Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας

 

Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματός του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 13 ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών.

 • Το χρονικό διάστημα των 5 εργασίμων ημερών που ορίζεται ως χρόνος προειδοποίησης για την περάτωση της τηλεργασίας είναι σύντομο και προτείνεται να επιμηκυνθεί κατά 5 ακόμη εργάσιμες ημέρες.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:45 | Μαρία Τ

  Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 16 ως εξής:
   
  Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματός του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 13.

  Από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι περάτωσης της τηλεεργασίας.

  Επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις εκ μέρους του υπαλλήλου ή εργαζομένου, εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.