Άρθρο 5 Απλούστευση διαδικασιών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Μετά από το άρθρο 144 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΓ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 145
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20 (Β΄ 1929/2018). Οι ΚΑΔ της δραστηριότητας εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 149.

Άρθρο 146
Εγκρίνουσα αρχή

Ως εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Λιμενική Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 147
Έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

1. Η δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής υπάγεται στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται σε δύο στάδια και βάσει των οποίων ελέγχεται εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
2. Εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης της παρ. 1 και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η εγκρίνουσα αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η εγκρίνουσα αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, εντός της ιδίας προθεσμίας, επί της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει, με δική του ευθύνη, τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου στην εγκρίνουσα αρχή χωρίς προηγούμενη κλήση της.
3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ξεκινά από τη σχετική πρόσκληση της εγκρίνουσας αρχής ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αίτηση της παρ. 1 απορρίπτεται. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης και στην περίπτωση που το αίτημα του ενδιαφερομένου αφορά δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας και έχει ήδη προσκομισθεί από άλλον ενδιαφερόμενο για το ίδιο πόστο σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σε δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης οφείλει να εξετάσει το αίτημα για την παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου και να εκδώσει σχετική πράξη εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών.
4. Εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου από τον ενδιαφερόμενο, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει την έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο όπου πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα.
5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
6. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
7. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα. Η έγκριση ανανεώνεται εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας που ορίζεται στη νομοθεσία από τη λήξη ισχύος της, για ίδιο χρονικό διάστηµα με αυτό που αναγράφεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή.
Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η έγκριση ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από τη λήξη της ισχύος της, κατόπιν αίτησης του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή. Η εκάστοτε ανανέωση δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους.
Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας και για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος όμως δεν θα κάνει χρήση χώρου επί του αιγιαλού-παραλίας την επόμενη περίοδο, ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν από τη λήξη της για ένα (1) ακόμη έτος από την ημερομηνία λήξης της, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου και εφόσον πριν από τη λήξη της ισχύος της ο φορέας της δραστηριότητας προσκομίσει σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παραλίας έναντι του προαναφερθέντος θαλασσίου σημείου, τότε η έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής τροποποιείται ως προς τη θέση δραστηριοποίησης και ως προς τον χρόνο της ισχύος της, ο οποίος συμπίπτει πλέον με τον χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης.
8. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός (1) αιτημάτων για έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης σε γειτνιάζουσες θέσεις δραστηριοποίησης που απέχουν απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων μεταξύ τους, υπό την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, τότε από την εγκρίνουσα αρχή τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας για την εξέτασή τους, με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο στην εγκρίνουσα αρχή.
Αίτημα για έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου δεν εξετάζεται ακόμα και αν προηγείται χρονικά εμπρόθεσμου αιτήματος ανανέωσης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, έναντι του προαναφερόμενου σημείου θαλασσίου χώρου, σε περίπτωση που δεν έχει κριθεί προηγουμένως αρνητικά, για οποιονδήποτε λόγο, το αίτημα ανανέωσης της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας ή δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ανανέωσης.
9. Για την έκδοση της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και για ανανεώσεις αυτής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.
10. Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις ανανεώσεις της στον ενδιαφερόμενο, στον φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου στον οποίο πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα, καθώς και σε όλες τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
11. Η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους σχετικούς με την έγκριση ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τους σχετικούς με την έγκριση εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου που εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 149.
12. Όπου στη νομοθεσία για τη δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται αναφορά σε άδεια εκμίσθωσης, νοείται η έγκριση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 148
Κυρώσεις

1. Αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων ορίζεται η εγκρίνουσα αρχή στην οποία έχει υποβληθεί ή έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
2. Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση,
(β) αν έχει εκλείψει η συνδρομή έστω και μιας από τις προϋποθέσεις άσκησής της,
(γ) αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και μετά από αίτημα της αρμόδιας προς τούτο Αρχής.
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 149
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά της έγκρισης, της ανανέωσης, της τροποποίησης και της μεταβίβασής της, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τον φορέα της δραστηριότητας, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η έγκριση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, τα κριτήρια κινδύνου της παρ. 11 του άρθρου 147, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 148, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 150
Μεταβατικές διατάξεις

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου ή υποβληθεί αίτημα για ανανέωση της έγκρισης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 147. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.».

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 07:43 | Χρυσανθος Μακρης

  Παραγραφος 3.
  » Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου.»

  Σχολιο: Το χρονικο διαστημα ειναι πολυ μικρο ιδιαιτερα στην περιπτωση που εχει παρελθει η προθεσμια των 50 ημερων του πρωτου σταδιου (και δεν εχει δωθει η απαιτουμενη θετικη απαντηση).
  Θα πρεπει να γινει πχ 60 ημερες αφου το προαναφερομενο διαστημα των 30 ημερων κρινεται πολυ μικρο, σε καποιες περιπτωσεις, να μπορεσει να ολοκληρωσει ο ενδιαφερομενος την αγορα-μεταβιβαση, ασφαλιση και αδειοδοτηση του απαιτουμενου εξοπλισμου (σωστικο σκαφος, θαλασσια μεσα κλπ).

  Παραγραφος 2,3&4
  Παραγραφος 2 «Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος ΔΥΝΑΤΑΙ να υποβάλει, με δική του ευθύνη, τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου στην εγκρίνουσα αρχή χωρίς προηγούμενη κλήση της.
  + παραγραφος 3 «Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ξεκινά από τη σχετική πρόσκληση της εγκρίνουσας αρχής ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αίτηση της παρ. 1 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ».
  + παραγραφος 4. Εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου από τον ενδιαφερόμενο, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει την έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1.

  Σχολιο :Τελικα ΔΥΝΑΤΑΙ ή τελικα ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μετα την απρακτη παρελευση των 50 ημερων να υποβαλουμε, χωρις προηγουμενη κληση της αρχης, τα δικαιολογητικα του σταδιου 2 αμεσα , αφου απο τοτε οπως αναφερει εδω, θα τρεχει η παρελευση της προθεσμιας?

  Σχολιο : Επισης αυτο που ξενιζει εδω (για να μην μιλησω για παραλογισμο) ειναι οτι στην περιπτωση που παρελθει απρακτη η προθεσμια του πρωτου εδαφιου (παρ 2), με δικη μας ευθυνη (αυτο παλι τι ακριβως σημαινει?) θα πρεπει να προσκομισουμε τα δικαιολογητικα,να αγορασουμε εξοπλισμο, να αγορασουμε σωστικο σκαφος και κινητηρα,να βαψουμε το σκαφος πορτοκαλι,να το εφοδιασουμε με επαγγελματικη αδεια εκτελεσης πλοων,να αγορασουμε τα θαλασσια μεσα, να πληρωσουμε ασφαλιση για ολα αυτα, να πληρωσουμε και τα σχετικα παραβολα και μετα απο ολα αυτα να τελουμε υπο της απολυτης διακριτικης ευχερειας της αρχης να μας πει… «Απορριπτεται η αιτηση σας , παρολο τον χρονο που χασατε και τα λεφτα που δωσατε «.

  Μα τοτε δεν θα μιλαμε για «απλουστευση των διαδικασιων» αλλα για εμπαιγμο και σε καποιες περιπτωσεις, πιθανη οικονομικη καταστροφη του ενδιαφερομενου.
  Ελπιζω εγω να το εχω καταλαβει λαθος ολο αυτο και να μην ειναι ετσι.
  Σε διαφορετικη περιπτωση ειναι «conditio sine qua non» ο εξορθολογισμος αυτων των παραγραφων εαν θελουμε να μιλαμε για ενα δικαιο και αποτελεσματικο νομοθετημα.
  Ευχαριστω για τον χρονο σας.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 12:20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Σύμφωνα με τον νόμο αλλά και το καταστατικό μας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων μέσων Αναψυχής έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής ανά την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την απλούστευση των διαδικασιών για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα θέλαμε να προσφέρουμε τη συνδρομή μας, στο σημαντικό έργο που έχει αναληφθεί, κατά το μέτρο της εμπειρίας μας, θέτοντας υπόψη σας διαπιστώσεις και θέσεις μας, όπως έχουν διαμορφωθεί από την πολυετή ενασχόληση μας με θέματα των επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

  Και για τον λόγο αυτό καταβάλλουμε μονίμως προσπάθεια οι όποιες διαπιστώσεις να συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις, αφενός ρεαλιστικές –ώστε να έχουν πιθανότητες να υιοθετηθούν– και αφετέρου αποτελεσματικές, που είναι το ζητούμενο. Είναι όμως σαφές ότι ένας Νόμος απαιτείται, να περιέχει στο νομοθετικό κείμενο όχι απλώς τον καθ΄ ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό, ορισμένο όμως, πλαίσιο, σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να ρυθμίσει τα μερικότερα θέματα. Είναι επίσης αυτονόητο ότι ένας Νόμος που βρίθει παραπομπών σε άλλους Νόμους, αποφάσεις ή διατάξεις –φαινόμενο σύνηθες στη χώρα μας– δυσχεραίνει την εφαρμογή του. Εξέχοντα ρόλο κατέχει η προσπάθεια περιορισμού της πολυνομίας, βελτίωσης της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων σταδιακής κατάργησης που κρίνονται περιττές και, γενικά, η προσπάθεια απλούστευσης των κανόνων δικαίου που ισχύουν.

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευση τους ή και την εξάλειψή γραφειοκρατικών εμποδίων, όπου είναι ασφαλές, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν.

  Ειδικότερα επί των επί μέρους άρθρων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  Με τον νόμο υπ’ αριθ. 4152/2013 ΦΕΚ Α/107/09-5-2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, στην υποπαράγραφος ε.13.: επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του αρχηγείου λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, ορίζονται τα ακόλουθα:

  1. Για τα ακόλουθα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, επαναφέρονται σε ισχύ περιορισμοί, που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, οι οποίοι αφορούν:

  α. […]
  β. […]
  γ. […]
  δ. […]

  ε. Στην άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μόνο στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που εμπίπτει στον περιορισμό της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α’ 32).

  στ. Στον καθορισμό, από την Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20, των ειδών των θαλασσίων μέσων αναψυχής και του μέγιστου αριθμού τους σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που εμπίπτει στον περιορισμό της παραγράφου 2στ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

  ζ. Στον καθορισμό ελάχιστης απόστασης μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής, ίσης με τριακόσια (300) μέτρα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που εμπίπτει στον περιορισμό της παραγράφου 2δ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
  Επομένως, οι προαναφερόμενες διατάξεις που αποτελούν την ουσιαστική ρύθμιση του επαγγέλματός μας πρέπει να προστεθούν ως αυτοτελείς παράγραφοι στο άρθρο 147 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου ώστε να ρυθμιστούν σε μια ενότητα οι ουσιαστικοί όροι άσκησης της δραστηριότητάς μας με επάρκεια χωρίς παραπομπή σε άλλους νόμους.

  Άρθρο 147

  Έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

  Εκτιμούμε ότι νομικοτεχνικά η παράγραφος 1 του παραπάνω άρθρου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

  1. Η δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής υπάγεται στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Για την άσκηση της δραστηριότητας απαιτείται έγκριση, η οποία χορηγείται από την εγκρίνουσα αρχή. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης απαιτείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως ισχύει. Η έγκριση εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται σε δύο στάδια και βάσει των οποίων ελέγχεται εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

  Στην παράγραφο 4 πρέπει να απαλειφθεί η τελευταία πρόταση δεδομένου ότι το πνεύμα του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου στηρίζεται σε μια εκ των προτέρων προσέγγιση για την άσκηση της δραστηριότητας με ουσιαστικούς ελέγχους εκ των προτέρων. Επομένως, η αυτοψία και ο έλεγχος χωροθέτησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και η έγκριση του αριθμού και των ειδών των θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας από την επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όπως είναι το σύνηθες συμβαίνον αλλά και το λογικά αναμενόμενο μετά την προέγκριση της επιτροπής, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στην αγορά του εξοπλισμού και των ειδών θαλασσίων μέσων αναψυχής που τους έχουν εγκριθεί, προκειμένου να υλοποιήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, ο εκ των υστέρων έλεγχο, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό είναι περιττός και δεν έχει κανένα νόημα. Απεναντίας θα δημιουργήσει αμφισβητήσεις, ως προς την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης.
  Τα δύο στάδια της διαδικασίας που θεσπίζονται με το συγκεκριμένο άρθρο αποτελούν δύο, σαφώς, διακριτές διαδικασίες. Ειδικώς, το ζήτημα της τελικής έγκρισης δραστηριοποίησης, στο δεύτερο στάδιο, αφορά την υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου των δικαιολογητικών που ορίζονται ρητά στον νόμο. Επομένως, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εγκρίνουσας αρχής να απορρίψει την αίτηση. Ωστόσο, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση – η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει την έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1.- ενδεχόμενα να δημιουργήσει παραπλανήσεις και για το λόγο αυτό χρειάζεται εξειδίκευση και βελτίωση.

  Περαιτέρω, εκτιμούμε ότι στις ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου πρέπει να συμπεριληφθεί και διάταξη σχετική με το δικαίωμα μεταβίβασης της δραστηριότητας, δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν είναι λεπτομερειακό ή ειδικό και κατά συνέπεια πρέπει να ρυθμιστεί με νόμο. Επομένως, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό και η πιο κάτω περιγραφόμενη διάταξη:

  «Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, δεν απαιτείται νέα έγκριση Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε η δραστηριότητα, υποβάλλει στην εγκρίνουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.»

  Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια με την γνωμοδότησή της, αριθμ. 22/VΙI/2012, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής σχετικά με τη δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής:

  «Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν υπεισέρχεται σε κρίση ως προς τα επιμέρους απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες (λ.χ. χρόνος ισχύος των αδειών και των πιστοποιητικών, διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης, και αφαίρεσης / ανάκλησης αυτών) που ορίζονται εκάστοτε με Υπουργική Απόφαση. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά μπορεί να υπερβαίνουν το ελάχιστο μέτρο που απαιτείται για τη διασφάλιση των επιδιωκόμενων ως άνω έννομων αγαθών και είναι σκόπιμο να απλοποιηθούν και εκσυγχρονισθούν. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι υπέρμετρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις συνεπάγονται αυξημένο κόστος για το κράτος και τους πολίτες, ενώ επίσης παρεμποδίζουν το δικαίωμα στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία.»

  Όμως, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας με την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων μετά από οκτώ χρόνια δεν έχει γίνει παρέμβαση στο τομέα αυτό.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο επίκαιρο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου να ληφθεί υπόψη η διαπίστωση αυτή της επιτροπής. Κατά την άποψή μας, προτείνουμε ως προς τους χρόνους ανανέωσης των αδειών να θεσμοθετηθεί η ακόλουθη διάταξη:

  Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα αν, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την λήξη της υποβληθεί σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της του άρθρου 149. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, διαφορετικά ανακαλείται η έγκριση . Η έγκριση επαναχορηγείται με την υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν.

  Με την προτεινόμενη διάταξη, ανθρώπινοι πόροι που σήμερα απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό σε γραφειοκρατικές διαδικασίες (στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά 100%) θα μπορέσουν να μετατοπιστούν και να αποτελέσουν το δυναμικό εκείνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση των πραγματικών και ουσιαστικών ελέγχων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

  Άρθρο 150

  Μεταβατικές διατάξεις

  Με το άρθρο 150 έχουν τεθεί μεταβατικές διατάξεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των οργάνων που περιλαμβάνονται της εφαρμογής αυτών. Συνέπεια τούτου είναι επιτακτική, για την ομαλή μετάβαση από το προϋφιστάμενο καθεστώς στο προβλεπόμενο με το σχέδιο νόμου, χωρίς χάσματα και κενό δικαίου που θα προξενήσει ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες και τις υπηρεσίες, η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι την έκδοση των, κατά εξουσιοδότηση του νόμου, υπουργικών αποφάσεων, τα ζητήματα σχετικά με την ανανέωση αδειών, προσθήκη δραστηριοτήτων, να εξετάζονται με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 και όχι με τη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της έγκρισης. Επομένως, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νόμου με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων να εξακολουθούν να υφίστανται οι υπάρχουσες διοικητικές δομές με τις αρμοδιότητές τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η πρόταση «Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου ή υποβληθεί αίτημα για ανανέωση της έγκρισης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 147. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.» δεδομένου ότι από την γραμματική ερμηνεία της θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην έγκαιρη ανανέωση των υφιστάμενων αδειών με απρόβλεπτες συνέπειες.

  Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η έννοια της έγκρισης δραστηριότητας δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια της ανανέωσης της έγκρισης. Για την ανανέωση απαιτείται η επικαιροποίηση ορισμένων δικαιολογητικών ενώ για την αρχική έγκριση απαιτούνται έλεγχοι, αυτοψίες και κρίσεις ως προς το επιτρεπτό της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, για τις προϋφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 δεν απαιτείται εκ νέου η διαδικασία της έγκρισης αλλά μόνο η διαδικασία της ανανέωσης, όπως αυτή θα εξειδικευθεί στη δευτερογενή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι προϋφιστάμενες άδειες, πριν την έκδοση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, δεν υπάγονται στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 147 αλλά μόνο στο καθεστώς ανανέωσης, δεδομένου ότι αποτελούν άδειες με ξεκάθαρο ρυθμιστικό καθεστώς που έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

  Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος, Ξωμεριτάκης Ιωάννης,καιο Γεν. Γραμματέας, Θέριανος Φίλιππος