του περιβάλλοντος έναντι των κινδύνων, που οφείλονται στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες,  κατά τη διαχείριση  των ΑΚΡΑ,  σύμφωνα με  τις διεθνώς αποδεκτές αρχές και τα βασικά πρότυπα ασφάλειας, καθώς και  τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη και περιττή επιβάρυνση στις επερχόμενες γενιές.
 3.  Σκοπός της «εθνικής πολιτικής» είναι η εντός της χώρας διαχείριση, από την παραγωγή έως και τη διάθεση, όλων των τύπων  και ρευμάτων   ραδιενεργών αποβλήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας σύναψης διακρατικών συμφωνιών για την αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων στο εξωτερικό προς ανακύκλωση ή τελική διάθεση.
 • 4 Αυγούστου 2015, 16:09 | Ν. Κατσαρός, Προϊστάμενος Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Ο όρος απόβλητα κρίνεται αδόκιμος διότι προκαλεί ανησυχία στο κοινό όπως φαίνεται και από τα σχόλια που αναρτήθηκαν για το ΠΔ. Θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να επανέλθει ο όρος κατάλοιπα που αναφέρεται στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
  Η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών για τα οποία δεν προβλέπεται περαιτέρω χρήση, σε καμία περίπτωση δεν αφορά αποβολή στο περιβάλλον (απόβλητα). Η διαχείριση των μη χρησίμων ραδιενεργών υλικών αφορά: 1) επαναχρησιμοποίηση σε άλλη δραστηριότητα, 2) ανακύκλωση για κατασκευή νέων πηγών/ συσκευών σε ειδικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού, 3) ασφαλή φύλαξη για μείωση της ενεργότητας τους κάτω από τα επιτρεπτά όρια (η φύλαξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 χρόνια) και έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαφυγή προς το περιβάλλον πριν διασπαστούν κάτω από τα επιτρεπτά όρια, 4) επεξεργασία και προετοιμασία για ταφή με μεθόδους υψηλής τεχνολογίας και χρήση φραγμάτων διαφυγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαφυγή προς το περιβάλλον πριν διασπαστούν κάτω από τα επιτρεπτά όρια.

  Παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία για τους όρους Κατάλοιπο και Απόβλητο:

  1) Στο ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008

  κατάλοιπο το [katálipo] Ο42 : 1. ό,τι απομένει από ένα μείγμα υλικών, ύστερα από μια φυσική ή χημική διεργασία: Tα κατάλοιπα της καύσης. Ραδιενεργά κατάλοιπα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
  [λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. του αρχ. επιθ. κατάλοιπος `που απομένει΄ (1: σημδ. γαλλ. résidu & αγγλ. residue• 2: & σημδ. γαλλ. reliques)]

  απόβλητα τα [apóvlita] Ο40 : ουσίες που παράγονται κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και αποβάλλονται από τις βιομηχανίες ως άχρηστες: Bιομηχανικά ~. Tα βιομηχανικά ~ συντελούν πολύ στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Aποφασίστηκε ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων. Στερεά / υγρά ~.
  [λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. του επιθ. απόβλητος σημδ. γαλλ. déchets]

  2) Πάπυρος Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (αρχαίας-μεσαιωνικής – νέας) 2007 εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος υπό την εποπτεία του καθ. Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη

  Κατάλοιπο: 1. Ό,τι απομένει, το υπόλοιπο, 2. Ό,τι παραμένει ύστερα από μία βιομηχανική επεξεργασία ή από μία φυσική. χημική κ.α. μεταβολή. Τα κατάλοιπα των βιομηχανιών, ραδιενεργά κατάλοιπα πυρηνικής έκρηξης.

  Απόβλητο: 1. Βιομηχανικά απόβλητα, κάθε στερεή υγρή ή αέρια ουσία ή και η θερμότητα που προκύπτουν από παραγωγικές διαδικασίες και έχουν οικονομική αξία μικρότερη από το κόστος ανάκτησής τους.