Άρθρο 3 Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Τηλεργασία: Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας στο πλαίσιο της οποίας ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εκτελεί τα καθήκοντά του χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως.
β) Τηλεργαζόμενος: Ο παρέχων εξ αποστάσεως εργασία μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.
γ) Φορέας: Περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση όπως ορίζεται στην περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

  • 12 Μαΐου 2021, 01:57 | ANNA KANAKAKH

    Θέλει προσοχή στον ορισμό – η «τηλεργασία» , η «χωροευέλικτη» εργασία και η «εξ’αποστάσεως εργασία» ΔΕΝ είναι ταυτόσημοι όροι και ανάλογα με τον όρο που επιλέγεται δημιουργούνται διαφορετικοί κανόνες, μεσα και σχέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αυτό που εφαρμόστηκε στην πανδημία ήταν «εξ’αποστάσεως εργασία» και όχι «τηλεργασία», που προϋποθέτει διαρκή σύνδεση και παρακολούθηση της εργασίας με ψηφιακά μέσα ή εργασία σε ψηφιακό εικονικό περιβάλλον.