ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας

 

Δύο φορές εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, στο τέλος κάθε εξαμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

 • 12 Μαΐου 2021, 18:13 | Θ

  Το νομοσχέδιο δεν καθορίζει σχεδόν τίποτε. Στην κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αφήνονται τόσο ο καθορισμός των θέσεων όσο και η έγκριση των αιτημάτων για τηλεργασία. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορές και διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων ή/και των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να είναι πιο συγκεκριμένες οι σχετικές διατάξεις.

 • 12 Μαΐου 2021, 09:18 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η όλη οπτική του νομοθέτη είναι λανθασμένη καθώς τηλεργασία μπορεί να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά μόνον όταν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  1. Ο φορέας διαθέτει Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ) Ηλεκτρονικής Παραγωγής (με ψηφιακή υπογραφή) και Διαχείρισης Εγγράφων και πλήρως ψηφιοποιημένες δυναμικές-διαλειτουργικές-διασυνδεδεμένες Βάσεις Δεδομένων, και
  2. Ο φορέας διαθέτει ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητος με πλήρη αποτύπωση των εσωτερικών διαδικασιών-ροών έργου και σύστημα Βασικών Δεικτών Επίδοσης (KPIs) αυτών (στο πρότυπο του έργου ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» που υλοποιείται αυτή την περίοδο).

  Οι γνώστες του θέματος απλώς μειδιούν με την προσπάθεια του νομοθέτη να εγκλωβίσει την τηλεργασία (τρόπο εργασίας 21ου αιώνος) στα καλούπια διοικητικής λειτουργίας-ελέγχου περασμένων αιώνων.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:31 | Μαρία Τσουβάλα

  Προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 13 τριών παραγράφων, ως εξής:

  2. Εξαιρούνται των παραπάνω θέσεων οι περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.

  3. Επιφυλάξεις υπαλλήλων ή εργαζομένων που αφορούν, στην κάλυψη των θέσεων τηλεεργασίας ή στις αποφάσεις των άμεσα Προϊσταμένων επί των περιπτώσεων 2 και 3 του άρθρου 7, εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί ως αποφαινόμενο όργανο.

  4. Προτάσεις τηλεεργασίας Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών εξετάζονται κάθε φορά, από τους άμεσα Προϊσταμένους αυτών.
   

 • 10 Μαΐου 2021, 00:23 | Γιώργος

  Το να κάτσει ένα Διευθυντής να κάνει τέτοιο πράγμα, τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει σοβαρότερα θέματα, είναι αδιανόητο. Οι θέσεις τηλεεργασίας να ορίζονται ανα εβδομάδα ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ανάγκες της Διεύθυνσης.

 • 9 Μαΐου 2021, 23:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Πολλοί Δ/ντες είναι τεχνοφοβικοί λόγω ηλικίας και απορρίπτουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν. Αλλά και αυτόι που είναι προοδευτικοί πόσο ανιδιοτελεις περιμένετε να φανούν;; Οταν γνωρίζουν ότι οι ίδιοι μάλλον δεν θα μπορούν να τηλεργαστούν δεν πρόκειται να κάνουν τη χάρη στους υφιστάμενους τους.
  Οι Υπηρεσιακές ανάγκες ήταν , είναι και θα είναι μια καραμέλα που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε αυθαιρεσία.
  Ειναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση για τις επιλέξιμες θέσεις για τηλεργασία πρέπει να παίρνονται σε κεντρικότερο επίπεδο.

 • 7 Μαΐου 2021, 11:31 | Στέλιος Σωτηρέλης

  καλημέρα σας,
  Όλες οι ειδικότητες δεν είναι δεκτικές τηλεργασίας. Συνεπώς είναι υποχρέωση του νομοθέτη να τις καθορίσει.
  Με τους εργαζόμενους σε θέση ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων & διευθύνσεων) θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ανώτερου οργάνου – φορέα στην οποία θα καθορίζεται η δυνατότητα ή μη τηλεργασίας το ανώτατο όριο ημερών, ωρράριο κλπ(π.χ. για τους δήμους να αποφασίζει ο περιφερειάρχης). Η απόφαση να λαμβάνεται μετά από εισήγηση των ενδιαφερόμενων και του δημάρχου. Όσο πιο ψηλά ιεραρχικά βρίσκεται κάποιος τόσο πιο δύσκολα να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τη φύση της εργασίας.

 • 6 Μαΐου 2021, 16:35 | Νίκος Μποσινάκος

  Ο Δ/ντης μπορεί με αυτό τον τρόπο να ορίσει όλες τις θέσεις εργασίας της Δ/νσης του ως δεκτικές τηλεεργασίας. Οι θέσεις αυτές πρέπει να αποσαφηνιστούν κεντρικά (με έκδοση ΚΥΑ) ή εστώ ανά Υπουργείο. (Για παράδειγμα θέσεις ΥΕ Καθαριότητας,ή ΠΕ Νοσηλευτών εξ ορισμού δεν μπορούν να οριστούν ως δεκτικες τηλεργασίας, εκτός αν συγχέουμε την τηλεργασία με την 4ήμερη και …βγάλε εργασία, το οποίο είναι άλλου είδους αίτημα).
  Επίσης, από την συνολική περιγραφή της διαδικασίας, προκύπτει ότι Δ/ντες και Γενικοί Δ/ντες αποκλείονται της τηλεργασίας. Αν αυτό είναι το επιθυμητό,ίσως θα πρέπει να διατυπωθεί κάπου ρητά.

 • 5 Μαΐου 2021, 19:23 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια φορά με την έκδοση μιας απόφασης (π.χ. όπως γίνεται με τη σύσταση φορέων που έχουν τον αριθμό των εργαζομένων).
  Να γίνει για κάθε φορέα/υπηρεσία του δημοσίου και να τροποποιείται έως 2 φορές εντός του έτους ή σε έκτακτες συνθήκες, εφόσον αυτό απαιτείται.

 • 5 Μαΐου 2021, 15:49 | Νικόλαος Π.

  Δεν θα είναι λειτουργική η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, ειδικά με προγραμματισμό εξαμήνου. Θα πρέπει να δίνεται ευελιξία στην έγκριση της τηλεργασίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα προκύπτει μια υπηρεσιακή ανάγκη και βολεύει μια μικρή ομάδα να εργαστεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένο αντικείμενο, με χρονοδιάγραμμα παραδοτέων. Ειδικά έαν εμπλέκονται υπάλληλοι από διαφορετικούς φορείς ή τμήματα. Σε αυτήν την περίπτωση ίσως να βόλευε η θέση αυτών σε καθεστώς τηλεργασίας και χρήση σύγχρονων εργαλείων συνεργασίας.

 • 30 Απριλίου 2021, 01:55 | Ανώνυμος

  Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γεν. Διευθύνσεων ποιος θα δίνει την άδεια για τηλεεργασια; Θα έχουν δυνατότητα αυτοί να τηλεεργαστούν;