Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

 

1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο και τον φορέα.
2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.
3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος ή ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

 • 12 Μαΐου 2021, 21:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ

  1. Η τηλεργασία για τον φορέα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι οικειοθελής. Ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας για τον φορέα σε συνδυασμό με τον καθορισμό θέσεων τηλεργασίας με βάση τη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ελλοχεύει τον κίνδυνο η τηλεργασία να καταλήξει κενή περιεχομένου. Ο οικειοθελής χαρακτήρας για τον φορέα θα οδηγήσει ουσιαστικά σε αντιφατικές καταστάσεις μη εφαρμογής του μέτρου της τηλεργασίας. Η εκπεφρασμένη βούλησης της Πολιτείας για την εισαγωγή της τηλεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής της στον δημόσιο τομέα μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν η τηλεργασία νομοθετηθεί ως υποχρεωτική για τους φορείς.

  2. Για τα ΑΜΕΑ και για τους γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις ώστε η τηλεργασία να θεσμοθετηθεί ως τρόπος εργασίας με μόνιμο χαρακτήρα, χωρίς ο τηλεργαζόμενος να έχει διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 • Διαφωνούμε με τον οικειοθελή χαρακτήρα της τηλεργασίας για τον φορέα. Η τηλεργασία για τον φορέα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Ο προτεινόμενος οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας για τον φορέα σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 (καθορισμός θέσεων τηλεργασίας) κατατείνει τελικά η τηλεργασία να έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον Προϊστάμενο κάθε Διεύθυνσης ή κάθε Αυτοτελούς Τμήματος. Ο οικειοθελής χαρακτήρας για τον φορέα θα οδηγήσει ουσιαστικά σε μη εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας σε φορείς, παρόλο που πληρούνται για αυτούς οι προϋποθέσεις εφαρμογής της. Θα οδηγήσει ακόμη και σε περιπτώσεις όπου Διευθύνσεις εντός του ίδιου φορέα, άλλες να εφαρμόζουν την τηλεργασία και άλλες όχι, παρόλο που έχουν υπαλλήλους με καθήκοντα όμοιας φύσης. Η πραγματική εισαγωγή του μέτρου της τηλεργασίας στους δημόσιους φορείς ως αποτέλεσμα υλοποίησης της βούλησης της Πολιτείας για την εισαγωγή της τηλεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής της στον δημόσιο τομέα (που καταγράφεται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου) θα επιτευχθεί μόνον εάν η τηλεργασία νομοθετηθεί ως υποχρεωτική για τους φορείς.

 • 12 Μαΐου 2021, 18:38 | Θ

  Με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να προστεθούν ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά με τους γονείς παιδιών κάτω των 12 ετών, να υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να κάνει έστω ένα ελάχιστο μέρος του αιτούμενου διαστήματος τηλεργασίας δεκτό

 • 12 Μαΐου 2021, 10:26 | Δήμητρα

  Θεωρώ πως η τηλεργασία πρέπει πλέον να γίνει μόνιμη.
  Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά για όλους (εφόσον φυσικά λειτουργούν σχολεία, παιδικοί σταθμοί, camps, κ.λ.π.) γιατί διαφορετικά για τις εργαζόμενες μητέρες είναι εξουθενωτικό. Κατά τα άλλα, νομίζω πως κερδίζουμε όλοι από αυτό και το Δημόσιο και οι υπάλληλοι καθώς έχουμε κέρδος και σε χρόνο και σε χρήμα.
  Και εξηγούμαι:
  Ο υπάλληλος κερδίζει όλο το χρόνο του πήγαινε και έλα από και προς τη δουλειά που είναι πολύ σημαντικός χρόνος γιατί μιλάμε για ένα μέσο όρο μιάμισης ώρας.
  Κερδίζει τα έξοδα κίνησης και παράστασης, γιατί δεν πάμε γυμνοί στη δουλειά και ανάλογα τη θέση του ο καθένας και τα καθήκοντα του ενδέχεται να έχει αυξημένα έξοδα για αυτό.
  Κερδίζει επίσης τη ψυχική του γαλήνη γιατί όπως ξέρουμε οι σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων στο Δημόσιο δεν είναι ιδανικές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που χρειάστηκε αρκετές υπηρεσίες να συστεγαστούν και να «συνυπάρξουν», εκτός από τα προβλήματα των χώρων που δεν επαρκούν πολλές φορές για όλους τους υπαλλήλους.
  Σε ότι δε αφορά την «κοινωνικοποίηση» όποιος έχει δημιουργήσει φιλίες στην δουλειά, συναναστρέφεται και κοινωνικά εκτός δουλειάς, δεν συναντιούνται στη δουλειά μόνο. Οι υπόλοιποι είναι καλό να είμαστε σε απόσταση, δουλεύουμε πιο ήρεμα, χωρίς εντάσεις και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει η αποδοτικότητα.
  Το δε Κράτος, κερδίζει καταρχάς από τα ενοίκια για τις κτιριακές υποδομές, θα ξενοικιάσει κτίρια και σε άλλη περίπτωση θα νοικιάσει πολύ μικρότερα, για λιγότερες ανάγκες. Αυτό είναι μεγάλο ποσό για να μην είναι υπολογίσιμο. Επίσης κερδίζει και όλα τα άλλα πάγια έξοδα που απαιτούν για συντήρηση τα κτίρια, έξοδα θέρμανσης, ρεύμα, κ.λ.π.
  Με τη λειτουργία του ΚΣΗΔΕ και της επέκτασης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών για όλους τους υπαλλήλους και πολίτες μελλοντικά, αν λειτουργήσει ομαλά και εύρυθμα, σχεδόν, δε θα χρησιμοποιείται ούτε χαρτί πλέον. Και η παρουσία διοικητικών υπαλλήλων (διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη) θα είναι περιττή.
  Εκτός αυτού, σταδιακά, με αφορμή την πανδημία και όλα τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν και οι πολίτες αναγκάστηκαν να «εκπαιδευθούν» να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά και στο μέλλον θα είναι συνεχώς αυξανόμενοι οι πολίτες που θα εξυπηρετούνται έτσι.
  Επομένως, θα πρέπει ήδη από τώρα, να οργανώνεται σε μόνιμη βάση σταδιακά ο θεσμός της τηλεργασίας ξεκινώντας από υπηρεσίες που:
  α) δεν έχουν επαφή με το κοινό,
  β) είναι καλά οργανωμένες στο κομμάτι της πληροφορικής και διασυνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και δουλεύουν απρόσκοπτα μέσα στο περιβάλλον της υπηρεσίας οι υπάλληλοι από το σπίτι ηλεκτρονικά (ΣΗΔΕ, ΕΡΜΗΣ, Ηλεκτρονικά πρωτόκολλα, και λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάλογα το αντικείμενο του φορέα)
  γ) έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της τηλεργασίας πως οι υποχρεώσεις του φορέα εκπληρώνονται κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και αναβολές, δηλαδή, είτε με τηλεργασία είτε με φυσική παρουσία, η υπηρεσία εξακολουθεί να εργάζεται στους ρυθμούς της.
  Σταδιακά, αυτό να γίνει με όλες τις υπηρεσίες που κάποιες δεν έχουν καν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ακόμα ή έχουν κάποιες εκδόσεις του «πάπυρου» για γέλια, χωρίς καμία διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες.
  Δε γίνονται όμως αυτά αν δεν ολοκληρωθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» όπως λένε.

  Άρα, αν εξασφαλίσουμε πως:
  α) θα καλύπτονται από την υπηρεσία τα έξοδα για την εργασία που κάνει στο οκτάωρο ο υπάλληλος από το σπίτι με μια πολύ λογική εξίσωση που πρότεινε κάποιος σχολιαστής προηγούμενα
  β) θα διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και το οκτάωρο εργασίας
  γ) θα συνεχίσει να υπάρχει κάθε βοήθεια προς τις εργαζόμενες μητέρες όπως υπήρχε ως τώρα
  δ) θα συμφωνηθεί ένας δίκαιος και διαφανής τρόπος ελέγχου της παρουσίας και εργασίας του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του οκταώρου

  η τηλεργασία πρέπει να γίνει μόνιμη και να μη συζητάμε καν όρους και προϋποθέσεις, απλά η εποχή και οι συνθήκες το επιβάλουν. Η εποχή γιατί με την τεχνολογία μας παρέχει τη δυνατότητα αυτή και οι συνθήκες είναι οι γνωστές συνθήκες που επιβάλουν να είμαστε πλέον προσεκτικότεροι στις επαφές και τις συναναστροφές μας και αυτό δεν ξέρουμε για πόσο θα χρειαστεί να συμβαίνει.

  Τα ίδια δε και για τον ιδιωτικό τομέα, όπου η παρεχόμενη εργασία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως.

 • 11 Μαΐου 2021, 10:25 | Δημήτρης

  Το ποσοστό του 25% είναι μικρό και θα δημιουργήσει προβλήματα. Το ποσοστό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 50% και να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για το φορέα καθώς θα υπάρξουν Προϊστάμενοι Διευθύνσεων οι οποίοι δε διαθέτουν κουλτούρα τηλεργασίας και θα δημιουργήσουν πρόβλημα επικαλούμενοι λόγους για να μη την εφαρμόσουν. Σε περίπτωση που το ποσοστό που εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε τηλεργασία υπερβαίνει το προκαθορισμένο ποσοστό να δίνεται η δυνατότητα να μοιράζεται εναλλάξ σε περισσότερα άτομα σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση(σύστημα ρολόι).

 • 10 Μαΐου 2021, 21:46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

 • 10 Μαΐου 2021, 19:28 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410

  e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr Αθήνα, 10-5-2021

  Αρ. Πρωτ. : 8480

  Προς : 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη

  2. Γεν. Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού κα Χαραλαμπογιάννη

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

  2. ΑΔΕΔΥ

  3. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα “

  Ο θεσμός της τηλεργασίας προωθείται από την ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 (Λευκή Βίβλος, Πράσινη Βίβλος, Συνθήκη της Λισαβόνας). Οι διατομεακές (διακλαδικές) οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων υπέγραψαν και τη «Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεργασία» στις 16/7/2002. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναπόθεσε στη διαδικασία της προσέγγισης των κοινωνικών εταίρων τη ρύθμιση των συνεπειών που προκύπτουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας και τον προσανατολισμό των επιλογών που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους . Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ειδικές νομοθετικές προβλέψεις για την τηλεργασία, εκτός από την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Τηλεργασία» του 2002 από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006- 2007, ρύθμιση που όμως δεν παρουσιάζει επάρκεια ως προς την προστασία των εργαζόμενων. Η ενσωμάτωση της Συμφωνίας περιλαμβάνει μια αυτούσια μεταφορά του κειμένου και όχι την ειδικότερη ρύθμιση λεπτομερειών της τηλεργασίας όπως έγινε σε άλλες χώρες.

  Ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών, λόγω αντικειμενικής φύσης της εργασίας μας μόνο εν μέρει μπορεί να ενταχθεί σε διαδικασίες τηλεργασίας. Κι αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η επί τόπου παρουσία του Μηχανικού στην αυτοψία, στο 2 έργο, στη μελέτη, στην επιθεώρηση, στον έλεγχο του έργου του και η επί τόπου συνεργασία με τους κάθε φορά εμπλεκόμενους συνεργάτες. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Πληροφορική θα μπορούσε να ενταχθεί αρμονικότερα. Αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και με άλλους κλάδους οπότε η διασαφήνιση ανά Οργανική Μονάδα των θέσεων εργασίας που δύναται να εργαστούν με τηλεργασία είναι απαραίτητη. Η γενική αναφορά του ν/σ “εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας“ είναι ανεπαρκέστατη και θα οδηγήσει σε διακριτές ανά Υπηρεσία τακτικές αντιμετώπισης. Η εκχώρηση με το άρθρο 13 της δυνατότητας επιλογής ετησίως των “θέσεων εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία “ αποκλειστικά στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.

  Στο Αρ.8 η παρ.2 είναι ασαφής, ως προς το ποιο τελικά είναι το διαθέσιμο διάστημα τηλεργασίας, 40 ημέρες το τρίμηνο (δηλαδή έως 160 το έτος) ή 40 ημέρες το έτος (εντός ενός τριμήνου); Το μεν πρώτο είναι υπερβολικό, το δε δεύτερο πολύ περιοριστικό.

  Ο οικειοθελής χαρακτήρας της επιλογής της τηλεργασίας είναι αδιαπραγμάτευτος και δε μπορεί να αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Η τηλεργασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη για κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη μετά το πέρας της πανδημίας, αλλάζοντας μονομερώς το εργασιακό καθεστώς του. Η απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον για μακρά χρονικά διαστήματα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην προσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων, όπως δείχνουν και πολλές διεθνείς μελέτες. Η απομόνωση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα και η διάχυση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μακροπρόθεσμα είναι σε βάρος και των δύο.

  Ο εργοδότης οφείλει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας (Υπολογιστές, Smart Phone, Τηλεπικοινωνίες, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα γραφείου, Λογισμικό, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη), να καλύπτει το κόστος που συνδέεται με αυτήν, το κόστος των επικοινωνιών και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση. Αυτή τη στιγμή – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό τον οποίο έχουν προμηθευτεί με δικά τους έξοδα. Ειδικά το Τεχνικό Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Υπολογιστικά και Σχεδιαστικά Προγράμματα) προστατεύεται από πατέντες και είναι εξαιρετικά ακριβό. Οι αναφορές του άρθρου 12 για το “Σταθμό τηλεργασίας” είναι ανεπαρκέστατες και προβληματικές, ειδικά η αναφορά ότι “Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.” με την οποία οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με όλα τα απαιτούμενα, όπως ήδη συνέβη όλο τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας (αναβαθμίσεις και αγορές εξοπλισμού, αναλώσιμα, συντηρήσεις, αυξημένο κόστος Υποδομών).

  Απαιτείται η θεσμοθέτηση Επιδότησης – Αποζημίωσης για όσο διαρκεί η περίοδος τηλεργασίας των εργαζομένων για το τμήμα των Υποδομών της κατοικίας τους που χρησιμοποιούν ως γραφείο απαλλάσσοντας την Υπηρεσία από τα αντίστοιχα έξοδα (Πάγιος Εξοπλισμός Γραφείου, Χώρος Γραφείου – Ενοίκιο, Έξοδα Οργανισμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, Έξοδα Καθαριότητας και Υγιεινής, Θέρμανση κλπ), επαυξημένος εφόσον ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό. Ακολουθεί μια ενδεικτική καταγραφή κόστους που επωμίζεται ο εργαζόμενος και πρέπει να καλυφθεί:

  Α – αποζημίωση για το χώρο στο σπίτι που διατίθεται για την 8ωρη τηλεργασία

  Β – αποζημίωση για τον Πάγιο Εξοπλισμό Γραφείου και τα απαιτούμενα αναλώσιμα

  Γ – αποζημίωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή και Πετρελαίου – Φυσικού Αερίου για τη θέρμανση-κλιματισμό του χώρου για το 8ωρο

  Δ – αποζημίωση για τη χρήση δικτύου / τηλεφώνου για το 8ωρο

  Ε – αποζημίωση για τη χρήση υπολογιστών, σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί υπολογιστές από την υπηρεσία

  Η αποζημίωση θα υπολογίζεται ως: Αποζημίωση = αριθμός ημερών τηλεργασίας * (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Εκτίμηση των 4 παραμέτρων:

  Α: Για το χώρο εργασίας το αντίστοιχο για το ενοίκιο για περίπου 8 έως 10 τμ που χρειάζονται κατ ελάχιστο για χώρο εργασίας Π.χ. για ένα μέσο ενοίκιο 7,5€/τμ/μήνα=0,25€/τμ/ημέρα, δηλ Α=0,25€/τμ/ημέρα*10,00τμ=2,50 €/ημέρα

  Β: Για τον Πάγιο Εξοπλισμό Γραφείου Για Γραφείο, καρέκλα και αναλώσιμα 0,50 €/ημέρα

  Γ: Για την ενέργεια: θεωρώντας την ισχύ του Η/Υ και εκτυπωτή στα 200W, για 8 ώρες, έχουμε 1,6kWh/ημέρα και 0,11936€/kWh, τότε Β=1,6kWh/ημέρα*0,11936€/kWh=0,19€/ημέρα. Αντίστοιχα το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού για ένα χώρο 10 τμ είναι ενδεικτικά 8 ώρες Χ 0,5ΚW = 4 kWh/ημέρα*0,11936€/kWh=0,48€/ημέρα.

  Δ: χρήση δικτύου/τηλεφώνου: 60€/μήνα [***] αντιστοιχεί σε 0,08€/ώρα, δηλαδή 0,64€/8ωρο (εργάσιμη ημέρα).

  E: θεωρώντας ένα μέσο κόστος ενός μέτριου λάπτοπ 800€ + 200€ λοιπός εξοπλισμός (εξωτερικοί δίσκοι, ακουστικά, εκτυπωτής), δηλ. 1,37€/ημέρα για διάρκεια ζωής 2 ετών του υπολογιστή. 4

  Άρα, αν η Υπηρεσία έχει διαθέσει Σταθμό Εργασίας και Λογισμικό στο συνάδελφο, η αποζημίωση ενδεικτικά υπολογίζεται: Α+Β+Γ+Δ=(2,50+0,50+0,19+0,48+0,64)€/ημέρα=4,31€/ημέρα

  Ενώ, αν δεν έχει διαθέσει Σταθμό Εργασίας και Λογισμικό, η αποζημίωση είναι: Α+Β+Γ+Δ+Ε=(2,50+0,50+0,19+0,48+0,64+1,37)€/ημέρα=5,68€/ημέρα

  Τέλος οφείλει να προκύπτει πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, και να διασφαλίζεται πλήρως η δυνατότητα αποσύνδεσης με τη λήξη του συμβατικού ωραρίου εργασίας καθώς και η τυχόν υπερωριακή αποζημίωση εφόσον αυτή προκύπτει. Σεβασμός του ωραρίου, της τυχόν Υπερωριακής Απασχόλησης, των αδειών, των αναγκαίων διαλειμμάτων, της δυνατότητας ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Απόλυτη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Οφείλει επίσης να παρέχεται κατάλληλη επιμόρφωση επικεντρωμένη στον τεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεση του εργαζόμενου αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας. Κατάρτιση επίσης θα χρειαστεί και ο προϊστάμενος του εργαζόμενου και πιθανώς όσοι υπάλληλοι έχουν άμεση σχέση με αυτόν.

  Εκτιμούμε ότι η συζήτηση σε βάθος πριν τη Νομοθέτηση και η ενσωμάτωση ανάμεσα σε άλλα και των παραπάνω ελάχιστων μέτρων προστασίας των εργαζομένων οφείλει να είναι η κοινή στόχευση εργαζομένων και Πολιτείας.

 • 10 Μαΐου 2021, 18:41 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Ο οικειοθελής χαρακτήρας θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από την πλευρά του υπαλλήλου, καθώς υπάρχουν ή θα υπάρξουν τεχνοφοβικές πρακτικές προισταμένων, που θα αποτελέσουν αιτία,άρνησης της παροχής τηλε-εργασίας.

  Επίσης, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα άτομα με αναπηρία, καθώς θα μπορούν να αιτούνται την μόνιμη τηλε-εργασία με αυτόματη έγκριση του αιτήματος, χωρίς να προσμετρώνται στο ποσοστό των αιτηθέντων (που δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξ’αρχής).

 • 10 Μαΐου 2021, 15:01 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Η εργασία μας παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο πράξεων που ξεκινούν από το Α και φτάνουν νομοτελειακά στο Ω χωρίς επί τόπου διαβούλευση, έλεγχο, αλληλεπίδραση.
  Κανείς δεν μιλάει για τα προβλήματα και το βάρος που σηκώνουν οι εναπομείναντες στις υπηρεσίες. Ο τηλεργαζόμενος αρκείται σε ορισμένα τηλεφωνήματα, πολύ συγκεκριμένες εργασίες και αρνείται την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν με την δικαιολογία ότι είναι ευκολότερο να το λύσει αυτός που είναι επί τόπου.Οι διοικήσεις δεν ζητούν ευθύνες από αυτούς που πρέπει αλλά από τους παρόντες.Όταν δε ο τηλεργαζόμενος είναι προϊστάμενος το πρόβλημα διογκώνεται. Για να αποφευχθεί έλλειψη συντονισμού στις υπηρεσίες, δημιουργία υπαλλήλων που θεωρούν με τις ευλογίες των ανωτέρων ότι τηλεργασία ίσον αργία, αδυναμία ελέγχου και αξιολόγησης τηλεργαζόμενων χωρίς να μιλήσουμε για ένα σωρό άλλα προβλήματα και παρερμηνείες (π.χ. η τηλεργαζόμενη μητέρα συγχρόνως διαβάζει τα παιδιά , μαγειρεύει και εργάζεται;) όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η σύγχυση εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος και χρόνου, προτείνω:
  α)Να είναι η τηλεργασία υποχρεωτική και μόνιμη μόνον για όποιον από τους ΑΜΕΑ το επιθυμεί.
  β)Σε πανδημίες κ.τλ.
  γ)Σε όλους τους υπόλοιπους για ορισμένες ημέρες και για συγκεκριμένο έργο που μπορεί να αποτυπωθεί και να ελεγχθεί από τον προϊστάμενο, εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος με αίτησή του.

 • 10 Μαΐου 2021, 15:46 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΑΛΑΜΑ

  Να αλλάξει η διατύπωση της παραγράφου 1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας να είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο. Ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.
  Όπως είναι διατυπωμένη τώρα η παράγραφος θα υπάρξουν φαινόμενα μη τεκμηριωμένης άρνησης του προϊστάμενου για παροχή τηλεργασίας.
  ΕΠΙΣΗΣ
  Κατ΄εξαίρεση, να δοθούν κίνητρα τηλεργασίας σε μεγαλύτερο ποσοστό ημερών, ή και αποκλειστικά τηλεργασία ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων, σε εργαζόμενους όπου Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. Σε περίπτωση που ο νομός είναι παραμεθόριος και ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα παραμεθορίου, να υποχρεούται να διαλέξει μεταξύ αυτού και της τηλεργασίας. Αυτό το μέτρο θα ενισχύσει την εργασία στην επαρχία, την ποιότητα εργασίας, μείωση αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων και λοιπά περιβαλλοντικά οφέλη.

 • 10 Μαΐου 2021, 11:00 | Α. Μ.

  Θεωρώ ότι πρέπει ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας να ισχύει μόνο για τον εργαζόμενο γιατί είναι παραπάνω από βέβαιο ότι σε πλείστες υπηρεσίες θα υπάρξει αυθαίρετη άρνηση αυτού του δικαιώματος και πολλές άνισες μεταχειρίσεις τόσο από υπηρεσία σε υπηρεσία όσο και στα πλαίσια της ίδιας υπηρεσίας. Καλό θα ήταν κάτι τέτοιο να αποφευχθεί και να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που θα ενίσχυαν το αίτημα για τηλεργασια και ενδεχομένως να προκρίνονται σε σειρά – χωρίς όμως να αποκλείεται κανείς υπάλληλος που ενδιαφέρεται και μπορεί πραγματικά να παρέχει επαρκώς τηλεργασία έστω και αν δεν τα πληροί – όπως η χιλιομετρική απόσταση του σπιτιού από την εργασία ή η ύπαρξη ανηλίκων τέκνων. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να υλοποιηθεί ούτε και να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της δυνατότητας προς όφελος και των υπηρεσιών και των εργαζομένων και θα μείνει απλά στα χαρτιά.

 • 10 Μαΐου 2021, 01:22 | Π. Αντωνακάκης

  Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:
  1.Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο και τον φορέα και θα εφαρμόζεται κυκλικά σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι είναι περισσότεροι από τους προβλεπόμενους.

 • 9 Μαΐου 2021, 22:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  H διατύπωση «οικειοθελής» θα πρέπει να αλλάξει ως προς τον φορέα αλλιώς δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση στον φορέα να εφαρμόσει την τηλεργασία δεδομένου ότι αυτή η αλλαγή συμφέρει μεσομακροπρόθεσμα το κοινωνικό σύνολο λογω εξοικονόμησης πόρων. Μια ιδέα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν εφόσον τα αιτήματα των υπαλλήλων ενός φορέα για τηλεργασία ξεπεράσουν το 10% του συνόλου των υπαλλήλων, η εφαρμογή της τηλεργασίας να καθίσταται υποχρεωτική για τον φορέα με την προυπόθεση ότι θα του δίνεται μια μεταβατική χρονική περίοδος ώστε να προετοιμάσει τις υποδομές που χρειάζονται.

  Επίσης όταν ο εργαζόμενος αιτειται τηλεργασία για λόγους υγείας είτε της δικής του ή της συζυγου ή των παιδιών του(και εφόσον αυτή είναι εφικτη με βάση τα καθηκοντά του) να μην μπορεί η Υπηρεσία να τον απορρίψει για κανένα «ειδικό» και «σπουδαίο» λόγο.Το αίτημα του θα πρέπει να κρίνεται απο την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με μόνο κριτήριο το πρόβλημα υγειας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ικανότητα του να παρέχει εργασία δια της φυσικής παρουσιας στην Υπηρεσία του.

  Τέλος, πέραν των θεμάτων υγείας, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα τηλεργασίας κατόπιν έγκρισης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για αρκετές άλλες περιπτώσεις εργαζομένων (γονείς ανηλίκων, υπάλληλοι που διαμένουν μακριά απο τον τοπο εργασίας κλπ)

 • 9 Μαΐου 2021, 21:54 | Μαρία

  Η τηλεργασία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον φορέα σε περίπτωση που ο υπάλληλος αιτείται να απασχοληθεί στα καθήκοντά του κλάδου του και δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας στον κλάδο αυτό στην υπηρεσία του ενώ υπάρχει η δυνατότητα αυτή σε άλλη υπηρεσία του ίδιου φορέα που εδρεύει σε διαφορετικό τόπο κατοικίας από αυτόν της πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται σωστή κατανομή του προσωπικού και δεν θα απασχολούνται οι υπάλληλοι σε αλλότρια καθήκοντα. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η μετάταξη λόγω μοναδικότητας του υπαλλήλου δηλ ο υπάλληλος μένει δέσμιος στην υπηρεσία που ουσιαστικά δεν τον χρειάζεται θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για υποχρεωτική τηλεργασία σε καθήκοντα της ειδικότητάς του σε άλλη υπηρεσία.

 • 9 Μαΐου 2021, 18:21 | Ανώνυμος

  Προτείνεται στο άρθρο 7 να απαλειφθεί η φράση “εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.” καθώς έτσι τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης αλλά και του τμήματος και εν γένει του Φορέα να μην εφαρμόσει την υποχρεωτικότητα της τήρησης του ποσοστού εφόσον θα δύναται να απορρίψει υποβληθέντα αιτήματα υπαλλήλων επικαλούμενοι υπηρεσιακές ανάγκες.

 • 7 Μαΐου 2021, 02:27 | Μαρία Τσουβάλα

  Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:
  1.Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο και τον φορέα.
  2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, του υπαλλήλου ή εργαζόμενου ή πρώτου βαθμού συγγένειας μελών της οικογένειάς του, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.
  3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος ή ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.
  4. Κατ΄εξαίρεση άλλοι λόγοι του υπαλλήλου ή εργαζόμενου κρίνονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων.

 • 6 Μαΐου 2021, 23:34 | Maria

  Το προσωπικο νεότερης ηλικίας δείχνει ότι χειρίζεται ικανοποιητικά και αποτελεσματικά τις τεχνολογίες πληροφορικής στην εργασία του. Δώστε προτεραιότητα σε αυτό το προσωπικο που αποδεικνύει ακόμη και μέσα στην πανδημία ότι παραγει το ίδιο αποτέλεσμα και από απόσταση και μάλιστα πιο δημιουργικά γιατί βρίσκεται σε δικό του ήρεμο περιβαλλον. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας να μην είναι οικιοθελης για τον φορέα γιατί υπάρχουν προισταμενοι που είναι της πρακτικής «μολυβι και χαρτί», είναι τεχνοφοβικοι, αντίθετοι στην τηλεργασία εκ πεποιθησεως και δεν τους είναι αρεστοί αυτοί που έχουν την ικανότητα για τηλεργασία.

 • 6 Μαΐου 2021, 21:02 | Αποφοιτη ΕΣΔΔΑ

  Ως προς τον οικειοθελη χαρακτηρα της τηλεργασιας:
  Το νομοσχεδιο αυτο ειναι ενα πολυ ουσιαστικο 1ο βημα καθιερωσης της τηλεργασιας σε πλαίσιο περαν του δικαιου της εκτακτης αναγκης που προεκυψε λογω της πανδημιας. Στο μελλον θα βοηθουσε πολυ η καθιερωση θεσεων με τηλεργαζομενους ως προβλεψη στο περιγραμμα των οργανισμων, ετσι ωστε να συναδουν:
  1. με τον ειδικο ισως χαρακτηρα του φορεα ή των υπηρεσιων (δες π.χ.Ειδικες Υπηρεσιες Διαχειρισης)
  2. με το αντικειμενο του περιγραμματος των θεσεων.
  Με αυτον τον τροπο θα παψει να ειναι κυρίαρχο κριτήριο καταληψης θεσεων (μεσω κινητικοτητας, αποσπασεων κτλ) η εγγύτητα του χωρου εργασιας με την κατοικια του υπαλληλου και θα ενισχυθεί η λογική του ‘ο καταλληλοτερος στην καταλληλοτερη θεση εργασιας’. Πανω σε αυτη τη βαση θα μπορουσε να εξαλλειφθει η γεωγραφικη απομονωση στελεχων του δημοσιου που για προσωπικους λογους εχουν επιλεξει να ζουν στην επαρχια ή και το αντιθετο. Να ενισχυθει εν ολιγοις η ουσιωδης κινητικοτητα.

 • 5 Μαΐου 2021, 23:13 | Γιάννης

  Θα πρέπει από τη φράση «Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής, τόσο για τον Φορέα όσο και για τον τηλεργαζόμενο» να αφαιρεθεί ο Φορέας γιατί οι περισσότεροι δεν θα θέλουν τηλεργαζόμενους νομίζοντας ότι δεν δουλεύουν και θα απορρίπτονται οι αιτήσεις με το «έτσι θέλω».

 • 5 Μαΐου 2021, 19:37 | Νίκος Κ.

  Η παροχή τηλεργασίας εφόσον το αιτηθεί ο εργαζόμενος και έχει την δυνατότητα λόγω της φύσης των καθηκόντων του έμπρακτα να υποστηρίξει, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον Φορέα, τηρώντας το 25-50% τηλεργασίας της υπηρεσίας.

 • 5 Μαΐου 2021, 18:05 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Ο οικειοθελής χαρακτήρας που προβλέπεται στο άρθρο αυτό είναι η πόρτα για την άρνηση από πλευράς εργοδότη λόγω απόψεων, άρνησης σε νέες μορφές εργασίας και άρνησης σε αλλαγή των συνηθειών. Αυτό έδειξε η εμπειρία εν μέσω πανδημίας. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής, υπάρχουν φορείς του δημοσίου στους οποίους αυξήθηκε η παραγωγικότητα λόγω τηλεργασίας. Ενισχύστε την πραγματικά και όχι μόνο σε διατάξεις.
  Η τηλεργασία πρέπει να αφορά ΟΛΟΥΣ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες εκτός από αυτές που συνήθως αναγράφονται. Π.χ. εργαζόμενοι που διαβιούν μακριά από τον τόπο εργασίας τους (π.χ. άλλος νομός) και πηγαινοέρχονται καθημερινά για την εργασία τους. Εργαζόμενοι με μεγάλους γονείς.
  Ο θεσμός της μόνιμης τηλεργασίας πρέπει να είναι κανόνας και όχι εξαίρεση όπου αυτό είναι εφικτό βάσει της μορφής της εργασίας, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να μετράται βάσει στόχων και όχι βάσει φυσικής παρουσίας.
  Ενισχύστε πραγματικά την τηλεργασία. Έχει οφέλη και για το δημόσιο (π.χ. μειωμένα λειτουργικά κόστη). Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου προς την κατεύθυνση αυτή:
  «Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο και τον φορέα. Ωστόσο, ο φορέας δύναται να αρνείται την τηλεργασία μόνο σε επαρκώς τεκμηριωμένες, βάσει της φύσης της εργασίας, περιπτώσεις.»

 • 5 Μαΐου 2021, 17:44 | Νικολεττα Αποστολου

  Να υπαρξει πρόβλεψη για τηλεργασια στους γονείς με παιδια σε βρεφονηπιακούς , νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κατα τη διάρκεια των διακοπών των σχολείων , χριστουγεννα Πάσχα καλοκαίρι και ναι να μπορούμε και τον Αύγουστο να εργαζόμαστε εξ αποστάσεως. Το κράτος δεν παρέχει καμία υποδομή για φύλαξη ή απασχόληση των μικρών παιδιών τη διάρκεια αυτών των διακοπών, με αποτελεσμα να σπαταλούμε όλη μας την κανονική άδεια στα προαναφερόμενα διαστήματα. Από τη στιγμή που το Κράτος δεν έχει καμία υποδομή για να υποστηριζει οικογενειες μικρά παιδια, και δεν υπαρχει πρόβλεψη ακόμη και σε απλα θέματα της καθημορινοτητασ όπως το ωράριο των βρεφονηπιακών σταθμών και των ολοήμερων δημοτικών να τελειώνει στις 6 και οχι στις 4 ( αφου όλος ο ιδιωτικός τομέας και μέρος του δημόσιου λειτουργούν μέχρι τις 5) τουλάχιστον ας δώσει στους γονείς με μικρά παιδια ή ΑΜΕΑ το δικαίωμα της τηλ εργασίας εφόσον το επιθυμούν και να μην υπόκειται στη κρίση του προϊσταμένου γιατι στην ουσία ποτέ δε θα εφαρμοστεί.

 • 5 Μαΐου 2021, 15:47 | Βουλγαράκη Κωνσταντία

  Επειδή η τηλεργασία για εμάς, μια μικρή ομάδα γονιών ΑμεΑ με 80% αναπηρία και άνω με πολύ βαριές παθήσεις που αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε, είναι πολύ σημαντική, θα πρότεινα στην παράγραφο 2 να συμπεριληφθεί η φράση «των ιδίων ή των τέκνων αυτών»

 • 5 Μαΐου 2021, 14:58 | Νικόλαος Π.

  Ένα από τα μαθήματα που έδωσε η πανδημία, είναι η προστασία της υγείας των εργαζόμενων αλλά και των συναδέλφων τους. Μέχρι τώρα ήταν αποδεκτό, ένας εργαζόμενος με συνάχι, δέκατα κ.λπ. να προσέρχεται στην εργασία του και να μην χρησιμοποιήσει την άδεια του. Αυτό πλέον δεν είναι ουτε αποδεκτό, ούτε επιτρεπτό. Από την άλλη μια μικρή αδιαθεσία, δεν αποκλείει κάποιον από το να εργαστεί από το σπίτι του. Άρα θα πρεπει να προβλεφθούν ορισμένες ημέρες έκτακτης τηλεργασίας-ασθένειας.

 • 4 Μαΐου 2021, 10:06 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ

  Η παροχή τηλεργασίας εφόσον το αιτηθεί υπάλληλος ο οποίος έχει την δυνατότητα λόγω της φύσης των καθηκόντων του θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τον Φορέα.

  Αν αφήσουμε την έγκριση της παροχής τηλεργασίας στην διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα/προϊσταμένου/διευθυντή, με την καχυποψία που υπάρχει δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί πλήρως!

 • 3 Μαΐου 2021, 19:29 | Νικόλαος Κληρόπουλος

  Φρονώ ότι η τηλεργασία στα πλαίσια του πλήρους εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης , θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από την υπηρεσία, και μάλιστα χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό , (ιδίως χρονικό ή ημερολογιακό πλαφόν) , ύστερα από σχετικό αίτημα του εργαζομένου , έστω και με τυχόν αναγκαία ύπαρξη ποσόστωσης στο σκέλος που αφορά τον μέγιστο αριθμό τηλεργαζομένων ανά υπηρεσία , καθόσον , μόνο έτσι θα αποκτήσει κίνητρο , και θα μυηθεί όλο και περισσότερο , το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και οι πολίτες στην χρήση των νέων τεχνολογιών , προς όφελος των ιδίων και του Ελληνικού Κράτους , εάν βέβαια θέλουμε να μιλάμε , για μία σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση , η οποία θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην μηχανογραφική λειτουργία και εξέλιξη – εκσυγχρονισμό του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών της ελληνικής επικράτειας. Οι θυρίδες εξυπηρέτησης του κοινού και κατ` επέκταση οι επισκέψεις του τελευταίου δια της φυσικής παρουσίας στης Δημόσιες Υπηρεσίες , πρέπει να απαραιτήτως να καταργηθούν οριστικά και αμετάκλητα , και να αντικατασταθούν στο σύνολο τους από υπηρεσίες ψηφιακής εξυπηρέτησης του και της τηλεργασίας , προς όφελος της πλήρους ψηφιοποίησης καθώς και της βέλτιστης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κράτους , με ότι επιπρόσθετα ελεγκτικά , οικονομικά , φυσικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη (εξ αιτίας της διακοπής – αποτροπής των μετακινήσεων των διοικούμενων στις δημόσιες υπηρεσίες) εξασφαλίζει παραλλήλως η απόφαση αυτή.

 • 3 Μαΐου 2021, 14:59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Να επιτρέπεται επιπλέον η οικειοθελής παροχή τηλεργασίας:
  α) για τις ημέρες που γίνονται απεργίες και είναι δύσκολη έως αδύνατη η μετακίνηση προς τον τόπο εργασίας,
  β) για καιρικές συνθήκες που κατά την κρίση του Φορέα δυσκολεύουν τη μετακίνηση του εργαζόμενου,
  γ) για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μόνον θεωρητικά μαθήματα. Τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές δεν έχουν συχνά δρομολόγια για να εξυπηρετούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές. Για οικονομικούς λόγους να δίνεται η δυνατότητα στον Φορέα να επιτρέπει την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 • 3 Μαΐου 2021, 12:08 | Μιχάλης Σώτας

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ.2 του άρθρου 7, για ομάδες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πέραν των προβλημάτων υγείας, άλλες αντικειμενικές δυσκολίες.
  Μια τέτοια και όχι μεμονωμένη περίπτωση είναι όταν ο Φορέας είναι σε διαφορετικό νομό από την μόνιμη κατοικία, η ημερήσια διανυθείσα απόσταση για πρόσβαση και επιστροφή στην εργασία είναι άνω των 120 χιλιομέτρων και οδική κυκλοφορία 2,5 ωρών, ύπαρξη διοδίων κ.α.
  Η προσθήκη αυτή, συμβαδίζει απόλυτα με το 2Ο εδάφιο τόσο των βραχυπρόθεσμων (i) όσο και των μακροπρόθεσμων (ii) στόχων της περίπτωσης 8 της αιτιολογικής έκθεσης και του πνεύματος του νομοσχεδίου.
  Αν κρίνεται αναγκαίο, για αποφυγή στρεβλώσεων και κατάχρηση των διατάξεων, μπορεί η απόφαση αποδοχής του φορέα για τέτοιες περιπτώσεις, να εγκρίνεται με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου.

 • 2 Μαΐου 2021, 07:29 | Mnx

  Για να υπαρξει τηλεργασια στο Δημοσιο θα πρεπει να δίνεται υποχρεωτικά στον υπαλληλο, 40 ημερες ανα έτος με την αίτηση του ή αν για σντικειμενικουσ Λογους δε γινεται πχ εχουμε συνεχόμενες συσκέψεις να ορίζεται ποτε μπορει να δωθει. Ούτως η άλλως η τηλεργασια θα εφαρμοστεί με συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων που μπορουν να εργάζονται εξ αποστάσεως και για ορισμενες ημερες..ας ειναι ίσο αυτο το δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους γιατι δυστυχως στο δημοσιο το προβλημα ειναι η υποκειμενικότητα σύμφωνα με προςωπικα κριτήρια και οχι αντικειμενικά. Αν εχεις καλες σχέσεις με το διευθυντή θα μπορεις βα εργάζεσαι εξ αποστάσεως διαφορετικά οχι ή μονο οι κολλητοί του θα μπορουν να εργάζονται με αυτο τον τροπο οι υπόλοιποι οχι.. εργασία εξ αποστάσεως δίνεται οχι αδεια το ποσο παράγει ένας υπαλληλος θα φαινεται..επίσης θα μπορούσε να υπαρχει πρόβλεψη για γονείς με ανήλικα να μπορουν να εργάζονται εξ αποστάσεως..

 • 1 Μαΐου 2021, 15:39 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΒΙΤΗΣ

  αΕφόσον ο εργαζομενος εχει αποδεδειγμενα χρόνιο προβλημα υγειας
  (π.χ. ποσοστό αναπηρίας λόγω σωματικής ή πνευμτικής ή κινητικής αναπηρίας), να του δίνεται η δυνατότητα να εργάζεται με τηλεργασία συνεχώς, εφοσον το επιθυμει.

 • 1 Μαΐου 2021, 10:26 | Αντώνιος Κοβίτης

  α) Να υπάρξει ειδική μέριμνα και σαφής αναφορά στο νόμο
  και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους για τους εργαζομενους
  με προβλήματα σωματικής, πνευματικής ή κινητικής
  αναπηρίας με επιβεβαιωμένο ποσοστό αναπηρίας.
  β) Να οριστεί ως υποχρεωτική
  η δυνατοτητα χρήσης της τηλεργασίας
  στο ανώτερο ποσοστό όπως προτείνεται από το νόμο
  (40 εργάσιμες ημέρες ανά τρίμηνο) για τα άτομα
  με σωματικές πνευματικές ή κινητικές αναπηρίες
  εφόσον το ζητηθεί από τον εργαζόμενο.

 • 30 Απριλίου 2021, 22:32 | Παναγιώτης Πουλιάσης

  «Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτωνσυνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλοςή ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.»

  Θα πρέπει να προσδιοριστεί το οφείλει και να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογης της τηλεργασίας συνδευαστικα την δυνατότητα του κάθε εργαζομένου. (Επαρκής χώρος – Μονογονεικές οικογένειες – Ηλικία τέκνων – Ενδεχόμενη τηλεργασία συζήγου – τηλεκπαίδευη παιδιών)

 • 30 Απριλίου 2021, 18:15 | Ariadni

  Να προστεθούν οι λόγοι γονεϊκότητας, φροντίδας συγγενούς με αναπηρία/προβλήματα υγείας και σπουδών στην υποχρέωση αποδοχής από την υπηρεσία αιτήματος τηλεργασίας υπαλλήλων, πέραν του ανώτατου ποσοστού τηλεργαζόμενων.

 • 30 Απριλίου 2021, 08:44 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για υπαλλήλους Αμεα ή υπαλλήλους που έχουν τέκνα με αναπηρίες ή συγκατοικούν με άτομο της οικογενείας τους που έχει αναπηρία και να δίνεται το δικαίωμα στην παροχή εργασίας με τηλεργασία κατά προτεραιότητα σε αυτούς, το δε αίτημά τους θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τη Διοίκηση.

 • 30 Απριλίου 2021, 08:27 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Να διευκρινιστεί τι είναι ο κίνδυνος υγείας. Στη συνέχεια, προνοεί για κάποιον που είναι άρρωστος να επιτρέπεται να εργαστεί από το σπίτι; Αυτό πιστοποιείται με ιατρική γνωμάτευση ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν μπορεί να εργαστεί και συστήνεται να εργασία από το σπίτι; Εφόσον συνάδουν με τη φύση της εργασίας, Θα ήταν μια καλή ιδέα να εισαχθούν και κοινωνικά κριτήρια: πχ τηλεργασία για λόγους συνυπηρέτησης ή τηλεργασία σε συνδυασμό με μειωμένο ωράριο αντί της άδειας ανατροφής τέκνου, εάν η μητέρα μπορεί πρακτικά να το συνδυάσει και εφόσον έχει μια μικρή βοήθεια, αφού εργάζεται χωρίς να χάνει χρόνο σε μετακινήσεις, δεν απομακρύνεται από το παιδί και δεν νιώθει απομονωμένη.

 • 29 Απριλίου 2021, 16:59 | ΝΙΚΟΣ

  Αφού η φύση των καθηκόντων μπορεί να επιτρέψει την τηλεργασία γιατί να την απορρίψει ο φορέας σε άτομα με πρόβλημα υγείας?
  Δίνεται με αυτό τον τρόπο μια άνιση μεταχείριση μεταξύ φορέα και υπαλλήλου για την εφαρμογή της τηλεργασίας αφού ο φορέας μπορεί να επικαλείται ελευθέρως οποιαδήποτε λόγο θεωρεί σπουδαίο για την απόρριψη της τηλεργασίας.
  Εάν λοιπόν φύση των καθηκόντων το επιτρέπει δεν θα πρέπει να δίνεται στο φορέα η δυνατότητα απόρριψης για οποιαδήποτε λόγο και ειδικά για άτομα με προβλήματα υγείας.

 • 29 Απριλίου 2021, 15:26 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ο θεσμός της μόνιμης τηλεργασίας στον Δημόσιο τομέα θα πρέπει να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, κατά την επόμενη δεκαετία.

  Επομένως, η τηλεργασία ορισμένου διαστήματος θα πρέπει να είναι οικειοθελής για τα πρώτα 1-2 χρόνια εφαρμογής του τελικού νόμου και κατόπιν υποχρεωτική για ορισμένους κλάδους/ειδικότητες υπαλλήλων (όπου δύναται), θέτοντας παράλληλα όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, μπορεί να τεθεί υποχρεωτική τηλεργασία ορισμένου διαστήματος για υπαλλήλους διοικητικών ή άλλων κλάδων κάτω των 40 (ή χ) ετών, οι οποιοι δεν έρχονται σε επαφή με τους πολίτες (π.χ. υπάλληλοι back office).

  Επίσης, η υποχρεωτική τηλεργασία ορισμένου διαστήματος μπορεί να τεθεί και στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, για ορισμένες ειδικοτητες προσωπικού, όπου αυτό δύναται.

 • 29 Απριλίου 2021, 15:10 | ΑΛΕΒΑΝΤΑ

  Πρέπει να σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο που να εξετάζει εάν τα καθήκοντα του υπαλλήλου ασκούνται επαρκώς με την τηλεργασία. Εάν ναι, τότε να το υπογράφει ο υπάλληλος και να είναι δεσμευτικό για την απόδοσή του.

  Είναι λάθος ο φορέας να μπορεί με οποιαδήποτε δήθεν σπουδαίο λόγο να απορρίπτει την τηλεργασία στα άτομα με πρόβλημα υγείας. Θα οδηγήσει σε ενδοϋπηρεσιακές συγκρούσεις και ίσως και δικαστικούς αγώνες.

 • 29 Απριλίου 2021, 14:25 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο.

  Ο ειδικός και σπουδαίος λόγος απόρριψης της τηλεργασίας είναι αυθαίρετος και δεν προασπίζει τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας που ήδη τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας με επιτυχία (με βάση τα καθήκοντά τους). Είναι βέβαιο ότι θα γίνει καταστρατήγηση από τους φορείς με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα ένας υπάλληλος με χρόνιο πρόβλημα υγείας να κάνει χρήση του νόμου αφού ο προϊστάμενός του θα εφευρίσκει ειδικούς και σπουδαίους λόγους κάθε φορά.
  Προτείνω οι εργαζόμενοι που ήδη υπηρετούν και είναι στις ευπαθείς ομάδες και εργάζονται μέχρι τώρα επιτυχώς με τηλεργασία να συνεχίσουν χωρίς κάποια περαιτέρω έγκριση αφού ήδη υπάρχουν δηλωμένοι στο μητρώο του υπουργείο ως τηλεργαζόμενοι.

 • 29 Απριλίου 2021, 13:36 | Παναγιώτης

  Πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα ΑΜΕΑ, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες όπως ισχύουν σήμερα, ώστε η τηλεργασία να θεσμοθετηθεί ως τρόπος εργασίας με μόνιμο χαρακτήρα, που όμως θα εχει τα δικαιώματα κ τις υποχρεώσεις των υπολοίπων εργαζομένων. Δεδομένου ότι τα κτήρια και οι συνθήκες εργασίας δεν ειναι παντου κατάλληλες για να την καθημερνή φυσική παρουσία ενός Ανθρώπου με Αναπηρία.