ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο Β’. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων τρίτων φυσικών προσώπων, των τηλεργαζόμενων, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την προστασία των δεδομένων κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες της παρ. 2 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να αναπροσαρμόζονται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω προβλημάτων υγείας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα χρονικά διαστήματα έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των θέσεων εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεσή τους υπό καθεστώς τηλεργασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό 50% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω οργανικής μονάδας των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

 • 12 Μαΐου 2021, 21:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΕΤΤ

  H απόφαση του άρθρου 19 παρ. 5 για αύξηση του ποσοτικού ορίου της τηλεργασίας στην ΕΕΤΤ πρέπει να λαμβάνεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της (όπως συμβαίνει π.χ. με την απόφαση για το οργανόγραμμά της που ορίζει ο νόμος για το επιτελικό κράτος).

 • Η απόφαση του άρθρου 19 παρ. 5 για αύξηση του ποσοτικού ορίου της τηλεργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να λαμβάνεται από κάθε Ανεξάρτητη Αρχή στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της (όπως συμβαίνει π.χ. με τη λήψη απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή για το οργανόγραμμά της, όπως ορίζει ο νόμος για το επιτελικό κράτος).

 • 12 Μαΐου 2021, 18:13 | ανωνυμη

  Να δικαιούνται την παροχή τηλεργασίας ανδρες και γυναίκες άγαμοι ή χωρισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ,που έχουν την φροντίδα γονέων που χήρεψαν και αντιμετωπίζουν άνοια, αλτσχάιμερ, πάρκινσον ή κινητικών προβλημάτων),για όσο χρονικό διαστημα το αιτούνται.
  Να δικαιούνται οι Μηχανικοί λόγω φύσεως εργασίας (εργασίες στο πεδίο), την παροχή τηλεργασίας, για όσο διάστημα το αιτούνται.
  Στις Στρατιωτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, να δικαιούνται οι Μηχανικοί ΤΕ και ΠΕ, οι πραγματογνώμονες και Επιθεωρητές τη παροχή τηλεργασίας και να εξαιρούνται απο κάθε τυχόν περιορισμό της Υπηρεσίας Διοικητικού ή άλλης διαταγής. Η διασφάλιση κάθε απόρρητης πληροφορίας εξυπακούεται ότι παραμένει η ίδια τόσο στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας όσο και στα υπόλοιπα Υπουργεία.

 • 12 Μαΐου 2021, 18:02 | I.X.

  Να δικαιούνται την παροχή τηλεργασίας ανδρες και γυναίκες άγαμοι ή χωρισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ,που έχουν την φροντίδα γονέων που χήρεψαν και αντιμετωπίζουν άνοια, αλτσχάιμερ, πάρκινσον ή κινητικών προβλημάτων).

 • 12 Μαΐου 2021, 18:34 | Θ

  Μένουν υπερβολικά πολλά και σημαντικά ζητήματα να διευκρινιστούν με υπουργικές αποφάσεις. Θεωρώ πως θα έπρεπε να διευκρινίζονται περισσότερα θέματα εντός του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις παραγράφους 1 και 3, διαφορετικά χάνεται το νόημα ύπαρξής του.
  Επίσης, αναφορικά με τα προβλήματα υγείας, είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του νομοσχεδίου. Ελπίζουμε να μην είναι υπερβολικά περιοριστικά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 3 προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός

 • 12 Μαΐου 2021, 16:43 | Χουρδάκης Γ

  Σοβαρή παράλειψη στις εξουσιοδοτικές διατάξεις, αλλά και γενικότερα στην εκπόνηση του νομοσχεδίου είναι η απουσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , ώστε να ενσωματώνει προβλέψεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 • 12 Μαΐου 2021, 14:05 | ANNA KANAKAKH

  Σοβαρή παράλειψη στις εξουσιοδοτικές διατάξεις, αλλά και γενικότερα στην εκπόνηση του νομοσχεδίου είναι η απουσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , ώστε να ενσωματώνει προβλέψεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 • 12 Μαΐου 2021, 13:23 | ANNA KANAKAKH

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Να ληφθεί υπόψη ότι η «τηλεργασία σε συνθήκες πανδημίας» δεν αποτελεί εμπειρία εφαρμογής τηλεργασίας στην δημόσια διοίκηση. Συνεπώς, το νομοσχέδιο κατατέθηκε ουσιαστικά χωρίς να έχει εξάγει διδάγματα από πιλοτική εφαρμογή σε κανονικές συνθήκες. Τέτοια εμπειρία υπάρχει στην ελληνική δημόσια διοίκηση από το 2014 στην Υπηρεσία Ασύλου, όπου με την υπ’ αριθμ. οικ./6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανο−
  νισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034) η Υπηρεσία δημοσίευσε Κανονισμό, στο άρθρο 5 παρ.3 του οποίου προβλέπεται ότι «Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται με απόφασή του να αποφασίσει την εφαρμογή του συστήματος «τηλεργασίας», καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας και για την επίλυση πρακτικών αδυναμιών στην λειτουργία της υπηρεσίας, η Δ/ντρια της Υπηρεσίας εξέδοσε Απόφαση με Αριθμ. οικ. 8249 (ΦΕΚ 2635/3-10-2014) « Εφαρμογή συστήματος μερικής τηλεργασίας») με την οποία εφαρμόζει σύστημα τηλεργασίας».
  Η παραπάνω περίπτωση δεν μελετήθηκε ποτέ, αλλά ούτε και άλλες μεμονωμένες, πχ στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκσης, τους Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων, το Κρητικό Δίκτυο Τηλεργασίας, την ΜΟΔ αε κ.α.
  Σημειώνεται ότι θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υπάρχει από το 2010 – Νόμος 3846/2010 «ΕΓΚΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ο οποίος με το Αρθρο 5 ρυθμίζει τον τρόπο σύναψης και το πλαίσιο λειτουργίας της σύμβασης εργασίας για τηλεργασία και τη δυνατότητα μετατροπής της κανονικής εργασίας σε τηλεργασία.

 • 12 Μαΐου 2021, 09:04 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η πρόβλεψη της 2ης παραγράφου είναι λανθασμένη. Η αρμοδιότητα ανήκει στην Πολιτική Άμυνα της χώρας. Συνεπώς, εφ’όσον κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης (για οιοδήποτε λόγο, όχι μόνον υγειονομικό όπως σήμερα), μπορεί υπό προϋποθέσεις να εφαρμοσθούν σχέδια Πολιτικής Άμυνας (που πρέπει να υπάρχουν) στα οποία να προβλέπεται η μετάπτωση σε καθεστώς τηλεργασίας και ο τρόπος υλοποίησης.
  Συνακολούθως, οι παράγραφοι 4 & 5 πρέπει να διαγραφούν.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:24 | Μαρία Τ

  Προτείνεται η τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 5 καθώς και η προσθήκη νέας παραγράφου, του άρθρου 19 ως εξής:

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες της παρ. 2 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να αναπροσαρμόζονται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση της διαδικασίας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας των ιδίων ή μελών πρώτου βαθμού της οικογένειάς τους. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω προβλημάτων υγείας.
  5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν.
  6. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι αποζημιώσεις των εργαζομένων, υπαλλήλων που εργάζονται με τηλεεργασία από το σπίτι, ιδίως στις περιπτώσεις που ο εργοδότης 

 • 12 Μαΐου 2021, 00:12 | Ανώνυμος

  Προτείνεται στο άρθρο 19 να προστεθεί επισήμανση στην παρ.2 η οποία να αναφέρει: Τα άτομα που ορίζονται ως ευπαθείς ομάδες και ορίζονται στο ΦΕΚ 4011/18.09.2020, τ.Β’ δεδομένης της σπουδαιότητας και βαρύτητας των προβλημάτων ανεξαρτήτως της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 να εξακολουθούν να απολάβουν προστασίας και νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί, ενώ μπορούν να προστεθούν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα , τα ΑμΕΑ, οι γονείς και τέκνα αυτών.

  Σημειώνεται ότι θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως κριτήριο για την προτεραιοποίηση των ατόμων που θα αιτηθούν τηλεργασία, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, όσοι έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έστω μέχρι και την ηλικία των 12ετών.
  Κατ’αντιστοιχία, θα μπορούσε να προσμετρηθεί και το ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε υπαλλήλου.

  Επιπλέον, σε περίπτωση οικογένειας όπου και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εάν κάποιος εκ των δύο είναι σε θέση ευθύνης και εφόσον στο παρόν σχέδιο νόμου δεν προκύπτει ούτε η δυνατότητα αλλά ούτε και η εξαίρεσή του για να αιτηθεί τηλεργασία, να υφίσταται η δυνατότητα για έγγραφη οικειοθελή ολική ή μερική παραχώρηση του δικαιώματος τηλεργασίας στο ή στη σύζυγο του ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα το ποσοστό του υπαλλήλου που θα το αιτηθεί. Εννοείται ότι το αίτημα θα μπορεί να ανακληθεί εγγράφως και να επιστρέψουν και τα δύο άτομα στα προβλεπόμενα ποσοστά που αναλογούν για τον καθένα.

 • 10 Μαΐου 2021, 21:06 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  Υπάρχει ο κίνδυνος να παρακάμπτονται βασικά δικαιώματα των υπαλλήλων όπως τα διαλείμματα εργασίας, οι άδειες (γονικές, διακοπών, ασθενείας) αλλά και οι αργίες. Η έλλειψη επαρκών γνώσεων Η/Υ ενέχει τον κίνδυνο πολλοί υπάλληλοι να μην είναι σε θέση να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιάζονται είτε στην διαδικτυακή σύνδεση με την υπηρεσία, είτε προβλήματα στο δίκτυο κ.α. Γι’αυτό επιβάλλεται η συνεχής φροντίδα της Υπηρεσίας για επιμόρφωση των υπαλλήλων και ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων τους αλλά και άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας από εξειδικευμένους υπαλλήλους Πληροφορικής που θα είναι σε θέση να παρέμβουν και να βοηθήσουν.
  Δυστυχώς στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και διάταξη που να υποχρεώνει τις υπηρεσίες για την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας προς τους υπαλλήλους και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πλληροφορικής.
  Ένα επιπλέον πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια των ημερών τηλεργασίας είναι η μειωμένη επαφή με τους συναδέλφους, η ενδεχόμενη αδυναμία πρόσβασης σε πληροφορίες αλλά και οι μειωμένες ευκαιρίες για προαγωγή και η απρόσκοπτη ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, τις εξελίξεις και την συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη παροχή πληροφοριών αλλά και η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας με τα συνδικαλιστικά Σωματεία και τους εκπροσώπους εργαζομένων για να μην προκύπτουν δυσκολίες και αδυναμίες προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

 • 10 Μαΐου 2021, 21:19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  Η τηλεργασία θα πρέπει να εκτελείται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας και εθελοντικά, με όλα τα πρακτικά της ζητήματα να ρυθμίζονται στο Νομοσχέδιο στο οποίο οι διατάξεις θα συμφωνηθούν με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

 • 10 Μαΐου 2021, 18:58 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Ακομα και οι συναντήσεις μπορούν να γίνονται με ψηφιακα μέσα. Η υποδομή υπάρχει πλεον. Δεν υπαρχει ουσιαστικός λόγος να τηλε-εργάζεται καποιος και να πρεπει να παει στο γραφειο για συναντηση. Η πανδημία επισπευσε τις ψηφιακες εξελιξεις και οι υποδομες δημιουργηθηκαν. Ας αξιοποιηθουν στο επακρο λοιπον, όπως και στο εξωτερικό.

 • 9 Μαΐου 2021, 18:17 | Ανώνυμος

  Σημειώνεται ότι θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως κριτήριο για την προτεραιοποίηση των ατόμων που θα αιτηθούν τηλεργασία, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, όσοι έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έστω μέχρι και την ηλικία των 12ετών.
  Κατ’αντιστοιχία, θα μπορούσε να προσμετρηθεί και το ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε υπαλλήλου.

  Επιπλέον, σε περίπτωση οικογένειας όπου και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εάν κάποιος εκ των δύο είναι σε θέση ευθύνης και εφόσον στο παρόν σχέδιο νόμου δεν προκύπτει ούτε η δυνατότητα αλλά ούτε και η εξαίρεσή του για να αιτηθεί τηλεργασία, να υφίσταται η δυνατότητα για έγγραφη οικειοθελή ολική ή μερική παραχώρηση του δικαιώματος τηλεργασίας στο ή στη σύζυγο του ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα το ποσοστό του υπαλλήλου που θα το αιτηθεί. Εννοείται ότι το αίτημα θα μπορεί να ανακληθεί εγγράφως και να επιστρέψουν και τα δύο άτομα στα προβλεπόμενα ποσοστά που αναλογούν για τον καθένα

 • 9 Μαΐου 2021, 18:50 | Ανώνυμος

  Προτείνεται στο άρθρο 19 να προστεθεί επισήμανση στην παρ.2 η οποία να αναφέρει: Τα άτομα που ορίζονται ως ευπαθείς ομάδες και ορίζονται στο ΦΕΚ 4011/18.09.2020, τ.Β’ δεδομένης της σπουδαιότητας και βαρύτητας των προβλημάτων ανεξαρτήτως της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 να εξακολουθούν να απολάβουν προστασίας και στη νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί, ενώ μπορούν να προστεθούν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα , τα ΑμΕΑ, οι γονείς και τέκνα αυτών.

 • 7 Μαΐου 2021, 18:54 | Ισιδώρα Χ

  Καλησπέρα.
  Υπάλληλοι που διαμένουν σε άλλο Νομό απο αυτόν της εργασίας τους, να προβλέπεται η τηλεργασία.
  Μηχανικοί λόγω φύσεως εργασίας (εργασίες πεδίου) να δικαιούνται την παροχή της τηλεργασίας για όσο διάστημα το αιτηθούν.
  Ι.Χ.

 • 6 Μαΐου 2021, 16:18 | Νίκος Μποσινάκος

  H παρ.5 είναι στο ίδιο γενικό πνεύμα του σχεδίου Νόμου για περιορισμό (αντί της ενθάρρυνσης) της τηλεργασίας, εκεί όπου ενδείκνυται.

 • 5 Μαΐου 2021, 19:01 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Που βασίζεται το όριο του 50%;
  Για ορισμένους φορείς είναι πολύ για άλλους λίγο.
  Έχει σημασία η φύση των εργασιών. Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν καθόλου επαφή με κοινό, εκδίδουν έγγραφα (π.χ. γνωμοδοτήσεις) και η φυσική παρουσία δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία, παρά μόνο για συναντήσεις.
  Διαφοροποιήστε το όριο και αφήστε να το κρίνει κάθε υπηρεσία.
  Πλέον υπάρχει εμπειρία από τον κορονοϊό.

 • 5 Μαΐου 2021, 17:31 | Μαρία

  Να προστεθεί η δυνατότητα ορισμού κατ αποκοπήν ποσών αποζημιώσεως εξόδων του εργαζόμενου που προκύπτουν, ειδικά στις περιπτώσεις υποχρεωτικής τηλεργασίας (τηλεπικοινωνιων, ίντερνετ, θέρμανσης /ψύξης, λειτουργικών εξόδων όπως νερό, ρεύμα, εκτυπωτικό χαρτί, ενοίκιο). Αυτό εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκούς φορείς κατά την πανδημία.

 • 5 Μαΐου 2021, 15:59 | Γαλάνη Βίκυ

  Καλησπέρα σας,
  Στην παρ. 3 να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις εργαζομένων και με κινητικα προβλήματα, καθώς εφόσον η φύση του αντικειμένου εργασίας το επιτρέπει, να μην ταλαιπωρουνται καθημερινά διανυοντας π.χ. έως και 45 χιλιόμετρα απόσταση. Ως δικαιολογητικο να προσκομιζεται Γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

  Ευχαριστώ.

 • 30 Απριλίου 2021, 11:07 | Δημήτρης Βλαβιανός

  Το μέγιστο ποσοστό από 50% μπορεί να αυξηθεί στο 100%. Κάποιες Διευθύνσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποκλειστικά με τηλεργασία, όπως το έχουν αποδείξει πρόσφατα με τον κορονοϊό.