Άρθρο 13 Τελικές διατάξεις

  1. Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης, άλλως κάθε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022.
  2. Το «άρθρο 109» του ν. 4442/2016 αναριθμείται σε «άρθρο 198».