Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 12 Μαΐου 2021, 09:18 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Θα πρέπει να προβλεφθεί έναρξη ισχύος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε Δημόσια Υπηρεσία/Φορέα:
  1. Ο φορέας διαθέτει Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ) Ηλεκτρονικής Παραγωγής (με ψηφιακή υπογραφή) και Διαχείρισης Εγγράφων και πλήρως ψηφιοποιημένες δυναμικές-διαλειτουργικές-διασυνδεδεμένες Βάσεις Δεδομένων, και
  2. Ο φορέας διαθέτει ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητος με πλήρη αποτύπωση των εσωτερικών διαδικασιών-ροών έργου και σύστημα Βασικών Δεικτών Επίδοσης (KPIs) αυτών (στο πρότυπο του έργου ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» που υλοποιείται αυτή την περίοδο).

  Τότε και μόνον τότε, όταν πληρούνται οι ανωτέρω δύο (2) προϋποθέσεις, μπορεί να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η τηλεργασία στην Δημόσια Διοίκηση. Διαφορετικά, κοροϊδεύουμε τους Πολίτες, δλδ όλους μας.

 • 10 Μαΐου 2021, 00:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας.»

  Μα για τους έχοντες προβλήματα υγέιας δεν ισχύουν χρονικά όρια τηλεργασίας. Ετσι δεν λέει η παρ. 4 του άρθρου 8;;

 • 6 Μαΐου 2021, 14:29 | ΝΣ

  Δεδομένης της παρούσας κατάστασης όπου οι εργαζόμενοι υπάλληλοι κληθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως δίχως παροχή υποδομών από τις υπηρεσίες, είναι φρόνιμο που το Ν/Σ προβλέπει σταθμούς τηλεργασίας. Δίνεται πολύ μεγάλη δύναμη στους προίσταμένους διευθύνσεων όσον αφορά την «έγκριση ατομικών» αιτημάτων, όταν επι του παρόντος η τηλεργασία εφαρμόστηκε/ επιβλήθηκε οριζόντια.

  Η τηλεργασία λειτουργεί προς όφελος του εργαζόμενου (αποφυγή μετακίνησης και κέρδος χρόνου μετακίνησης), του συγκοινωνιακού φορτίου αλλά και της συλλογικής υγείας. Ο περιορισμός του ποσοστού τηλεργαζόμενων σε 25% ίσως δεν επιφέρει την πραγματικά αλλαγή στον τόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και μετακινούμαστε.

  Αν το ανώτατο όριο έχει τεθεί ώστε να περιοριστούν φαινόμενα μη συμμόρφωσηςως προς τη φύση της τηλεργασίας, καλό θα είναι αυτα να αντιμετωπισθούν με πειθαρχία, χρηστή διοίκηση και όραμα για το σύνολο των υπαλλήλων. Αυτά είναι όυτως ή άλλως απαραίτητα, είτε η έργασία παρέχεται εξ αποστάσεως είτε όχι.