Άρθρο 2 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

Μετά από το άρθρο 120 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο Κ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.ΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Άρθρο 121
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα κολλέγια, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορούν να ασκούν δραστηριότητα κολλεγίων, ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων δια βίου μάθησης, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Άρθρο 122
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος είναι:
(α) Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα δια βίου μάθησης,
(β) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Άρθρο 123
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης υπάγονται για την ίδρυση και λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.
Ομοίως σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων.
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για την έγκριση κολλεγίου και ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τη συνδρομή των νόμιμων κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.
3. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας. Για την τροποποίηση της έγκρισης τηρείται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της έγκρισης, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
4. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται, εφόσον οι κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση μετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις και τις τροποποιήσεις τους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
7. Η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

 

Άρθρο 124
Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός (1) ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή διακοπής της λειτουργίας, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας ή για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή της γνωστοποίησης μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.
7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί, τόσο την αρχική γνωστοποίηση, όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
8. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 125
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα

1. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον:
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, καθώς επίσης και την ιδιότητα του κληρικού.
(δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν έχει καταδικαστεί σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
2. Νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 120, εφόσον:
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε.• από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2).
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
(στ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. (γ), (δ), (ε) και (στ) της παρ. 1.
3. Τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητας τους (ex officio), μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 126
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με την κτιριολογική υποδομή του φορέα

Για την κτιριολογική υποδομή των δραστηριοτήτων του άρθρου 121 ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή τμήμα κτηρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:
(α) νόμιμο αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
(β) τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας,
(γ) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
(δ) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
(ε) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 123 και δώδεκα (12) τ.μ. για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 124,
(στ) ενάμιση (1,5) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
(ζ) δύο (2) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης.
Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι,
(η) δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτίριο ή όροφο) ανά περιφέρεια,
(θ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους.

Άρθρο 127
Κυρώσεις

1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, η παράλειψη υποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης μεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.
Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας.
2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς αυτή να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 128
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία της έγκρισης, της τροποποίησης και της μεταβίβασης αυτής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση, την τροποποίηση και τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 5 του άρθρου 123, αναφορικά με την έγκριση, και της παρ. 6 του άρθρου 124, αναφορικά με τη γνωστοποίηση, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 127, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, και της παρ. 2 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε έγκριση, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 129
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες της παρ. 1 των άρθρων 123 και 124 που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη λάβει άδεια εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 123 υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 123, και ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 124 υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 124. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 123 νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 124, νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 130
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων δεν εφαρμόζονται, ως προς τις δραστηριότητες του άρθρου 121, η περ. 1, η υποπερ. α της περ. 2, το πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 και 18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4 και 6 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).».

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:45 | Ευαγγελία Βασ. Κουταλά

  Με σεβασμό στην ανάγκη της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα με σεβασμό και ρεαλισμό για τον κλάδο μας – ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – που όλοι γνωρίζομε ότι είναι ο βασικός τροφοδότης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με το αγαθό της εκμάθησης και γνώσης των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, παραθέτω τις σκέψεις μου που διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου με διαβούλευση με συναδέλφους που για χρόνια φροντίζουμε να είμαστε σαν χώρα στα ψηλότερα σκαλοπάτια παγκοσμίως στον χώρο της ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.Για την απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης προτείνω συνδυαστικά ή και μεμονωμένα:1. Τα ΑΜΕΑ θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από ΚΞΓ που πληρούν τις προδιαγραφές και είναι ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.Θα μπορούσε ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ αντί να εξυπηρετούνται ΤΑ ΑΜΕΑ από μία δομή όποιας εκπαιδευτικής δομής / οργανισμού / επιχείρησης δραστηριοποιείται ανά περιφέρεια, ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Να μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου να συστήνει σε όποια ΑΜΕΑ απευθύνονται σε δομές μέλη του εκάστοτε συλλόγου που δεν θα έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, να εξυπηρετείται από συνάδελφο – μέλος του ανά νομού συλλόγου – που πληροί τις προδιαγραφές.2. Ο ΝΟΜΟΣ – ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ – ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Κ.Ξ.Γ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΑΤΟΜΩΝ και μόνο (όπως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΠΠΕΠ ισχύει με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο) ή σε συνδυασμό με την επιλογή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε μία δομή ανά νομό μέλος συλλόγου, οργανισμού κτλ.3. ΤΑ ΑΜΕΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από τις δομές – με δυναμικό κάτω των 75 ατόμων / ώρα – που θα μπορούσαν αντί για διά ζώσης πρόσβαση να την προσφέρουν σαν εναλλακτική λύση.4. Η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ να ισχύει μόνο για τις δομές που θα αδειοδοτηθούν για πρώτη φορά μετα την εφαρμογή του νέου νόμου, ‘… δεν ισχύει η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε δομές κάτω των 75 ατόμων / ώρα που αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν το 2021 …’, όπως γίνεται με πολλές άλλες διατάξεις, οικοδομικού κανονισμού κτλ.5. Σε περίπτωση που πρέπει λόγω κοινοτικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να γενικευτεί ή πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάθε δομή ανεξαρτήτου δυναμικότητας να ενταχτεί η ΄Πρόσβαση ΑΜΕΑ’ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του ‘Εξοικονόμηση …’ κτλ. με κριτήρια και χρονικά περιθώρια προσαρμογής ( Αυτή η παράμετρος πρέπει να εξεταστεί σε βάθος από τον νομοθέτη – Είναι όντως τόσο επιτακτική η επιβολή της πρόσβασης σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ; )Επίσης με την ευκαιρία της διαβούλευσης του νόμου προτείνω την ΚΟΙΝΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ Κ.Ξ.Γ. ΚΑΙ Κ.Δ.Β.Μ. 1 Η 2 (ανάλογα με την δυναμικότητα), άλλα και ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΟΧΗΣ / ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 3-5% ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που πρέπει να διαθέτει ένα Κ.Ξ.Γ. προκειμένου να αδειοδοτηθεί, όπως επίσης και κατά τον οποιανδήποτε επιτόπιο έλεγχο.
  Επιπλέον ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. Για παράδειγμα όταν γίνονται μαθήματα σε μη αδειοδοτημένους προσαρμοσμένους χώρους, ακόμα και εάν ο διδάσκων έχει άδεια οικοδιδασκάλου και έχει δηλωμένη έναρξη στην εφορία, αλλά δεν βρίσκεται και διδάσκει στην φορολογικά δηλωμένη κατοικία / έδρα του, να επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζει ο νόμος.Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ πρέπει να κληθούν από τους αρμόδιους φορείς τα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ … για την ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:27 | Ευαγγελία Βασ. Κουταλά

  1. ΤΑ ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από μία δομή όποιας εκπαιδευτικής δομής / οργανισμού / επιχείρησης δραστηριοποιείται ανά περιφέρεια, να εξυπηρετούνται από μία δομή ανά νομό. Για τα μέλη συλλόγων / σωματείων τα ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από μία τουλάχιστον δομή ανά νομό μέλος του συλλόγου που πληροί τις προδιαγραφές. Να μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου να συστήνει σε όποια ΑΜΕΑ απευθύνονται σε δομές μέλη του εκάστοτε συλλόγου που δεν θα έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, να εξυπηρετείται από συνάδελφο – μέλος του ανά νομού συλλόγου – που πληροί τις προδιαγραφές.2. Τα ΑΜΕΑ θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται με τηλεκπαίδευση από τις δομές – με δυναμικό κάτω των 75 ατόμων / ώρα – που επιθυμούν να την προσφέρουν σαν επιλογή.3. Σε περίπτωση που πρέπει λόγω κοινοτικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να γενικευτεί ή πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάθε δομή ανεξαρτήτου δυναμικότητας να ενταχτεί η ΄Πρόσβαση ΑΜΕΑ’ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του ‘Εξοικονόμηση …’ κτλ. με κριτήρια και χρονικά περιθώρια προσαρμογής.
  ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΞ’ ΙΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 15:31 | Ε. Πατσουράκη

  1. ΤΑ ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από μία δομή όποιας εκπαιδευτικής δομής / οργανισμού / επιχείρησης δραστηριοποιείται ανά περιφέρεια, να εξυπηρετούνται από μία δομή ανά νομό. Για τα μέλη συλλόγων / σωματείων τα ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από μία τουλάχιστον δομή ανά νομό μέλος του συλλόγου που πληροί τις προδιαγραφές. Να μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου να συστήνει σε όποια ΑΜΕΑ απευθύνονται σε δομές μέλη του εκάστοτε συλλόγου που δεν θα έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, να εξυπηρετείται από συνάδελφο – μέλος του ανά νομού συλλόγου – που πληροί τις προδιαγραφές.

  2. Τα ΑΜΕΑ θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται με τηλεκπαίδευση από τις δομές – με δυναμικό κάτω των 75 ατόμων / ώρα – που επιθυμούν να την προσφέρουν σαν επιλογή.

  3. Σε περίπτωση που πρέπει λόγω κοινοτικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να γενικευτεί ή πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάθε δομή ανεξαρτήτου δυναμικότητας να ενταχτεί η ΄Πρόσβαση ΑΜΕΑ’ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του ‘Εξοικονόμηση …’ κτλ. με κριτήρια και χρονικά περιθώρια προσαρμογής.
  ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΞ’ ΙΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 15:21 | Jerry Γεράσιμος Γιαννουλάτος / Μέλος PALSO Ρεθύμνου

  Με σεβασμό στην ανάγκη της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα με σεβασμό και ρεαλισμό για τον κλάδο μας – ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – που όλοι γνωρίζομε ότι είναι ο βασικός τροφοδότης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με το αγαθό της εκμάθησης και γνώσης των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, παραθέτω τις σκέψεις μου που διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου με διαβούλευση με συναδέλφους που για χρόνια φροντίζουμε να είμαστε σαν χώρα στα ψηλότερα σκαλοπάτια παγκοσμίως στον χώρο της ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  Για την απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης προτείνω συνδυαστικά ή και μεμονωμένα:

  1. Τα ΑΜΕΑ θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από ΚΞΓ που πληρούν τις προδιαγραφές και είναι ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

  Θα μπορούσε ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ αντί να εξυπηρετούνται ΤΑ ΑΜΕΑ από μία δομή όποιας εκπαιδευτικής δομής / οργανισμού / επιχείρησης δραστηριοποιείται ανά περιφέρεια, ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Να μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου να συστήνει σε όποια ΑΜΕΑ απευθύνονται σε δομές μέλη του εκάστοτε συλλόγου που δεν θα έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, να εξυπηρετείται από συνάδελφο – μέλος του ανά νομού συλλόγου – που πληροί τις προδιαγραφές.

  2. Ο ΝΟΜΟΣ – ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ – ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Κ.Ξ.Γ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΑΤΟΜΩΝ και μόνο (όπως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΠΠΕΠ ισχύει με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο) ή σε συνδυασμό με την επιλογή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε μία δομή ανά νομό μέλος συλλόγου, οργανισμού κτλ.

  3. ΤΑ ΑΜΕΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από τις δομές – με δυναμικό κάτω των 75 ατόμων / ώρα – που θα μπορούσαν αντί για διά ζώσης πρόσβαση να την προσφέρουν σαν εναλλακτική λύση.

  4. Η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ να ισχύει μόνο για τις δομές που θα αδειοδοτηθούν για πρώτη φορά μετα την εφαρμογή του νέου νόμου, ‘… δεν ισχύει η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε δομές κάτω των 75 ατόμων / ώρα που αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν το 2021 …’, όπως γίνεται με πολλές άλλες διατάξεις, οικοδομικού κανονισμού κτλ.

  5. Σε περίπτωση που πρέπει λόγω κοινοτικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να γενικευτεί ή πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάθε δομή ανεξαρτήτου δυναμικότητας να ενταχτεί η ΄Πρόσβαση ΑΜΕΑ’ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του ‘Εξοικονόμηση …’ κτλ. με κριτήρια και χρονικά περιθώρια προσαρμογής ( Αυτή η παράμετρος πρέπει να εξεταστεί σε βάθος από τον νομοθέτη – Είναι όντως τόσο επιτακτική η επιβολή της πρόσβασης σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ; )

  Επίσης με την ευκαιρία της διαβούλευσης του νόμου προτείνω την ΚΟΙΝΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ Κ.Ξ.Γ. ΚΑΙ Κ.Δ.Β.Μ. 1 Η 2 (ανάλογα με την δυναμικότητα), άλλα και ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΟΧΗΣ / ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 3-5% ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που πρέπει να διαθέτει ένα Κ.Ξ.Γ. προκειμένου να αδειοδοτηθεί, όπως επίσης και κατά τον οποιανδήποτε επιτόπιο έλεγχο.
  Επιπλέον ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. Για παράδειγμα όταν γίνονται μαθήματα σε μη αδειοδοτημένους προσαρμοσμένους χώρους, ακόμα και εάν ο διδάσκων έχει άδεια οικοδιδασκάλου και έχει δηλωμένη έναρξη στην εφορία, αλλά δεν βρίσκεται και διδάσκει στην φορολογικά δηλωμένη κατοικία / έδρα του, να επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζει ο νόμος.

  Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ πρέπει να κληθούν από τους αρμόδιους φορείς τα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ … για την ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 14:15 | TSAKANIKA

  Με όλον τον σεβασμό παρακαλώ όπως επανεξετάσετε τους όρους για ΑΜΕΑ σχετικά με Κέντρα Ξένων Γλωσσών κάτω των 75 μαθητών/ώρα .
  1. Τα ΑΜΕΑ θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από μέλη που πληρούν τις προδιαγραφές και είναι μέλη του εκάστοτε ανά νομού συλλόγου. Θα μπορούσε να βελτιωθεί ο νόμος και αντί να εξυπηρετούνται τα ΑΜΕΑ από μία δομή όποιας εκπαιδευτικής δομής / οργανισμού / επιχείρησης δραστηριοποιείται ανά περιφέρεια, να εξυπηρετούνται από μία δομή ανά νομό. Για τα μέλη συλλόγων / σωματείων τα ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται από μία τουλάχιστον δομή ανά νομό, μέλος του συλλόγου που πληροί τις προδιαγραφές. Να μπορεί κάθε μέλος του συλλόγου να συστήνει σε όποια ΑΜΕΑ απευθύνονται σε δομές- μέλη του εκάστοτε συλλόγου που δεν θα έχει πρόσβαση ΑΜΕΑ, να εξυπηρετείται από συνάδελφο – μέλος του ανά νομού συλλόγου – που πληροί τις προδιαγραφές.
  2. Ο νόμος – για πρόσβαση ΑΜΕΑ – να εφαρμοστεί μόνο για Κ.Ξ.Γ. δυναμικότητας άνω των 75 ατόμων και μόνο (όπως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΠΠΕΠ ισχύει με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο) ή σε συνδυασμό με την επιλογή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε μία δομή ανά νομό μέλος συλλόγου, οργανισμού κτλ.
  3. Τα ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται με τηλεκπαίδευση από τις δομές – με δυναμικό κάτω των 75 ατόμων / ώρα – που επιθυμούν να την προσφέρουν σαν επιλογή.
  4. Η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ να ισχύει μόνο για τις δομές που θα αδειοδοτηθούν για πρώτη φορά μετά την εφαρμογή του νέου νόμου, ‘… δεν ισχύει η υποχρέωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε δομές κάτω των 75 ατόμων / ώρα που αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν το 2021 …’, όπως γίνεται με πολλές άλλες διατάξεις οικοδομικού κανονισμού κτλ.
  5. Σε περίπτωση που πρέπει λόγω κοινοτικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να γενικευτεί η πρόσβαση ΑΜΕΑ σε κάθε δομή ανεξαρτήτου δυναμικότητας να ενταχτεί η ΄Πρόσβαση ΑΜΕΑ’ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του ‘Εξοικονόμηση …’ κτλ.
  *Επιπλέον να οριστεί ξεκάθαρα η νόμιμη από την παράνομη δομή και ο αρμόδιος οργανισμός να λειτουργεί αυτεπάγγελτα για τις παράνομες δομές και να επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα. Για παράδειγμα όταν γίνονται μαθήματα σε μη αδειοδοτημένους προσαρμοσμένους χώρους, ακόμα και εάν ο διδάσκων έχει άδεια οικοδιδασκάλου και έχει δηλωμένη έναρξη στην εφορία, αλλά δεν βρίσκεται και διδάσκει στην φορολογικά δηλωμένη κατοικία / έδρα του, να επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζει ο νόμος.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ρεαλιστική αντιμέτωπιση του θέματος.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 13:05 | Αβέρκιος Βασάλος

  Σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε και να αναθεωρήσετε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες και καινούργιες άδειες ΚΞΓ με δυναμικότητα μικρότερη των 75 ατόμων. Θα είναι ένα τεράστιο χτύπημα σε ένα κλάδο που παλεύει για την επιβίωση του και που μαστίζεται από παράνομα ιδιαίτερα, τηλεκπαίδευση κλπ. Το κτιριακό και οικονομικό πρόβλημα που θα προκύψει θα είναι τεράστιο.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 13:27 | ΤΑΡΑΛΑ ΕΛΕΝΗ

  Παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την
  προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν.
  4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση
  των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερης των
  75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε
  εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων
  ανά ώρα.
  Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι:
  1) οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. είναι οι περισσότερες και
  συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από
  πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές,
  2) η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη,
  αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή
  Οδηγία,
  3) στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν
  συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται,
  4) οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες
  κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των
  ΑΜΕΑ, και
  5) η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει
  ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ.
  Κύριε, Υπουργέ,
  Ζητούμε την εξαίρεση των Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερη των 75
  εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 13:26 | Δήμητρα Α.

  Επιθυμώ να δηλώσω την κάθετη αντίθεσή μου προς το νέο νομοσχέδιο μιας και για ακόμα μια φορά οδηγείτε τον κλάδο μας προς τον αφανισμό, ένας κλάδος που προσφέρει στην ελληνική οικονομία αλλά και εκπαιδευση.
  Πολύ απλά οποίος επιθυμεί να κάνει τη δική του ‘επιχειρηση’ θα το κάνει με τη μορφή μαύρων ιδιαίτερων ή μαύρου οικοδιδασκαλειου, χωρις να έχει συνεταίρο το κράτος στη φορολογία!
  Οι νόμοι είναι για να διευκολύνουν τους πολίτες να λειτουργούν σε νόμιμα πλαισια, όχι να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη!
  Επιτέλους, υπολογίστε μας ως κλάδο! Μας διευκολύνετε τη μια στιγμή και την επόμενη μας αναγκάζετε να γκρεμίσουμε τη μικρή επιχείρηση ώστε να είναι ‘νομιμη’ και δεν κοιτάτε να παραξετε τα μαύρα ιδιαίτερα, τα οποια δεν έχουν κανέναν μα κανέναν έλεγχο ή προσφορά στην οικονομία μας
  Με εκτίμηση

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 12:16 | Καλαμπογια Σταματίνα

  Παρακαλώ επανεξέτασε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχείρησεις. Οχι κτηριακες παρεμβάσεις σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις!

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 10:57 | GEORGIOS MICHALIS

  Παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την
  προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν.
  4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση
  των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερης των
  75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε
  εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων
  ανά ώρα.
  Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι:
  1) οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. είναι οι περισσότερες και
  συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από
  πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές,
  2) η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη,
  αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή
  Οδηγία,
  3) στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν
  συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται,
  4) οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες
  κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των
  ΑΜΕΑ, και
  5) η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει
  ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ.
  Κύριε, Υπουργέ,
  Ζητούμε την εξαίρεση των Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερη των 75
  εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 10:49 | ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

  Παρακαλώ επανεξεταστε τους όρους ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Είναι πρακτικά αδύνατον να προβούμε σε τέτοιες μετατροπές μεσούσης της κρίσεως Πανδημίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 10:10 | Λυκαρη

  Παρακαλώ να επανεξετάσετε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχειρήσειςδυναμικοτηταχ κάτω των 75 άτονων .

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 10:54 | KIMON Panaretos

  “Παρακαλώ επανεξετάστε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχειρήσεις” για να αλλάξουμε μαζί το σχέδιο νόμου.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 08:42 | ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

  Παρακαλώ να επανεξετάσετε τους όρους για ΑΜΕΑ για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας κάτω των 75 ατόμων ανά ώρα

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 03:28 | Filippa Kavoura

  Αυτή την περίοδο, που είμαστε κλειστά σχεδόν 4 μήνες και δεν έχουμε λάβει ουδέ μία οικονομική ενίσχυση από το κράτος, πως απαιτείτε να γίνουν αλλαγές? Μόνο οι υπάλληλοι έχουν λάβει βοήθεια!Ειναι παράλογο! Παρακαλώ επανεξετάστε!

 • Η πρόταση και προσπαθεια του υπό διαβούλευση Ν/ΣΧ βρίσκεται σε δρόμο αναμενόμενο από πολλά χρόνια για την βοήθεια των Μκρών κυρίως Επιχειρήσεων που αγωνίζονται συνέχεια να μπορέσουν να κρατήσουν τη χώρα ανεξάρτητη , και άξια των αγώνων των πατεράδων μας, και που εδώ και 200 χρόνια προσπαθούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια.
  Όμως ενώ τιτλοποιείται «Απλούστευση των Διαδικασιών» δυστυχώς σαν τον δαίμονα του τυπογραφείου παλιότερα, ένας τέτοιος καταστροφικός δαίμονας μπαίνει σε πολλά από τα τελευταία Ν/ΣΧ και προσπαθώντας να ξεπεράσει τον εαυτό του παρυσφρύει με σουρεαλιστικές απαιτήσεις .
  Και αναρωτιόμαστε, σε εποχή ενός παγκοσμίου πολέμου επιβίωσης. κάνουμε τα πάντα για να δώσουμε τα τελευταία χτυπήματα στους αγωνιζομενους Έλληνες να κρατήσουν τη χώρα μας ζωντανή και με το κεφάλι ψηλά στην οικονομία;
  Σε μιά εποχή που θα έπρεπε όλο το σύστημα να βοηθάει (όχι να χαρίζει λεφτά!) αλλά να βοηθάει τους Έλληνες να είναι και να γίνονται άξιοι να κρατήσουν την κοινωνία και τη χώρα μας ζωντανή,κανουμε ό,τι μπορούμε για να τους δώσουμε τα τελικά χτυπήματα;
  Ξεπηδάνε από δω και από εκεί συνέχεια νομοσχέδια και νόμοι που συναγωνίζονται να κάνουν επίδειξη συμπόνιας στους ταλαιπωρημένους από την δημόσια αδιαφορία και σε όλους τους δημόσιους φορείς συμπατριώτες μας ΑΜΕΑ.Πως; Κλείνοντας τις επιχειρήσεις και τα σπίτια δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων αδελφών τους;
  Ούτε αυτοι το θέλουν ούτε και εμείς.
  Δεν στέκεται καμία δικαιολογία της ΕΕ , διότι είναι όπως σωστά επσημάνθηκε από πολλούς ΟΔΗΓΊΑ και όχι Εντολή. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει δοθεί έτσι σε καμία χώρα της Ευρώπης.
  Τα σημεία του σχεδιού επισημάνθηκαν απο όλους σε αυτές τις σελίδες, και από δική μας παρέμβαση σαν Ενωση.
  Η διοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και τρόπο διαχείρησης της εξουσίας που της δίνεται. Πρέπει να έρθει κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα και οικονομία ,στην επαρχία στις πόλεις μικρές και μεγάλες ,στα χωριά και στα νησιά, ώστε να συνεχίσουν να μπορούν και να θέλουν οι Έλληνες να σταθούν όρθιοι.
  Πρέπει να ακούσει τη φωνή τους ,και να λογικοποιήσει και να προσαρμώσει τις επιταγές της στο στόχο της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας ,της προόδου και της ανάπτυξης. Αρκεί να διαβάσει κανείς όλες τις παρατηρήσεις μέχρι τώρα και τις δικές μας που ενώ είμαστε ένας πολύ χρήσιμος κλαδος (ΚΔΒΜ 1) κοντά στους επιχειρηματίες δεχόμαστε χτυπήματε ύπαρξης και επιβιώσης στην πιό δύσκολή μεταπολέμική εποχή μαζί με πολλόυς άλλους όπως φαίνεται.
  Ελπίζουμε η φωτισμέμένη διοίκηση του ΥΠΑΝ να δει την καταστροφή που έρχεται και να συζητήσει τα θέματα που ανακύπτούν, αλλά και καθε άλλη πρόταση που μπορεί να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα.
  Το ΔΣ της ΠΕΚΕΜ ( Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης)

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 23:11 | Λαγογιαννης γεωργιις

  Τα ΚΞΓ ειναι απο τα πιο παλια επαγγέλματα τοτε που δεν υπηρχαν κανόνες και προϋποθέσεις αλλα μονο εκπαιδευτική προσφορα και την σύμφωνη γνωμη της β’βαθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας.
  Το 90% των ΚΞΓ λειτουργούν σε παλιες οικίες η επαγγελματικά κτίρια και ανήκουν στην κατηγορια των πολυ μικρών επιχειρησεων με 15000 εργαζόμενους εν Ελλαδι.και η κριση και η πανδημία και οι ξένες αντιπροσωπίες δυσχεράνουν την επιβίωση των επιχειρησεων αυτων.Γιαυτο και πρεπει να εξαιρεθούν απο την επικείμενη υποχρέωση δημιουργίας ράμπας για ΑΜΕΑ διοτι και ρευστότητα δεν υπαρχει και δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι ένοικοι και εχουμε κλειστές επιχειρησεις εδω και 5 μηνες και μας καθιστά ανέργους
  Ζηταμε εξαίρεση των ΚΞΓ απο δημιουργια οικοδομικών προσθηκών (ΑΜΕΑ κλπ για να μη δημιουργήσουμε νεους εχθρούς και μαλιστα ανέργους

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 23:15 | Ελευθερία Κόρμπου

  Παρακαλείστε να επανεξέτασετε τις αλλαγές που ψηφίζετε, προστατευοντας όλους εμάς που χρόνια προσφέρουμε τόσα. Τα περισσότερα κέντρα ξένων γλωσσών είναι σε όροφο. Εάν εφαρμοσθούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές, χιλιάδες επιχειρήσεις θα αφανισθούν.
  Ελευθερία Κόρμπου

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 23:33 | Αθανάσιος Μπρόβας

  Παρακαλώ επανεξεταστε τους όρους ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 21:44 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΞΕΝΑΡΙΟΣ

  Παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την
  προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν.
  4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση
  των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερης των
  75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε
  εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων
  ανά ώρα.
  Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι:
  1) οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. είναι οι περισσότερες και
  συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από
  πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές,
  2) η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη,
  αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή
  Οδηγία,
  3) στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν
  συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται,
  4) οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες
  κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των
  ΑΜΕΑ, και
  5) η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει
  ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ.
  Κύριε, Υπουργέ,
  Ζητούμε την εξαίρεση των Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερη των 75
  εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 20:30 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την
  προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν.
  4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση
  των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. με δυναμικότητα μικρότερης των
  75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε
  εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων
  ανά ώρα.
  Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι:
  1) οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. είναι οι περισσότερες και
  συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από
  πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές,
  2) η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη,
  αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή
  Οδηγία,
  3) στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν
  συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται,
  4) οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες
  κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των
  ΑΜΕΑ, και
  5) η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει
  ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις
  Κύριε, Υπουργέ,
  Ζητούμε την εξαίρεση των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. με δυναμικότητα μικρότερη των 75
  εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν
  προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 20:39 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ

  Αξιότ.κ.Υπουργέ.Σε όλους εμάς που επί δεκαετίες ασχολούμεθα με το λειτούργημα τής τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, μάς δημιουργεί τεραστίου μεγέθους απορία το γεγονός ότι το Υπουργείο σας συνέταξε Ν/Σ για «απλούστευση τού πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων…»όταν εσείς αξιότ. κ.Υπουργέ συνυπογράψατε τούς νόμους 4759/9.12.2020 και 4763/21.12.20 που με τα άρθρα 101 και 119 του ν.4759 και τα άρθρα 52,108 και 169 του ν.4763 θα υποχρεωθούν να διακόψουν την λειτουργία τους το 90% τών εκπαιδευτηρίων μας λόγω τών νέων όρων και προδιαγραφών που τίθενται με τούς ανωτέρω νόμους express και καλούμεθα να «προσαρμοσθούμε» έως την 30.11.2021 ,με τα εκπαιδευτήρια μας κλειστά ,δίχως έσοδα,παρά μόνο την υποτυπώδη αρωγή τού Υπουργείου Οικονομικών.Αυτή η βίαιη «προσαρμογή» που μάς επιβάλλει το Υπ.Παιδείας σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία της 30.11.2021 θα πρέπει να εξευρεθούν μερικές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ γιά νέες δομές ,διαμόρφωση αυτών,εξοπλισμό τους και άλλα πολλά.Πραγματικά είναι άξιον απορίας και μελέτης,ποίοι συντάσσουν αυτούς τους νόμους -θα πρέπει να μην έχουν εργασθεί ποτέ στην ζωή τους στην ελεύθερη οικονομία και αγορά. Βεβαίως την τελική ευθύνη την έχει ο/η υπογράφων τα κείμενα τών νόμων αυτών,ο καθ΄ύλην Υπουργός και όσοι συνυπογράφουν . Και για να έχετε ένα παράδειγμα τού παραλογισμού τού ν.4759/2020:Στον Δήμο Αθηναίων λειτουργεί επί 60 έτη ιδιωτικο εκπαιδευτήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τέσσερεις διαφορετικές δομές,έχουσες απόσταση μεταξύ τους έως 200 μέτρα. Μέχρι σήμερα εφ΄όσον η μία δομή ήταν προσβάσιμη στα ΑΜΕΑ δεν χρειαζόταν να είναι προσβάσιμες και οι άλλες τρεις,διότι το ΑΜΕΑ (έαν υπήρχε) θα εξυπηρετείτο από την υπάρχουσα προσβάσιμη δομή. Με τον νόμο 4759/2020, τον οποίο συνυπογράψατε κι εσείς, καθίσταται υποχρεωτική η πρόσβαση στα ΑΜΕΑ σε όλες τις δομές, οι οποίες διδάσκουν ακριβώς το ίδιο γνωστικό αντικείμενο !! Και ως γνωστόν η μετατροπή μη προσβάσιμης στα ΑΜΕΑ δομής σε προσβάσιμη, είτε είναι αρχιτεκτονοκά αδύνατος,είτε απαιτεί πολλές χιλιάδες Ευρώ, αναλόγως με τον όροφο λειτουργίας τού εκπαιδευτηρίου. Εάν λοιπόν αγαπητέ μας κ.Υπουργέ πρόθεσή σας είναι η απλούστευση τής άσκησης τών οικονομικών δραστηριοτήτων τών επιχειρήσεων, θα πρέπει να διορθώσετε/τροποποιήσετε αυτά που κι εσείς υπογράψατε. Το Υπ. Οικονομικών δίδει στις επιχειρήσεις κάποια οικονομική βοήθεια για να επιβιώσουν μαζί με του εργαζόμενους τους,αλλά κάποια άλλα Υπουργεία φαίνεται πως έχουν εντελώς διαφορετική πολιτική. Βοηθείστε κ. Υπουργέ,εσείς έχετε εργασθεί στη ζωή σας,μην αφήνετε να μας καταστρέφουν οι μονοίμως περιφερόμενοι στις ημίκλειστες αίθουσες των υπουργείων σας. Με εκτίμηση.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:49 | Ελενη Βουδουρη

  κτιριακα,προσληψη διευθυντων κλπ,καταργηση δικαιωματων για τον κλαδο μανικιουρ πεντικιουρ και κομμωτικη στην διαιξαγωγη εξετασεων μας οδηγουν σε κλεισιμο εαν δεν καταργηθει αυτος ο απαραδεκτος νομος !!! ελπιζουμε στην παρεμβαση σας.!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:49 | Στέλιος Βέγκος

  Παρακαλώ πολύ αναθεωρήστε την εξίσωση ΚΔΒΜ 1 και 2. Βάζετε ανέφικτες προδιαγραφές στα υφιστάμενα πρώτα χωρίς κανένα λόγο, από τη στιγμή που είναι μικρής δυναμικότητας και ήδη τηρούνται τα τ.μ./ μαθητή και η πυρασφάλεια.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:25 | δημητρα χατζιβασιλη

  ο νεος νομος για τα κδβμ ειναι λαθος ολοκληρος και θα μας οδηγησει σε οριστικο κλεισιμο…παρακαλω καταργηστε τον !!!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:35 | Σαμπροβαλακη Μαρινσ

  ο νεος νομος για τα κδβμ μας αποκλειει απο το δικαιωμα να δωσουμε εξετασεις ωστε να ανοιξουμε δικο μας στουντιο για μανικιουρ πεντικιουρ και κομμωτηριο!!! απαραδεκτο!!! γιαυτο τα βαλιτσακια δινουν και παιρνουν στα σπιτια…

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:43 | Δημητρης Μιρμιλιαγκος

  o νεος νομος που ζητα απο τα κδβμ διευθυντες,προσβαση αμεα,οικοδομικη αδεια εκπαιδευτηριου ειναι ενας νομος που θα οδηγησει εκατονταδες επιχειρησεις σε κλεισιμο..Μην το επιτρεψετε!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 17:49 | Σαμπροβαλακη Βασω

  o νεος νομος για τα κδβμ θα μας οδηγησει σε οριστικο κλεισιμο.!!! παρακαλω ζητηστε απο το υπουργειο παιδειας να ανακαλεσει!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 16:15 | Βαλσαμής Νικόλαος

  Απλούστευση στην αδειοδότηση μεν, κλείσιμο δε…
  Αλλάζουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας μας με κάθε αλλαγή Υπουργού Παιδείας! Εν μέσω πανδημίας, με τις επιχειρήσεις μας κλειστές, νομοθετεί το Υπουργείο εις βάρος μας και η εισήγησή του είναι ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙΤΕ! Φυσικά και δεν θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις μετατροπές από μόνοι μας καθώς αδυνατούμε και οικονομικά και ψυχικά.
  Βαρεθήκαμε τις εμπνεύσεις για το δήθεν καλό της εκπαίδευσης! Είμαστε υπόδουλοι στις ορέξεις του κάθε Υπουργού Παιδείας που είδε όνειρο για το παγκόσμιο καλό. Σε άλλες περιπτώσεις και επαγγέλματα, όταν αλλάζουν οι προδιαγραφές λειτουργίας δεν υποχρεούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να αλλάξουν αλλά λειτουργούν με τις υπάρχουσες άδειες.
  Δεν μας ζητήθηκε να κάνουμε μία μικρή επένδυση των 500-2.000€. Για αυτά που ζητούνται θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες €.
  Μπήκαμε ως επιχειρηματίες ΚΔΒΜ1 με ένα δεδομένο όσο αφορά τη στέγασή μας και κάθε 1-2 χρόνια αλλάζει. Πλέον αδυνατούμε να ακολουθήσουμε.
  Για αυτό θα πρέπει:
  -Μόνο οι νέες δομές να αδειοδοτούνται βάσει νέων προδιαγραφών και οι υπάρχουσες να συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τις τωρινές άδειες και για αόριστο χρόνο εφόσον είναι σε συνεχόμενη λειτουργία.
  -Εναλλακτικά, εφόσον οι απαιτήσεις για ΑΜΕΑ & χρήση εκπαιδευτηρίου ισχύσουν, τότε στις υφιστάμενες αδειοδοτημένες δομές να παρέχεται κρατική επιχορήγηση 100% για τη δημιουργία προδιαγραφών ΑΜΕΑ (πρόσβαση στην είσοδο & τους ορόφους, διαμόρφωση αιθουσών, τουαλέτα ΑΜΕΑ) και για τα έξοδα μετατροπής σε χρήση εκπαιδευτηρίου με ταυτόχρονη παράταση χρόνου υλοποίησης τουλάχιστον τα 2 έτη. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν θα μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές για ΑΜΕΑ ή χρήση εκπαιδευτηρίου λόγω κτιριακού περιορισμού, τότε να υπάρχει πρόβλεψη για τον εκπαιδευτικό φορέα να μπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία του με την υπάρχουσα άδεια για αόριστο χρόνο εφόσον βρίσκεται σε συνεχόμενη λειτουργία.

  Εάν η υποχρέωση για ΑΜΕΑ & χρήση εκπαιδευτηρίου για τις υπάρχουσες δομές δεν αλλάξει και συνεχίσει να αποτελεί υποχρέωση με αυτοχρηματοδότηση, τότε δεν τίθεται λόγος ύπαρξης αυτού του νόμου της απλούστευσης αφού οι περισσότερες δομές δεν πληρούμε τις κτιριολογικές προϋποθέσεις και δεν θα μπορούμε να καταθέσουμε για νέα αδειοδότηση. Ακόμη και η λέξη κτιριολογικές περιλαμβάνει το ΛΟΓΙΚΟ, λέξη που δεν υφίσταται στο Υπουργείο Παιδείας!
  Πως θα λειτουργήσουμε λοιπόν χωρίς αδειοδότηση? Θα το γυρίσουμε στην αδήλωτη εργασία? Προφανώς…
  Ο νόμος είναι ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ για τις δομές μας. Όλα αυτά ζητούνται το έτος 2021 που έχουμε και προηγμένες τεχνολογίες και τηλεκπαίδευση για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων σπουδαστών ή ΑΜΕΑ. Είναι ένας σκανδαλώδης νόμος. Δόθηκαν στα ΑΕΙ & στους Δήμους άδειες για ΚΔΒΜ για να πάρουν κομμάτι πίτας και ταυτόχρονα μας κλείνουν βιαίως σε συνδυασμό με τις άπιαστες προϋποθέσεις.
  Να αναμένουμε άδειες και για φροντιστήρια και για κέντρα ξένων γλωσσών στα ΑΕΙ & στους Δήμους σε μελλοντικό χρόνο? Μέχρι που θα φτάσει? Μόνο δημόσια τεχνική & φροντιστηριακή εκπαίδευση γιατί έτσι μας αρέσει?

  Τώρα είναι η ώρα να επέμβετε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να σταματήσετε τη σίγουρη καταστροφή μας ή να μας βρείτε εναλλακτική διαδρομή.
  Γιατί με όλα τα παραπάνω ένα θα είναι το σίγουρο.
  Θα ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ και απαιτούμε να μας ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 16:37 | Ραχουτη Βασιλική

  Παρακαλώ επανεξέτασε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχείρησεις.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 16:10 | Ιακωβίδου

  Παρακαλώ πολύ αναθεωρήστε την εξίσωση ΚΔΒΜ 1 και 2. Βάζετε ανέφικτες προδιαγραφές στα υφιστάμενα πρώτα χωρίς κανένα λόγο, από τη στιγμή που είναι μικρής δυναμικότητας και ήδη τηρούνται τα τ.μ./ μαθητή και η πυρασφάλεια.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 16:31 | Ραχουτη

  Παρακαλώ επανεξέτασε τους όρους για ΑΜΕΑ στις υφιστάμενες επιχείρησεις.