Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013)». Οι εποικοδομητικές προτάσεις και τα σχόλια που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ιωάννης Μουζάλας

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013)»