Άρθρο 08

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.