Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος για τηλεργασία εκ μέρους των υπαλλήλων και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και του περιεχομένου της.

  • 12 Μαΐου 2021, 01:59 | ANNA KANAKAKH

    Στο αντικείμενο του νόμου πρέπει να προστεθεί με σχετική διάταξη και ο τρόπος αποτίμησης και αξιολόγησης της χωροευέλικτης εργασίας σε σχέση με την τήρηση προθεσμιών και την διατήρηση της υπηρεσιακής ροής. Εννοείται ότι πρέπει να αξιολογούνται τόσο ο τηλεργαζόμενος, όσο και ο προίστάμενος και η ίδια η υπηρεσία. Το πλαίσιο αξιολόγησης και μέτρησης των επιδόσεων που ισχύει αυτήν την στιγμή δεν είναι συμβατό με την χωροευέλικτη εργασία ( δεν υπάρχουν σχετικά κριτήρια).

  • 12 Μαΐου 2021, 00:59 | ANNA KANAKAKH

    Η καθολική εφαρμογή των διατάξεων σε όλα τα νομικά πρόσωπα – κεντρικά και αποκεντρωμένα, υπηρεσίες G2G ( δημόσιο προς δημόσιο) ή υπηρεσίες G2C/G2B (δημόσιο προς πολίτες ή προς επιχειρήσεις), δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ δεν αποτελεί ορθή προσέγγιση. Σε κανένα κράτος – μέλος με πολυετή εμπειρία εφαρμογής της χωροευέλικτης εργασίας δεν έχουν εφαρμοστεί ίδιες διατάξεις για όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό στοιχειώδες πλαίσιο αρχών και να δωθούν δυνατότητες ευελιξίας στις διοικήσεις των φορέων, ώστε να προσαρμόσουν τις διατάξεις εφαρμογής των αρχών αυτών σε χαμηλότερο επίπεδο ( ΥΑ, οργανισμός, εσωτερικός κανονισμός, διοικητικές αποφάσεις). Στον σκοπό του νομοσχεδίου θα πρέπει να αναφέρεται επίσης – ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υπηρεσίων προς τον πολίτη και η υιοθέτηση των αρχών της διοίκησης με βάση τα αποτελέσματα. Τούτο εξ’αλλου καταγράφει και η σχετική Εκθεση αξιολόγησης του ίδιου του νομοσχεδίου.

  • 5 Μαΐου 2021, 08:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Θα μπορούσατε να εξετάσετε και το ενδεχόμενο να μπουν γεωγραφικα κριτήρια. Δηλαδή αν η απόσταση εργασίας/κατοικίας είναι αρκετά μεγάλη, να θεωρείται σοβαρός λόγος για την έγκριση τηλεργασίας.