ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 • Η Ένωση Αποφοίτων εκτιμά ότι η προσπάθεια ρύθμισης του ζητήματος της τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα είναι επί της αρχής θετική, ωστόσο παραμένουν πολλά ζητήματα προς αποσαφήνιση και περαιτέρω τεκμηρίωση.

  Άρθρο 8 παρ.2 Χρονικά όρια τηλεργασίας

  Σχόλιο: Το άρθρο πρέπει να γίνει πιο σαφές σχετικά με το τι εννοεί ο νομοθέτης στην παρ. 2 σχετικά με
  α) το ίδιο το χρονικό πλαίσιο των 40 ημερών
  β) αν αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων μιας δ/νσης ή ανά εργαζόμενο

  Άρθρο 11 παρ.2 Τόπος παροχής τηλεργασίας

  Σχόλιο: Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να μετακυλίεται στον εργαζόμενο η ευθύνη να πιστοποιεί ο ίδιος αν ο σταθμός εργασίας του πληροί τις προδιαγραφές πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας αφενός γιατί αυτό αποτελεί αρμοδιότητα εξειδικευμένων οργάνων και όχι ατομική ευθύνη αφετέρου γιατί μετακυλίει κόστος προς τον εργαζόμενο (τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο, ρεύμα, εξοπλισμός γραφείου).
  Επίσης, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες, οικογενειακή κατάσταση κλπ. .
  Διαπιστώνουμε την ανάγκη να διασφαλιστούν επαρκώς ζητήματα που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια δικτύου όσο και διακινούμενων δεδομένων και πληροφοριών
  Τέλος, προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας θεωρούμε την χορήγηση υπηρεσιακών τηλεφώνων προκειμένου να πραγματοποιείται η αναγκαία επικοινωνία του υπαλλήλου που βρίσκεται σε τηλεργασία με την υπηρεσία του, τους πολίτες ή άλλους φορείς του δημοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος που προκύπτει από αυτές την επικοινωνία θα επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

  Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

  Σχόλιο: Στα πλαίσια διαφανούς και αξιοκρατικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης:
  α) ο προϊστάμενος της Δ/νσης οφείλει να δηλώνει σε περίπτωση άρνησης του αιτιολογημένα την απόφαση του ούτως ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες ευνοιοκρατίας και άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων εντός της Δ/νσης.
  β) πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο χρονικό όριο τηλεργασίας ανά υπάλληλο ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία σε περίπτωση που το επιθυμούν.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην τηλεργασία και να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες από την πλευρά των προϊσταμένων κατά τη σχετική διευθέτηση

  Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

  Σχόλιο: χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το (δ) διότι δεν γίνεται να είναι στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του κάθε φορέα, αλλά το δημόσιο να έχει ενιαία αντιμετώπιση προς όλους τους υπαλλήλους του.

  Γενικότερες Παρατηρήσεις

  1.Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την ετοιμότητα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να υποδεχθεί το νέο μοντέλο εργασίας καθώς : α) προαπαιτείται πολύ συγκεκριμένη αποτύπωση των διοικητικών ενεργειών και διαδικασιών που απαιτείται να εκτελεί ο υπάλληλος με βάση το περίγραμμα θέσης του καθώς και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται β) υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα, ταχύτητα δικτύου γ) απαιτείται τροποποίηση διοικητικής κουλτούρας ώστε ο προϊστάμενος πχ. να μπορεί να προΐσταται εξ αποστάσεως και δ) δεν υπάρχουν αναλυτικά εμπειρικά στοιχεία για το πώς λειτούργησε η τηλεργασία στον ελληνικό δημόσιο τομέα το προηγούμενο διάστημα.

  2.To τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε την τάση η ρύθμιση κρίσιμων νομοθετικών ζητημάτων να πραγματοποιείται μέσω υπουργικών αποφάσεων παρακάμπτοντας με αυτό τρόπο τη κοινοβουλευτική διαδικασία και τη δημόσια διαβούλευση, γεγονός που το παρατηρούμε και στο παρόν νομοσχέδιο. Αυτή η πρακτική αντιτίθεται σε δύο από τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης που είναι η διαφάνεια και η δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 58 του νόμου για το επιτελικό κράτος,.

  Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 • Η Ένωση Αποφοίτων εκτιμά ότι η προσπάθεια ρύθμισης του ζητήματος της τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα είναι επί της αρχής θετική, ωστόσο παραμένουν πολλά ζητήματα προς αποσαφήνιση και περαιτέρω τεκμηρίωση.

  Άρθρο 8 παρ.2 Χρονικά όρια τηλεργασίας

  Σχόλιο: Το άρθρο πρέπει να γίνει πιο σαφές σχετικά με το τι εννοεί ο νομοθέτης στην παρ. 2 σχετικά με
  α) το ίδιο το χρονικό πλαίσιο των 40 ημερών
  β) αν αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων μιας δ/νσης ή ανά εργαζόμενο

  Άρθρο 11 παρ.2 Τόπος παροχής τηλεργασίας

  Σχόλιο: Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να μετακυλίεται στον εργαζόμενο η ευθύνη να πιστοποιεί ο ίδιος αν ο σταθμός εργασίας του πληροί τις προδιαγραφές πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας αφενός γιατί αυτό αποτελεί αρμοδιότητα εξειδικευμένων οργάνων και όχι ατομική ευθύνη αφετέρου γιατί μετακυλίει κόστος προς τον εργαζόμενο (τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο, ρεύμα, εξοπλισμός γραφείου).

  Επίσης, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές εισοδηματικές κατηγορίες, οικογενειακή κατάσταση κλπ..

  Διαπιστώνουμε την ανάγκη να διασφαλιστούν επαρκώς ζητήματα που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια δικτύου όσο και διακινούμενων δεδομένων και πληροφοριών.

  Τέλος, προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας θεωρούμε την χορήγηση υπηρεσιακών τηλεφώνων προκειμένου να πραγματοποιείται η αναγκαία επικοινωνία του υπαλλήλου που βρίσκεται σε τηλεργασία με την υπηρεσία του, τους πολίτες ή άλλους φορείς του δημοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος που προκύπτει από αυτές την επικοινωνία θα επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

  Άρθρο 14 παρ.1 και 1 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

  Σχόλιο: Στα πλαίσια διαφανούς και αξιοκρατικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης:
  α) ο προιστάμενος της Δ/νσης οφείλει να δηλώνει σε περίπτωση άρνησης του αιτιολογημένα την απόφαση του ούτως ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες ευνοιοκρατίας και άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων εντός της δ/νσης.
  β) πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο χρονικό όριο τηλεργασίας ανά υπάλληλο ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία σε περίπτωση που το επιθυμούν.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην τηλεργασία και να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες από την πλευρά των προϊσταμένων κατά τη σχετική διευθέτηση

  Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

  Σχόλιο: χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το (δ) διότι δεν γίνεται να είναι στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του κάθε φορέα, αλλά το δημόσιο να έχει ενιαία αντιμετώπιση προς όλους τους υπαλλήλους του.

  Γενικότερες Παρατηρήσεις

  1.Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την ετοιμότητα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να υποδεχθεί το νέο μοντέλο εργασίας καθώς : α) προαπαιτείται πολύ συγκεκριμένη αποτύπωση των διοικητικών ενεργειών και διαδικασιών που απαιτείται να εκτελεί ο υπάλληλος με βάση το περίγραμμα θέσης του καθώς και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται β) υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα, ταχύτητα δικτύου γ) απαιτείται τροποποίηση διοικητικής κουλτούρας ώστε ο προϊστάμενος πχ. να μπορεί να προΐσταται εξ αποστάσεως και δ) δεν υπάρχουν αναλυτικά εμπειρικά στοιχεία για το πώς λειτούργησε η τηλεργασία στον ελληνικό δημόσιο τομέα το προηγούμενο διάστημα.

  2.To τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε την τάση η ρύθμιση κρίσιμων νομοθετικών ζητημάτων να πραγματοποιείται μέσω υπουργικών αποφάσεων παρακάμπτοντας με αυτό τρόπο τη κοινοβουλευτική διαδικασία και τη δημόσια διαβούλευση, γεγονός που το παρατηρούμε και στο παρόν νομοσχέδιο. Αυτή η πρακτική αντιτίθεται σε δύο από τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης που είναι η διαφάνεια και η δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 58 του νόμου για το επιτελικό κράτος.

  Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 • 12 Μαΐου 2021, 09:15 | Φλωρεντία Καραβατά

  Οι προβλέψεις της αιτιολογικής έκθεσης δεν αντικατοπτρίζονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Οι φοβίες και οι αγκυλώσεις του παρελθόντος δεν ξεπερνιούνται και δεν ενισχύεται η διοίκηση της αλλαγής (Change Management) στη δημόσια διοίκηση, όπως προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση. Κι αυτό διότι στις διατάξεις του Σ/Ν θα έπρεπε πρωτίστως να λαμβάνεται υπόψη η παρεχόμενη ποιότητα εργασίας και η ικανοποίηση του «πελάτη» της κάθε υπηρεσίας (όλες οι υπηρεσίες δεν είναι ίδιες).
  Στο Σ/Ν τίθενται όρια σε αριθμό ατόμων και ημερών και επίσης γίνεται αναφορά σε ωράριο (αρ. 8, 9 και 10), τα οποία δε συνδέονται με τις λαμβανόμενες υπόψη μελέτες ή τα ευρωπαϊκά κείμενα που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Για παράδειγμα αν η τηλεργασία παρέχεται μόνο για 40 ημέρες/ έτος ή τρίμηνο (όπως ερμηνευτεί), πως θα «χρησιμεύσει ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου»; Τέλος, η πρόβλεψη για απόρριψη της αίτησης για τηλεργασία από την υπηρεσία αν δεν απαντηθεί εντός 10 ημερών (αρ.14 παρ. 2 ), και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση, θα οδηγήσει στη μη εφαρμογή αυτής της ευέλικτης μορφής εργασίας. «Η προσαρμογή του Δημοσίου από πλευράς τόσο δομών όσο και διαδικασιών στη νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας, καθώς και η γενικότερη προβληματική για την ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων τηλεργαζόμενων σε μια ομάδα», μένουν μόνο στην αιτιολογική έκθεση.

 • 12 Μαΐου 2021, 01:23 | ANNA KANAKAKH

  Η καθολική εφαρμογή των διατάξεων σε όλα τα νομικά πρόσωπα – κεντρικά και αποκεντρωμένα, υπηρεσίες G2G ( δημόσιο προς δημόσιο) ή υπηρεσίες G2C/G2B (δημόσιο προς πολίτες ή προς επιχειρήσεις), δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ δεν αποτελεί ορθή προσέγγιση. Σε κανένα κράτος – μέλος με πολυετή εμπειρία εφαρμογής της χωροευέλικτης εργασίας δεν έχουν εφαρμοστεί ίδιες διατάξεις για όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό στοιχειώδες πλαίσιο αρχών και να δωθούν δυνατότητες ευελιξίας στις διοικήσεις των φορέων, ώστε να προσαρμόσουν τις διατάξεις εφαρμογής των αρχών αυτών σε χαμηλότερο επίπεδο ( ΥΑ, οργανισμός, εσωτερικός κανονισμός, διοικητικές αποφάσεις). Στον σκοπό του νομοσχεδίου θα πρέπει να αναφέρεται επίσης – ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υπηρεσίων προς τον πολίτη και η υιοθέτηση των αρχών της διοίκησης με βάση τα αποτελέσματα. Τούτο εξ’αλλου καταγράφει και η σχετική Εκθεση αξιολόγησης του ίδιου του νομοσχεδίου.

 • 12 Μαΐου 2021, 00:38 | ANNA KANAKAKH

  Επί της αρχής : Προτείνω να επανεξεταστεί το νομοσχέδιο στο σύνολο του και να επανευποβληθεί μετά από μελέτη αξιοποιώντας και την εφαρμογή της εξαποστάσεως εργασίας στο δημόσιο τομέα άλλων κρατών – μελών. Η βιαστική υιοθέτηση διατάξεων, που δεν βασίζονται σε γνώση, δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η χωροευέλικτη εργασία και δεν προστατεύουν από τους κινδύνους της καταδικάζουν την δημόσια διοίκηση σε οπισθοδρόμηση.
  Εξ’αποστάσεως εργασία ΔΕΝ εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο δημόσιο και μάλιστα προ καραντίνας. Η πρώτη υπηρεσία που την υιοθέτησε ήταν η Υπηρεσία Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το 2014 ! Εφαρμόστηκε με προσαρμογή στον εσωτερικό κανονισμό, επιμέτρηση – αξιολόγηση και εξαιρετικά αποτελέσματα για τους πολίτες και την διοίκηση. Επίσης, μεμονωμένα εφαρμόστηκε σε ελεγκτικές υπηρεσίες, την ΜΟΔ αε και τις δικαστικές αρχές με προσαρμοσμένα στην κάθε περίπτωση και τύπο υπηρεσίας πρότυπα και κανόνες.
  Ενημερωτικά, σχετική μελέτη είχε προγραμματιστεί το 2020 από το Υπ.Εσωτερικών και επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΜΔΤ. Ωστόσο, δεν εχει εκπονηθεί ή τουλάχιστον δεν έχει εκπονηθεί αποτιμώντας όλα τα δεδομένα.
  Συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά υποβάλλονται επί των άρθρων.

 • 12 Μαΐου 2021, 00:21 | ANNA KANAKAKH

  Προτείνω να επανεξεταστεί στο σύνολο του το νομοσχέδιο με βάσει μελέτη και την εμπειρία της εφαρμογής της εξαποστάσεως εργασίας στο δημόσιο τομέα άλλων κρατών – μελών. Η βιαστική εφαρμογή διατάξεων, που δεν βασίζονται σε γνώση, δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η χωροευέλικτη εργασία και δεν προστατεύουν από τους κινδύνους της καταδικάζουν την δημόσια διοίκηση σε οπισθοδρόμηση.

 • 11 Μαΐου 2021, 13:27 | Δημήτρης

  Δώστε σημασία στα ΙΔΙΑ τα ΑΜΕΑ με ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ! ΑΜΕΑ δεν είναι μόνο οι τυφλοί,οι διαβητικοί και οι νεφροπαθείς, αλλά ούτε και οι συγγενείς τους που συνήθως είναι πολύτεκνοι.

 • 11 Μαΐου 2021, 13:44 | Πελαγία Παπανικολάου

  Η εργασία από απόσταση αποτελεί, όπως έχει γίνει διεθνώς δεκτό, (βλ. και τη σχετική θέση του European Disability Forum εδώ: https://edf.publispeak.com/2019-universal-registration-document/article/173/), εκτός των άλλων, ένα εκ των εναλλακτικών δυνατοτήτων εύλογης προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζόμενων με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό και από τη στιγμή που η χώρα μας δεσμεύεται από τις διεθνούς ισχύος διατάξεις, τις οποίες είτε έχει κυρώσει με νόμο, όπως συμβαίνει με τη Δ.Σ. του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής με το Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012, είτε έχει ενσωματώσει με νόμο, όπως συμβαίνει με την Οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση λόγω αναπηρίας με το Ν. 3304/2005 ΦΕΚ 16/Α/27-1-2005 και τις τροποποιήσεις αυτού υποβάλλονται οι ακόλουθες προτάσεις προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης του παρόντος Σχεδίου Νόμου με τις εδώ αναφερόμενες ρυθμίσεις υπερνομοθετικής ισχύος:

  Α. Στην παρ. 2 του άρθρου 7, «οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας»: «2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους…», να προστεθεί ο όρος αναπηρία μαζί με τους λοιπούς αναφερόμενους όρους. Επισημαίνεται, ότι αφενός μεν η προσθήκη αυτή συνάδει πλήρως με το πνεύμα του Σχεδίου Νόμου, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως οι εργαζόμενοι/ες με αναπηρία διαθέτουν στην κατοικία τους όλο τον απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξοπλισμό υποστηρικτικών τεχνολογιών. Και αφετέρου δε, βρίσκεται σε αρμονία με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες Διεθνείς Συμβάσεις και Οδηγίες για την προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων, μια που ο όρος πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας δεν ταυτίζεται με τον όρο αναπηρία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση όρων και περαιτέρω διάσπαση των νομοθετικών ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους/ες με αναπηρία.

  Β. Στο άρθρο 8 «χρονικά όρια τηλεργασίας» Ομόλογα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, και πάντοτε σε οικειοθελή βάση, οι εργαζόμενοι/ες με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμα τους στην από απόσταση εργασία και κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 ως 31/08 αφ’ ης στιγμής τα ανυπέρβλητα εμπόδια που αντιμετοπίζουν κατά την ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον δεν εξαλείφονται κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου.

  Γ. Η δυνατότητα παροχής τηελργασίας και σε όσους και όσες είναι δικαστικοί συμπαραστάτες και ως εκ τούτου έχουν εν ισχύ δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικου ή ενήλικου προσώπου με αναπηρία.

 • 10 Μαΐου 2021, 19:26 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410

  e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr Αθήνα, 10-5-2021

  Αρ. Πρωτ. : 8480

  Προς : 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη

  2. Γεν. Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού κα Χαραλαμπογιάννη

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

  2. ΑΔΕΔΥ

  3. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα “

  Ο θεσμός της τηλεργασίας προωθείται από την ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 (Λευκή Βίβλος, Πράσινη Βίβλος, Συνθήκη της Λισαβόνας). Οι διατομεακές (διακλαδικές) οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων υπέγραψαν και τη «Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεργασία» στις 16/7/2002. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναπόθεσε στη διαδικασία της προσέγγισης των κοινωνικών εταίρων τη ρύθμιση των συνεπειών που προκύπτουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας και τον προσανατολισμό των επιλογών που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους . Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ειδικές νομοθετικές προβλέψεις για την τηλεργασία, εκτός από την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Τηλεργασία» του 2002 από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006- 2007, ρύθμιση που όμως δεν παρουσιάζει επάρκεια ως προς την προστασία των εργαζόμενων. Η ενσωμάτωση της Συμφωνίας περιλαμβάνει μια αυτούσια μεταφορά του κειμένου και όχι την ειδικότερη ρύθμιση λεπτομερειών της τηλεργασίας όπως έγινε σε άλλες χώρες.

  Ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών, λόγω αντικειμενικής φύσης της εργασίας μας μόνο εν μέρει μπορεί να ενταχθεί σε διαδικασίες τηλεργασίας. Κι αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η επί τόπου παρουσία του Μηχανικού στην αυτοψία, στο 2 έργο, στη μελέτη, στην επιθεώρηση, στον έλεγχο του έργου του και η επί τόπου συνεργασία με τους κάθε φορά εμπλεκόμενους συνεργάτες. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Πληροφορική θα μπορούσε να ενταχθεί αρμονικότερα. Αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και με άλλους κλάδους οπότε η διασαφήνιση ανά Οργανική Μονάδα των θέσεων εργασίας που δύναται να εργαστούν με τηλεργασία είναι απαραίτητη. Η γενική αναφορά του ν/σ “εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας“ είναι ανεπαρκέστατη και θα οδηγήσει σε διακριτές ανά Υπηρεσία τακτικές αντιμετώπισης. Η εκχώρηση με το άρθρο 13 της δυνατότητας επιλογής ετησίως των “θέσεων εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία “ αποκλειστικά στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.

  Στο Αρ.8 η παρ.2 είναι ασαφής, ως προς το ποιο τελικά είναι το διαθέσιμο διάστημα τηλεργασίας, 40 ημέρες το τρίμηνο (δηλαδή έως 160 το έτος) ή 40 ημέρες το έτος (εντός ενός τριμήνου); Το μεν πρώτο είναι υπερβολικό, το δε δεύτερο πολύ περιοριστικό.

  Ο οικειοθελής χαρακτήρας της επιλογής της τηλεργασίας είναι αδιαπραγμάτευτος και δε μπορεί να αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Η τηλεργασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη για κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη μετά το πέρας της πανδημίας, αλλάζοντας μονομερώς το εργασιακό καθεστώς του. Η απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον για μακρά χρονικά διαστήματα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην προσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων, όπως δείχνουν και πολλές διεθνείς μελέτες. Η απομόνωση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα και η διάχυση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μακροπρόθεσμα είναι σε βάρος και των δύο.

  Ο εργοδότης οφείλει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας (Υπολογιστές, Smart Phone, Τηλεπικοινωνίες, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα γραφείου, Λογισμικό, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη), να καλύπτει το κόστος που συνδέεται με αυτήν, το κόστος των επικοινωνιών και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση. Αυτή τη στιγμή – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό τον οποίο έχουν προμηθευτεί με δικά τους έξοδα. Ειδικά το Τεχνικό Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Υπολογιστικά και Σχεδιαστικά Προγράμματα) προστατεύεται από πατέντες και είναι εξαιρετικά ακριβό. Οι αναφορές του άρθρου 12 για το “Σταθμό τηλεργασίας” είναι ανεπαρκέστατες και προβληματικές, ειδικά η αναφορά ότι “Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.” με την οποία οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με όλα τα απαιτούμενα, όπως ήδη συνέβη όλο τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας (αναβαθμίσεις και αγορές εξοπλισμού, αναλώσιμα, συντηρήσεις, αυξημένο κόστος Υποδομών).

  Απαιτείται η θεσμοθέτηση Επιδότησης – Αποζημίωσης για όσο διαρκεί η περίοδος τηλεργασίας των εργαζομένων για το τμήμα των Υποδομών της κατοικίας τους που χρησιμοποιούν ως γραφείο απαλλάσσοντας την Υπηρεσία από τα αντίστοιχα έξοδα (Πάγιος Εξοπλισμός Γραφείου, Χώρος Γραφείου – Ενοίκιο, Έξοδα Οργανισμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, Έξοδα Καθαριότητας και Υγιεινής, Θέρμανση κλπ), επαυξημένος εφόσον ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό. Ακολουθεί μια ενδεικτική καταγραφή κόστους που επωμίζεται ο εργαζόμενος και πρέπει να καλυφθεί:

  Α – αποζημίωση για το χώρο στο σπίτι που διατίθεται για την 8ωρη τηλεργασία

  Β – αποζημίωση για τον Πάγιο Εξοπλισμό Γραφείου και τα απαιτούμενα αναλώσιμα

  Γ – αποζημίωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή και Πετρελαίου – Φυσικού Αερίου για τη θέρμανση-κλιματισμό του χώρου για το 8ωρο

  Δ – αποζημίωση για τη χρήση δικτύου / τηλεφώνου για το 8ωρο

  Ε – αποζημίωση για τη χρήση υπολογιστών, σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί υπολογιστές από την υπηρεσία

  Η αποζημίωση θα υπολογίζεται ως: Αποζημίωση = αριθμός ημερών τηλεργασίας * (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Εκτίμηση των 4 παραμέτρων:

  Α: Για το χώρο εργασίας το αντίστοιχο για το ενοίκιο για περίπου 8 έως 10 τμ που χρειάζονται κατ ελάχιστο για χώρο εργασίας Π.χ. για ένα μέσο ενοίκιο 7,5€/τμ/μήνα=0,25€/τμ/ημέρα, δηλ Α=0,25€/τμ/ημέρα*10,00τμ=2,50 €/ημέρα

  Β: Για τον Πάγιο Εξοπλισμό Γραφείου Για Γραφείο, καρέκλα και αναλώσιμα 0,50 €/ημέρα

  Γ: Για την ενέργεια: θεωρώντας την ισχύ του Η/Υ και εκτυπωτή στα 200W, για 8 ώρες, έχουμε 1,6kWh/ημέρα και 0,11936€/kWh, τότε Β=1,6kWh/ημέρα*0,11936€/kWh=0,19€/ημέρα. Αντίστοιχα το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού για ένα χώρο 10 τμ είναι ενδεικτικά 8 ώρες Χ 0,5ΚW = 4 kWh/ημέρα*0,11936€/kWh=0,48€/ημέρα.

  Δ: χρήση δικτύου/τηλεφώνου: 60€/μήνα [***] αντιστοιχεί σε 0,08€/ώρα, δηλαδή 0,64€/8ωρο (εργάσιμη ημέρα).

  E: θεωρώντας ένα μέσο κόστος ενός μέτριου λάπτοπ 800€ + 200€ λοιπός εξοπλισμός (εξωτερικοί δίσκοι, ακουστικά, εκτυπωτής), δηλ. 1,37€/ημέρα για διάρκεια ζωής 2 ετών του υπολογιστή. 4

  Άρα, αν η Υπηρεσία έχει διαθέσει Σταθμό Εργασίας και Λογισμικό στο συνάδελφο, η αποζημίωση ενδεικτικά υπολογίζεται: Α+Β+Γ+Δ=(2,50+0,50+0,19+0,48+0,64)€/ημέρα=4,31€/ημέρα

  Ενώ, αν δεν έχει διαθέσει Σταθμό Εργασίας και Λογισμικό, η αποζημίωση είναι: Α+Β+Γ+Δ+Ε=(2,50+0,50+0,19+0,48+0,64+1,37)€/ημέρα=5,68€/ημέρα

  Τέλος οφείλει να προκύπτει πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, και να διασφαλίζεται πλήρως η δυνατότητα αποσύνδεσης με τη λήξη του συμβατικού ωραρίου εργασίας καθώς και η τυχόν υπερωριακή αποζημίωση εφόσον αυτή προκύπτει. Σεβασμός του ωραρίου, της τυχόν Υπερωριακής Απασχόλησης, των αδειών, των αναγκαίων διαλειμμάτων, της δυνατότητας ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Απόλυτη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Οφείλει επίσης να παρέχεται κατάλληλη επιμόρφωση επικεντρωμένη στον τεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεση του εργαζόμενου αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας. Κατάρτιση επίσης θα χρειαστεί και ο προϊστάμενος του εργαζόμενου και πιθανώς όσοι υπάλληλοι έχουν άμεση σχέση με αυτόν.

  Εκτιμούμε ότι η συζήτηση σε βάθος πριν τη Νομοθέτηση και η ενσωμάτωση ανάμεσα σε άλλα και των παραπάνω ελάχιστων μέτρων προστασίας των εργαζομένων οφείλει να είναι η κοινή στόχευση εργαζομένων και Πολιτείας.

 • 10 Μαΐου 2021, 18:04 | Νικόλαος Παναγιώτης Καρακούλης

  Εφόσον θα προκυρηχθούν θέσεις μόνιμης τηλε-εργασίας, δεν θα πρέπει οι ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι να εξαιρεθούν από την δυνατότητα της παροχής, μόνιμης τηλε-εργασίας. Ιδιαίτερα και στις περιπτώσεις υπαλλήλων με αναπηρία, που θα περιορίσει τις μετακινήσεις τους και θα γενικά θα αποτελέσει ένα μέτρο ορθό, αρκεί να μην δημιουργήσει αντιξοότητες και δικαστικές διεκδικήσεις, καθώς δεν είναι ορθό από όλες τις απόψεις, να υπάρχει χρονικός περιορισμός.

  Είτε η φύση της εργασίας το επιτρέπει, είτε δεν το επιτρέπει. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα νόημα περιορισμού. Μόνο με την παροχή μόνιμης τηλε-εργασίας θα φανούν τα ουσιαστικά οφέλη αυτής. (περιορισμός μετακινήσεων, ευελιξία, δημιουργία πράσινης και οικολογικής συνείδησης μεταξύ άλλων)

 • 10 Μαΐου 2021, 11:10 | ΑΝΝΑ ΣΚΛΗΡΗ

  Αναφορικά με το αρθ.1 και αρθ.7 το μέτρο της τηλεργασίας και για τις εργασίες που η φύση τους το επιτρέπει γιατί
  περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή του για σοβαρούς λόγους υγείας ή και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης? Πώς θα επιτευχθεί έτσι
  στην πράξη ο σκοπός ενσωμάτωσης σύγχρονων μέσων και πρακτικών εργασίας αφού το πλαίσιο ορίζεται μόνο κατ εξαίρεση και
  για ιδιάζουσες περιπτώσεις ? Ενώ η τηλεργασία πλέον προσφέρεται ευρέως και προτείνεται ακόμη και ως αναπτυξιακό μέτρο για
  την προσέλκυση επενδύσεων ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν εργαζόμενοι στην /και απο την Χώρα μας ανεξάρτητα απο την
  έδρα των εταιρειών γιατί δεν τίθεται το πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση και για τους Έλληνες πολίτες αλλά και
  με κατεύθυνση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στηρίζοντας τους εργαζόμενους γονείς?
  Πιστεύω πως πρέπει να εξεταστεί διεύρυνση προς αυτή την κατεύθυνση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως μέτρο ανάπτυξης και
  εκσυγχρονισμού της εργασίας αλλά και προς ενίσχυση της Ελληνικής οικογένειας των εργαζόμενων γονέων ως μέτρο
  εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 • 8 Μαΐου 2021, 13:05 | Απόστολος

  Ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί επί του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα».

  Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα κρίνεται, εκ των πραγμάτων, χρήσιμη, επωφελής, ακόμα και απαραίτητη λόγω του ότι συντρέχει μια πληθώρα λόγων οι οποίοι είναι σαφώς περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται σtα Άρθρα 1 και 2 της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης (λ.χ. οι ακατάλληλες έως και επικίνδυνες κτιριακές εγκαταστάσεις, η έλλειψη στοιχειωδών κανόνων εργονομίας και χωρικής διαρρύθμισης, οι απαρχαιωμένες υποδομές και εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.ο.κ.).

  Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, σε αντικείμενα εργασίας όπου η τηλεργασία είναι εφικτό να εφαρμοστεί, το παραγόμενο έργο δύναται να έχει πολλαπλά οφέλη, σε σχέση με την «εργασία στο γραφείο», τόσο για τους εξυπηρετούμενους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους υπαλλήλους.

  Ενώ, λοιπόν, υπάρχει ρητή παραδοχή ότι η τηλεργασία (μπορεί να) είναι (τουλάχιστον) εξίσου αποτελεσματική με την «εργασία στο γραφείο» η δομή και η λογική του σχεδίου νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα» φαίνεται να αμφισβητεί έμπρακτα τη συγκεκριμένη παραδοχή.

  Η ανωτέρω αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας (ουσιαστικά της καθολικής υπεροχής της τηλεργασίας έναντι της «εργασίας στο γραφείο») εδράζεται σε τρεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Α) Χρονικός περιορισμός της τηλεργασίας. Στο Άρθρο 14 της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης αναφέρεται «Η τηλεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε διάστημα τριών (3) μηνών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος είτε ο τηλεργαζόμενος τις λάβει σε συνεχείς ημέρες είτε διακοπτόμενα.» Για το τρέχον έτος οι καθαρές εργάσιμες ημέρες ανέρχονται σε 227. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο χρονικό περιορισμό η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17,62% των καθαρών εργάσιμων ημερών, μόνο! Αλήθεια, πως αυτό το ελάχιστο ποσοστό επί των καθαρών εργάσιμων ημερών, και μάλιστα εντός μόνο ενός συγκεκριμένου τριμήνου, μπορεί να επιφέρει το οποιοδήποτε ουσιαστικό και σοβαρό όφελος;

  Β) Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας. Στο Άρθρο 14 της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης αναφέρεται «Με την διάταξη του άρθρου 9 τίθεται το μέγιστο όριο 25% στον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ανά Διεύθυνση (ή Αυτοτελές Τμήμα) του φορέα. Το όριο αυτό υπολογίζεται επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης (ή του εν λόγω Αυτοτελούς Τμήματος) των οποίων η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Δηλαδή, μόνο το (κατά μέγιστο) 25% του αριθμού των υπαλλήλων μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ανά Διεύθυνση (ή Αυτοτελές Τμήμα) του φορέα με χρονικό περιορισμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17,62% των καθαρών εργάσιμων ημερών εκάστου εργαζομένου.

  Οι δυο παραπάνω ρυθμίσεις (χρονικός και ποσοτικός περιορισμός της τηλεργασίας), η αναγκαιότητα και τα συγκεκριμένα όρια των οποίων ούτε προκύπτουν λογικοφανώς ούτε και τεκμηριώνονται, και περιορίζουν δραστικά τα δυνητικά οφέλη της νομοθετικής ρύθμισης αλλά και θέτουν ουσιαστικά σε αμφισβήτηση την ίδια την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας που το σχέδιο νόμου εισάγει.

  Γ) Ρόλος των Προϊσταμένων Διεύθυνσης. Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης καθίστανται ο κομβικός ρυθμιστικός παράγοντας του καθορισμού των θέσεων τηλεργασίας από την πλευρά του φορέα καθώς και της έκδοσης της απόφασης για τηλεργασία. Η ρύθμιση αυτή προϋποθέτει, και υπονοεί, ότι οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης είναι σε θέση και πρόκειται να λειτουργούν αμερόληπτα και αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθορισμού των θέσεων τηλεργασίας και της έκδοσης της απόφασης για τηλεργασία για τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους – ελλείψει, μάλιστα, κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού ή διαδικασίας υποβολής ενστάσεων. Δυστυχώς η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας από αυτό που ο νομοθέτης θεωρεί ως δεδομένο (δηλαδή την αποτελεσματική και αμερόληπτη λειτουργία των Προϊσταμένων Διεύθυνσης).

  Τελειώνοντας και συνοψίζοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι αναμφισβήτητα η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι και χρήσιμη και ωφέλιμη – πρακτικά είναι απαραίτητη.
  Όμως, το προτεινόμενο σύστημα ρύθμισης της εφαρμογής της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα εμπεριέχει δομικά στοιχεία τα οποία περιορίζουν έως και αποκλείουν τα δυνητικά οφέλη της τηλεργασίας τόσο σε μίκρο-επίπεδο όσο και σε μάκρο-επίπεδο. Ουσιαστικά προτείνεται η εισαγωγή ενός ασφυκτικά περιορισμένου, χρονικά και ποσοτικά, πλαισίου τηλεργασίας το οποίο επαφίεται αποκλειστικά στις διαθέσεις και τρόπο λειτουργίας των Προϊσταμένων Διεύθυνσης. Θεωρώ ότι αυτό το Προϊσταμενοκεντρικό και ασφυκτικά περιορισμένο, χρονικά και ποσοτικά, πλαίσιο τηλεργασίας θα πρέπει να ανασχεδιαστεί ριζικά ως προς τους τρεις αυτούς άξονες. Αν το σχέδιο νόμου μείνει ως έχει το αποτέλεσμα θα είναι μεν κάτι καλύτερο από το υφιστάμενο σύστημα αλλά, σε όρους πραγματικών θετικών επιπτώσεων, θα είναι μάλλον «πολύ κακό για το τίποτα».

 • 7 Μαΐου 2021, 19:43 | Δημήτρης

  Δώστε βάση στα ΑΜΕΑ με κινητικα προβλήματα. Ανάπηροι δεν είναι μόνο οι τυφλοί, οι νεφροπαθείς και οι διαβητικοί !

 • 6 Μαΐου 2021, 19:43 | Ευφροσύνη Κούντιου

  Είναι διαφορετικές οι ανάγκες τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα και διαφορετικές οι ανάγκες τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι εύκολο να περιληφθούν τα δύο στο ίδιο κείμενο.

  Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να ρυθμιστεί η τηλεργασία, όμως το πλαίσιο που δημιουργείται φαίνεται ασφυκτικό, γραφειοκρατικό και ενάντιο στο πνεύμα της τηλεργασίας. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του νομοσχεδίου.

  Το θέμα της τηλεργασίας δεν αφορά μόνο στην ικανότητα των υπαλλήλων να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αλλά πρωτίστως στην ικανότητα των Προϊσταμένων να διοικήσουν με επάρκεια τους υφισταμένους τους. Δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρεται επαρκώς σε σχετικές ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες παροχής εργασίας εξ αποστάσεως, αλλά και κανόνες για εξ αποστάσεως διοίκηση. Θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί υποχρεωτική εκπαίδευση όλων σε θέματα εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και εκπαίδευση στη διοίκηση εξ αποστάσεως και μεικτών ομάδων εργασίας (για τους Προϊσταμένους).

  Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τηλεργασίας είναι η έννοια του παρεχόμενου έργου έναντι της παρεχόμενης παρουσίας στην εργασία. Το νομοσχέδιο δεν αξιοποιεί την παραγωγική διάσταση της τηλεργασίας γι’αυτό λανθασμένα συνδέει την τηλεργασία με το ωράριο του οργανισμού και τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πρότεινα να προβλεφθεί στοχοθεσία (έργο που θα παραχθεί κατά την τηλεργασία) έναντι διαθεσιμότητας. Στο έργο μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή άλλες απαιτήσεις σχετικά με την παρουσία του υπαλλήλου κτλ.

  Για να εξασφαλιστεί τηλεργασία θα πρέπει πέραν του Σταθμού Τηλεργαασίας να υπάρχει μέριμνα για εξασφάλιση ενός εικονικού χώρου συνεργασίας και διαμοιρασμού (π.χ χρήση συνεργατικών εργαλείων και εργαλείων webconferencing, cloud storage κτλ) έναντι της χρήσης VPNs και τηλεφώνων που είναι παλιάς κοπής προσεγγίσεις.

  Δεν υπάρχει ανάγκη για προσδιορισμό ορίων στα ποσοστά αυτών που τηλεργάζονται. Ο κάθε οργανισμός θα μπορούσε να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις, βάσει των αναγκών του και οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούνται με βάσει το έργο τους.

  Θα μπορούσε να συνδεθεί η κινητικότητα στο δημόσιο με την τηλεργασία. Σε μονάδες που είναι δύσκολο να στελεχωθούν (απομακρυσμένες περιοχές κτλ) θα μπορούσε να παρέχεται ως κίνητρο η δυνατότητα τηλεργασίας.

 • 6 Μαΐου 2021, 15:55 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Θεσπίστε τη μόνιμη τηλεργασία για όσους υπαλλήλους το θέλουν, εφόσον τα καθήκοντά τους συνάδουν με αυτή. Δεδομένου ότι, όπως έχει ακουστεί, θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ μόνιμες θέσεις για τηλεργασία, θα προκύψει αδικία μεταξύ των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων και όσων θα προσληφθούν για τηλεργασία. Πέραν του κύματος αιτήσεων μετάταξης, σίγουρα θα προκύψουν και ανάλογες δικαστικές διεκδικήσεις. Δώστε τη δυνατότητα τώρα σε όσους υπαλλήλους το έχουν ανάγκη (γιατί μάλλον κανείς δεν θέλει να μένει κλεισμένος στο σπίτι του, προφανώς κάποια σοβαρή ανάγκη του το επιβάλλει) να τεθούν σε καθεστώς τηλεργασίας.

 • 6 Μαΐου 2021, 15:33 | Νίκος Μποσινάκος

  Η τηλεργασία είναι εργαλείο με στόχο: την μείωση του κόστους της επιχείρησης, την συμφιλίωση οικογενειακής επαγγελματικής ζωής του/της εργαζομένου/ης και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (π.χ πανδημία). Στην περίπτωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο, σε κανονικές συνθήκες, κανένας από τους στόχους αυτούς δεν εξυπηρετείται. Ούτε το Δημόσιο θα μειώσει τις υποδομές του (τουλάχιστον όχι ως αποτέλεσμα της τηλεργασίας), ούτε ο εργαζόμενος θα εξυπηρετηθεί (η εβδομάδα του στην καλύτερη περίπτωση θα μοιραστεί σε 1-2 ημέρες τηλεργασίας και 3-4 ημέρες μετάβασης στον χώρο δουλειάς), συχνά διαφορετικές ημέρες κάθε εβδομάδα και υπό την αίρεση της έγκρισης του κάθε Δ/ντη. Η μόνη περίσταση που μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεεργασία στο Δημόσιο είναι όταν το επιβάλλουν υγιειονομικές συνθήκες ή όταν ο υπάλληλος έχει αποδεδειγμένα νόσημα που εμποδίζει την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

 • 5 Μαΐου 2021, 18:33 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί με θέσεις εργασίας και όχι με εργατοώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν διασφαλίζεται ότι ο υπάλληλος που «τηλεργάζεται», όντως εργάζεται. Εδώ και ένα χρόνο η τηλεργασία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το «δώρο» που δίνουν οι προϊστάμενοι στους υφισταμένους τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις (και είναι οι πρισσότερες) που το αντικείμενο εργασίας δεν απαιτεί οκτάωρη απαρχόληση. Κάποιες υπηρεσίες έχουν κυριολεκτικά λιώσει (ακόμα και τηλεργαζόμενες) και κάποιοι άλλοι «τηλεργάζονται» χωρίς να εργάζονται. Όταν υπάρχει πραγματικός όγκος δουλειάς, όσοι έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία απασχολούνται χρονικά και με θέματα όσων τηλεργάζονται και τα οποία οι τηλεργαζόμενοι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν από το σπίτι. Ένα χρόνο πριν, συνάδελφος δήλωνε : «Για το επόμενο εξάμηνο δεν έχουμε αντικείμενο απασχόλησης (Τμήμα με 6 υπαλλήλους) για ποιο λόγο λοιπόν να ερχόμαστε στο γραφείο και να μην τηλεργαζόμαστε».
  Μου είναι αδιανόητο ότι σε όποιον έτυχε να είναι σε υπηρεσία που δεν μπορεί να τηλεργαστεί (π.χ. εξυπηρέτηση κοινού, εργασία με φακέλους που βρίσκονται στην υπηρεσία) θα πηγαίνει κάθε μέρα ενώ οι υπόλοιποι θα μπορούν να μένουν σπίτι με ότι σημαίνει αυτό. Τελικά όσοι και σήμερα ταλαιπωρούνται, θα εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούνται και κάποιοι θα λαμβάνουν το μισθό στο σπίτι. Πέραν των ανωτέρω είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους προϊσταμένους («αν δεν τηλεργάζομαι θα μετακινηθώ σε άλλη υπηρεσία»).

 • 3 Μαΐου 2021, 13:02 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΗΡΙΝΗ

  ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΟΜΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ «ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ (Η ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας,Η διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ),Η ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κλπ., Η αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνεπάγεται την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προστασία περιβάλλοντος,Η αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης,Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα ΚΛΠ.).
  Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ.ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
  ΤΟ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ «ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑ» ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟ).

 • 30 Απριλίου 2021, 15:41 | Νικολόπουλος Γεώργιος

  Καλά, σε άλλο πλανήτη ζείτε; Δεν μάθατε ακόμη πως η Ελλάδα (πλην εξαιρέσεων)είναι «Ελλάς Ελλήνων Αχρήστων Δημοσίων Υπαλλήλων»;
  Στην προ κορονοιού εποχή, τρέχαμε και αναζητούσαμε τον αρμόδιο υπάλληλο που πότε έλειπε, πότε δεν διεκπεραίωσε ακόμα την υπόθεσή μας,πότε δεν είναι αυτός αρμόδιος και μας παρέπεμπε σε άλλον, κ.ο.κ
  Θέλετε δηλ. να διαλύσετε τελείως το Κράτος, κι αντί να «συμμαζεψετε» τους «δημοσ. υπαλλήλους», τους στέλνετε σπίτι τους να κάθονται;
  Εχετε επιχειρήσει τώρα με τον κορονοιό να λύσετε υπόθεσή σας;
  Ξέρερτε σε πόσες ημέρες θα λυθεί, αν λυθεί;