Άρθρο 1 Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Μετά από το άρθρο 108 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΘ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 109
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα-παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια με κωδικό NACE 93.21 και 93.29, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού.
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.

Άρθρο 110
Αδειοδοτούσα αρχή
Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι ο δήμος, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 111
Έγκριση εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται έγκριση του άρθρου 7.
2. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων γης και τυχόν άλλων χωρικών περιορισμών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία για τη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά στη γειτνίαση.
3. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
4. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
(β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
5. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται:
(α) σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, εφόσον αυτές δεν διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά,
(β) σε περιοχές με καθορισμένες χρήσεις γης των άρθρων 4 και 8 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166)
(γ) στις περιοχές των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114),
(δ) σε ακίνητα του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. και του άρθρου 3 του π.δ. 59/2018, τα οποία έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, ιδίως σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).
(ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 59/2018, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε κύρια δημοτική οδό.
7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως τριάντα (30) ημέρες και μπορεί να εγκατασταθεί στην ίδια θέση έως δύο (2) φορές κατ’ έτος ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368). Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

Άρθρο 112
Έγκριση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Οι δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπόκεινται για τη λειτουργία τους σε έγκριση του άρθρου 7 του παρόντος και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.
2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της τήρησης του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
3. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά, έως τριάντα (30) ημέρες, σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μειώνεται σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
4. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια.
5. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

Άρθρο 113
Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Ο φορέας δραστηριότητας υποβάλλει γνωστοποίηση πριν από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή. Η τελευταία οφείλει σε κάθε περίπτωση να παραλάβει τη γνωστοποίηση που υποβάλλει ο φορέας.
4. Η αδειοδοτούσα αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιεί στις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκήσουν τους ελέγχους που προβλέπονται από τον νόμο.

Άρθρο 114
Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

1. Φορέας δραστηριότητας με έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, οφείλει να αιτηθεί τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης εγκατάστασης, ή νέα έγκριση εγκατάστασης αντίστοιχα, σε περίπτωση που επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα σε γήπεδο ή οικόπεδο όμορο αυτού που αναφέρεται στην εν ισχύ έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας.
Όταν ο φορέας της δραστηριότητας ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οφείλει πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας να αιτηθεί έγκριση λειτουργίας, ή τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, εφόσον υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας. Αν υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας, οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, ή να μεταβάλει την υποβληθείσα γνωστοποίηση.
2. Δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης για την αλλαγή ή προσθήκη εξοπλισμού, καθώς και για την τροποποίηση ή προσθήκη κατασκευών, εφόσον δεν συντρέχουν περιορισμοί από την έγκριση εγκατάστασης που έχει χορηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας, ή μεταβολή της υποβληθείσας γνωστοποίησης λειτουργίας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβολής στην αδειοδοτούσα αρχή. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής στις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας.
4. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση υφιστάμενης έγκρισης εγκατάστασης τηρείται η διαδικασία του άρθρου 111. Για την έκδοση νέας ή την τροποποίηση υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του άρθρου 112, ενώ για την υποβολή νέας ή τη μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τηρείται η διαδικασία του άρθρου 113.
5. Η αλλαγή φορέα μιας δραστηριότητας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9.
6. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μιας δραστηριότητας, απαιτείται έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 111, και νέας έγκρισης λειτουργίας, ή υποβολή νέας γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113, αντίστοιχα.

Άρθρο 115
Παράβολα

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης ή έγκρισης λειτουργίας, ή για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 111, 112 και 113, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.
2. Δεν απαιτείται παράβολο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για την αλλαγή φορέα δραστηριότητας,
(β) για τη μεταβολή υποβληθείσας γνωστοποίησης.

Άρθρο 116
Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Σκοπός των ελέγχων είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 117
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κεφαλαίου, των κανονιστικών αυτού πράξεων, και των όρων ή περιορισμών των εγκρίσεων εγκατάστασης ή λειτουργίας επιβάλλεται:
(α) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση.
(β) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής γνωστοποίησης, ή υποβολής αναληθών στοιχείων γνωστοποίησης, ή παράλειψης μεταβολής της γνωστοποίησης.
(γ) Πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση παράβασης της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065), καθώς και λοιπών παραβάσεων που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιμέτρησης, όπως καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118.
2. Επιπλέον του προστίμου επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί,
(β) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών, θεατών ή εργαζομένων,
(γ) σε περίπτωση που διάταξη ψυχαγωγίας η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από την απόφαση αυτή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης που να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και χρήση της.
Η οριστική διακοπή λειτουργίας επιβάλλεται μόνο όταν η άρση της παράβασης είναι αδύνατη.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, η οποία εκδίδεται αφού προηγουμένως ο φορέας της δραστηριότητας κληθεί εγγράφως προς έκθεση των απόψεών του. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και η προθεσμία που χορηγείται προς άρση αυτών, προκειμένου η δραστηριότητα να καταστεί συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας.
4. Κατά τον υπολογισμό του προστίμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118, το πρόστιμο μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην υποχρέωση προς συμμόρφωση. Το πρόστιμο μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η ως άνω συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός πέντε (5) ημερών, εκτός αν η παράβαση συνίσταται στην παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης, ή στη λειτουργία χωρίς έγκριση εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργίας, οπότε το πρόστιμο δεν μειώνεται. Ειδικά στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης και η παράβαση συνίσταται στη μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.
Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή το πρόστιμο προσαυξάνεται, το δε ποσοστό της προσαύξησης καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 118.
5. Εάν η παράβαση κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.
6. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Η διαπίστωση περισσοτέρων παραβάσεων θεωρείται κριτήριο επιμέτρησης των κυρώσεων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Το ποσό του συνολικού προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) €.
8. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 118
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το περιεχόμενο της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρεί ο φορέας στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος του παραβόλου, τον τρόπο καταβολής του καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων του άρθρου 117, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
6.

Άρθρο 119
Τελικές διατάξεις

1. Μετά την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.
2. Η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368) δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου, που ασκούνται σε στεγασμένο χώρο.
3. Ως περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065), ορίζεται αυτή της οποίας η περίοδος εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.».

Άρθρο 120
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που κατά την έναρξη ισχύος αυτού λειτουργούν με άδεια που είχαν λάβει βάσει προϋφιστάμενων διατάξεων θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα έως τη λήξη ισχύος της άδειας και εφόσον δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία αυτής. Μετά από τη λήξη ισχύος της άδειας, ή σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτής, οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν να εφοδιαστούν με έγκριση εγκατάστασης και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με έγκριση λειτουργίας ή να υποβάλουν γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Όσες από τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής. Στη συνέχεια οφείλουν να εφοδιαστούν με έγκριση λειτουργίας, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 16 παρ. 2 της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 14:12 | AVE ΑΕ – ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών
  Αθήνα 29/01/2021
  Αξιότιμοι κύριοι/ες ,
  Με την επιστολή μας αυτή, οι υπογραφόμενες εταιρείες που εκπροσωπούμε τις κυριότερες επιχειρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων Ψυχαγωγικών Παιγνίων (Λούνα Παρκ), επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τις θέσεις μας επί του σχεδίου νόμου που είναι οι ακόλουθες.
  Στο άρθρο 109 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα , οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινισθεί η έννοια των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων που εξαιρούνται από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, καθώς για τις λοιπές αναφερόμενες δραστηριότητες υφίσταται ειδική νομοθεσία, δεδομένου μάλιστα ότι η έννοια του θεματικού πάρκου απαντάται διάσπαρτα στην νομοθεσία και αναφέρεται και σε δραστηριότητες Λουνα Παρκ (π.χ Ν 3342/2005 / Α-131 άρθρο 9 α. «Θεματικό πάρκο»: υπαίθριος χώρος αναψυχής, ο οποίος προορίζεται για την παρουσίαση ενός ή περισσότερων θεμάτων, σε μία ή περισσότερες περιοχές του όπως ενυδρείο, ζωολογικός κήπος, λούνα πάρκ, υδροπάρκο, μίνι γκολφ.) ενώ συναντάται επίσης ιδιαίτερα στην νομοθεσία σχετικά με τον θεματικό τουρισμό.
  Στο άρθρο 111 παρ. 1 του σχεδίου νόμου ακολουθείται για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016, αντί όπως και θα ήταν το ορθό , της διαδικασίας γνωστοποίησης του άρθρου 6 που ακολουθείται στις λοιπές επιχειρήσεις (θέατρα και κινηματογράφοι) που μέχρι πρόσφατα αδειοδοτούντο με το ίδιο νομικό καθεστώς με τις επιχειρήσεις μας (άρθρο 81 του νόμου 3463/2006 (Α’ 114) , διαδικασία η οποία και με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μας στης διατάξεις της ΥΑ 50116/2020 που διασφαλίζει πλήρως την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού τους, απλοποιούσε πλήρως την όλη διαδικασία και απέτρεπε τον κίνδυνο δυσερμηνειών και προβλημάτων εκ των μέρους των τοπικών αρχών . Κατά συνέπεια στη περίπτωση μας θα έπρεπε να ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης της γνωστοποίησης ήτοι του άρθρου 6 του νόμου 4442/2016.
  Στο άρθρο 111 παρ. 2 προβλέπεται ότι η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων γης και τυχόν άλλων χωρικών περιορισμών.
  Δεδομένου ότι ακόμη και η έκδοση αδείας οικοδομής εκδίδεται σήμερα με δήλωση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού προτείνουμε για να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση να ορισθεί ως μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση της επιχείρησης βάσει των υφιστάμενων χρήσεων γης και δεν υπάρχουν άλλοι χωρικοί περιορισμοί .
  Στο άρθρο 111 παρ. 7 προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Στη ίδια παράγραφο ορίζεται ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας αυτή που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες και τίθεται ανώτατο όριο χρήσης ετησίως του χώρου αυτού για δύο (2) φορές .
  Η διάταξη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 4497/2017, αλλά και το άρθρο 2 της ΥΑ 50116/2020 σύμφωνα με τις οποίες ως περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας καθορίζεται η διάταξη ψυχαγωγίας που έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση, η περίοδος εγκατάστασης της οποίας δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, χρονικό διάστημα το οποίο το ίδιο το σχέδιο νόμου στο άρθρο 119 αυτού καθορίζει σε τέσσερεις (4) μήνες επαναλαμβάνοντας την δόκιμη θέση του άρθρου 39 του προαναφερθέντος νόμου 4497/2017. Κατά συνέπεια ο χρόνος της προσωρινής εγκατάστασης πρέπει να διορθωθεί σε τέσσερεις (4) μήνες .
  Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι η προσωρινή εγκατάσταση διατάξεων ψυχαγωγίας επιτρέπεται μόνο σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους . Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα , καθώς φαίνεται να εμποδίζεται η προσωρινή εγκατάσταση σε ιδιωτικούς χώρους και ενώ την ίδια στιγμή οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι που μπορεί να διατεθούν σε όλη την χώρα είναι ελάχιστοι . Δεν φαίνεται να έχει λογική και να εξυπηρετεί τη προστασία του περιβάλλοντος η απαγόρευση λειτουργίας επιχείρησης σε ιδιωτικό χώρο όμορο σε δημόσιο. Απαιτείται λοιπόν η προσθήκη των λέξεων «ή ιδιωτικό» μετά τις λέξεις δημόσιο κοινόχρηστο στη δεύτερη γραμμή της παραγράφου 7.
  Στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 7034/1298/2000 με την οποία ορίσθηκαν ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και η οποία ορίζει ότι δεν εφαρμόζεται στις προσωρινές εγκαταστάσεις .
  Το θέμα της μη εφαρμογής της ΚΥΑ 7034/1298/2000 στις προσωρινές εγκαταστάσεις έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα κατά το παρελθόν και έχει επιλυθεί οριστικά με την εγκύκλιο 49/2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία διευκρινίστηκε ότι δεν έχει εφαρμογή στις προσωρινές εγκαταστάσεις (έως 4 μήνες) αλλά αφορούσε μόνο τις μόνιμες (σταθερές ή στάσιμες ) εγκαταστάσεις που τοποθετούνται μόνιμα σε ακίνητο (για πενταετή διάρκεια).
  Σχετικά η αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στα με αριθμό πρωτοκόλλου 58504/29-3-2018 και 222311/23-10-2019 έγγραφα της έχει απαντήσει επί του θέματος αυτού ότι « ότι η ψυχαγωγική δραστηριότητα που αναφέρετε (λούνα παρκ), όταν πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση είτε σε κοινόχρηστο, είτε σε ιδιωτικό χώρο, δεν υπόκειται στους περιορισμούς των ελαχίστων αποστάσεων που προβλέπονται από την ΚΥΑ 7034/1928/00 (ΦΕΚ 368 Β’), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2000 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αριθμ. πρωτ. 84803/25-07-2000).»
  Θεωρούμε όμως σκόπιμο να διευκρινισθεί ρητά με το νόμο ότι δεν έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 7034/1298/2000 σε προσωρινές εγκαταστάσεις είτε αυτές εγκαθίστανται σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους δεδομένου ότι η μη εφαρμογή της αποτέλεσε πολλές φορές αντικείμενο παρερμηνειών και διενέξεων με τις δημοτικές αρχές .
  Στο άρθρο 112 παρ. 1 αναφέρεται η υπαγωγή της λειτουργίας στην έγκριση του άρθρου 7 του νόμου στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί ότι θα έπρεπε να ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης .
  Στο άρθρο 112 παρ. 2 αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο αυτού η διενέργεια αυτοψίας από την αδειοδοτούσα αρχή πριν την χορήγηση της αδείας λειτουργία η οποία και δεν έχει κανένα λόγο να είναι υποχρεωτική, αφού η αδειοδοτούσα αρχή έχει την δυνατότητα να την πραγματοποιήσει όποτε θέλει . Η υποχρεωτική αυτοψία θα δημιουργήσει τεράστια καθυστέρηση στην χορήγηση των αδειών λειτουργίας, καθώς θα απαιτηθούν κοινές ενέργειες πολλών δημοτικών υπαλλήλων για να διενεργήσουν αυτοψία σε εγκαταστάσεις η πληρότητα και η ασφαλής λειτουργία των οποίων έχει τεκμηριωθεί με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 50116/2020 και του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13814:2019 . Θα προτείναμε σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η διαγραφή του την διατύπωση του άρθρου 111 παρ . 2 ώστε η αδειοδοτούσα αρχή να δύναται και να μην υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία .
  Στο άρθρο 112 παρ. 3 προτείνεται ο χρόνος χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας να μειωθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες .
  Στο άρθρο 119 παρ. 2 προβλέπεται ότι η υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 368) δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου, που ασκούνται σε στεγασμένο χώρο .
  Δεν εφαρμόζεται επίσης στις προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως προαναφέραμε, άρα εξ αντιδιαστολής εφαρμόζεται μόνο στις μόνιμες εγκαταστάσεις .
  Δεν αντιλαμβανόμεθα, μετά την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 111 του σχεδίου νόμου με την οποία ορίσθηκαν οι περιοχές στις οποίες βάσει χρήσεων γης μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις Λουνα Παρκ, τον λόγο διατήρησης σε ισχύ της προαναφερόμενης ΚΥΑ 7034/1298/2000.
  Οι διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ αποτύπωναν μία εμπειρική και παρωχημένη προσέγγιση επί του ζητήματος της προστασίας από το θόρυβο. Ενώ ο νομοθέτης παρέχει στην κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση την ευχέρεια επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως είναι ιδίως η θέσπιση οριακών τιμών στάθμης θορύβου, η χρήση τεχνικών μέσων μείωσής του ή η εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης με την ΚΥΑ υιοθετήθηκε το πλέον απόλυτο και ατελές μέσο, δηλαδή η επιβολή γενικής ελάχιστης απόστασης από κατοικίες ή άλλες χρήσεις που χρήζουν ειδικής ακουστικής προστασίας.
  Σημειωτέον ότι ο καθορισμός της απόστασης στα 150 μέτρα δεν στηρίχθηκε σε επιστημονικά κριτήρια ή σε συγκεκριμένη τεχνική μελέτη ούτε μνημονεύεται σχετική μελέτη στο προοίμιο της ΚΥΑ. Τέθηκε με τρόπο αυθαίρετο και αντίθετο προς τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου του περιβάλλοντος περί χρήσης των βέλτιστων τεχνικών και των πλέον σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων (state of the arts). Ακόμη, η απαγόρευση των 150 μέτρων θεσπίσθηκε με τρόπο γενικό, χωρίς καμία εξειδίκευση. Αφενός, ανόμοιες ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους δραστηριότητες, όπως είναι οι πίστες αυτοκινήτων, τα Water Parks ή τα λούνα Παρκ υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Αφετέρου, δεν τίθενται διακρίσεις εντός της κάθε μίας από τις δραστηριότητες αυτές, ανάλογα με τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά και την ικανότητά τους να παράγουν ηχητικούς ρύπους. Έτσι, δεν συνυπολογίζονται το εμβαδόν και η δυναμικότητα των εν λόγω εγκαταστάσεων.
  Το αποτέλεσμα όμως είναι να μην υπολογίζεται καθόλου το κυρίαρχο στοιχείο που είναι οι χρήσεις γης, αλλά να ρυθμίζεται με το ίδιο κριτήριο της απόστασης η λειτουργία είτε πρόκειται για περιοχή αμιγούς κατοικίας είτε για περιοχή πολεοδομικού κέντρου είτε για βιομηχανική ζώνη είτε η επιχείρηση λειτουργεί σε οδό ευρείας κυκλοφορίας είτε σε πεζόδρομο .
  Η διοίκηση σε πολλές περιπτώσεις με διασταλτική ερμηνεία έκρινε πολύ ορθά ότι όπου πολεοδομικά επιτρέπεται η λειτουργία της δραστηριότητας, η απόσταση από τις λοιπές εγκαταστάσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ως ένα από τα μέσα για την επίτευξη ορίου θορύβου που θα είναι συμβατός με την περιοχή , ενώ πρωταρχικά η επίτευξη του ορίου θα πρέπει να επιτυγχάνεται με μέτρα ηχοπροστασίας .
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ αρ.πρωτ.2052/23-6-2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπου επί λέξει αναφέρεται «…. ότι εφόσον σχετικές μετρήσεις από πιστοποιημένο εργαστήριο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε πλήρη λειτουργία του πάρκου και σε διάφορες θέσεις στα όρια του γηπέδου του, αποδείξουν ότι τα επίπεδα του θορύβου, προερχομένου αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις του πάρκου, δεν ξεπερνούν το όριο των 50 dB (προς την κατεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου πρέπει να ληφθούν μέτρα ηχοπροστασίας) τότε η επιτρεπόμενη απόσταση των εγκαταστάσεων του πάρκου από τα όρια του γηπέδου είναι δυνατόν να καθοριστεί αποκλειστικά από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Εάν είναι απαραίτητο, για την επίτευξη του ορίου θορύβου μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα ηχοπροστασίας , όπως κατάλληλα ηχοπετάσματα ή φυτεύσεις ή άλλα….» και σωρεία άλλων αποφάσεων που επέτρεψαν την λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων σε πολύ μικρές αποστάσεις (10-30 μέτρα ) από προστατευόμενες δραστηριότητες.
  Σήμερα το σχέδιο νόμου και πολύ ορθά προέβλεψε για πρώτη φορά τις περιοχές στις οποίες βάσει των χρήσεων γης μπορούσαν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις Λουνα Παρκ ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας .
  Αντί όμως να καταργήσει άμεσα την ΚΥΑ με αριθμό 7034/1298/15-3-2000 (ΦΕΚ 368 Β’/2000) η οποία μετά την θέσπιση χρήσεων γης για την λειτουργία των δραστηριοτήτων μας κανένα λόγο ύπαρξης πλέον δεν είχε , την διατήρησε σε ισχύ δημιουργώντας στην πραγματικότητα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπάθησε να επιλύσει .
  Κατ΄ αρχάς θα επισημάνουμε την εξής μεγάλη αντίφαση που υπάρχει σχετικά με την διάρκεια της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων μας που σύμφωνα με το σχέδιο νόμου (άρθρο 112 παρ. 4) είναι αόριστη, ενώ σύμφωνα με την ΚΥΑ 7034 / 1298/2000 είναι πενταετούς διάρκειας, χρονικό διάστημα μετά το οποίο απαιτείται νέα άδεια εγκατάστασης, άρα εκ νέου όλη η διαδικασία.
  Είναι αδύνατη η εύρεση οποιουδήποτε οικοπέδου στην Ελλάδα στον αστικό ιστό χωρίς την ύπαρξη σε μικρή απόσταση είτε κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης είτε στο μέλλον , εγκατάστασης που μπορεί να απαιτεί ειδική ακουστική προστασία όπως κατοικία (νόμιμης η νομιμοποιηθείσας) , ξενοδοχείο κλπ ενώ ακόμη και αν έχει βρεθεί και αδειοδοτηθεί ένα τέτοιο ακίνητο μετά την πάροδο πέντε (5) ετών η εγκατεστημένη επιχείρηση κινδυνεύει να απωλέσει την άδεια λειτουργίας της, καθώς μπορεί να νομιμοποιηθεί μία αυθαίρετη οικία , η οποία δεν τηρούσε τον πολεοδομικό σχεδιασμό όταν ανεγέρθηκε εν αντιθέσει με την νομίμως εγκατασταθείσα επιχείρηση στην περιοχή ή να ανεγερθεί σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό μία νέα κατοικία καταστρέφοντας με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ και κάνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους να χάσουν την εργασία τους .
  Κατά συνέπεια με την προτεινόμενη ρύθμιση και περιορίζονται οι δυνατότητες εγκαταστάσεως των επιχειρήσεων μας βάσει των χρήσεων γης των περιοχών στις οποίες μπορούμε να εγκατασταθούμε και να λειτουργήσουμε και ταυτόχρονα διατηρούνται τα ίδια προβλήματα τα οποία προσπάθησε να επιλύσει ο νομοθέτης.
  Δηλαδή η ρύθμιση αυτή επιδεινώνει την κατάσταση των επιχειρήσεων μας και πλήττει βαρύτατα όλο τον κλάδο των επιχειρήσεων λούνα-παρκ που ήδη έχει πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία έχοντας μείνει (παρότι υπαίθριος) κλειστός για σχεδόν ένα χρόνο με αποτέλεσμα να καταστραφούν οικονομικά εκατοντάδες επιχειρηματίες και να μείνουν άνεργοι χιλιάδες εργαζόμενοι .
  Όπως προαναφέραμε πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 50116/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065) με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας για την εφαρμογή της οποίας στις επιχειρήσεις μας απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που προϋποθέτει την λειτουργία των επιχειρήσεων μας που με το σχέδιο νόμου είναι αδύνατη .
  Η άποψη και το αίτημα μας είναι να καταργηθεί ρητά η ΚΥΑ 7034/1298/15-3-2000 (ΦΕΚ 368 Β’/2000) και να επιτρέπεται η λειτουργία των λούνα παρκ, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα όρια θορύβου τα οποία και μπορούν να ορισθούν όπως ορίζονται και στα καταστήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τον θόρυβο (μουσική) που εκπέμπεται από αυτά .
  Με αυτό το τρόπο μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και να μην περιορίζονται από κριτήρια απόστασης τα οποία ουδεμία πραγματικά πρακτική χρησιμότητα έχουν και καμία προστασία στο περιβάλλον προσφέρουν. Σήμερα και με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν είναι δυνατή και εύκολη η εκπόνηση ακουστικής μελέτης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις που να επιτρέψουν την λειτουργία τους .
  Επειδή κινδυνεύει η ύπαρξη των επιχειρήσεων μας και ελλοχεύει ο κίνδυνος εκατοντάδες άνθρωποι να μείνουν χωρίς εργασία παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω.
  Μετά τιμής,
  ΓΙΑ ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ ΑΕ
  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ ΑΕ
  Λ. Διονύσου 155 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
  ΤΗΛ 2106198274-2106196941FAX 2106196940
  ΑΡΜΑΕ36962/01ΑΤ/Β/96/348
  ΑΦΜ 094494505-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ALLOU! FUN PARK
  AVE AE
  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
  ΕΔΡΑ : ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΤΚ 151 25
  ΤΗΛ 2108092000- FAX 2108092550
  ΑΦΜ:094115374 – Δ.Ο,.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΡ ΓΕΜΗ :353601000

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 12:57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ
  «Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
  Κασσάνδρου 110 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54634
  ΑΦΜ 996995509 – Δ’ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΤΗΛ 6973046348

  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ
  «Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων»
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
  ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  Πριν αναφερθούµε στα αιτήµατα τροποποιήσεων του υπό διαβούλευση νοµοσχεδίου
  δηλώνουµε ότι κατά τη γνώµη µας οι εγκαταστάσεις παιχνιδιών Λούνα Παρκ, Τσίρκων και
  Παγοδροµίων πρέπει να εντάσσονται στο µεγάλο ρεύµα της τουριστικής και πολιτιστικής
  ανάπτυξης της πατρίδας µας και να τυγχάνουν της ανάλογης φροντίδας.
  «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 8ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟ8ΡΟΜΙΩΝ
  Άρθρο 109
  Αιτούµεθα να καθοριστούν τα δικαιολογητικά αδειοδότησης για τα θεµατικά πάρκα.
  Άρθρο 110
  Άρθρο 111
  1. Στην παράγραφο «1» του άρθρου 111 έχει γίνει συντακτικό λάθος.
  2. Για την παράγραφο «2» του άρθρου 111 επισηµαίνουµε: Μεταξύ των δικαιολογητικών που
  απαιτούνται για την «Έγκριση εγκατάστασης» θεωρούνται η Βεβαίωση Χρήσης Γης του
  οικοπέδου και όπου απαιτείται η τήρηση του περιορισµού της απόστασης των 150 µέτρων που
  προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000.
  Επειδή αιτούµαστε την κατάργηση του περιορισµού της απόστασης των 150 µέτρων της ΚΥΑ
  7034/1298/2000, όπως τεκµηριώνουµε παρακάτω, αιτούµεθα τα εξής:
  α) Επειδή ο λόγος αυτοψίας είναι ο έλεγχος τήρησης των αποστάσεων των 150 µέτρων που
  προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000, αιτούµεθα από την παράγραφο «2» του άρθρου 111 να
  αφαιρεθούν τα παρακάτω:
  «Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να
  διενεργήσει αυτοψία για τη διαπίστωση των πραγµατικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο
  άσκησης της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά στη γειτνίαση».
  β) Αιτούµεθα η τελική µορφή της παραγράφου «2» του άρθρου 111 να είναι η εξής:
  «Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα
  της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
  είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάµενων χρήσεων γης. Το έγγραφο «Έγκριση
  Εγκατάστασης» είναι ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
  Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση της δραστηριότητας».
  3. Αιτούµεθα τις παρακάτω αλλαγές στην παράγραφο «3» του άρθρου 111:
  3.1-Η έγκριση εγκατάστασης για τις µόνιµες εγκαταστάσεις χορηγείται εντός δεκαπέντε (15)
  ηµερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων
  δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσµία, τεκµαίρεται ότι η έγκριση
  εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριµένη θέση
  δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες χρήσεις .
  3.2-Η έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις χορηγείται εντός πέντε (5)
  ηµερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων
  δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσµία, τεκµαίρεται ότι η έγκριση
  εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριµένη θέση
  δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες χρήσεις .
  4. Προτείνουµε η παράγραφος «4» του άρθρου 111 να διαµορφωθεί ως εξής:
  4.1-ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Η έγκριση εγκατάστασης για τις µόνιµες εγκαταστάσεις ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία
  έκδοσής της. Μέσα στο διάστηµα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις
  κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισµού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί
  την έγκριση λειτουργίας της, σύµφωνα µε το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση
  λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης
  είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον µήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί
  σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  (α) έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα, ενόσω ακόµα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
  (β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς
  τοποθέτηση του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
  4.2-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Η έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις (διάρκειας έως τεσσάρων
  µηνών) ισχύει για έξι µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστηµα αυτό ο
  φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση
  του εξοπλισµού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της,
  σύµφωνα µε το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, σύµφωνα µε το
  άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι
  (6) επιπλέον µήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
  προϋποθέσεις:
  (α) έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα, ενόσω ακόµα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
  (β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς
  τοποθέτηση του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
  5.
  6.
  7. Αιτούµεθα τις παρακάτω τροποποιήσεις στην παράγραφο «7» του άρθρου 111:
  α) Ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως τέσσερις (4) µήνες
  σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Ν.4497/2017 και µπορεί να εγκατασταθεί στην ίδια θέση
  τουλάχιστον (2) φορές κατ’ έτος ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας µε τη
  σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη του χώρου που µπορεί να είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός.
  β) Να επιτρέπεται η προσωρινή άσκηση δραστηριότητας µε εξαίρεση από την υποχρέωση
  εφοδιασµού µε έγκριση εγκατάστασης εκτός από τους δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους και
  σε χώρους που ανήκουν στο Λιµενικό Ταµείο καθώς επίσης και σε ακίνητα που ανήκουν
  στους ΟΤΑ ή σε φορείς του 8ηµοσίου. (Προφανώς µε τη σύµφωνη γνώµη του αντίστοιχου
  Λιµενικού Ταµείου, ή 8ήµου ή φορέα του 8ηµοσίου). Ιδιαίτερα αιτούµεθα να υπάρχει
  εξαίρεση από την υποχρέωση εφοδιασµού µε έγκριση εγκατάστασης σε εορταστικές
  εκδηλώσεις πολιούχων πόλεων ή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε χώρους οιασδήποτε
  µορφής ιδιοκτησίας.
  γ) Απόσταση 150 µέτρων και Μόνιµες Εγκαταστάσεις
  Αιτούµεθα την κατάργηση της ΚΥΑ 7034/1298/2000 που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις
  ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κοντινά κτίρια και η οποία ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να
  λειτουργούν σε απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων από α) την πλησιέστερη νόµιµη
  κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, γηροκοµείο, σανατόριο, χώρο
  λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική
  προστασία, β) χώρους µε ιδιαίτερο ιστορικό/ πολιτιστικό χαρακτήρα (Αρχαιολογικοί χώροι
  κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισµένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής
  προστασίας (βιότοποι κλπ). 8εδοµένου ότι ήδη λειτουργούν µεγάλες µόνιµες επιχειρήσεις
  λούνα παρκ σε µεγάλες αστικές περιοχές, δεν είναι χρηστό να ανατρέπεται η λειτουργία
  µιας επιχείρησης και να καταστρέφεται η επένδυση, στην περίπτωση που µεταγενέστερα της
  αδειοδότησης κάποιος εγκατέστησε σε απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων κατοικία ή
  υπαίθριο θέατρο. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, προστασίας των επενδύσεων και των
  συναλλαγών, και προς αποφυγή κατάλυσης του Κράτους 8ικαίου και διάψευσης της
  χρηστής διοίκησης και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των διοικουµένων επιχειρηµατιών και
  εργαζοµένων, ο περιορισµός της απόστασης των 150 µέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ
  7034/1298/2000 πρέπει να καταργηθεί. Επαναλαµβάνουµε τον κίνδυνο για µεγάλες µόνιµες
  επιχειρήσεις λούνα παρκ που έχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας την οποία ανανεώνουν ανά
  πενταετία, να µην δύναται να ανανεώνουν την άδειά τους επειδή µεταγενέστερα χτίστηκε
  πλησίον ένα κτίσµα που αποτρέπει την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, µε επαχθείς τις
  συνέπειες στην οικονοµική ζωή.
  Για την προστασία έναντι του θορύβου των κατοίκων και ενοίκων των γειτονικών χώρων,
  προτείνουµε την ηχοµόνωση της εγκατάστασης, όπου απαιτείται, ώστε τα όρια θορύβων να
  είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα στην περιοχή. Είναι καταστροφικό και απαράδεκτο η εκ
  των υστέρων κατασκευή κατοικίας πλησίον µόνιµης εγκατάστασης να ισοδυναµεί άνευ όρων
  µε διακοπή λειτουργίας της. Επαναλαµβάνουµε πως αίτηµά µας είναι να καταργηθεί ρητά ο
  περιορισµός της απόστασης των 150 µέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/15-3-2000
  (ΦΕΚ 368 Β’/2000) και όπου απαιτείται να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ηχοπροστασίας
  ώστε κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων λούνα παρκ, να τηρούνται µε αυστηρότητα τα
  νόµιµα όρια θορύβου και να επιβάλλονται τα θεσµοθετηµένα αυστηρά πρόστιµα
  παραβάσεων που προβλέπουν ακόµη και διακοπή λειτουργίας, όπως ισχύει σε άλλων ειδών
  επιχειρήσεις. Στην προκειµένη περίπτωση ζητάµε ισότιµη µεταχείριση µε τις υπόλοιπες
  επιχειρήσεις έναντι των θορύβων.
  δ) Απόσταση 150 µέτρων και Προσωρινές Εγκαταστάσεις
  Όπως αιτούµεθα την κατάργηση του αναχρονιστικού περιορισµού της απόστασης των 150
  µέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000 για τις µόνιµες εγκαταστάσεις, κατά µείζονα
  λόγο αιτούµεθα την κατάργησή του και για τις προσωρινές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως του
  χώρου λειτουργίας των, είτε πρόκειται για κοινόχρηστους χώρους, είτε πρόκειται για
  χώρους των Λιµενικών Ταµείων, είτε πρόκειται για χώρους των ΟΤΑ είτε πρόκειται για
  ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή νοµοθεσία περί θορύβων που προβλέπει βαρύτατα πρόστιµα
  και αναστολή ακόµη και οριστική διακοπή λειτουργίας καθιστά περιττό τον αναχρονιστικό ο
  περιορισµό της απόστασης των 150 µέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000 η οποία
  πλέον αποτελεί επικίνδυνη τροχοπέδη της ανάπτυξης. Παράλληλα τα σύγχρονα µέσα
  ηχοπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα
  λειτουργίας έναντι των θορύβων. Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι πλήθος εγκαταστάσεων
  παιχνιδιών λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα. Τελικά αναφέρουµε την εγκύκλιο 49/25/7/2000
  ΥΠΕΧΩ8Ε όπου διευκρινίζεται πως ο περιορισµός της απόστασης των 150 µέτρων δεν ισχύει
  για προσωρινές εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, και επαναλαµβάνουµε το αίτηµά
  µας για πλήρη κατάργηση του περιορισµού σε κάθε χώρο, οιασδήποτε µορφής ιδιοκτησίας.
  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
  Μετά τιμής

  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  Πύρρου 8 Κοζάνη Χαιδάρι, Κυπρίων Αγωνιστών 4
  ΤΗΛ.6973046348 τηλ. 697-7251590 Τηλ. 6977677588
  email: siderispark@yahoo.com email: kountzos@hotmail.gr

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 12:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ
  «Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
  Κασσάνδρου 110 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54634
  ΑΦΜ 996995509 – Δ’ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΤΗΛ 6973046348

  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  «Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων»

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

  ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  Πριν αναφερθούμε στα αιτήματα τροποποιήσεων του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου
  δηλώνουμε ότι κατά τη γνώμη μας οι εγκαταστάσεις παιχνιδιών Λούνα Παρκ, Τσίρκων και Παγοδρομίων πρέπει να εντάσσονται στο μεγάλο ρεύμα της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πατρίδας μας και να τυγχάνουν της ανάλογης φροντίδας.

  «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ

  Άρθρο 109
  Αιτούμεθα να καθοριστούν τα δικαιολογητικά αδειοδότησης για τα θεματικά πάρκα.

  Άρθρο 110

  Άρθρο 111

  1. Στην παράγραφο «1» του άρθρου 111 έχει γίνει συντακτικό λάθος.

  2. Για την παράγραφο «2» του άρθρου 111 επισημαίνουμε: Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την «Έγκριση εγκατάστασης» θεωρούνται η Βεβαίωση Χρήσης Γης του οικοπέδου και όπου απαιτείται η τήρηση του περιορισμού της απόστασης των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000.
  Επειδή αιτούμαστε την κατάργηση του περιορισμού της απόστασης των 150 μέτρων της ΚΥΑ 7034/1298/2000, όπως τεκμηριώνουμε παρακάτω, αιτούμεθα τα εξής:

  α) Επειδή ο λόγος αυτοψίας είναι ο έλεγχος τήρησης των αποστάσεων των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000, αιτούμεθα από την παράγραφο «2» του άρθρου 111 να αφαιρεθούν τα παρακάτω:
  «Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία για τη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά στη γειτνίαση».

  β) Αιτούμεθα η τελική μορφή της παραγράφου «2» του άρθρου 111 να είναι η εξής:
  «Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων γης. Το έγγραφο «Έγκριση Εγκατάστασης» είναι ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση της δραστηριότητας».

  3. Αιτούμεθα τις παρακάτω αλλαγές στην παράγραφο «3» του άρθρου 111:
  3.1-Η έγκριση εγκατάστασης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες χρήσεις .
  3.2-Η έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες χρήσεις .

  4. Προτείνουμε η παράγραφος «4» του άρθρου 111 να διαμορφωθεί ως εξής:

  4.1-ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Η έγκριση εγκατάστασης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  (α) έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
  (β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.

  4.2-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Η έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις (διάρκειας έως τεσσάρων μηνών) ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να Η έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις (διάρκειας έως τεσσάρων μηνών) ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ολοκληρώσει τις κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας και, επιπλέον, να αιτηθεί την έγκριση λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 112, ή να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 113. Η παράταση της ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι δυνατή άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  (α) έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης,
  (β) έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
  5.
  6.
  7. Αιτούμεθα τις παρακάτω τροποποιήσεις στην παράγραφο «7» του άρθρου 111:
  α) Ως προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4497/2017 και μπορεί να εγκατασταθεί στην ίδια θέση τουλάχιστον (2) φορές κατ’ έτος ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου που μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός.

  β) Να επιτρέπεται η προσωρινή άσκηση δραστηριότητας με εξαίρεση από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης εκτός από τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και σε χώρους που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο καθώς επίσης και σε ακίνητα που ανήκουν στους ΟΤΑ ή σε φορείς του Δημοσίου. (Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Λιμενικού Ταμείου, ή Δήμου ή φορέα του Δημοσίου). Ιδιαίτερα αιτούμεθα να υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εγκατάστασης σε εορταστικές εκδηλώσεις πολιούχων πόλεων ή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε χώρους οιασδήποτε μορφής ιδιοκτησίας.

  γ) Απόσταση 150 μέτρων και Μόνιμες Εγκαταστάσεις
  Αιτούμεθα την κατάργηση της ΚΥΑ 7034/1298/2000 που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κοντινά κτίρια και η οποία ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία, β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/ πολιτιστικό χαρακτήρα (Αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κλπ). Δεδομένου ότι ήδη λειτουργούν μεγάλες μόνιμες επιχειρήσεις λούνα παρκ σε μεγάλες αστικές περιοχές, δεν είναι χρηστό να ανατρέπεται η λειτουργία μιας επιχείρησης και να καταστρέφεται η επένδυση, στην περίπτωση που μεταγενέστερα της αδειοδότησης κάποιος εγκατέστησε σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων κατοικία ή υπαίθριο θέατρο. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, προστασίας των επενδύσεων και των συναλλαγών, και προς αποφυγή κατάλυσης του Κράτους Δικαίου και διάψευσης της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων επιχειρηματιών και εργαζομένων, ο περιορισμός της απόστασης των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000 πρέπει να καταργηθεί. Επαναλαμβάνουμε τον κίνδυνο για μεγάλες μόνιμες επιχειρήσεις λούνα παρκ που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας την οποία ανανεώνουν ανά πενταετία, να μην δύναται να ανανεώνουν την άδειά τους επειδή μεταγενέστερα χτίστηκε πλησίον ένα κτίσμα που αποτρέπει την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, με επαχθείς τις συνέπειες στην οικονομική ζωή.
  Για την προστασία έναντι του θορύβου των κατοίκων και ενοίκων των γειτονικών χώρων, προτείνουμε την ηχομόνωση της εγκατάστασης, όπου απαιτείται, ώστε τα όρια θορύβων να είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα στην περιοχή. Είναι καταστροφικό και απαράδεκτο η εκ των υστέρων κατασκευή κατοικίας πλησίον μόνιμης εγκατάστασης να ισοδυναμεί άνευ όρων με διακοπή λειτουργίας της. Επαναλαμβάνουμε πως αίτημά μας είναι να καταργηθεί ρητά ο περιορισμός της απόστασης των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/15-3-2000 (ΦΕΚ 368 Β’/2000) και όπου απαιτείται να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας ώστε κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων λούνα παρκ, να τηρούνται με αυστηρότητα τα νόμιμα όρια θορύβου και να επιβάλλονται τα θεσμοθετημένα αυστηρά πρόστιμα παραβάσεων που προβλέπουν ακόμη και διακοπή λειτουργίας, όπως ισχύει σε άλλων ειδών επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ζητάμε ισότιμη μεταχείριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έναντι των θορύβων.

  δ) Απόσταση 150 μέτρων και Προσωρινές Εγκαταστάσεις
  Όπως αιτούμεθα την κατάργηση του αναχρονιστικού περιορισμού της απόστασης των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000 για τις μόνιμες εγκαταστάσεις, κατά μείζονα λόγο αιτούμεθα την κατάργησή του και για τις προσωρινές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως του χώρου λειτουργίας των, είτε πρόκειται για κοινόχρηστους χώρους, είτε πρόκειται για χώρους των Λιμενικών Ταμείων, είτε πρόκειται για χώρους των ΟΤΑ είτε πρόκειται για ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή νομοθεσία περί θορύβων που προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα και αναστολή ακόμη και οριστική διακοπή λειτουργίας καθιστά περιττό τον αναχρονιστικό ο περιορισμό της απόστασης των 150 μέτρων που προβλέπει η ΚΥΑ 7034/1298/2000 η οποία πλέον αποτελεί επικίνδυνη τροχοπέδη της ανάπτυξης. Παράλληλα τα σύγχρονα μέσα ηχοπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας έναντι των θορύβων. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι πλήθος εγκαταστάσεων παιχνιδιών λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα. Τελικά αναφέρουμε την εγκύκλιο 49/25/7/2000 ΥΠΕΧΩΔΕ όπου διευκρινίζεται πως ο περιορισμός της απόστασης των 150 μέτρων δεν ισχύει για προσωρινές εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, και επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για πλήρη κατάργηση του περιορισμού σε κάθε χώρο, οιασδήποτε μορφής ιδιοκτησίας.

  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
  Μετά τιμής

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  Πύρρου 8 Κοζάνη Τηλ. 6973046348 Χαιδάρι, Κυπρίων Αγωνιστών 4
  τηλ. 210-3893805, 697-7251590 Τηλ. 6977677588
  email: siderispark@yahoo.com email: kountzos@hotmail.gr

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 07:38 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών»

  Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πελοποννησιακός Σύλλογος Επιχειρήσεων ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ», ο οποίος εδρεύει στην Σπάρτη Λακωνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

  Σπάρτη 28.1.2021

  Αξιότιμοι κύριοι/ες ,

  Σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις του Συλλόγου μας επί του ως άνω σχεδίου νόμου είναι οι ακόλουθες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1-(Άρθρο 109):

  Από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, εξαιρούνται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.

  Ενώ όμως οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 43650/2019 ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019) , η λειτουργία των θεματικών πάρκων δεν ρυθμίζεται σήμερα από καμία διάταξη νόμου. Αυτό είναι ένα σοβαρό κενό νόμου. Μπορεί επιμέρους ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λειτουργούν σε ψυχαγωγικά πάρκα να καλύπτονται από τις επόμενες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, η διαδικασία όμως αδειοδότησης του ίδιου του θεματικού πάρκου δεν προβλέπεται πουθενά. Αν υπάρχει πρόθεση να λάβει χώρα ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά. Διαφορετικά θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία τους, αφού κάθε αρμόδιος Δήμος θα ακολουθεί τη δική του τακτική χωρίς να ελέγχεται .

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2-(Άρθρο 111):

  α) Στην παράγραφο 1 έχει προφανώς γίνει συντακτικό λάθος.

  β) Στην παράγραφο 2 , θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι τα «απαραίτητα δικαιολογητικά» . Στην ίδια παράγραφο, προτείνουμε να διαγραφεί η πρόβλεψη για διενέργεια αυτοψίας , κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η οποιαδήποτε αυτοψία, πριν την έγκριση εγκατάστασης. Θα υπάρξει άσκοπη καθυστέρηση , ειδικά όταν στο άρθρο 112 παρ.2 , προβλέπεται και πάλι η διενέργεια αυτοψίας πριν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας .

  γ) i. Η παράγραφος 7 αναφέρεται στις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά. Θεωρούμε αρχικά ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του χρόνου της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό διάρκειας των τριάντα 30 ημερών προκειμένου μία εγκατάσταση να θεωρηθεί προσωρινή . Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών όπως μέχρι σήμερα όριζε το άρθρο 39 του Νόμου 4497/2017 . Άλλωστε οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν προσωρινά είναι ως επί το πλείστον οι περιοδεύουσες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ήδη προβλεφθεί ότι η περίοδος εγκατάστασης «δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες» ( βλ. αρ. 119 παρ.3 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου).

  ii. Στην ιδια παράγραφο γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθ. 7034/1298/2000 ΚΥΑ που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και οποία ορίζει ότι : η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων : α) Λούνα Πάρκ κάθε μορφής και είδους, β) πίστες αυτοκινητιδίων (Go Kart), γ) τσίρκο, δ) παιχνίδια με νερό (Water Park), ε) Υπαίθριοι κινηματογράφοι αυτοκινήτων (Drive In) δεν επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία. β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα ( αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.).
  Αναφέρει λοιπόν η διάταξη αυτή ότι η ως άνω ΚΥΑ δεν εφαρμόζεται στις προσωρινές εγκαταστάσεις. Το ζήτημα αυτό είχε ήδη επιλυθεί με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 49/ Αθήνα 25/7/2000 ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 84803 και με ΘΕΜΑ: «Ελάχιστες αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων» σύμφωνα με την οποία: » Μετά την έκδοση της 7034/1928/15-3-2000 ΦΕΚ 368/24-3-2000 ΚΥΑ για τις Αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, διευκρινίζεται ότι η απόσταση που επιβάλλεται με την Απόφαση αυτή αφορά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις που τοποθετούνταν μόνιμα σε ακίνητα (άδειες πενταετούς διάρκειας) είτε εντός είτε εκτός σχεδίου και δεν αφορά τις προσωρινές Εγκαταστάσεις που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του ΓΟΚ και των 76936/3992 ΦΕΚ 783Β/87 Απόφ. Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ».

  Αυτό όμως δεν επιλύεται με την υπό κρίση διάταξη και έχει στο παρελθόν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και διαφορετικές ερμηνείες από νομικούς των Δήμων της χώρας που δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και μεγάλη οικονομική ζημία στις επιχειρήσεις, είναι ότι οι ως άνω εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνουν ξεκάθαρα και εκείνες τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται προσωρινά και σε ιδιωτικούς χώρους !
  Με δεδομένο ότι οι προς διάθεση κοινόχρηστοι χώροι για ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά περιορισμένοι ανά την Ελλάδα, θα πρέπει απαραιτήτως στο υπό κρίση άρθρο να ρυθμιστεί το νομικό καθεστώς των προσωρινών εγκαταστάσεων τόσο στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους , όσο και στους ιδιωτικούς χώρους, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου.
  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 ( άρθρο 112)

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 θα πρέπει να προβλεφθεί μικρότερη προθεσμία για τη χορήγηση έγκριση λειτουργίας , ήτοι για τις μόνιμες εγκαταστάσεις 15 ημέρες και ειδικά για τις προσωρινές 5 ημέρες.

  Με τιμή,

  Η πληρεξούσια δικηγόρος

  Aνδρομάχη Κ. Δημητροπούλου
  Άγιδος αρ.38 Σπάρτη
  2731306766/6936600675

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 20:24 | MAGIC PARK ΑΕ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών».
  ΑΠΟ «Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «MAGIC PARK A.E.».
  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ/ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ)
  Στην 7η παράγραφο του άρθρου 111, γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΚΥΑ που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κοντινά κτίρια και η οποία ορίζει συγκεκριμένα ότι: α) Λούνα Παρκ κάθε μορφής και είδους, β) πίστες αυτοκινητόδρομων (Go Kart), γ) τσίρκο, δ) παιχνίδια με νερό (Water Park), ε) Υπαίθριοι κινηματογράφοι αυτοκινήτων (Drive In), δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία, β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/ πολιτιστικό χαρακτήρα (Αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κλπ).
  Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης νόμου, εξαιρεί ρητά τις προσωρινές εγκαταστάσεις, ήτοι αυτές που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, πλην όμως δεν γίνεται καμία μνεία για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών πάρκων (λούνα-παρκ) που έχουν μέχρι σήμερα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά υποχρεούνται να την ανανεώνουν ανά πενταετία.
  Με την ρητή θέση ότι ο εν λόγω περιορισμός (της απόστασης των 150 μέτρων) επηρεάζει δυσανάλογα και αναιτιολόγητα όλες τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (τόσο τις προσωρινές εγκαταστάσεις, όσο τις μόνιμες και σταθερές), δέον όπως ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα ειδικότερα για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ)
  Λαμβάνοντας υπόψη:
  • τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,
  • την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της υγειούς επιχειρηματικότητας και την προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε ανάλογες επιχειρήσεις.
  • την αρχή της αναλογικότητας (α 25 Συντάγματος),
  • την ασφάλεια του δικαίου,
  οι προβλέψεις του άρθρου1-άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου νόμου (και δη της 7ης παραγράφου που παραπέμπει στην υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΥΑ) για απόσταση τουλάχιστον 150 μ., θα πρέπει να ισχύουν κατά την αρχική αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας και όχι κατά την ανανέωση των αδειών ανά πενταετία.
  Δεδομένου ότι ήδη λειτουργούν επιχειρήσεις με μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση (λούνα παρκ-θεματικά πάρκα) σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη («MAGIC PARK») σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με επενδύσεις εκατομμυρίων χιλιάδων ευρώ μετά από ενδελεχή έλεγχο και αδειοδότηση λειτουργίας και εγκατάστασης (έγκριση τήρησης πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων και όρων λειτουργίας από σωρεία δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης), πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η προυφιστάμενη κατάσταση. Ουδόλως είναι χρηστό να ανατρέπεται η λειτουργία μιας επιχείρησης και να καταστρέφεται η επένδυση, στην περίπτωση που εντός της επόμενης πενταετίας (και πάντως ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ της αδειοδότησης και εγκατάστασης της ψυχαγωγικής επιχείρησης), κάποιος τρίτος τυχόν εγκατέστησε σε απόσταση λιγότερη των 150μ. μία μόνιμη (κύρια ή δευτερεύουσα) κατοικία ή ένα υπαίθριο θέατρο. Εάν συμβεί τούτο, παραβιάζονται κατάφορα αφενός γενικές και απαράβατες αρχές του διοικητικού δικαίου και αφετέρου στοιχειώδεις συνταγματικές επιταγές. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, προστασίας των επενδύσεων και των συναλλαγών, και προς αποφυγή κατάλυσης του Κράτους Δικαίου και διάψευσης της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων επιχειρηματιών και εργαζομένων, η 7η παράγραφος του εν λόγω άρθρου (111) θα πρέπει ρητώς να προβλέψει την εξαίρεση των επιχειρήσεων- λούνα παρκ ψυχαγωγικού χαρακτήρα που έχουν νόμιμη άδεια μόνιμης εγκατάστασης, την ανανεώνουν ανά πενταετία και βρίσκονται εγκατεστημένες πλησίον αστικών κέντρων. Δεν δύναται ένα μεταγενέστερο χρονικά κτίσμα ή δραστηριότητα να ανατρέπει δυσμενώς ένα νομίμως προυφιστάμενο καθεστώς για τις επιχειρήσεις, με επαχθείς συνέπειες στην οικονομική ζωή.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη στο Νόμο ότι η απόσταση των 150μ. αφορά μόνο την αρχική αδειοδότηση μιας μόνιμης εγκατάστασης (και να τροποποιηθεί συνακόλουθα και η αντίστοιχη διάταξη της υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΚΥΑ). Κατά την ανανέωση της άδειας ανά πενταετία, σαφώς και πρέπει να γίνεται έλεγχος των λοιπών υποχρεώσεων, όχι όμως και της απόστασης των 150μ. Άλλως, θα πρέπει να υπάρξει στο νόμο ρητή πρόβλεψη και μνεία, έστω με τη μορφή μεταβατικής διάταξης, ότι η απόσταση των 150 μ. που προβλέπεται στην προμνησθείσα ΚΥΑ δε θα ισχύσει ως προϋπόθεση για επιχειρήσεις με μόνιμη εγκατάσταση, που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου.
  Θεσσαλονίκη, 28/01/2021
  Μετά τιμής,
  Για την ανώνυμη εταιρία «Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («MAGIC PARK»),
  Ο Πρόεδρος αυτής,
  Κωνσταντίνος Σταυράκης
  Τηλ. 2310 476770 – email : info@magicpark.gr

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 20:32 | MAGIC PARK AE

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών».
  ΑΠΟ «Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «MAGIC PARK A.E.».
  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ/ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ)
  Στην 7η παράγραφο του άρθρου 111, γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΚΥΑ που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κοντινά κτίρια και η οποία ορίζει συγκεκριμένα ότι: α) Λούνα Παρκ κάθε μορφής και είδους, β) πίστες αυτοκινητόδρομων (Go Kart), γ) τσίρκο, δ) παιχνίδια με νερό (Water Park), ε) Υπαίθριοι κινηματογράφοι αυτοκινήτων (Drive In), δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία, β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/ πολιτιστικό χαρακτήρα (Αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κλπ).
  Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης νόμου, εξαιρεί ρητά τις προσωρινές εγκαταστάσεις, ήτοι αυτές που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, πλην όμως δεν γίνεται καμία μνεία για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών πάρκων (λούνα-παρκ) που έχουν μέχρι σήμερα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά υποχρεούνται να την ανανεώνουν ανά πενταετία.
  Με την ρητή θέση ότι ο εν λόγω περιορισμός (της απόστασης των 150 μέτρων) επηρεάζει δυσανάλογα και αναιτιολόγητα όλες τις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (τόσο τις προσωρινές εγκαταστάσεις, όσο τις μόνιμες και σταθερές), δέον όπως ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα ειδικότερα για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ)
  Λαμβάνοντας υπόψη:
  • τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,
  • την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της υγειούς επιχειρηματικότητας και την προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε ανάλογες επιχειρήσεις.
  • την αρχή της αναλογικότητας (α 25 Συντάγματος),
  • την ασφάλεια του δικαίου,
  οι προβλέψεις του άρθρου1-άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου νόμου (και δη της 7ης παραγράφου που παραπέμπει στην υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΥΑ) για απόσταση τουλάχιστον 150 μ., θα πρέπει να ισχύουν κατά την αρχική αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας και όχι κατά την ανανέωση των αδειών ανά πενταετία.
  Δεδομένου ότι ήδη λειτουργούν επιχειρήσεις με μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση (λούνα παρκ-θεματικά πάρκα) σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη («MAGIC PARK») σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με επενδύσεις εκατομμυρίων χιλιάδων ευρώ μετά από ενδελεχή έλεγχο και αδειοδότηση λειτουργίας και εγκατάστασης (έγκριση τήρησης πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων και όρων λειτουργίας από σωρεία δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης), πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η προυφιστάμενη κατάσταση. Ουδόλως είναι χρηστό να ανατρέπεται η λειτουργία μιας επιχείρησης και να καταστρέφεται η επένδυση, στην περίπτωση που εντός της επόμενης πενταετίας (και πάντως ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ της αδειοδότησης και εγκατάστασης της ψυχαγωγικής επιχείρησης), κάποιος τρίτος τυχόν εγκατέστησε σε απόσταση λιγότερη των 150μ. μία μόνιμη (κύρια ή δευτερεύουσα) κατοικία ή ένα υπαίθριο θέατρο. Εάν συμβεί τούτο, παραβιάζονται κατάφορα αφενός γενικές και απαράβατες αρχές του διοικητικού δικαίου και αφετέρου στοιχειώδεις συνταγματικές επιταγές. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, προστασίας των επενδύσεων και των συναλλαγών, και προς αποφυγή κατάλυσης του Κράτους Δικαίου και διάψευσης της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων επιχειρηματιών και εργαζομένων, η 7η παράγραφος του εν λόγω άρθρου (111) θα πρέπει ρητώς να προβλέψει την εξαίρεση των επιχειρήσεων- λούνα παρκ ψυχαγωγικού χαρακτήρα που έχουν νόμιμη άδεια μόνιμης εγκατάστασης, την ανανεώνουν ανά πενταετία και βρίσκονται εγκατεστημένες πλησίον αστικών κέντρων. Δεν δύναται ένα μεταγενέστερο χρονικά κτίσμα ή δραστηριότητα να ανατρέπει δυσμενώς ένα νομίμως προυφιστάμενο καθεστώς για τις επιχειρήσεις, με επαχθείς συνέπειες στην οικονομική ζωή.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη στο Νόμο ότι η απόσταση των 150μ. αφορά μόνο την αρχική αδειοδότηση μιας μόνιμης εγκατάστασης (και να τροποποιηθεί συνακόλουθα και η αντίστοιχη διάταξη της υπ’ αριθμόν 7034/1298/2000 ΚΥΑ). Κατά την ανανέωση της άδειας ανά πενταετία, σαφώς και πρέπει να γίνεται έλεγχος των λοιπών υποχρεώσεων, όχι όμως και της απόστασης των 150μ. Άλλως, θα πρέπει να υπάρξει στο νόμο ρητή πρόβλεψη και μνεία, έστω με τη μορφή μεταβατικής διάταξης, ότι η απόσταση των 150 μ. που προβλέπεται στην προμνησθείσα ΚΥΑ δε θα ισχύσει ως προϋπόθεση για επιχειρήσεις με μόνιμη εγκατάσταση, που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου.
  Θεσσαλονίκη, 28/01/2021
  Μετά τιμής,
  Για την ανώνυμη εταιρία «Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («MAGIC PARK»),
  Ο Πρόεδρος αυτής,
  Κωνσταντίνος Σταυράκης
  Τηλ. 2310 476770 – email : info@magicpark.gr

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:40 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών»
  Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πελοποννησιακός Σύλλογος Επιχειρήσεων ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ», ο οποίος εδρεύει στην Σπάρτη Λακωνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

  Σπάρτη 28.1.2021

  Αξιότιμοι κύριοι/ες ,
  Σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις του Συλλόγου μας επί του ως άνω σχεδίου νόμου είναι οι ακόλουθες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1-(Άρθρο 109):
  Από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, εξαιρούνται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.
  Ενώ όμως οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς (Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 43650/2019 ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019) , η λειτουργία των θεματικών πάρκων δεν ρυθμίζεται σήμερα από καμία διάταξη νόμου. Αυτό είναι ένα σοβαρό κενό νόμου. Μπορεί επιμέρους ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λειτουργούν σε ψυχαγωγικά πάρκα να καλύπτονται από τις επόμενες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, η διαδικασία όμως αδειοδότησης του ίδιου του θεματικού πάρκου δεν προβλέπεται πουθενά. Αν υπάρχει πρόθεση να λάβει χώρα ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά. Διαφορετικά θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία τους, αφού κάθε αρμόδιος Δήμος θα ακολουθεί τη δική του τακτική χωρίς να ελέγχεται .

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2-(Άρθρο 111):
  α) Στην παράγραφο 1 έχει προφανώς γίνει συντακτικό λάθος.
  β) Στην παράγραφο 2 , θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι τα «απαραίτητα δικαιολογητικά» . Στην ίδια παράγραφο, προτείνουμε να διαγραφεί η πρόβλεψη για διενέργεια αυτοψίας , κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η οποιαδήποτε αυτοψία, πριν την έγκριση εγκατάστασης. Θα υπάρξει άσκοπη καθυστέρηση , ειδικά όταν στο άρθρο 112 παρ.2 , προβλέπεται και πάλι η διενέργεια αυτοψίας πριν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας .
  γ) i. Η παράγραφος 7 αναφέρεται στις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά. Θεωρούμε αρχικά ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του χρόνου της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό διάρκειας των τριάντα 30 ημερών προκειμένου μία εγκατάσταση να θεωρηθεί προσωρινή . Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών όπως μέχρι σήμερα όριζε το άρθρο 39 του Νόμου 4497/2017 . Άλλωστε οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν προσωρινά είναι ως επί το πλείστον οι περιοδεύουσες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ήδη προβλεφθεί ότι η περίοδος εγκατάστασης «δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες» ( βλ. αρ. 119 παρ.3 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου).
  ii. Στην ιδια παράγραφο γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθ. 7034/1298/2000 ΚΥΑ που αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και οποία ορίζει ότι : η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων : α) Λούνα Πάρκ κάθε μορφής και είδους, β) πίστες αυτοκινητιδίων (Go Kart), γ) τσίρκο, δ) παιχνίδια με νερό (Water Park), ε) Υπαίθριοι κινηματογράφοι αυτοκινήτων (Drive In) δεν επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία. β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα ( αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.).
  Αναφέρει λοιπόν η διάταξη αυτή ότι η ως άνω ΚΥΑ δεν εφαρμόζεται στις προσωρινές εγκαταστάσεις. Το ζήτημα αυτό είχε ήδη επιλυθεί με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 49/ Αθήνα 25/7/2000 ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 84803 και με ΘΕΜΑ: «Ελάχιστες αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων» σύμφωνα με την οποία: » Μετά την έκδοση της 7034/1928/15-3-2000 ΦΕΚ 368/24-3-2000 ΚΥΑ για τις Αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, διευκρινίζεται ότι η απόσταση που επιβάλλεται με την Απόφαση αυτή αφορά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις που τοποθετούνταν μόνιμα σε ακίνητα (άδειες πενταετούς διάρκειας) είτε εντός είτε εκτός σχεδίου και δεν αφορά τις προσωρινές Εγκαταστάσεις που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του ΓΟΚ και των 76936/3992 ΦΕΚ 783Β/87 Απόφ. Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ».

  Αυτό όμως δεν επιλύεται με την υπό κρίση διάταξη και έχει στο παρελθόν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και διαφορετικές ερμηνείες από νομικούς των Δήμων της χώρας που δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και μεγάλη οικονομική ζημία στις επιχειρήσεις, είναι ότι οι ως άνω εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνουν ξεκάθαρα και εκείνες τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται προσωρινά και σε ιδιωτικούς χώρους !
  Με δεδομένο ότι οι προς διάθεση κοινόχρηστοι χώροι για ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά περιορισμένοι ανά την Ελλάδα, θα πρέπει απαραιτήτως στο υπό κρίση άρθρο να ρυθμιστεί το νομικό καθεστώς των προσωρινών εγκαταστάσεων τόσο στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους , όσο και στους ιδιωτικούς χώρους, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 ( άρθρο 112)
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 θα πρέπει να προβλεφθεί μικρότερη προθεσμία για τη χορήγηση έγκριση λειτουργίας , ήτοι για τις μόνιμες εγκαταστάσεις 15 ημέρες και ειδικά για τις προσωρινές 5 ημέρες.
  Με τιμή,
  Η πληρεξούσια δικηγόρος
  Aνδρομάχη Κ. Δημητροπούλου
  Άγιδος αρ.38-Σπάρτη
  2731306766-6936600675

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 23:14 | Κολτσίδα Ειρήνη

  Άρθρο 2
  Παρακαλώ επανεξεταστε τους όρους για τα ΑΜΕΑ όσο αφορά τα κέντρα ξένων γλωσσών κάτω των 75 ατόμων

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 22:16 | Ελένη Καμπαδάκη

  Με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και τώρα είναι λογικό να μπαίνει αυτή η θηλιά της διαμόρφωσης ειδικού χώρου ΑμΕΑ;

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 22:17 | Δακανάλης Δημήτριος

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Επιστολή – Ενστάσεις πάνω στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

  Αξιότιμοι κύριοι/ες,
  Υποβάλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να θέσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις :

  Άρθρο 1 – 111
  Παράγραφος 6
  Καλύτερη διατύπωση για τους χώρους εγκατάστασης – χρήση γης στις μόνιμες εγκαταστάσεις (αναφέροντας τις δραστηριότητες μας και εντάσσοντας τους και σε ιδιωτικούς χώρους)

  Παράγραφος 7
  Ο χρονικός περιορισμός στις περιοδεύουσες εγκαταστάσεις στις 30 ημέρες θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρός. Θα θέλαμε να παραμείνει από 1 ημέρα έως 120 ημέρες όπως είναι και σήμερα . Επίσης στην περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλος και εγκεκριμένος για τέτοιο σκοπό κοινόχρηστος χώρος στην περιοχή των Δήμων, με αιτιολογημένη απόφαση των επιτροπών ποιότητας ζωής να μπορεί να εγκριθεί η εγκατάσταση , σε περιοχές (ιδιωτικούς χώρους κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης και τυχόν άλλων περιορισμών όπως της υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α.) , λαμβάνοντας φυσικά υπ΄όψιν τις περιοχές με ειδικές προστατευτικές διατάξεις όπως αυτές ορίζονται καθώς και τοπικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες γνωρίζοντάς τα από «πρώτο χέρι».
  Σας έχουμε προτείνει ότι , πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την εγκατάσταση και το είδος παιχνιδιών που θα τοποθετηθούν.

  Άρθρο 1-112
  Παράγραφος 2
  Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να γίνει όταν υπάρχει καθυστέρηση από συνεχόμενες αυτοψίες από την αδειοδοτούσα αρχή . Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες , σύμφωνα με την υπ ΄αρ 50116/2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ασφάλεια τον χειριστών και επισκεπτών. Οι επιχειρήσεις θα είναι πάντα στην διάθεση έλεγχου από τις αρμόδιες αρχές. Όποια δραστηριότητα δεν συμμορφώνεται θα έχει και τις αντίστοιχες κυρώσεις .

  Παράγραφος 3
  Η έγκριση λειτουργίας να χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στα μόνιμα και δέκα (10) αντίστοιχα στα περιοδεύοντα αρκεί να προστεθούν στο παρών σχέδιο οι παρατηρήσεις που κάναμε στο άρθρο 1-111 (παράγραφος 6-7).

  Άρθρο 1-120
  Παράγραφος 2
  Στην υπ’αρ. 50116/2020 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπάρχει χρονικό περιθώριο για την συμμόρφωση τον φορέων με τις διατάξεις . Έχουμε επικοινωνήσει ( τηλεφωνικώς και γραπτώς ) με τα εμπλεκόμενα υπουργεία και έχουμε επισημάνει ότι το έτος 2020 έχουμε εργαστεί ελάχιστα έως καθόλου. Αποτέλεσμα της πανδημίας η οικονομική καταστροφή του κλάδου μας. Αδυνατούμε να πάρουμε τα βασικά στις οικογένειες μας .
  -Θα υπάρχει χορηγία του κράτος για τις αρχικές διαδικασίες του υπ ΄αρ 50116/2020;
  -Θα υπάρχει παράταση του χρονικού περιθωρίου;

  Έχουμε στείλει έγγραφα που αφορούν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τα οποία σας ενημερώνουμε ότι τα παιχνίδια οικογενειακού χαρακτήρα πρέπει να ενταχτούν σε κατηγορία χαμηλής όχλησης και να μπορούν να κάνουν εγκατάσταση σε πάρκα, σε πλατείες, σε ιδιωτικούς χώρους και σε σημεία όπου υπάρχουν μαγαζιά εστίασης. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν δημιουργούν προβλήματα.

  Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θεωρούμε άδικη την εξ ίσου αντιμετώπιση των μεγάλων παιχνιδιών Λούνα Παρκ , των μικρών και παιδικών παιχνιδιών (όπως το Carousel , τρενάκια ,παιχνίδια δεξιοτεχνίας) , των τσίρκο και των παγοδρομίων.

  Μην μας ωθείτε στην ανεργία (ιδιοκτήτες και προσωπικό ).

  Ηράκλειο – Κρήτης
  27/01/2021

  Μετά τιμής,
  Ο Πρόεδρος του σωματείου
  Δακανάλης Δημήτριος
  sw.p.a.e.2020@gmail.com

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 10:46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΣΙΡΚΟ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΑΡΘΡΟ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

  Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι,
  Υποβάλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να θέσουμε στην αντίληψή σας ότι η διατύπωση των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου πρακτικά απαγορεύει συνολικά την εγκατάσταση ψυχαγωγικών/πολιτιστικών παραστάσεων (τσίρκο-πολυθέαμα χωρίς τη συμμετοχή ζώων) στην χώρα μας δημιουργώντας μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
  Σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα στα Δυτικά κράτη το τσίρκο χωρίς ζώα αντιμετωπίζεται ως πολιτιστική και όχι απλά ψυχαγωγική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης λόγω του ωραρίου λειτουργίας, του οικογενειακού χαρακτήρα και κυρίως της ολιγοήμερης παρουσίας του (το τσίρκο αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με το ψήφισμα Α6-0237/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Η εγκατάστασή του απαιτεί χώρο τουλάχιστον 4.000 τ.μ. με ελάχιστο πλάτος 50μ για την τοποθέτηση της τέντας και στην (πιθανότερη) περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλος και εγκεκριμένος για τέτοιο σκοπό κοινόχρηστος χώρος στην περιοχή τους οι Δήμοι με αιτιολογημένη απόφαση των επιτροπών ποιότητας ζωής ή των τοπικών συμβουλίων μπορούν να εγκρίνουν την εγκατάσταση του τσίρκο σε περιοχές κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης και τυχόν άλλων περιορισμών όπως της υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α. λαμβάνοντας φυσικά υπ΄όψιν τις περιοχές με ειδικές προστατευτικές διατάξεις όπως αυτές ορίζονται καθώς και τοπικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες γνωρίζοντάς τα από «πρώτο χέρι».
  Μέχρι σήμερα αυτή η πρακτική ακολουθείται παντού στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα όπου όλες οι άδειες εγκατάστασης τσίρκο (χωρίς ζώα) που έχουν εκδοθεί από τους Ο.Τ.Α. την τελευταία δεκαετία σε μη κοινόχρηστους χώρους είναι κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης και της υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α και μάλιστα κατ΄επανάληψη μιας και η εν λόγω εγκατάσταση δεν δημιουργεί προβλήματα.
  Θέλουμε να σας δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ούτε καν ένα μη κοινόχρηστο οικόπεδο στην Ελληνική Επικράτεια, με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η εγκατάσταση ενός τσίρκο, που να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου συνδυαστικά με την υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α..
  Κατανοούμε ότι η Κεντρική Διοίκηση θέλει να έχει έλεγχο μέσω της νομοθεσίας σε όσο μεγαλύτερο δυνατό βάθος αλλά πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι οι ολιγοήμερες και προσωρινού χαρακτήρα εγκαταστάσεις σαν αυτή που μάλιστα απαιτεί έκταση χώρου πρακτικά θα απαγορευθούν αν δεν δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να έχουν τον τελευταίο λόγο και ουσιαστικά και την ευθύνη της έγκρισης με ελαστικότητα στα πλαίσια της λογικής όπως μέχρι σήμερα.
  Είμαστε σίγουροι ότι τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν απαγορευτεί τα ζώα το Υπουργείο σας δεν έγινε ποτέ αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών για την εγκατάσταση τσίρκο, θα είναι δε οξύμωρο αν παραμείνει η διατύπωση του άρθρου 111 ως έχει με αποτέλεσμα να μπορεί να εγκατασταθεί ένα τσίρκο στην μέση της κεντρικής πλατείας μιας πόλης και όχι σε ένα οικόπεδο της Ε.Τ.Α.Δ. η άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή στρατοπέδου (πάντα με τις σχετικές εγκρίσεις και μισθώσεις) ή σε περιοχή γενικής κατοικίας ή περιοχές των άρθρων 5, 6 και 7 που Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές εκτός σχεδίου που έχουν χαρακτηρισμό γεωργικής γής πάντα μέσω των τελικών αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής. Επίσης για παρόμοιους λόγους θεωρούμε άδικη την εξ ίσου αντιμετώπιση από το σχέδιο νόμου των μεγάλων και θορυβωδών παιχνιδιών Λούνα Παρκ με τα μικρά και παιδικά (όπως το Carousel).
  Η συνέχεια του επαγγέλματός μας είναι στα χέρια σας.
  Αθήνα 27/01/2021
  Μετά τιμής,
  Ο Πρόεδρος της Ένωσης
  Πετρόπουλος Αθανάσιος
  Τηλ.+306977391910 – Fax+302310326787 – email: petropae@otenet.gr

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 01:56 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΣΙΡΚΟ
  Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι,
  Υποβάλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να θέσουμε στην αντίληψή σας ότι η διατύπωση των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου πρακτικά απαγορεύει συνολικά την εγκατάσταση ψυχαγωγικών/πολιτιστικών παραστάσεων (τσίρκο-πολυθέαμα χωρίς τη συμμετοχή ζώων) στην χώρα μας δημιουργώντας μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
  Σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα στα Δυτικά κράτη το τσίρκο χωρίς ζώα αντιμετωπίζεται ως πολιτιστική και όχι απλά ψυχαγωγική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης λόγω του ωραρίου λειτουργίας, του οικογενειακού χαρακτήρα και κυρίως της ολιγοήμερης παρουσίας του (το τσίρκο αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με το ψήφισμα Α6-0237/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Η εγκατάστασή του απαιτεί χώρο τουλάχιστον 4.000 τ.μ. με ελάχιστο πλάτος 50μ για την τοποθέτηση της τέντας και στην (πιθανότερη) περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλος και εγκεκριμένος για τέτοιο σκοπό κοινόχρηστος χώρος στην περιοχή τους οι Δήμοι με αιτιολογημένη απόφαση των επιτροπών ποιότητας ζωής ή των τοπικών συμβουλίων μπορούν να εγκρίνουν την εγκατάσταση του τσίρκο σε περιοχές κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης και τυχόν άλλων περιορισμών όπως της υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α. λαμβάνοντας φυσικά υπ΄όψιν τις περιοχές με ειδικές προστατευτικές διατάξεις όπως αυτές ορίζονται καθώς και τοπικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες γνωρίζοντάς τα από «πρώτο χέρι».
  Μέχρι σήμερα αυτή η πρακτική ακολουθείται παντού στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα όπου όλες οι άδειες εγκατάστασης τσίρκο (χωρίς ζώα) που έχουν εκδοθεί από τους Ο.Τ.Α. την τελευταία δεκαετία σε μη κοινόχρηστους χώρους είναι κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης και της υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α και μάλιστα κατ΄επανάληψη μιας και η εν λόγω εγκατάσταση δεν δημιουργεί προβλήματα.
  Θέλουμε να σας δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ούτε καν ένα μη κοινόχρηστο οικόπεδο στην Ελληνική Επικράτεια, με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η εγκατάσταση ενός τσίρκο, που να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 111 του εν λόγω σχεδίου συνδυαστικά με την υπ. αρ. 7034/1298/2000 Κ.Υ.Α..
  Κατανοούμε ότι η Κεντρική Διοίκηση θέλει να έχει έλεγχο μέσω της νομοθεσίας σε όσο μεγαλύτερο δυνατό βάθος αλλά πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι οι ολιγοήμερες και προσωρινού χαρακτήρα εγκαταστάσεις σαν αυτή που μάλιστα απαιτεί έκταση χώρου πρακτικά θα απαγορευθούν αν δεν δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να έχουν τον τελευταίο λόγο και ουσιαστικά και την ευθύνη της έγκρισης με ελαστικότητα στα πλαίσια της λογικής όπως μέχρι σήμερα.
  Είμαστε σίγουροι ότι τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν απαγορευτεί τα ζώα το Υπουργείο σας δεν έγινε ποτέ αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών για την εγκατάσταση τσίρκο, θα είναι δε οξύμωρο αν παραμείνει η διατύπωση του άρθρου 111 ως έχει με αποτέλεσμα να μπορεί να εγκατασταθεί ένα τσίρκο στην μέση της κεντρικής πλατείας μιας πόλης και όχι σε ένα οικόπεδο της Ε.Τ.Α.Δ. η άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή στρατοπέδου (πάντα με τις σχετικές εγκρίσεις και μισθώσεις) ή σε περιοχή γενικής κατοικίας ή περιοχές των άρθρων 5, 6 και 7 που Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές εκτός σχεδίου που έχουν χαρακτηρισμό γεωργικής γής πάντα μέσω των τελικών αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής. Επίσης για παρόμοιους λόγους θεωρούμε άδικη την εξ ίσου αντιμετώπιση από το σχέδιο νόμου των μεγάλων και θορυβωδών παιχνιδιών Λούνα Παρκ με τα μικρά και παιδικά (όπως το Carousel).
  Η συνέχεια του επαγγέλματός μας είναι στα χέρια σας.

  Αθήνα 27/01/2021

  Μετά τιμής,
  Ο Πρόεδρος της Ένωσης
  Πετρόπουλος Αθανάσιος
  Τηλ.+306977391910 – Fax+302310326787 – email: petropae@otenet.gr

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:21 | Πήγαινε σπιτι σου

  Μόνο το επάγγελμα του λογιστή δεν αγγίζετε όταν αυτήν την στιγμή 3ετεις σχολές λογιστικής όχι μόνο δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγελματος λόγω ν αριστερού ΟΕΕ
  αλλά για κάθε δραστηριότητα επιχείρησης χώνετε χαράτσια υπερ συντεχνιών επιμελητηρίων.

  Οι εκλογές ειναι κοντά..