Άρθρο 6 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Μετά από το άρθρο 150 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΔ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ΣΕΚΑΜ)

Άρθρο 151
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) με NACE 85.32. ή ΚΑΔ 85.59.13.06.

Άρθρο 152
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ.

Άρθρο 153
Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

1. Οι ΣΕΚΑΜ υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας ΣΕΚΑΜ, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9.
4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίης, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων ΣΕΚΑΜ απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 2 του άρθρου 156.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της παρ. 1 του άρθρου 156.
7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.
8. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 154
Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), ιδίως τα προσόντα διδασκόντων και διδασκομένων στις σχολές αυτές, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.».

Άρθρο 155
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης, ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία, ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία της ΣΕΚΑΜ.
2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία ΣΕΚΑΜ εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ.

Άρθρο 156
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 153, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 155, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 157
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος κεφαλαίου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος και να υποβάλουν γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 153, χωρίς καταβολή παραβόλου. Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι δραστηριότητες εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ΣΕΚΑΜ.
2. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 153.
3. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, η λειτουργία της ΣΕΚΑΜ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.