Άρθρο 8 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων

Μετά από το άρθρο 164 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΣΤ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 165
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς ΚΑΔ 45.20.1, 45.20.2 & 45.40.5.
Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν τα ανωτέρω συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 1575/1985 (Α’ 207).

Άρθρο 166
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 167
Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

1. Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9.
4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
5. Ειδικά για τα συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με ταχογράφους πάσης φύσεως πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (L 60), η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 169.
7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.
9. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 168
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας της δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας όπου έχει γνωστοποιηθεί ή όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί η λειτουργία του συνεργείου.
2. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία του συνεργείου που υπόκειται σε γνωστοποίηση, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
3. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του συνεργείου.

Άρθρο 169
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 168, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 170
Μεταβατικές διατάξεις

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση αντίστοιχα. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 167. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία συνεργείου οχημάτων του άρθρου 165 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 • 29 Ιανουαρίου 2021, 16:18 | POEO

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2021
  (ΠΟΕΟ) Αριθ. Πρωτ.: 16
  Καποδιστρίου 24 Τ.Κ.106 82 Αθήνα
  Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-9400433
  Web : http://www.ekpaideftis.gr ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  E-mail : omospondia2012@gmail.com κ .ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
  1) Ηλιάδης Διαμαντής 2) ΥΠΟΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
  Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  E-mail : iliadisdiamantis@gmail.com κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  2) Χαρμπής Παναγιώτης
  Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035
  E-mail : charbisp52@gmail.com

  ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  Κύριοι,

  Mε το άρθρο 6 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ» (ΣΕΚΑΜ) του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΔ΄ και νέων άρθρων 151 – 157 στο σχετικό ν. 4442/2016, ενώ με το άρθρο 7 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΚΕ΄ και νέων άρθρων 158 – 164 στο σχετικό ν. 4442/2016.

  Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» (ΠΟΕΟ) όσο σημαντική θεωρεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Σχολών, αλλά τόσο σημαντική κρίνει την ανάγκη να αποτραπεί ο κίνδυνος εισόδου στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης των άνω οδηγών προσώπων που δεν διαθέτουν τα προς τούτο ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, εισάγοντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των υγιών μονάδων, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση στις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν και συνεχίζονται.

  Ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος επισημαίνεται εμφατικά και στην «Εκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε-τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Και τούτο διότι άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους στο επίπεδο εκπαίδευσης και το ανταγωνισμό.
  Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, και με γνώμονα τη διαφύλαξη των όρων του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένων οδηγών, η ΠΟΕΟ επισημαίνει ως προς τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ (αρ.153 και 160) ότι με δεδομένη την προβλεπόμενη αποκλειστικά και συνεπώς υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή (παρ.1), θεωρούμε αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου που εκθέσαμε ήδη να γνωστοποιούνται – συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε σε έγχαρτη μορφή, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, είτε ψηφιακά, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι κατά το τελ. εδ. της παρ.1 «..Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας». Η υποβολή των συνημμένων εγγράφων θα περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο «πειρατικής» εισόδου στο επάγγελμα.

  για την Π.Ο.Ε.Ο.
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Διαμαντής Ηλιάδης Παναγιώτης Χαρμπής