Άρθρο 10 Απλούστευση λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων

Μετά από το άρθρο 177 του ν.4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΗ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 178
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα, υπαίθρια ή στεγασμένα, πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων με ΚΑΔ 45.20.3.

 

Άρθρο 179
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Άρθρο 180
Γνωστοποίηση λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων

1.        Η δραστηριότητα πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

2.        Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

3.        Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9.

4.        Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

5.        Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 182.

6.        Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

7.        Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν.4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

8.        Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 181
Κυρώσεις

1.        Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων.

2.        Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

3.        Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων.

Άρθρο 182
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.        Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

2.        Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 11.

3.        Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 181, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

Άρθρο 183
Μεταβατικές διατάξεις

1.        Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή η βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων του άρθρου 178 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

Άρθρο 184

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 24 εκτός από την παρ. 4, 25 και 26 εκτός από τις παρ. 3 και 4 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169) για τα στεγασμένα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων.

2. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, η υπό στοιχεία. οικ. 81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3002) δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου.».

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 9 και 10 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αντίστοιχα, του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές και στο καθεστώς αδειοδότησης Σταθμών αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων οχημάτων, δηλαδή σε δράσεις υποστηρικτικές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΗ΄ και νέων άρθρων 178 – 184 στον σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων» (ΠΟΠΕΚ), μέλη της οποίας είναι και πρατηριούχοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως σταθμούς αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, δεν συμφωνεί με την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία ουσιαστικά καταργεί την αδειοδότηση. Τούτο δε διότι η «απλοποίηση» αυτή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και βεβαίως προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.
  Η διαφωνία μας εδράζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πολύ σύντομες προθεσμίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, μόλις 15 ημερών, ώστε δεν απαιτείται καμία περαιτέρω απλοποίηση του. Με την προτεινόμενη «απλοποίηση» καταργείται κάθε έλεγχος και εναπόκειται στις δυνατότητές της κάθε Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, να ελέγχει εκ των υστέρων την ορθή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών καθώς επίσης και η έλλειψη υποδομών τέτοιου είδους καθιστά δυσχερέστατο έως αδύνατο τον οποιοδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο.
  Μάλιστα, ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος εκ της ουσιαστικής κατάργησης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα επισημαίνεται εμφατικά και στην «Εκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε -τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Διότι, πράγματι, άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους.
  Ως εκ τούτου ζητούμε την απόσυρση των εν αρχή διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας της κυκλοφορίας, αφού οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σχετίζονται άμεσα με αυτή.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:57 | Νεοκλής

  Μήπως υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων : οι οποίες πραγματοποιούν αλλαγές μπαταριών σε αυτοκίνητα, τοποθετούν φώτα , τακάκια και δισκόπλακες αυτοκινήτων και πραγματοποιούν εργασίες φανοποιείων (π.χ. τοπικές βαφές) ; Λέω εγώ μήπως… Να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΑ οι αυτοτελείς επιχειρήσεις πλυντηρίων – λιπαντηρίων οι οποίες στεγάζονται σε πολυκατοικίες των περιοχών με πολεοδομικό χαρακτηρισμό αποκλειστικής κατοικίας, αμιγούς κατοικίας και γενικής κατοικίας. Να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν αυτές σε άμεση γειτνίαση ή και στο ίδιο οικόπεδο με τις κατοικίες του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Μεταφορών καθώς και με τις κατοικίες αυτών που συνέταξαν το σπουδαίο αυτό «Νομοσχέδιο» (για να δείξετε το καλό παράδειγμα). Μπράβο και καλή συνέχεια στο σπουδαίο σας έργο μέρος του οποίου αποτελεί και αυτό το Νομοσχέδιο.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 15:03 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
  http://www.popek.gr popek@popek.gr

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΠΕΚ ΣΤΟ Ν/Σ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 9 και 10 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αντίστοιχα, του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές και στο καθεστώς αδειοδότησης Σταθμών αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων οχημάτων, δηλαδή σε δράσεις υποστηρικτικές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΗ΄ και νέων άρθρων 178 – 184 στον σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων» (ΠΟΠΕΚ), μέλη της οποίας είναι και πρατηριούχοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως σταθμούς αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, δεν συμφωνεί με την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία ουσιαστικά καταργεί την αδειοδότηση. Τούτο δε διότι η «απλοποίηση» αυτή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και βεβαίως προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.
  Η διαφωνία μας εδράζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πολύ σύντομες προθεσμίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, μόλις 15 ημερών, ώστε δεν απαιτείται καμία περαιτέρω απλοποίηση του. Με την προτεινόμενη «απλοποίηση» καταργείται κάθε έλεγχος και εναπόκειται στις δυνατότητές της κάθε Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, να ελέγχει εκ των υστέρων την ορθή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών καθώς επίσης και η έλλειψη υποδομών τέτοιου είδους καθιστά δυσχερέστατο έως αδύνατο τον οποιοδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο.
  Μάλιστα, ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος εκ της ουσιαστικής κατάργησης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα επισημαίνεται εμφατικά και στην «Εκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε -τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Διότι, πράγματι, άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους.
  Ως εκ τούτου ζητούμε την απόσυρση των εν αρχή διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας της κυκλοφορίας, αφού οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σχετίζονται άμεσα με αυτή.

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 11:53 | Κλεάνθης

  Να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα αυτοτελή πλυντήρια λιπαντήρια τα οποία βρίσκονται στους ισόγειους ορόφους των πολυκατοικιών. Το περιβάλλον υποβαθμίζεται με την ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων. Τόσο χρόνια δεν έχει εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα (προδιαγραφές κτιριακών και η/μ εγκαταστάσεων, όροι λειτουργίας, ποινές κλπ) με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται το αναχρονιστικό ΠΔ455/76.Το άρθρο αυτό δεν προασπίζει το Δημόσιο συμφέρον, είναι Αντισυνταγματικό και σε περίπτωση προσφυγής στο ΣΤΕ θα ακυρωθεί γιατί αφήνει να λειτουργούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα, για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου και εάν γίνουν οι σχετικές αυτοψίες. Το περιβάλλον όμως τυγχάνει Συνταγματικής Προστασίας κύριε Υπουργέ. Είναι αυτό νομοσχέδιο ; Είναι αυτή μεταρρύθμιση ; Είναι αυτή πρόοδος ;

 • 28 Ιανουαρίου 2021, 09:07 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Η απλοποίηση των διαδικασιών για τις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων – λιπαντηρίων είναι απλοποίηση της ασφάλειας, της νομιμότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού και αυτό είναι απαράδεκτο. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο προτού αδειοδοτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Μεταφορών. Το Νομοσχέδιο κινείται σε λάθος λογική.

 • 27 Ιανουαρίου 2021, 17:25 | Eλένη

  Τα πλυντήρια – λιπντήρια δεν θα πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών χωρίς τη συναίνεση της παμψηφίας των συνιδιοκτητών. Να ψηφιστεί ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή της γνωστοποίησης. Επίσης εάν κάποιος θέλει να ελέγξει τα σχέδια και τα δικαιολογητικά; Από πού θα τα πάρει; Από τους χώρους της επιχείρησης που θα τηρούνται; βλέπε άρθρο 180 παρ. 4

 • 26 Ιανουαρίου 2021, 14:22 | Θανάσης

  Τα συνεργεία και τα πλυντήρια οχημάτων έχουν καταταχθεί λανθασμένα και αντιεπιστημονικά στα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και χρηματοδότηση στο παρόν νομοσχέδιο ώστε να απομακρυνθούν αυτές οι επιχειρήσεις από τις περιοχές με Πολεοδομικό χαρακτηρισμό : αποκλειστικής κατοικίας, αμιγούς κατοικίας και γενικής κατοικίας, και να καταταχθούν ως επιχειρήσεις υψηλής όχλησης. Θα πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα τον σχεδιασμό για να μετεγκατάστασή τους με πρόβλεψη χρηματοδότησης (περιβαλλοντική επιδότηση έργων μέσω ΕΣΠΑ, άτοκη δανειοδότηση με εγγύηση του Δημοσίου) Έτσι θα μειωθεί η προκαλούμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και η κατάληψη των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων ενώ παράλληλα θα μειωθεί και η ηχορύπανση. Εδώ έγινε ολόκληρη επανάσταση για να φύγουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες από τα κέντρα των πόλεων και απλοποιείτε την ίδρυση αυτών των επιχειρήσεων που πολλές από αυτές προκαλούν πλείστα όσα προβλήματα ; Η μόνη εξαίρεση θα μπορούσε να είναι (όπως και στα πρατήρια υγρών καυσίμων) να παραμείνουν αυτές στις οποίες συναινούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες των κτιρίων στα οποία αυτές στεγάζονται (π.χ. στην περίπτωση πολυκατοικιών )

 • 25 Ιανουαρίου 2021, 21:25 | Χρύσανθος

  Η πλειοψηφία των πλυντηρίων λιπαντηρίων έχει ως είσοδο μια γκαραζόπορτα. Η γκαραζόπορτα αυτή μένει κατά τις εργάσιμες ώρες μονίμως ανοιχτή με αποτέλεσμα οι ήχοι να διαδίδονται ανεμπόδιστα. Επιπρόσθετα πέραν από την ηχορύπανση εκλύονται σωματίδια από την πλύση και τον καθαρισμό αλλά και λοιπά χημικά στους εξωτερικούς χώρους ανεμπόδιστα. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν βάλει προσχηματικά πλαστικές κουρτίνες τις οποίες φυσικά δεν τις χρησιμοποιούν. Πολλές από αυτές χρησιμοποιούν για τη στάθμευση των οχημάτων των πελατών τους, τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Πολλές από αυτές εξαιτίας της ανεπάρκειας των χώρων καθαρίζουν τα οχήματα σε εξωτερικούς χώρους. Σαν να μην έφταναν αυτά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε μία σχάρα αποβλήτων (υγρών και στερεών) εντός του χώρου καθαρισμού !!! παρά μόνο έχουν μία σχάρα στους εξωτερικούς χώρους. Στο παρόν νομοσχέδιο και όχι στο μέλλον να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα καθώς και όσα σας έχουν προαναφέρει. Όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μπορούν να επιλυθούν εάν νομοθετήσετε τα εξής με άμεση εφαρμογή : Να απαιτούνται τουλάχιστον 85 τ.μ. επιφάνειας χώρων με κατ ελάχιστον τους εξής διακεκριμένους χώρους 6 τ.μ. μηχανοστάσιο, 10 τ.μ. γραφείο +χώρος αναμονής, 5 τ.μ.χώροι wc, 7 τ.μ. αποθήκη, 15 τ.μ. στεγασμένου χώρου στάθμευσης, 36 τ.μ. χώρου καθαρισμού αυτοκινήτων+χώρου λίπανσης. Υποχρεωτικό ύψος χώρου καθαρισμού και λιπάνσεως εφόσον υπάρχει ανυψωτικό μηχάνημα τα 4,2 μέτρα . Υποχρεωτική ηχομόνωση σε όλους τους τοίχους με ηχομονωμένες πόρτες και παράθυρα με διπλούς υαλοπίνακες. Ηχομονωμένο μηχανοστάσιο. Κατά τον καθαρισμό των οχημάτων να κλείνουν τα ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα). Ύπαρξη εντός του στεγασμένου χώρου σχαρών υγρών και στερεών αποβλήτων και συστήματος βορβορο – ελαιοσυλλέκτη.

 • 25 Ιανουαρίου 2021, 12:19 | Αδράστεια

  Εάν διαβάσετε τα σχόλια στο άρθρο 2 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) θα καταλάβετε τι πρόβλημα θα δημιουργήσετε με το άρθρο 8 (συνεργεία οχημάτων) και άρθρο 10 (πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων). Συγκεκριμένα πολλοί ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών κέντρων επειδή έχουν στην παρούσα φάση συγκεκριμένες υποδομές δεν επιθυμούν την ψήφιση του άρθρου «Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με την κτιριολογική υποδομή του φορέα». Καταλάβατε τι πρόβλημα θα δημιουργήσετε με τα πλυντήρια και τα συνεργεία ? Αφού θα τα αφήσετε να λειτουργούν με την απαρχαιωμένη νομοθεσία τότε θα προβάλουν αντίσταση στο να εναρμονιστούν με τις καινούργιες κτιριακές απαιτήσεις και προϋποθέσεις λειτουργίας. Η πρόταση είναι μία. Να εισάγετε στο άρθρο 10 άμεση μεταβατική εφαρμογή για τα πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων τα εξής (τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα καινούργια): κτιριακή απαίτηση τουλάχιστον 100 τμ, ύπαρξη 4 θέσεων στάθμευσης, ηχομόνωση όλων των πλευρών του χώρου καθαρισμού των οχημάτων και των κουφωμάτων αυτών, υποχρεωτική ύπαρξη σχαρών και συστήματος βορβορο-ελαιοσυλλέκτη αποβλήτων εντός του χώρου καθαρισμού. Όποιες επιχειρήσεις δεν πληρούν τα ανωτέρω σε διάστημα των δύο ετών θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις κατοικημένες περιοχές. ΤΕΛΟΣ.

 • 23 Ιανουαρίου 2021, 15:03 | Μαρία

  Τα πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων θα έπρεπε να είναι μακριά από ζώνες κατοικίας, διότι προκαλούν ηχορρύπανση και αλλοιώνουν το πεζοδρόμιο λόγω της κλίσης που πρέπει να έχουν για την απορροή των νερών, ενώ επίσης δεν ταιριάζουν με περιοχές νεώτερων ή αρχαίων μνημείων.
  Θα έπρεπε πιστεύω να οριστούν πρώτα με σαφήνεια οι όροι για τη θέση τους και μετά να απλοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης της λειτουργίας τους.

 • 22 Ιανουαρίου 2021, 23:30 | Aggelos

  Θα πρέπει ο χώρος καθαρισμού των οχημάτων να είναι επαρκώς ηχομονωμένος σε όλες του τις πλευρές συμπεριλαμβανομένων και των κουφωμάτων τα οποία έρχονται σε επαφή με τους εξωτερικούς χώρους. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ως εξωτερικό κούφωμα μια γκαραζόπορτα και τίποτα άλλο (π.χ. ηχομονωμένη πόρτα) με αποτέλεσμα την ανεμπόδιστη διάδοση των θορύβων. Επίσης να ορίσετε να διαθέτουν υποχρεωτικό πλήθος θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα των πελατών τους για να μην επιβαρύνονται οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια. Ευχαριστώ.

 • 22 Ιανουαρίου 2021, 12:05 | Αναστασία

  Για να μην διαιωνίζετε τα προβλήματα θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσθέσετε σε αυτό το νομοσχέδιο (όπως σωστά έχει επισημάνει ο Ευάγγελος) την απαίτηση ως ελάχιστη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων τα 100 τμ και την ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διακριτών θέσεων στάθμευσης για να μπορεί να υποβληθεί η σχετική αναγγελία. Θα πρέπει όλα οι χώροι πλύσεως και καθαρισμού σε όλες τις πλευρές, τα κουφώματα αυτών (παράθυρα και πόρτες) αλλά και το μηχανοστάσιο (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλύσεως και καθαρισμού) να έχει ηχομονωτικό υλικό συγκεκριμένης ικανότητας π.χ. πετρομβάμβακας 5εκ ή άλλο υλικό ισοδύναμης ηχομονωτικής ικανότητας γιατί δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός που προκαλεί θόρυβο σε αυτές τις επιχειρήσεις π.χ είναι τα οχήματα που εισέρχονται, οι φωνασκίες, η έντονη μουσική που μπορεί να βάζουν κατά τον καθαρισμό κλπ. Οι υπόλοιπες υφιστάμενες επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω και οι οποίες βρίσκονται π.χ. σε πολυκατοικίες και όχι σε άλλους αυτοτελείς χώρους θα πρέπει να απομακρυνθούν σε διάστημα δύο ετών. Έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματα.

 • 22 Ιανουαρίου 2021, 09:04 | Αθανασιος

  Προτείνω στο άρθρο 184 ( μη εφαρμοζόμενες διατάξεις) να προστεθεί

  και η μη εφαρμογή του άρθρου 19 του ΠΔ 455/76 (όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης ), μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων.

  Οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης πλυντηρίων είναι αναχρονιστικοί και πρέπει να βελτιωθούν και προσαρμοστούν στην σύγχρονη τεχνολογία

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 22:46 | Βασιλική

  Έχω στην κατοχή μου δύο γκαρσονιέρες στον δεύτερο όροφο μιας οικοδομής κοντά σε γνωστό Πανεπιστήμιο. Τα διαμερίσματα αυτά τα ενοικίαζα σε φοιτητές. Από τότε που άνοιξε απέναντι από την οικοδομή πλυντήριο αυτοκινήτων η ζωή μου έχει γίνει κόλαση. Οι φοιτητές φεύγουν από τις γκαρσονιέρες γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν από τον θόρυβο. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ούτε με κλειστά τα παράθυρα. Είμαι στα Δικαστήρια τώρα. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα θα μας προσθέσετε και αυτό; Παίρνω φάρμακα, έχω αρρωστήσει. Ο αγώνας μιας ζωής χάθηκε. Έδωσα το εφάπαξ και όλες τις οικονομίες μιας ζωής για να αγοράσω τις γκαρσονιέρες. Μου μείωσαν την σύνταξη στα όρια της εξαθλίωσης. Και τώρα αυτό ; Πλησιάζουν οι εκλογές και μην απορείτε με τα αποτελέσματα !

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 16:54 | Νέμεσις

  Στο άρθρο 180 η παράγραφος 2 ( …τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία …) και η παράγραφος 4 (…να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο) αποτελούν μεταρρυθμίσεις που προάγουν το Δημόσιο συμφέρον ; Εγώ που είμαι πολίτης και θέλω να ελέγξω τα σχέδια και τα δικαιολογητικά; Από πού θα τα πάρω; Από τους χώρους της επιχείρησης που θα τηρούνται; Πως θα ελέγξω εάν τα δικαιολογητικά τροποποιηθούν εκ των υστέρων; Πως θα ελέγξω τον υπάλληλο που διενεργεί τον έλεγχο; Και εάν δεν συμμορφώνονται κάποιες επιχειρήσεις με τα δικαιολογητικά αυτά; (προσωρινή ή οριστική ανάκληση και μετά διόρθωση και ξανά γνωστοποίηση για να αρθεί η ανάκληση…) Ας απελευθερωθούμε λοιπόν, ας τα απλοποιήσουμε όλα (μην δημιουργούμε εμπόδια στην οικονομία νομοθετώντας ασφαλιστικές δικλείδες)

 • 21 Ιανουαρίου 2021, 15:36 | Αγαμέμνονας

  Κύριε Υπουργέ, με την εμπειρία που διαθέτω ως Μηχανικός σας διαβεβαιώ ότι τόσο το άρθρο 10 (Απλούστευση λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων) όσο και το άρθρο 8 (Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων) θα μεγεθύνει τα υπάρχοντα προβλήματα. Και αυτό γιατί τα τελευταία έτη ιδρύονται πλήθος τέτοιων επιχειρήσεων σε περιοχές Γενικής Κατοικίας τη στιγμή που η ισχύουσα νομοθεσία η οποία αφορά τις προδιαγραφές των ανωτέρω εγκαταστάσεων είναι απαρχαιωμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα προβλήματα που σας έχουν αναφέρει οι κάτωθι. Να σας επισημάνω μάλιστα ότι παλαιότερα διέμενα σε μία πολυκατοικία στον ισόγειο όροφο της οποίας στεγαζόταν επιχείρηση συνεργείου οχημάτων και σε μικρή απόσταση και στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο στεγάζονταν σε άλλες πολυκατοικίες δύο πλυντήρια αυτοκινήτων και ένα άλλο συνεργείο αυτοκινήτων. Η ηχορύπανση ήταν σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκα σε διάστημα δύο μηνών να μεταστεγαστώ καθότι οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Όταν δε ήρθε η αρμόδια υπηρεσία πληροφορήθηκα ότι διαπίστωσε σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις θόρυβο που υπερέβαινε τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια (έως και σήμερα εφαρμόζεται το Π.Δ. 1180/1981 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52891/2013 – ΦΕΚ 2446/30-9-2013 παράρτημα Γ3 3,4 Θόρυβος και δονήσεις) ενώ οι άλλες επιχειρήσεις κατέβασαν τα ρολά και σταμάτησαν να λειτουργούν για να μην διενεργηθεί έλεγχος και σε αυτές. Μάλιστα η ισχύουσα Νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη της τον ταυτοχρονισμένο θόρυβο που δημιουργείται από το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών λες και η ηχορύπανση που προκαλείται από τον ταυτοχρονισμό αυτών δεν αποτελεί πρόβλημα.

  Τι θα κάνετε όταν στο μέλλον κληθείτε ή όταν θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων οι ανωτέρω επιχειρήσεις να απομακρυνθούν από τις περιοχές κατοικίας ; Είναι δυνατόν π.χ. στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο να στεγάζονται π.χ. πέντε (έχω δει και παραπάνω) τέτοιες επιχειρήσεις και να μην δημιουργούνται προβλήματα (σε συνδυασμό με τις νομοθετικές απλουστεύσεις που έχουν ήδη προηγηθεί του υπό συζήτηση Νομοσχεδίου); Μήπως θα πρέπει να φύγουν οι οικογένειες από τις πολυκατοικίες ώστε να βιομηχανοποιηθούν τα αστικά κέντρα? Ευτυχώς που μετανάστευσα προ ενός έτους στην Αγγλία. Λυπάμαι για τις οικογένειες που βασανίζονται.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 20:57 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Να νομοθετηθεί να δίδονται μεταβατικά προσωρινές άδειες(μικρής χρονικής διάρκειας) έτσι ώστε όλες οι υπάρχουσες επιχειρήσεις αυτοτελών πλυντηρίων – λιπαντηρίων τα οποία στεγάζονται σε ορόφους πολυκατοικιών να μεταστεγαστούν σε άλλους χώρους όπως άλλωστε ισχύει και για άλλες δραστηριότητες. Να σταματήσει η παρωδία. Ελάτε να ζήσετε σε διαμέρισμα και από κάτω σας να έχετε τέτοιες επιχειρήσεις για να καταλάβετε κύριε Άδωνη. Με το νομοσχέδιο αυτό δημιουργείτε και άλλα προβλήματα. Κρίμα. Αλλά εσείς δεν μένετε σε πολυκατοικία και από κάτω σας να έχετε πλυντήριο αυτοκινήτων και τα παιδιά σας να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Άλλοι θα αποκτήσουν το πρόβλημα με την «απλούστευσή» σας. Και μην μου πείτε ότι υπάρχουν αρμόδια όργανα για την μέτρηση της ηχορύπανσης, γιατί οι αυτοψίες στην δική μου Πόλη διενεργούνται συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένες ώρες πράγμα που το ξέρουν οι εν λόγω επιχειρήσεις. Για να μην αναφέρω ότι όταν μετά από μεγάλο διάστημα έρθουν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να μετρήσουν τον θόρυβο κάποιοι εκμεταλλευτές των εν λόγω επιχειρήσεων βάζουν σε λειτουργία τα μηχανήματά τους στην μικρότερη ένταση. Ο νοών νοείτω.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Ναι ευχαρίστως να το σχολιάσω. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ !!!

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:46 | Ευάγγελος

  Θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας που θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων (χώρος πλύσης και καθαρισμού, στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθήκευσης χημικών καθαριστικών και λιπαντικών, αναμονής πελατών, εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, wc κλπ). Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αδειοδοτούνται επιχειρήσεις των οποίων το συνολικό εμβαδόν είναι μικρότερο των 100 τ.μ. καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα κατ’ ελάχιστο τρεις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντός αυτών ή σε απόσταση το πολύ 20 μέτρων από αυτές. Η πλύση σε χώρο λίγων τετραγωνικών μέτρων με πιεστικό μηχάνημα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε στεγασμένο χώρο έχοντας κλειστά παράθυρα και πόρτες καθότι ο χώρος αυτός θα μετατραπεί σε θάλαμο από εγκλωβισμένα νέφη νερού. Γι’ αυτό το λόγο πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν τον καθαρισμό των οχημάτων σε εξωτερικούς και μη-αδειοδοτημένους χώρους. Επίσης, εάν αυτές οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τουλάχιστον τρεις θέσεις στάθμευσης είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα πεζοδρόμια, τις πρασιές και τα οδοστρώματα τα οποία σύμφωνα με την νομοθεσία δεν προορίζονται για επαγγελματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι πρόκλησης κυκλοφοριακής συμφόρησης και τροχαίων ατυχημάτων (π.χ. από διπλοπαρκαρίσματα, από έλλειψη ορατότητας στον δρόμο). Επιλύστε τα αυτονόητα ζητήματα και μετά σχολιάζουμε Νομοσχέδιο.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 20:41 | Κωνσταντίνος

  Συγχαρητήρια για το Νομοσχέδιο. Η βασική νομοθεσία για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων εξακολουθεί να είναι το αναχρονιστικό Π.Δ. 455/1976 (κεφάλαιο Β άρθρο 19). Πρώτα να εκδώσετε σχετικό Π.Δ. για τις εν λόγω εγκαταστάσεις και μετά να απλοποιήσετε την διαδικασία έναρξης λειτουργίας αυτών. ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Πρώτα ορίζουμε με νόμο τις προδιαγραφές, πρώτα ορίζουμε με σαφήνεια τους όρους λειτουργίας, πρώτα ορίζουμε με σαφήνεια τα πρόστιμα και τις ποινές που επιβάλλονται στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία και μετά τυρβάζουμε για απλοποιήσεις……. Για ρωτήστε τις Διευθύνσεις Μεταφορών για τα αποτελέσματα των αυτοψιών που διενεργούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για ρωτήστε τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα των αυτοψιών που διενεργούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχει άραγε επάρκεια εξειδικευμένων υπαλλήλων στις Δημόσιες Υπηρεσίες για να διενεργούν αυτοψίες κατόπιν καταγγελιών οι οποίες προβλέπω να πληθύνουν λόγο των επερχόμενων απλοποιήσεων οι οποίες νομοθετούνται με πρόσχημα την μείωση της γραφειοκρατίας; Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την έκδοση οικοδομικών αδειών των εν λόγω εγκαταστάσεων από την Πολεοδομία. Να αναγγέλλει ο ιδιοκτήτης ότι θα οικοδομήσει π.χ. πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων και να μην χρειάζεται να εκδίδεται οικοδομική άδεια και ούτε να ελέγχεται το κτήριο κατά την κατασκευή από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Εάν δεν συμμορφώνεται η κατασκευή με την νομοθεσία, απλά να ανακαλείται η αναγγελία δόμησης (π.χ.: αφότου έχουν γίνει οι εργασίες, αφότου έχει μολυνθεί το περιβάλλον, αφότου έχουν κατασκευαστεί παράνομες εγκαταστάσεις, αφότου οι πολίτες καταφύγουν στα Δικαστήρια, αφότου όποιος καταγγείλει τυχόν παρανομίες ίσως δεχθεί επίθεση από τον καταγγελλόμενο). Μένω άναυδος για άλλη μία φορά.