Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία

Μετά από το άρθρο 130 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚA΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚA΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) KAI ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 131
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 88.10.12. και η δραστηριότητα των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με αναπηρία, με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 88.10.15.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ για άτομα με αναπηρία. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί ή επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ, εφόσον προβλέπεται η άσκηση σχετικής δραστηριότητας από τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία τους.

Άρθρο 132
Εγκρίνουσα αρχή

Ως εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας.

Άρθρο 133
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία

1. Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) υπάγονται για την ίδρυση και τη λειτουργία τους στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών η εγκρίνουσα αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας η εγκρίνουσα αρχή ενεργεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην εγκρίνουσα αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας ΚΗΦΗ και δραστηριότητας ΚΔΗΦ, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.
3. Σε περίπτωση επικείμενης αύξησης του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων, καθώς και επικείμενης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας για την οποία απαιτείται τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην εγκρίνουσα αρχή αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της εγκρίνουσας αρχής.
4. Για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.
5. Η εγκρίνουσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
6. Η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.
7. Η εγκρίνουσα αρχή κατά την αυτοψία για την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και κατά τους ελέγχους της παρ. 6 δύναται να συνεπικουρείται από κλιμάκιο υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής ενότητας, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα για την εν λόγω συνδρομή προσόντα.
8. Όπου στη νομοθεσία για τα ΚΗΦΗ γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου στη νομοθεσία για τα ΚΔΗΦ γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ΚΔΗΦ, νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 134
Κυρώσεις

1. Αν η δραστηριότητα λειτουργεί χωρίς να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας στην οποία έχει υποβληθεί, ή έπρεπε να υποβληθεί, η αίτηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ ή η αίτηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΗΦ.
2. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας,
(β) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί,
(γ) σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας προς άρση παράβασης, η οποία είναι δυνατόν να αρθεί,
(δ) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων ή εργαζομένων,
(ε) σε περίπτωση παρέκκλισης του σκοπού τους ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετάκλητης ποινής προς τους υπευθύνους για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα προς τα εξυπηρετούμενα άτομα,
(στ) κατόπιν αίτησης του φορέα της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας,
(ζ) σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης μεγάλης εκτάσεως. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή λειτουργίας είναι προσωρινή και έχει διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες.
3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία ΚΗΦΗ και κατά τη λειτουργία ΚΔΗΦ επιβάλλονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 135
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 134, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 136
Μεταβατικές διατάξεις

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 133. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 137
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 και 18 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166) δεν εφαρμόζονται ως προς την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).»