Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

 

1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί. Στο αίτημα του υπαλλήλου αναφέρονται α) ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και στην απόφαση του άρθρου 13 και β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.
2. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, γνωστοποιεί, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή του επί του αιτήματός του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
3. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία στον άμεσα Προϊστάμενό του και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία.
4. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.

 • 12 Μαΐου 2021, 21:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ

  1. Η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δέκα ημερών για απάντηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης στο αίτημα υπαλλήλου για τηλεργασία, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, θα λειτουργήσει σε βάρος του σκοπού της τηλεργασίας. Η διάταξη πρέπει να τεθεί ώστε με την παρέλευση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας, το αίτημα για τηλεργασία του υπαλλήλου να θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό.

  2. Ο υπάλληλος πρέπει να διαθέτει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης που απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, το αίτημά του για τηλεργασία. Η εξέταση της ένστασης πρέπει να γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε σύντομη προθεσμία αποκλειστικού χαρακτήρα.

 • 12 Μαΐου 2021, 20:12 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί δικαίωμα ένστασης του υπαλλήλου σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του. Η ένσταση θα πρέπει να κρίνεται σε ανώτερο επίπεδο απο εκείνο που απέρριψε την αίτηση και να απαντάται εντος συγκεκριμένης προθεσμίας.

 • Η παρ. 2 προβλέπει ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δέκα ημερών για απάντηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης στο αίτημα υπαλλήλου για τηλεργασία, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Η διάταξη αυτή θεωρούμε ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη στην τηλεργασία και παρέχει ένα «νόμιμο μέσο» στον Προϊστάμενο κάθε Διεύθυνσης που δεν «πιστεύει» στην τηλεργασία να μην την εφαρμόζει. Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να τεθεί αντίστροφα ώστε να βοηθήσει στην εφαρμογή της τηλεργασίας, δηλαδή να τεθεί ως εξής : «Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό.»

  Επιπλέον, όπως σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες, πρέπει να εισαχθεί το δικαίωμα του υπαλλήλου να υποβάλλει ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης για τηλεργασία, η οποία θα εξετάζεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε αποκλειστική σύντομη προθεσμία (π.χ. 7 ημερολογιακών ημερών).

 • 12 Μαΐου 2021, 18:20 | Ανναμπέλλα Παλλαδά

  Στο Α.14, παρ.2, με την παρέλευση της άπρακτης προθεσμίας, να θεωρείται αποδεκτό το αίτημα του εργαζόμενου και όχι οτι έχει απορριφθεί. Αλλιώς ο Προϊστάμενος θα αφήνει επιτούτου να περνά άπρακτο το διάστημα των 10 ημερών. Επίσης, με ποιό μέσο θα επιβεβαιώνεται οτι ο Προϊστάμενος έχει λάβει το αίτημα ? ή οτι έχει πράγματι υποβληθεί το αίτημα από τον εργαζόμενο ?

 • 12 Μαΐου 2021, 18:22 | Θ

  Το νομοσχέδιο δεν καθορίζει σχεδόν τίποτε. Στην κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αφήνονται τόσο ο καθορισμός των θέσεων όσο και η έγκριση των αιτημάτων για τηλεργασία. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορές και διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων ή/και των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να είναι πιο συγκεκριμένες οι σχετικές διατάξεις.

 • 12 Μαΐου 2021, 17:57 | Μαρία Παππά

  Παραχωρείται υπερβολική εξουσία στον Προϊστάμενο χωρίς λόγο και με πολύ πιθανό αποτέλεσμα την εμφάνιση αυθαίρετων αποφάσεων (ή μη αποφάσεων). Η απάντηση στο αίτημα πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη και επίσης να ελέγχεται, δηλαδή ο υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε ανώτερο Προϊστάμενο ή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά της απορριπτικής απόφασης. Το ίδιο ισχύει (δηλαδή ότι πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και ελέγξιμη) και για την απόφαση του προηγούμενου άρθρου περί καθορισμού θέσεων τηλεργασίας.
  Η πλήρης εξουσιοδότηση αποφασιστικής αρμοδιότητας στους Προϊστάμενους, χωρίς μάλιστα υποχρέωσή τους για έκδοση έγγραφης και αιτιολογημένης απόφασης, μπορεί να οδηγήσει σε πελατειακή αντιμετώπιση της τηλεργασίας που θα εκφυλιστεί σε επιπλέον άδεια ως δωροδοκία των αρεστών.

 • 12 Μαΐου 2021, 16:36 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Ενδεχομένως για την ενίσχυση του θεσμού θα έπρεπε από την δημοσίευση της απόφασης να υποχρεωτουται το 25% του προσωπικού σε τηλε-εργασια και έπειτα να γίνονται αιτήσεις για τηλε-εργασια από το υπολειπόμενο ποσοστό.

  Βέβαια αυτό σαν μέτρο ενίσχυσης from day one της απασχόλησης με καθεστώς τηλε-εργασιας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν εργασιακά, θα μπορεί και το 100% μιας υπηρεσίας να τηλε-εργαζεται καθώς μπορεί να μην έχει επαφή με το κοινό ή η επαφή να γίνεται με βιντεοκλήση ή άλλα ψηφιακά κανάλια.

  Χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Αν θέλουμε όλα τα οφέλη της εφαρμογής του θεσμού, χαρούμενων εργαζομένων και ικανοποιημένων εργοδοτών.

 • 12 Μαΐου 2021, 13:24 | ANNA KANAKAKH

  Στις προτεινόμενες διατάξεις του Αρθρου 14 αποκαλύπτονται γενικότερα ελλείμματα στην ωριμότητα του σχεδίου νόμου, καθώς δεν εισάγουν έναν ολοκληρωμένο μοντέλο ανάθεσης-παρακολούθησης-αποτίμησης εργασίας εξ’αποστάσεως στο πνεύμα των γενικών αρχών και του σκοπού του νόμου. Η χωροευέλικτη εργασία εμφανίζεται μάλλον ως παροχή προς τον εργαζόμενο,παρά ως εναλλακτική δομική αλλαγή στον τρόπο εργασίας στην υπηρεσία. Συγκεκριμένα :
  – Δεν προβλέπει πρωτοβουλία από την πλευρά της υπηρεσίας, αλλά μόνο του εργαζόμενου.
  – Δεν αναφέρει καν με ποια κριτήρια θα ληφθεί η απόφαση επί της αίτησης εργαζομένου ή έστω την διαδικασία με την οποία κάθε υπηρεσία θα διαμορφώσει τα κριτήρια
  – Δεν εμπλέκει στην λήψη της απόφασης έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της εξ’αποστάσεως εργασίας, που είναι ο ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ του εργαζόμενου. Σε όλες τις μελέτες περίπτωσης από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχει αναδειχθεί η καθοριστική σημασία της στάσης και ικανότητας του προΪσταμένου να διοικήσει τον εργαζόμενο από απόσταση, να τον υποστηρίξει, να αναθέτει και παραλαβάνει το έργο του και να αναπτύσσει και διατηρεί την σχέση του με την υπηρεσία και την συνοχή της ομάδας.
  – Δεν διασφαλίζει διαφάνεια για την λήψη ή απόρριψη των αιτήσεων, αφού επιτρέπει την αυτόματη απόρριψη χωρίς τεκμηρίωση.
  – Δεν προβλέπει δοκιμαστική περίοδο και αναθεώρηση/επανεξέταση μιας έγκρισης σε περιπτώσεις που σε πρώτη δεν είναι λειτουργική.

  Προτείνεται να απλοποιηθεί το Αρθρο με γενικές κατευθύνσεις και αναθέτοντας στην διοίκηση κάθε φορέα την αρμοδιότητα εξειδίκευσης του μηχανισμού ή να επανασχεδιαστεί, αφού ληφθούν υπόψη τα διδάγματα από την ευρωπαική εμπειρία ( πχ στη Μάλτα (https://www.parlament.mt/media/69248/7346.pdf), στη Σλοβακία (https://www.researchgate.net/figure/Determinants-and-barriers-of-telework-adoption-in-the-Slovak-National-Library-Factor_tbl1_305038315) και ειδικότερα – το κοινωνικό σκέλος της διοίκησης της τηλεργασίας (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2020.1777183)

 • 12 Μαΐου 2021, 02:49 | Φ.

  «Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»
  Οι προϊστάμενοι θα πρέπει (από σεβασμό και μόνο στον υπάλληλο) να απαντούν στα αιτήματα ακόμα και αν είναι αρνητική η απάντηση και φυσικά να αιτιολογούν την όποια θετική ή αρνητική απόφαση.
  Η πρακτική «παρέλευσης άπρακτης» ισοδυναμεί με την αποδοχή να αγνοούν οι προϊστάμενοι να απαντούν τα αιτήματά μας αιτιολογώντας τις σχετικές αποφάσεις και με διευκόλυνση της αυθαιρεσίας/αδιαφορίας/αδιαφάνειας από την πλευρά τους.
  Θα πρέπει να προβλέπεται υποχρέωση τεκμηριωμένης απάντησης από την πλευρά των προϊσταμένων εντός 10 ημερών.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:16 | Μαρία Τ

  Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 14 ως εξής:
   
  1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα ή με ηλεκτρονικό μέσο, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί ή στον άμεσα προϊστάμενό του. Στο αίτημα του υπαλλήλου αναφέρονται τουλάχιστον α) ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και στην απόφαση του άρθρου 13 ή των κατ΄εξαίρεση λόγων του άρθρου 7 με συνημμένα σχετικά παραστατικά και β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.
  2. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, ή ο άμεσος Προϊστάμενος σε περίπτωση αυτοτελών οργανικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, γνωστοποιεί, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή του επί του αιτήματός του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκτός των  περιπτώσεων 2 και 3 (κατ΄εξαίρεση) του άρθρου 7 για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
  3. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα ή ο άμεσα Προϊστάμενος, κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία στον αμέσως επόμενο ιεραρχικά Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία.
  4. Για τα αυτοτελής οργανικές μονάδες του φορέα, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο άμεσα Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας.

 • 11 Μαΐου 2021, 20:20 | Βασίλης

  Γιατί μία διεύθυνση και όχι περισσότερες; Ποιο είναι το πρόβλημα; Αν ο λόγος είναι να μπορεί να ελεγχθεί αν ο υπάλληλος βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά το ωράριο της εργασίας του τότε γιατί να μην γίνεται ο έλεγχος με άλλο και πολύ πιο αποδοτικό τρόπο; Θα μπορούσε π.χ. να υποχρεώνεται να απαντά συγκεκριμένα «ping» e-mails εντός συγκεκριμένου χρόνου από τη λήψη τους (ιδανικά θα έπρεπε να στέλνονται αυτόματα). Αλλά τέλος πάντων αυτός θα ήταν ένας σωστός έλεγχος. Το να λέμε ότι δηλώνεται μία διεύθυνση νομίζω ότι δεν σημαίνει τίποτα.

  Γιατί αν δεν απαντήσει σε 10 μέρες απορρίπτεται το αίτημα; Ας είναι υποχρεωμένος να απαντήσει όχι σε 10 αλλά σε 30 και μάλιστα αιτιολογημένα στην περίπτωση απόρριψης. Είναι πιο λογικό αυτό από το να λέμε ότι ο αιτών δεν θα λάβει καν αιτιολογία απόρριψης.

 • 10 Μαΐου 2021, 21:17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ

 • 10 Μαΐου 2021, 01:10 | Π.Αντωνακάκης

  Η δήλωση του τόπου τηλεργασίας να απαλειφθεί γιατί ο εργαζόμενος δύναται να εργαστεί από πολλά διαφορετικά σημεία πολλά δε απ αυτά να μην τα έχει καθόλου υπόψη κατά την έναρξη για να τα δηλώσει. Ο συγκεκριμένος χώρος εν μέρει ακυρώνει την τηλεργασία.

 • 10 Μαΐου 2021, 00:13 | Γιώργος

  Δε έχει καμιά δουλειά να οριστεί ο τόπος τηλεεργασίας. Σκοπός είναι να βγαίνει η δουλειά.
  Επίσης είναι δυνατόν ο υπάλληλος να αιτείται να τηλεεργαστεί; Αυτό το κρίνει ο Διευθυντής ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης. Σε αυτή τη λογική όλοι οι υπάλληλοι θα θέλουν να Τηλεεργαστούν. Και εκεί με ποιο κριτήριο ο Διευθυντής θα επίλέξει κάποιον ή κάποιους για τηλεεργασία και θα απορρίψει κάποιους άλλους. Και ποια αιτιολογία θα χρησιμοποιεί ο Διευθυντής για την απόρριψη;

 • 9 Μαΐου 2021, 23:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Με τον τρόπο της σιωπηρής απόρριψης θα τελειώσει πριν αρχίσει το κεφάλαιο ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ. Αν μάλιστα προσθέσεις σε αυτό και το περιεχόμενο της απόφασης τηλεργασίας, που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο, και το οποίο είναι απολύτως βέβαιο ότι αδυνατεί να συντάξει η πλειονότητα των Δ/ντών αφού δεν έχει τη γνωστική επάρκεια και τις τεχνικές γνώσεις, φαίνεται ότι η υπόθεση θα καταληξει μια τρύπα στο νερό.
  Αν θέλετε να μην είναι προσχηματικος ο νομος αφαιρέστε απο τον Δ/ντη την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τηλεργασία. Η απόφαση αυτή πρέπει να παίρνεται σε κεντρικοτερο επίπεδο με γνωμοδότηση της Δ/νσης Πληροφορικής αναφορικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15. Ο Δ/ντης ας έχει μόνο τη δυνατότητα να ελέγχει την απόδοση του τηλεργαζόμενου και να ζητά την παύση της τηλεργασίας όταν αποδεικνύεται με ποσοτικά και μετρήσιμα στοιχεια η αναιτιολόγητη πτώση της απόδοσης του υπαλλήλου.

 • 8 Μαΐου 2021, 08:00 | Mnx

  Ο προϊστάμενος πρεπει να απαντά εγγράφως.αρνητικη απάντηση θα πρεπει να αιτιολογείται επαρκώς. Γενικα όμως η τηλεργασια. Εφόσον τα καθήκοντα του υπαλλήλου το επιτρέπουν, πρεπει μα ειναι υποχρεωτική για το φορέα και αν ζητείτε απο πολλούς υπαλληλους να δίνεται εκ περιτροπής.

 • 7 Μαΐου 2021, 15:55 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Ο εργοδότης υποχρεούται στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος στην οικία του εργαζόμενου και την πληρωμή μέρους των εξόδων σε χαρτί, μελάνι και σύνδεση στο διαδίκτυο. Με την πρώτη εφαρμογή της τηλεργασίας πέρυσι, οι εργοδότες θεωρούσαν οτι όλοι οι κάτοικοι της χώρας έχουν υπερσύγχρονους υπολογιστές στο σπίτι τους και ανέθεταν εξ αποστάσεως εργασία και οι εργαζόμενοι δεν ειχαν καν δικαίωμα να πουν οτι ο υπολογιστής τους δεν ειναι κατάλληλος γιατί θεωρούνταν οτι ψεύδονται για να γλυτώσουν τη δουλειά.

 • 6 Μαΐου 2021, 16:18 | Νίκος Μποσινάκος

  Η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου παρ.2 θα οδηγήσει σε σιωπηρή απόρριψη αιτημάτων …λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας των Δ/ντων.

 • 5 Μαΐου 2021, 23:49 | Γιάννης

  Η υποχρεωτική ή προαιρετική δήλωση διεύθυνσης του τόπου παροχής της τηλεργασίας είναι περιττή, δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης και τι εξυπηρετεί. Όπως έχει σχολιαστεί, μπορεί να υπάρξει διακοπή ρεύματος ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε άλλο στο δηλωμένο χώρο εργασίας (π.χ. θόρυβος από δημόσια έργα έξω από το χώρο εργασίας). Γιατί να υπάρχει αυτή η υποχρέωση και να πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί συγκεκριμένος χώρος;

 • 5 Μαΐου 2021, 19:14 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Υπάρχουν φορείς που απασχολούν εργαζόμενους με απόσπαση ή άλλες διατάξεις. Εν μέσω πανδημίας δημιουργήθηκαν προβλήματα στην τηλεργασία λόγω αυτών των περιπτώσεων.
  Ξεκαθαρίστε τι ισχύει για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις.
  Επίσης να προβλεφθεί ότι θα ενημερώνεται και ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο εργαζόμενος.
  Τυχόν άρνηση του Προϊσταμένου πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
  Πέραν του σταθμού εργασίας να γίνει πρόβλεψη για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μειώνεται το λειτουργικό κόστος του εργοδότη και πρέπει να καλυφθούν δαπάνες του εργαζόμενου για π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, γραφική ύλη, κλπ.).

 • 5 Μαΐου 2021, 18:18 | Χρήστος Χ.

  Ο προϊστάμενος οφείλει να απαντήσει στο αίτημα του υπαλλήλου με αιτιολόγηση για τηλεργασία είτε θετικά, είτε αρνητικά! Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος αυθαιρεσίας από μέρος του ή επιλεκτικής χορήγησης της τηλεργασίας!
  Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται το 25% τηλεργασίας ως κατώτατο όριο.

 • 5 Μαΐου 2021, 18:20 | Kostas

  Ο προϊστάμενος οφείλει να απαντήσει στο αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία είτε θετικά, είτε αρνητικά (με αιτιολόγηση), τηρώντας παράλληλα και το 25% τηλεργασίας!

 • 5 Μαΐου 2021, 17:21 | Νίκος Κ.

  Να προβλέπει ο Νόμος ότι το στέλεχος/εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα εγγράφως και ο Προϊστάμενος να απαντά κι αυτός εγγράφως (θετικά ή αρνητικά) με αιτιολογημένη απόφαση, ώστε να τηρείται το 25% τηλεργασίας ως κατώτατο όριο το οποίο να μπορεί να φτάσει έως 50% ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  Να υπάρχει 5 μέρες (μίνιμουμ) το μήνα και η δυνατότητα που λέει και ο νόμος για «συσσωρευμένη» τηλεργασία.

 • 5 Μαΐου 2021, 17:48 | Μαρια Ηλιοπουλου

  -η αίτηση να υποβάλετε ηλεκτρονικά
  -ο τόπος εργασίας να μπαίνει προαιρετικά και να μην είναι δεσμευτικός, αφού κάποιος μπορεί να φύγει πχ απο το σπίτι του για κάποιο λόγο (πχ διακοπη ρευματος)και να εργαστεί από ένα ιντερνετ καφέ ή οπουδήποτε αλλού.
  -οσοι εγκριθουν για τηλεργασια να υπαρχουν σε λιστα ωστε αν υπαρχει ενσταση να μπορει να ελεγχει..αν καποιος κανει τηλεργασια γτ ειναι οντως η φυση της δουλειας του ή ειναι κολλητος του δ/ντη

 • 5 Μαΐου 2021, 16:11 | Panagiotis

  Νομίζω ότι το στέλεχος θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα εγγράφως και ο Προϊστάμενος να απαντά (θετικά ή αρνητικά) κι αυτός εγγράφως με αιτιολογημένη απόφαση! Να το προβλέπει ο Νόμος ώστε να τηρείται το 25% τηλεργασίας!!

 • 5 Μαΐου 2021, 16:08 | Maria

  Tο στέλεχος θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα εγγράφως και ο Προϊστάμενος να απαντά (θετικά ή αρνητικά) κι αυτός εγγράφως με αιτιολογημένη απόφαση! Να το προβλέπει ο Νόμος ώστε να τηρείται το 25% τηλεργασίας!!

 • 5 Μαΐου 2021, 16:31 | Χάρης Κάππος

  Η αίτηση θα γίνεται προς τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας ο οποίος ομως θα πρεπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά με τεκμηρίωση εντός 10 ημερών χωρις αυτοδίκαιη άρνηση μετα την παρέλευση των ημερών αυτών, λαμβάνοντας πάντα υπόψην το 25% απουσιών !!
  Οπως γινεται και με τις κανονικές άδειες που ειτε εγκρίνονται είτε οχι με κατάλληλο σκεπτικό …

 • 5 Μαΐου 2021, 15:58 | Βουλγαράκη Κωνσταντία

  στο Άρθρο 7 αναφέρεται : «εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο»
  ενώ στο Άρθρο 14 : » Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»
  αυτά τα δύο έρχονται σε αντίθεση.
  Πιστεύω ότι ο εργαζόμενος ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζει για ποιο λόγο (σύμφωνα με τον παρόντα νόμο) απορρίφθηκε το αίτημά του ώστε να το αποδεχτεί ή να το αντικρούσει.

 • 5 Μαΐου 2021, 15:09 | Νικόλαος Π.

  Η παράγραφος 2 ΠΡΕΠΕΙ να αναδιατυπωθεί και ειδικά το σημείο: «Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»

  Ο προϊστάμενος ΟΦΕΙΛΕΙ να απαντήσει στο αίτημα του υπαλλήλου είτε θετικά, είτε αρνητικά (με αιτιολόγηση). Η πρόταση θα πρέπει είτε να διαγραφεί εντελώς, είτε να διατυπωθεί ως εξής: «Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.»

 • 5 Μαΐου 2021, 14:55 | ΘΩΜΑΣ

  άρθρο 14, «4. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.»

  Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων για τα θέματα προσωπικού δεν είναι ορθό να ασκούν, εν προκειμένω, και τις αρμοδιότητες για τα αυτοτελή τμήματα,όπως λ.χ. Κοινων.Μέριμνας (Πρόνοιας), Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης, Λαϊκών Αγορών κλπ, στα οποία υπάρχουν προϊστάμενοι, διότι δεν είναι δυνατό να έχουν προσωπική αντίληψη για τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία, τα καθήκοντα των υπαλλήλων τους κλπ.
  Κατά συνέπεια, για τα Αυτοτελή Τμήματα, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες για την τηλεργασία θα πρέπει να ασκούνται από τους προϊσταμένους αυτών και όχι από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων για τα θέματα προσωπικού.
  Ευχαριστούμε.

 • 5 Μαΐου 2021, 10:30 | ΝΣ

  Ο Προϊστάμενος θα πρέπει να αιτιολογεί την απόρριψη μίας αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα αυθαιρεσίας από μέρος του ή επιλεκτικής χορήγησης της τηλεργασίας εν είδει χάρης.

 • 3 Μαΐου 2021, 21:28 | Θόδωρος

  Παράγραφος 2. Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων τηλεργασιας έχουν οι γονείς με παιδιά ως έξι ετών.

 • 29 Απριλίου 2021, 18:48 | ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  στην παρ 2 προτείνω να γίνει ακριβώς το αντίθετο δηλ. αν δεν απαντήσει η Διεύθυνση του φορέα εντός 10 (εργασίμων ή ημερολογιακών ημερών;) να θεωρείται δεκτή. Αλλιώς θα πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους άρνησης της αίτησης.
  Η πρόταση αυτή γίνεται από εμένα γιατί πιστεύω ότι ο σκοπός του νσχεδίου είναι για την ενθάρρυνση και αύξηση του ποσοστού τηλεργασίας στην μετα-covid εποχή που νομοτελειακά θα έρθει. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι Διευθύνσεις στις περιπτώσεις απόρριψης τους αιτήματος να διατυπώσουν γραπτώς τους λόγους ώστε να είναι ορατοί τόσο από τον ενδιαφερόμενο όσο και γενικότερα να καταγραφούν ελλείψεις, τυχόν ατέλειες-προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις.

 • 29 Απριλίου 2021, 17:29 | ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  στην αίτηση (η οποία πρέπει και επιβάλλεται να υποβάλετε ηλεκτρονικά) πιστέυω ότι ο τόπος εργασίας να μπαίνει προαιρετικά και να μην είναι δεσμευτικός, αφού κάποιος μπορεί να φύγει πχ απο το σπίτι του για κάποιο λόγο και να εργαστεί από ένα ιντερνετ καφέ ή οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τον υπολογιστή μέσω πλατφόρμας όπως TEAMS όπου μόνο με το email μπορεί να πραγματοποιηθεί και φωνητική αλλά και οπτική επικοινωνία. Εναλλακτικά ένα κινητό ή και σταθερό τηλέφωνο αρκεί.

  στο κείμενο «…λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί» να μπει «εντός του ωραρίου του φορέα» όπως το αναφέρετε στο άρθρο 10

 • 29 Απριλίου 2021, 17:41 | Εμμανουήλ Ντεντιδάκης

  «4.Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.»
  Ο Προϊστάμενος Προσωπικού δεν μπορεί να έχει άποψη για τις υπηρεσιακές ανάγκες τμημάτων εκτός της διεύθυνσης του. Εφόσον ο οργανισμός του φορέα προβλέπει αυτοτελή τμήματα αποδέχεται ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως υπό τον Τμηματάρχη τους, ο οποίος πρέπει να έχει την σχετική ευθύνη.